B.U.B. STELT REFERENDUM VOOR OVER STAATSSTRUCTUUR IN 2020 – LE B.U.B. PROPOSE UN REFERENDUM RELATIF A LA STRUCTURE ETATIQUE EN 2020

 

bron-source : https://eelcokeij.com/
bron-source : ohttps://eelcokeij.com/

EEN REFERENDUM IN 2020

Sedert 1970 wordt de Belgische staat bijna voortdurend ‘hervormd’. In de praktijk betekent dit dat België zonder volksraadpleging over een periode van ongeveer 45 jaar van een unitaire in een federale staat werd getransformeerd. Dat gebeurde eerst door vier staatshervormingen in 1970, 1980, 1988-1989 en 1993. De bijzondere wet van 16 juli 1993 ter voltooiing ( ! ) van de federale staatsstructuur was wat dat betreft beslist geen eindpunt. Zowel in 2001 als in 2011-2014 werden door nieuwe staatshervormingen nog meer bevoegdheden en middelen naar de gemeenschappen en de gewesten overgeheveld. Nooit werd de burger rechtstreeks betrokken bij dit proces. Dit moet veranderen.

Het resultaat van bijna een halve eeuw staatshervormingen is een volledig versnipperd land, met een ongehoorde institutionele complexiteit waarbij de ”deelstaten” over zeer ruime bevoegdheden en een aanzienlijke fiscale autonomie beschikken. Het federalisme zou echter volgens ‘onze’ politici voor een beter bestuur zorgen, maar niets is minder waar. Het federalisme is niet alleen peperduur (10 miljard euro per jaar aan directe en indirecte kosten), het veroorzaakt ook voortdurend ruzies en conflicten tussen gelijkwaardige niveaus en het zet Nederlandstalige en Franstalige Belgen tegen elkaar op.

De B.U.B. vindt dat het eindelijk tijd is om het Belgische taalfederalisme aan een consultatief referendum te onderwerpen, net als de Britten zich op 23 mei 2016 konden uitspreken over het verlaten van de Europese Unie (Brexit).

Het kan niet langer dat enkele partijvoorzitters, gedreven door nationalistische en opportunistische motieven zonder de minste inspraak van de burger achter gesloten deuren ”staatshervormingen” blijven onderhandelen, die de Belgische eenheid en het evenwichtig bestuur van het land stelselmatig ondergraven. Na 50 jaar taalfederalisme moeten de Belgen de kans krijgen om zich uit te spreken over de gewenste staatsstructuur.

Zoals politicoloog Dave Sinardet het vaststelde in LLB d.d. 11.07.16 situeren ‘in ‘Vlaanderen’ (en in België, B.U.B.) (…) de laatste studies de separatisten rond 5%. Er is geen steun bij de bevolking voor zo’n project. Daarom ook zijn de Vlaams-nationalisten de enige die geen referendum over onafhankelijkheid voorstellen…”.

De argumenten tegen niet-bindende referenda op Belgisch niveau houden geen steek. Er is ten eerste al een precedent: in 1950 werd een referendum gehouden over de Koningskwestie. Bovendien worden er al referenda gehouden of zijn ze mogelijk op gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk vlak, die dan gaan over veel minder belangrijke zaken zoals parkings, de aanleg van nieuwe wegen of de ophaling van vuilnis. Het kan niet dat er over zulke zaken referenda gehouden worden, maar dat de burgers onbekwaam bevonden worden om hun mening te geven over zo een belangrijke materie als de toekomst van hun eigen land.

Overigens stelde in september 1978 de PVV voor een referendum te houden over de staatshervorming, samen met de Europese verkiezingen (Prehistorie, Radio 2, 21.09.14). In 2004 werd een referendum over de EU-Grondwet door de regering besproken, maar finaal gekelderd door de kleine en ondertussen ter ziele gegane “Vlaams”-nationalistische partij Spirit, de voormalige kartelpartner van de sp.a.

