KONING BOUDEWIJN EN KONING FILIP – LE ROI BAUDOUIN ET LE ROI PHILIPPE – KÖNIG BAUDOUIN UND KÖNIG PHILIPPE

Z.M. Koning Boudewijn in Belgisch Congo – S.M. le Roi Baudouin au Congo belge – S.M. König Baudouin in Belgisch-Kongo (1955) (bron foto onbekend – source photo inconnue – Quelle Bild unbekannt)

TIEN JAAR KONINGSSCHAP VAN KONING FILIP EN DERTIG JAAR NA OVERLIJDEN VAN KONING BOUDEWIJN

Drie decennia geleden, op 31 juli 1993, overleed Koning Boudewijn. Hij werd opgevolgd door zijn broer, Koning Albert II. Tien jaar geleden werd die op zijn beurt opgevolgd door Koning Filip, die zijn oom als een groot voorbeeld beschouwt en ook door hem werd voorbereid op het koningschap. Het is te vroeg om iets te zeggen over de heerschappij van het huidige staatshoofd, maar naar ons aanvoelen is dit wel het moment om stil te staan bij de nalatenschap van Koning Boudewijn. Hoe moeten we zijn regeerperiode beoordelen? Wat was zijn houding tegenover het nationalisme en taalfederalisme? Wat was zijn doodsoorzaak ? Een analyse.

Op 11 augustus 1950 legde hij de eed af als Koninklijke Prins (hij was nog niet meerderjarig, d.w.z. nog geen 21 jaar) en verving zo zijn vader Koning Leopold III. Die was in opspraak gekomen na zijn breuk met de regering in juni 1940 bij de capitulatie van het Belgisch leger en een gesprek met Adolf Hitler enkele maanden later. Sedert de bevrijding, in 1944, bestuurde een Regent – prins Karel – België. Op 16 juli 1951 werd Boudewijn de vijfde Koning der Belgen. Hij werd al snel zeer geliefd onder de Belgen en in Belgisch-Congo, alsook in de Belgische mandaatgebieden Ruanda-Urundi (getuige daarvan zijn bezoek aan Congo in 1955). Onder Koning Boudewijn werd de tot op heden onovertroffen Wereldtentoonstelling van 1958 geopend: het unitaire België en de dynastie stonden op hun absolute hoogtepunt.

Maar vanaf 1960 ging het bergafwaarts. Ondanks pogingen van de Koning om het dekolonisatieproces actief af te remmen, verloor België zijn kolonie en mandaatgebieden. In 1960 werd de openbare omroep – zij het functioneel – op taalbasis gesplitst. Het zou het begin zijn van honderden taalsplitsingen. Ook de vastlegging van de taalgrens in 1963 beteugelde het anti-Belgische taalnationalisme niet.

In 1970 werd het taalfederalisme op een ongrondwettige manier ingevoerd (zie onze tekst). Koning Boudewijn had deze eerste staatshervorming nooit mogen ondertekenen, temeer daar hij een grote populariteit genoot én het recht aan zijn kant stond. De vraag is natuurlijk wat politici hem nog toelieten. Waarschijnlijk nog meer dan toen hij in de lente van 1990 de abortuswet weigerde te ondertekenen.

In de feiten bleef België tijdens de hele jaren 1970 een unitaire staat. Pas in 1976 – hij regeerde toen al meer dan 25 jaar – zou Koning Boudewijn voorzichtig naar het federalisme verwijzen. Zo verklaarde hij in maart 1976 op het stadhuis te Brussel dat “federeren verenigen betekent, in aanvaarde verscheidenheid”. Naar het aanvoelen van de Koning – of van zijn ministers die hem dit influisterden? – moest de vermeende communautaire hypotheek gelicht worden om de zware economische crisis van de jaren 1970 het hoofd te bieden.

In januari 1979 – de plannen voor een staatshervorming waren toen al bedisseld – sprak de Koning de natie toe in een rede tot de Gestelde Lichamen: “De natie, waarvan oorspronkelijk alle macht uitging, staat nu aan de Europese instellingen datgene af dat beter op Europees vlak kan worden behartigd en vertrouwt aan de culturele en regionale gemeenschappen datgene toe wat beter door hen kan worden uitgevoerd dan door een centraal gezag. Het nationaal gezag moet van zijn taakverlichting gebruik maken om krachtdadig de eigen verantwoordelijkheid verder op te nemen. Maar om doeltreffend te zijn moet elk gezagsniveau het andere aanvullen. Het is onmogelijk enkel Europeaan te zijn, of enkel Belg (sic, B.U.B.), of Vlaming, Waal of Brusselaar, of enkel Duitstalige Belg” (W. MARTENS, De Memoires, Luctor et emergo, Tielt, 2006, p. 820). Deze toespraak verschilt niet zoveel van die van de laatste twee koningen der Belgen. Maar wie hield hier de koninklijke pen vast? Koning Boudewijn of federalist Wilfried Martens? Hoe dan ook, de Koning ondertekende de rampzalige Bijzondere Wet tot Hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, een tweede en nog veel grotere vergissing dan die van 1970.

In de jaren tachtig zou hij zich, zo weten we nu, verzetten tegen “verwarring, overlapping van bevoegdheden en rivaliteit tussen officiële Belgische onderhandelaars” en pleitte hij ervoor dat “de Koning, dit wil zeggen de nationale uitvoerende macht”, zoals de Grondwet dat voorschrijft, “de enige internationale gesprekspartner is”. Op 8 februari 1983 zei hij voor de Gestelde Lichamen dat “door een opeenvolging van [institutionele] stroomversnellingen, het beleid van het land steeds moeilijker, en uiteindelijk onmogelijk wordt”. Dat was nauwelijks verholen kritiek op het taalfederalisme.

Tussen 1980 en 1988 was de continüe lijn in de koninklijke toespraken er één voor het bewaren van het institutionele status-quo, hetgeen ongetwijfeld strookte met de overtuiging van de vorst.

De staatshervorming van 1988 was er voor Koning Boudewijn werkelijk te veel aan. Toen hierover in de zomer van 1988 na honderd dagen onderhandelingen een politiek akkoord bereikt werd en de ministerraad zich hier zelf voor feliciteerde, las Wilfried Martens een brief van de Koning voor waarin die zijn ongenoegen uitte over deze zoveelste “staatshervorming”. Dit incident zette zoveel kwaad bloed dat een vicepremier zelfs met zijn ontslag dreigde. Onder druk van Martens bevestigde de Koning zijn vertrouwen in de vicepremier en tekende hij de staatshervorming (J.-A. FRALON, Baudouin – L’homme qui ne voulait pas être Roi, Parijs, 2001, p. 344-345).

In april 1990 beging Koning Boudewijn echter een grote tactische fout toen hij zijn macht op het spel zette in het kader van de zogenaamde abortuswet. In tegenstelling tot voor de federalisering was er voor die wet een breed maatschappelijk draagvlak. De Koning weigerde de wet echter wegens gewetensbezwaren te bekrachtigen. Daarop werd hij door de Ministerraad tijdelijk in de “onmogelijkheid tot regeren” gesteld zodat de regering en het parlement de wet toch nog konden goedkeuren. Waartoe heeft deze rebellie gediend? De Koning had zijn geweten ingeroepen, maar de wet was toch goedgekeurd. Zijn verzet was louter symbolisch. Belangrijker was dat hij hiermee de koninklijke prerogatieven ondergroef. Tot op vandaag wordt deze kwestie bovendien aangehaald om het recht op bekrachtiging van de wetten van de Koning af te nemen.

Koning Boudewijn heeft er niet aan gedacht zijn enorme invloed aan te wenden om één of meerdere staatshervormingen te blokkeren, al heeft hij in feite nooit het federalisme zelf aanvaard. Ondanks al zijn inspanningen voor de eenheid van België en een vlekkeloos parcours van 1950 tot 1970 is Koning Boudewijn op institutioneel vlak en zeer tegen zijn zin de minst sterke Belgische koning gebleken. Misschien speelde het trauma van zijn vader die in ‘s lands belang openlijk met de regering brak in 1940 en de koningskwestie die daaruit zou volgen hierin een rol.  Onder zijn koningschap werden immers vier anti-Belgische staatshervormingen goedgekeurd, een absoluut en zeer moeilijk te evenaren  record. Anderzijds was zonder de matigende invloed van Koning Boudewijn de federalisering misschien nog veel verder gegaan tijdens zijn regeerperiode.