Bovendien is zo’n referendum broodnodig om onze economie te beschermen. Men herinnert zich immers de existentiële institutionele crisis van de periode 2007-2011 waarbij er tijdens lange periodes geen nieuwe federale regering meer kon gevormd worden en die in november 2011 de Belgische staat en dus onze economie onder druk van de internationale markten naar het faillissement dreigde te brengen. Een herhaling van dit rampscenario moet in het belang van alle Belgen vermeden worden.

De B.U.B. stelt een intelligent referendum met verschillende opties en  rondes voor.

In een eerste ronde wordt aan de Belgen de keuze voorgelegd tussen een brede waaier van 6 opties: unitarisme, unie-federalisme, provinciaal federalisme, status-quo, (nog) meer bevoegdheden voor gemeenschappen en gewesten en separatisme, d.w.z. ofwel de terugkeer naar een unitair België op basis van de negen historische provincies (met eventueel het behoud van cultuurgemeenschappen), ofwel het behoud van een federaal België op basis van gemeenschappen en gewesten met al dan niet meer federale bevoegdheden of meer gewest- en gemeenschapsbevoegdheden, federalisme op basis van 9, 10 of meer provincies ofwel de splitsing van het land (op basis van de gewesten en/of de gemeenschappen).

De opties met de vier beste resultaten (zelfs als die relatief zijn) worden dan enkele maanden later het voorwerp van een tweede ronde van het referendum. In een derde ronde wordt er nog gekozen tussen de twee beste opties. Daarna is het aan de politici om de gekozen optie verder uit te werken eventueel na het organiseren van een laatste ronde met specifieke opties omtrent de gekozen algemene optie.

De keuze voor het ”confederalisme” wordt niet opgenomen in dit referendum.

Een confederatie is immers een vrijwillige unie tussen twee of meer onafhankelijke staten, die door een internationaal verdrag wordt opgericht. Net als separatisme, waarvan confederalisme een voortgezette vorm is, veronderstelt confederalisme een opheffing van de Belgische Grondwet en van de Belgische staat. Deze configuratie veronderstelt dus eerst separatisme. Niets belet de onafhankelijke entiteiten na de overwinning van de optie separatisme om daarna nog tussen elkaar een verdrag te sluiten. Overigens zou de term ”confederalisme” aanleiding geven tot verwarring met de term ”federalisme” aangezien de confederalistische partijen – N-VA en CD&V – er een andere invulling aan geven. Voor de N-VA gaat het (waarschijnlijk) om een confederalisme in de strikte zin van het woord, terwijl CD&V onder deze noemer veeleer een ver doorgedreven federalisme verstaat. 

Idealiter zouden de rondes van het referendum in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 plaatsvinden zodat elk kamp ruim de tijd krijgt om zich voor te bereiden en om de bevolking over zijn standpunt te informeren.

De voordelen van dit referendum of volksraadpleging in vergelijking met klassieke verkiezingen zijn de volgende:

 • men kiest voor een duidelijke optie, geen politicus of partij, die verschillende, uiteenlopende meningen kunnen hebben. Het debat is dus veel duidelijker en het resultaat is veel gemakkelijker om te zetten in de praktijk;
 • de burgers voelen zich gewaardeerd omdat ze over een concreet punt hun mening kunnen geven;
 • de verschillende rondes maken het mogelijk voor elk kamp om bij de volgende ronde “de meubels te redden” (door de optie te kiezen die het dichtst bij de uitgeschakelde optie aanleunt), waardoor het een heel eerlijk referendum is;
 • de lange campagne zorgt ervoor dat alle Belgen zich terdege hebben kunnen informeren over de inhoud en de gevolgen van de zes opties;
 • bij de stemming verschijnt bij elke optie een definitie zodat elke kiezer weet waarvoor hij of zij stemt.