Zelfs voor de aanvaarding van de “definitieve” fase (sic) van de staatshervorming in 1993, achtte Koning Boudewijn zijn politieke rol niet uitgespeeld. In La Libre Belgique van 11 januari 1993 meende de voorzitter van de “Vlaamse” Raad, Luc Van den Brande dat het Sint-Michielsakkoord slechts een tussenstap naar een confederaal model was. Hij vond dat de deelstaten alle bevoegdheden zouden moeten krijgen en dan samen moesten beslissen over wat ze nog aan de confederale staat zouden overlaten. “Het autonome Vlaanderen zou een feit moeten zijn in 2002, de 700e verjaardag van de Guldensporenslag”. De Koning ontbood hem hiervoor op audiëntie op het Paleis uit en waarschuwde hem dat hij het niet te ver moest drijven.

De gezondheid van de Koning werd ondertussen fragiel. In maart 1992 onderging hij een succesvolle hartoperatie. In juli 1993 volgden de gebeurtenissen zich plots snel op. De politici hadden het Sint-Michielsakkoord ondertekend, dat België officieel tot een federale staat moest omvormen. Op 16 juli 1993 ondertekende Koning Boudewijn de Bijzondere Wet “ter vervollediging van de federale staatsstructuur”, die uit dit akkoord voortvloeide. Koning Boudewijn wist uiteraard dat het hier maar om een etappe ging in de ontbinding van de Belgische staat, zoals de andere staatshervormingen. Tijdens de 21-juli toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag loofde de koning tegen zijn zin het federalisme. Volgens Wilfried Martens, die tijdens het Te Deum van 21 juli 1993 op één van de eerste rijen zat, keek Koning Boudewijn bij het uitgaan van de kathedraal in zijn richting: “Ik zal zijn blik nooit meer vergeten. Het was een bezorgde blik…”. Eerder had hij de voormalige Eerste minister al toevertrouwd: “ik ben op” (W. MARTENS, Ibidem, p. 837).

Tien dagen later, op 31 juli 1993, en tot grote verbazing van zijn Franse hartchirurg, overleed Koning Boudewijn in Motril, Spanje. De Koning heeft tegen heug en meug meegewerkt aan de vorming van het federale België, maar het is naar alle waarschijnlijkheid net die federalistische en nationalistische druk die hem zijn leven heeft gekost. Zijn begrafenis op 7 augustus 1993 trok enorm veel Belgen naar Brussel. Zelfs Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk was op de begrafenisplechtigheid aanwezig.

Wat zou er gebeurd zijn indien een zo populaire Koning zich nog krachtdadiger tegen het federalisme zou verzet hebben? Welke weg zou de geschiedenis dan zijn ingeslagen? Die vraag zal voor altijd onbeantwoord blijven. We kunnen enkel maar hopen dat de huidige Koning er alles aan doet om de valkuilen van het federalisme te vermijden en ijvert voor een referendum over de staatsstructuur (zie onze tekst). De Belgen hebben daar, na meer dan vijf decennia federalisme, meer dan recht op.

DIX ANS DE RÈGNE DU ROI PHILIP ET TRENTE ANS APRES LA MORT DU ROI BOUDEWIJN

Il y a trente ans,  le 31 juillet 1993, le Roi Baudouin tirait sa révérence. Son frère, le Roi Albert II, lui a succédé. Il y a dix ans, le roi Philippe lui a succédé à son tour. Il considère son oncle comme un grand modèle et a été préparé par lui à la royauté. Il est trop tôt pour commenter le règne de l’actuel chef d’Etat, mais nous pensons que le moment est venu de réfléchir à l’héritage du roi Baudouin. Comment faut-il évaluer son règne ? Quelle était son attitude à l’égard du nationalisme et du fédéralisme linguistique ? Quelle était la cause de son décès ? Une analyse.

Le 11 août 1950, il a prêté serment comme Prince royal (il n’avait pas encore atteint l’âge de la majorité, c’est-à-dire 21 ans) et remplaça ainsi son père le Roi Léopold III. Ce dernier était tombé en disgrâce après sa rupture avec le gouvernement en juin 1940 lors de la capitulation de l’armée belge et une conversation avec Adolf Hitler quelques mois plus tard. Depuis la libération, en 1944, un régent – le prince Charles – règnait sur la Belgique. Après l’abdication forcée de son père le 16 juillet 1951, Baudouin devint Roi. Le jeune Roi fut très apprécié en Belgique et en Congo belge ainsi que dans les protectorats Ruanda-Urundi (voir sa visite au Congo en 1955). Sous le Roi Baudouin fut ouverte l’Exposition universelle inégalée jusqu’à maintenant de 1958: la Belgique unitaire et la dynastie étaient au zénith de leur gloire.

Toutefois, à partir de 1960, la situation commença à se détériorer. Malgré les tentatives du Roi de freiner la processus de décolonisation la Belgique perdit sa colonie et ses protectorats. En 1960, les médias publics ont été scindés sur base linguistique, fût-ce sur le plan fonctionnel. Ce serait le début de centaines de scissions linguistiques. Aussi la fixation de la frontière linguistique en 1963 n’a-t-elle pas apaisé le nationalisme anti-belge soutenu par une petite minorité active de nationalistes linguistiques.

En 1970, le fédéralisme linguistique fut introduit de façon anticonstitutionnelle (voir notre texte). Le Roi Baudouin n’aurait jamais dû sanctionner cette première réforme de l’Etat, d’autant plus qu’il jouissait d’une grande popularité et qu’il avait le droit de son côté. La question est évidemment de savoir leur marge de manœuvre les politiciens lui laissaient. Sans doute elle fut plus grande qu’en avril 1990, lorsque le Roi a refuse de signer la loi sur l’avortement.

Dans le faits cependant, la Belgique est restée un Etat unitaire pendante les années 1970. Ce n’est qu’en 1976 – après déjà 25 ans de règne – que le Roi Baudouin se référait prudemment au fédéralisme. Ainsi, il déclara en mars 1976 à l’hôtel de ville de Bruxelles que « fédérer signifie rassembler dans la diversité acceptée ». D’après le Roi – ou de ses ministres qui l’en ont convaincu ? – il fallait lever le prétendu l’hypothèque communautaire pour faire face à la lourde crise économique des années 1970.

En janvier 1979 – les plans pour une réforme de l’Etat en trois étapes furent déjà négocié – le Roi adressa la nation par un discours aux Corps constitués : « La nation, d’où à l’origine émanaient tous les pouvoirs cède maintenant aux institutions européennes ce qui peut mieux être géré au niveau européen et confie aux communautés culturelles et régionales ce qui peut mieux être exécuté par elles que par le pouvoir central. Le pouvoir national doit profiter de l’allègement de ses fonctions pour assumer ses propres responsabilités avec fermeté. Mais pour être efficace, chaque niveau de pouvoir doit compléter l’autre. Il est impossible d’être uniquement européen, ou uniquement Belge (sic, B.U.B.), Flamand, Wallon ou Bruxellois, ou uniquement Belge germanophone ! » (W. MARTENS, De Memoires, Luctor et Emergo, Tielt, 2006, p. 820). Ce discours ne diffère pas tellement de ceux des deux derniers rois des Belges. Mais qui tenait ici la plume royale ? Le Roi Baudouin ou le fédéraliste Wilfried Martens ? Quoi qu’il en soit, le Roi signa la Loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, une deuxième erreur encore plus grande que celle de 1970.

Dans les années 1980, il s’opposait, comme on sait maintenant, contre « la confusion, le chevauchement de compétences et la rivalité entre les négociateurs officiels belges » et plaidait pour que « le Roi, c’est-à-dire le pouvoir exécutif national », comme la constitution le stipule, « constitue le seul partenaire de négociation sur le plan international. » Le 8 février 1983, il déclara devant les Corps Constitués que par « la succession de réformes institutionnelles, la gestion du pays devient de plus en plus difficile ». C’était une critique à peine voilée sur le fédéralisme linguistique.

Entre 1980 et 1988, la ligne continue dans les discours royaux était celle du maintien du statuquo institutionnel, ce qui à coup sûr correspondait à la conviction du souverain.