Volgende punten acht de B.U.B. echter onontbeerlijk voor de goede organisatie van deze volksraadpleging:

 • Elk kamp (overeenkomend met een optie) duidt een campagneleider aan, die de rollen verdeelt en die als nodig kan vervangen worden door het kamp zelf;
 • Elk kamp krijgt een beperkt, maar gelijk budget voor de campagne;
 • Elk kamp geeft op soevereine wijze in één zin een definitie van de optie die het verdedigt. Deze definitie wordt bij de stemming vermeld zodat elke kiezer die op de dag van het referendum kan lezen;
 • Elk kamp krijgt volledig gelijke zendtijd vanaf drie maanden vóór de eerste ronde en dit zowel in de commerciële als in de openbare media;
 • De media worden conventioneel verplicht tot het organiseren van een intensieve campagne met interviews uit elk kamp en regelmatige radio- en televisiedebatten zodat elke Belg zich volledig kan informeren en keuzes uit onwetendheid zoveel mogelijk kunnen vermeden worden;
 • een onafhankelijke commissie moet de gelijke media-aandacht organiseren, de campagne nauwgezet controleren en desnoods media kunnen sanctioneren door het opleggen van ontradende dwangsommen. De commissie moet ook de bevoegdheid hebben om indien de voorwaarden niet worden nageleefd de datum van het referendum uit te stellen of het zelfs te annuleren. De commissie moet voor de helft samengesteld zijn uit academici en magistraten en voor de andere helft uit gelote Belgen;
 • Er moet opkomstplicht voor de verschillende rondes van het referendum zijn, zoals die geldt bij alle andere verkiezingen in België;
 • De uitslag van het referendum zal slechts geldig zijn indien minstens 70 procent van de Belgische burgers bij elke ronde een geldige stem uitgebracht heeft;
 • Het resultaat is pas geldig indien één van de overblijvende kampen bij de laatste ronde minstens 50 procent van de stemmen behaalt (bij de overige ronden volstaat een relatieve meerderheid);
 • Het referendum gebeurt op papier om tel- en computerproblemen te vermijden. De uitslagen worden gecontroleerd door de bovengenoemde commissie, die op gemotiveerde vraag van een kamp ook een hertelling kan bevelen;
 • Alleen het nationaal resultaat telt, maar aangezien het resultaat van het referendum niet bindend is, kunnen de politici het op eigen risico nog naast zich neerleggen.

Niets houdt dus een referendum over de Belgische staatsstructuur in 2020 en 2021 tegen. Alleen zo zal men eindelijk het communautair probleem definitief en efficiënt kunnen aanpakken, zodat het ons land niet meer blokkeert !

 

UN REFERENDUM EN 2020

Depuis 1970, les prétendues ‘réformes’ de l’Etat belge se poursuivent presque sans cesse.  En pratique, cela signifie que la Belgique a été transformée sans consultation populaire d’un Etat unitaire en un Etat fédéral sur une période d’environ 45 ans. Cela a été fait d’abord par quatre réformes de l’Etat en 1970, 1980, 1988-1989 et 1993. La loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever ( ! ) la structure fédérale n’était pourtant pas la fin de ce processus. Tant en 2001 qu’en 2011-2014, de nouvelles réformes de l’Etat ont en effet encore davantage transféré des compétences vers les communautés et les régions. A aucun instant, le citoyen n’y a été impliqué de façon directe. Il est temps de changer cela.

Le résultat de presqu’un demi-siècle de ”réformes” de l’Etat est un pays complètement morcelé avec une complexité institutionnelle inouïe où les ‘entités fédérées’ disposent de très larges compétences et d’une autonomie fiscale considérable. Cependant, à en croire nos politiciens, le fédéralisme devrait assurer une meilleure gouvernance. Rien n’est moins vrai. Non seulement le fédéralisme est extrêmement coûteux (10 milliards d’euros par an en frais directs et indirects), il provoque également des disputes et des conflits incessants entre des niveaux équivalents, tout en incitant à la polarisation entre les Belges néerlandophones et francophones.

Selon le B.U.B., il est grand temps de soumettre enfin le fédéralisme linguistique belge à un référendum consultatif à l’instar du référendum du 23 juin 2016 par lequel les Britanniques pouvaient se prononcer sur la sortie de leur pays de l’Union européenne (Brexit).