Pour le Roi Baudouin, la réforme de l’Etat de 1988 était véritablement un pas trop loin. Après qu’un accord politique sur cette question fut obtenu après 100 jours de négociations pendant l’été de 1988 et que le conseil des ministres s’en félicitait, Wilfried Martens lisait à haute voix une lettre du Roi, dans laquelle celui-ci exprimait son insatisfaction sur cette énième “réforme” de l’Etat. Cet incident provoqua tant de colère qu’un vice-premier ministre (Moureaux ou Dehaene, ceci n’est pas connu) menaçait même de démissionner. Sous la pression de Martens, le Roi confirmait sa confiance au vice-premier ministre et signa la réforme de l’Etat (J.-A. FRALON, Baudouin – L’homme qui ne voulait pas être Roi, Paris, 2001, pp. 344-345).

Cependant, en avril 1990, le Roi Baudouin commit une grande erreur tactique en mettant en jeu ses pouvoirs dans le cadre de loi sur l’avortement. Contrairement à la fédéralisation, cette loi était soutenue par une grande partie de la population. Cependant, le Roi refusait de signer la loi à cause de problèmes de conscience. Le conseil des ministres l’a ensuite déclaré temporairement dans “l’incapacité de régner” afin de permettre au gouvernement et au parlement de passer outre le refus royal. A quoi a servi cette rébellion? Malgré la protestation du Roi, la loi a été votée. Son opposition était purement symbolique. Plus important était le fait qu’il ait ainsi sapé les prérogatives royales. De plus, jusqu’à l’heure actuelle, on invoque cet incident pour priver le Roi de son droit de sanctionner les lois.

Le Roi Baudouin a négligé d’user de son influence énorme pour bloquer une, voire plusieurs réformes de l’Etat, bien qu’il n’ait jamais accepté le fédéralisme même. Malgré tous ses efforts pour l’unité de la Belgique et un parcours sans fautes de 1950 à 1970, le Roi Baudouin a été au plan institutionnel et sans conteste contre son gré le Roi belge le moins puissant. Peut-être que le traumatisme de son père, qui avait rompu avec son gouvernement en 1940 pour servir les intérêts de la nation, et la Question Royale qui y découlait, y ont-ils joué un rôle. Sous son règne, pas moins de quatre réformes de l’Etat anti-belges ont été approuvées, un record absolu et très difficile à égaler. En revanche, force est de constater que sans l’influence modératrice du Roi Baudouin, la fédéralisation aurait été encore plus poussée pendant son règne.

Même avant l’adoption de la phase “définitive” (sic) de réforme de l’Etat en 1993, le Roi Baudouin ne considérait pas son rôle politique comme terminé. Dans La Libre Belgique du 11 janvier 1993, le président du Conseil “flamand”, Luc Van den Brande, estimait que l’accord de la Saint-Michel n’était qu’une phase intermédiaire vers un modèle confédéral. Selon lui, il fallait octroyer toutes les compétences aux trois régions. Il appartenait dès lors à celles-ci de décider ensemble ce qu’il fallait encore laisser à la confédération. “La Flandre autonome devrait être un fait en 2002, lors du 700ième anniversaire de la Bataille des Eperons d’Or”. Pour ces propos, le Roi le convoquait au Palais pour l’avertir de ne pas pousser les choses si loin.

Entretemps, la santé du Roi se fragilisait. En mars 1992, il fut opéré du coeur avec succès. Dans son allocution du 21 juillet subséquente il déclara: “maintenant que les médecins m’ont rendu une excellente santé, je pourrais vous servir encore de nombreuses années avec grand plaisir”.

En juillet 1993, les événements se succédaient à un rythme soutenu. Les politiciens avaient signé l’accord de la Saint-Michel qui devait transformer la Belgique officiellement en un Etat fédéral. Le 16 juillet 1993, le Roi sanctionna la Loi spéciale “visant à achever la structure fédérale de l’Etat”, qui était le résultat de cet accord. Evidemment, le Roi Baudouin était bien au courant du fait qu’il ne s’agissait que d’une étape de plus dans le détricotage de l’Etat belge, comme d’ailleurs toutes les autres réformes de l’Etat. Pendant son allocution du 21 juillet à l’occasion de la fête nationale, le Roi faisait, contre son gré, l’éloge du fédéralisme. Selon Wilfried Martens, qui avait pris place au premier rang lors du Te Deum du 21 juillet 1993, le Roi le regardait en sortant de la cathédrale: “Jamais, je n’oublierai son regard. Ce fut un regard  inquiet…”. Avant, il avait déjà confié à l’ancien premier ministre: “je suis épuisé” (W. MARTENS, Ibidem, p. 837).

Dix jours après, le 31 juillet 1993 et à la grande consternation de son cardiologue, le Roi Baudouin est décédé à Motril en Espagne. Le Roi a collaboré à contrecoeur à la formation de la Belgique fédérale et il est très probable que la pression du fédéralisme et du nationalisme lui ait coûté la vie. Lors de ses funérailles du 7 août 1993, Bruxelles fut inondée par une foule immense. Même la Reine Elisabeth II du Royaume Uni était présente aux funérailles.

Que ce serait-il passé si un Roi tellement populaire avait réagi encore plus fermement contre le fédéralisme? Quel aurait alors été le cours de l’histoire? Cette question restera éternellement sans réponse…

On ne peut qu’espérer que le Roi actuel fera tout pour éviter les écueils du fédéralisme et poussera à un référendum sur la structure de l’Etat (voir notre texte). Après plus de cinq décennies de fédéralisme, les Belges y ont droit.

ZEHN JAHRE REGENTSCHAFT VON KÖNIG PHILIPPE UND DREISSIG JAHRE NACH DEM TOD VON KÖNIG BOUDEWIJN

Vor dreißig Jahren, am 31. Juli 1993, starb König Baudouin. Sein Bruder, König Albert II, trat seine Nachfolge an. Vor zehn Jahren folgte ihm König Philippe. Er betrachtet seinen Onkel als großes Vorbild und wurde von ihm auf das Königsamt vorbereitet. Es ist noch zu früh, um die Regierungszeit des derzeitigen Staatsoberhaupts zu kommentieren. Aber wir denken, dass es an der Zeit ist, über das Erbe von König Baudouin nachzudenken. Wie ist seine Regierungszeit zu bewerten? Wie war seine Haltung gegenüber Nationalismus und Sprachföderalismus? Was war die Ursache für seinen Tod? Eine Analyse.

Am 11. August 1950 wurde er als Königsprinz vereidigt (er war noch nicht volljährig, d. h. 21 Jahre alt) und löste damit seinen Vater König Leopold III. ab. Dieser war in Ungnade gefallen, nachdem er im Juni 1940 während der Kapitulation der belgischen Armee mit der Regierung gebrochen und einige Monate später ein Gespräch mit Adolf Hitler geführt hatte. Seit der Befreiung im Jahr 1944 herrschte ein Regent – Prinz Karl – über Belgien. Nach der erzwungenen Abdankung seines Vaters am 16. Juli 1951 wurde Baudouin König. Der junge König war in Belgien und Belgisch-Kongo sowie in den Protektoraten Ruanda-Urundi sehr beliebt (siehe seinen Besuch im Kongo im Jahr 1955). Unter König Baudouin wurde 1958 die bis dahin unübertroffene Weltausstellung eröffnet: Das einheitliche Belgien und die Dynastie befanden sich auf ihrem absoluten Höhepunkt.

Doch ab 1960 ging es bergab. Trotz der Versuche des Königs, den Entkolonialisierungsprozess aktiv zu verlangsamen, verlor Belgien seine Kolonien und Mandatsgebiete. Im Jahr 1960 wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk – wenn auch nur funktional – nach Sprachen geteilt. Dies sollte der Anfang von Hunderten von Sprachspaltungen sein. Selbst die Festlegung der Sprachgrenze im Jahr 1963 konnte den antibelgischen Sprachnationalismus nicht eindämmen.

Im Jahr 1970 wurde der Sprachenföderalismus verfassungswidrig eingeführt (siehe unseren Text). König Baudouin hätte diese erste Staatsreform niemals unterzeichnen dürfen, zumal er sich großer Beliebtheit erfreute und das Gesetz auf seiner Seite war. Es stellt sich natürlich die Frage, was die Politiker ihm noch erlaubten zu tun. Wahrscheinlich sogar noch mehr als damals, als er sich im Frühjahr 1990 weigerte, das Abtreibungsgesetz zu unterzeichnen.

Tatsächlich blieb Belgien in den 1970er Jahren ein Einheitsstaat. Erst 1976 – er regierte zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als 25 Jahren – sprach König Baudouin vorsichtig von Föderalismus. So erklärte er im März 1976 im Brüsseler Rathaus, dass “föderalisieren bedeutet, sich in akzeptierter Vielfalt zu vereinen“. Nach Ansicht des Königs – oder nach Ansicht seiner Minister, die ihm dies zuflüsterten? – musste die vermeintliche Hypothek der Gemeinschaft gelockert werden, um die schwere Wirtschaftskrise der 1970er Jahre zu bewältigen.

Im Januar 1979 – die Pläne für die Staatsreform waren bereits beschlossen – wandte sich der König in einer Rede vor den verfassungsgebenden Organen an die Nation: “Die Nation, von der ursprünglich alle Macht ausging, überlässt nun den europäischen Institutionen das, was auf europäischer Ebene besser erledigt werden kann, und vertraut den kulturellen und regionalen Gemeinschaften das an, was von ihnen besser ausgeführt werden kann als von einer zentralen Behörde. Die nationale Behörde muss ihre Entlastung nutzen, um ihre eigene Verantwortung mit Nachdruck wahrzunehmen. Aber um effizient zu sein, müssen sich die einzelnen Ebenen der Behörden gegenseitig ergänzen. Es ist unmöglich, nur Europäer zu sein, oder nur Belgier (sic, B.U.B.), oder Flame, Wallone oder Brüsseler, oder nur deutschsprachiger Belgier” (W. MARTENS, De Memoires, Luctor et emergo, Tielt, 2006, S. 820). Diese Rede unterscheidet sich nicht so sehr von der der letzten beiden belgischen Könige. Aber wer hatte hier die königliche Feder in der Hand? König Baudouin oder der Föderalist Wilfried Martens? Wie dem auch sei, der König unterzeichnete das katastrophale Sondergesetz zur institutionellen Reform vom 8. August 1980, ein zweiter und noch größerer Fehler als der von 1970.

In den 1980er Jahren wandte er sich, wie wir heute wissen, gegen “Verwirrung, Kompetenzüberschneidungen und Rivalitäten zwischen den offiziellen belgischen Verhandlungsführern” und vertrat die Ansicht, dass “der König, d.h. die nationale Exekutive”, wie in der Verfassung vorgeschrieben, “der einzige internationale Gesprächspartner ist“. Am 8. Februar 1983 erklärte er vor den verfassungsgebenden Organen, dass “die Politik des Landes durch eine Reihe von [institutionellen] Stromschnellen immer schwieriger und schließlich unmöglich wird”. Dies war eine kaum verhüllte Kritik am Sprachföderalismus.

Zwischen 1980 und 1988 war die kontinuierliche Linie in den königlichen Reden die Beibehaltung des institutionellen Status quo, was zweifellos den Überzeugungen des Monarchen entsprach.

Die Staatsreform von 1988 war wirklich zu viel für König Baudouin. Als im Sommer 1988 nach hunderttägigen Verhandlungen eine politische Einigung erzielt wurde und der Ministerrat sich beglückwünschte, verlas Wilfried Martens einen Brief des Königs, in dem dieser seinen Unmut über diese x-te “Staatsreform” zum Ausdruck brachte. Dieser Vorfall sorgte für so viel Unmut, dass ein stellvertretender Ministerpräsident sogar mit seinem Rücktritt drohte. Unter dem Druck von Martens bestätigte der König dem stellvertretenden Ministerpräsidenten sein Vertrauen und unterzeichnete die Staatsreform (J.-A. FRALON, Baudouin – L’homme qui ne voulait pas être Roi, Paris, 2001, S. 344-345).

Im April 1990 beging König Baudouin jedoch einen großen taktischen Fehler, als er seine Macht im Zusammenhang mit dem so genannten Abtreibungsgesetz aufs Spiel setzte. Anders als vor der Föderalisierung fand dieses Gesetz in der Öffentlichkeit breite Unterstützung. Der König weigerte sich jedoch, das Gesetz zu ratifizieren, da er es aus Gewissensgründen ablehnte. Daraufhin wurde er vom Ministerrat vorübergehend in den Zustand der “Unmöglichkeit zu regieren” versetzt, damit Regierung und Parlament das Gesetz dennoch verabschieden konnten. Was hatte es mit dieser Rebellion auf sich? Der König hatte sich auf sein Gewissen berufen, aber das Gesetz war trotzdem verabschiedet worden. Sein Widerstand war rein symbolisch. Viel wichtiger ist, dass er damit die königlichen Vorrechte untergrub. Bis zum heutigen Tag wird diese Frage angeführt, um dem König das Recht zu nehmen, Gesetze zu ratifizieren.

König Baudouin dachte nicht daran, seinen enormen Einfluss zu nutzen, um eine oder mehrere Staatsreformen zu blockieren, obwohl er den Föderalismus selbst nie akzeptierte. Trotz all seiner Bemühungen um die Einheit Belgiens und einer makellosen Erfolgsbilanz von 1950 bis 1970 erwies sich König Baudouin als der institutionell am wenigsten starke belgische König, und zwar ganz gegen seinen Willen. Vielleicht hat das Trauma des offenen Bruchs seines Vaters mit der Regierung im Interesse des Landes im Jahr 1940 und die darauf folgende Königsfrage dabei eine Rolle gespielt.  In der Tat wurden unter seiner Herrschaft vier anti-belgische Staatsreformen verabschiedet, ein absoluter und schwer zu übertreffender Rekord. Andererseits hätte die Föderalisierung ohne den mäßigenden Einfluss von König Baudouin während seiner Regierungszeit viel weiter gehen können.

Selbst vor der Annahme der “letzten” Phase (sic) der Staatsreform im Jahr 1993 sah König Baudouin seine politische Rolle noch nicht als erschöpft an. In La Libre Belgique vom 11. Januar 1993 vertrat der Präsident des “flämischen” Rates, Luc Van den Brande, die Auffassung, dass das Abkommen von St. Michael nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem konföderalen Modell sei. Seiner Meinung nach sollten die föderalen Staaten alle Befugnisse erhalten und dann gemeinsam entscheiden, was sie dem konföderalen Staat überlassen wollen. “Das autonome Flandern sollte im Jahr 2002, dem 700. Jahrestag der Schlacht der Goldenen Sporen, Wirklichkeit werden“. Jahrestag der Schlacht um die Goldenen Sporen”. Der König lud ihn deshalb zu einer Audienz in den Palast ein und warnte ihn, es nicht zu weit zu treiben.

In der Zwischenzeit wurde Kings Gesundheit immer schwächer. Im März 1992 unterzog er sich erfolgreich einer Herzoperation. Im Juli 1993 überstürzen sich die Ereignisse. Die Politiker hatten das Abkommen von St. Michael unterzeichnet, das Belgien offiziell in einen föderalen Staat umwandeln sollte. Am 16. Juli 1993 unterzeichnete König Baudouin das Sondergesetz “zur Vollendung des föderalen Staatsaufbaus“, das aus dieser Vereinbarung hervorging. König Baudouin wusste natürlich, dass dies nur eine Etappe bei der Auflösung des belgischen Staates war, wie auch die anderen Staatsreformen. In seiner Rede am 21. Juli anlässlich der Feiertage lobte der König den Föderalismus gegen seinen Willen. Laut Wilfried Martens, der während des Te Deum am 21. Juli 1993 in einer der vorderen Reihen saß, schaute König Baudouin beim Verlassen der Kathedrale in seine Richtung: “Ich werde seinen Blick nie vergessen. Es war ein besorgter Blick…“. Zuvor hatte er dem ehemaligen Premierminister anvertraut: “Ich bin wach” (W. MARTENS, Ibidem, S. 837).

Was wäre geschehen, wenn sich ein so populärer König noch energischer gegen den Föderalismus gestellt hätte? Welchen Weg hätte die Geschichte dann eingeschlagen? Diese Frage wird für immer unbeantwortet bleiben. Wir können nur hoffen, dass der jetzige König alles tun wird, um die Fallstricke des Föderalismus zu vermeiden und sich für ein Referendum über die Struktur des Staates einsetzt (siehe unseren Text). Die Belgier haben nach mehr als fünf Jahrzehnten Föderalismus mehr als ein Recht darauf.

Zehn Tage später, am 31. Juli 1993, starb König Baudouin zur Überraschung seines französischen Herzchirurgen in Motril (Spanien). Der König hatte gegen alle Widerstände an der Bildung eines föderalen Belgiens mitgewirkt, aber wahrscheinlich war es genau dieser föderalistische und nationalistische Druck, der ihn das Leben kostete. Zu seiner Beerdigung am 7. August 1993 strömten die Belgier in Scharen nach Brüssel. Sogar die britische Königin Elisabeth II. nahm an der Beerdigungszeremonie teil.