On ne peut plus accepter que quelques présidents de parti, motivés par des motifs nationalistes et opportunistes, continuent à négocier des ”réformes de l’Etat” à huis clos, qui sapent de façon systématique l’unité de la Belgique et qui rendent un gouvernement stable impossible. Après 50 ans de fédéralisme linguistique, les Belges doivent avoir l’opportunité de se prononcer sur la structure étatique souhaitée.

Les arguments contre les référendums consultatifs au niveau belge ne tiennent pas la route. Tout d’abord, un précédent existe déjà: la consultation populaire sur la Question Royale en 1950.

En outre, des référendums portant sur des questions infiniment moins importantes, telles que la construction de parkings, de nouvelles routes ou le ramassage d’ordures ménagères ont déjà eu lieu ou sont possibles au niveau des communes, des provinces et des régions. On ne peut soutenir d’un côté que de tels référendums sont possibles tout en estimant que les citoyens sont incapables de donner leur avis sur une matière si importante que l’avenir de leur propre pays.

Comme le politologue Dave Sinardet l’observait dans La Libre Belgique du 11 juillet 2016: ”En ‘Flandre’ (et en Belgique, B.U.B.) les dernières études situent les séparatistes autour des 5 %. Il n’y a pas de soutien populaire pour un tel projet. C’est d’ailleurs pour cela que les nationalistes flamands sont les seuls à ne pas réclamer de référendum sur l’indépendance… .”.

Par ailleurs, en l’année 1978, le PVV proposait d’organiser un référendum sur la réforme de l’Etat, ensemble avec les élections européennes (Prehistorie, Radio 2, 21.09.14). En 2004, le gouvernement a déjà débattu d’un référendum sur la Constitution européenne, mais celui-ci a finalement été rejeté par le petit parti national-flamand Spirit, d’antant en cartel avec le SP.a et aujourd’hui dissous.

En outre, un tel référendum est indispensable pour protéger notre économie. On se souvient en effet de la crise institutionnelle et existentielle de 2007-2011 pendant laquelle il n’était même plus possible de former un nouveau gouvernement fédéral pendant une longue période, menant sous la pression des marchés financiers internationaux, l’Etat belge et donc notre économie au bord de la faillite en novembre 2011. Une répétition de ce scénario catastrophe doit être évitée dans l’intérêt de tous les Belges.

Le B.U.B. propose un référendum intelligent à plusieurs options et plusieurs tours.

Lors d’un premier tour, les Belges auront le choix entre un large éventail de 6 options: l’unitarisme, le fédéralisme d’union, le fédéralisme provincial, le statu-quo, (encore) plus de compétences pour les communautés et régions et le séparatisme, c-à-d. entre le retour à une Belgique unitaire sur la base des neuf provinces historiques (avec éventuellement le maintien de communautés culturelles), soit le maintien de la Belgique fédérale sur la base des régions et communautés avec oui ou non plus de compétences fédérales ou plus de compétences régionales et communautaires, le fédéralisme sur base de 9, 10 ou plus de provinces ou la scission du pays (sur la base des régions ou des communautés).

Les quatre options recueillant les meilleurs résultats (même relatifs) feront ensuite l’objet d’un second tour du référendum  quelques mois plus tard. Lors d’un troisième tour, on choisit encore entre les deux meilleures options. Après, les policitiens devront élaborer l’option choisie, éventuellement après avoir organisé un dernier tour avec des options spécifiques relatives à l’option générale retenue.

L’option confédéraliste n’est pas incluse dans ce référendum.

Une confédération est en effet une association libre entre deux ou plusieurs Etats indépendants, créée par un traité international. Tout comme le séparatisme, dont le confédéralisme est une forme avancée, le confédéralisme implique une abrogation de la Constitution et de l’Etat belge. Cette configuration présuppose donc le séparatisme. Or, rien n’empêche les entités indépendantes de conclure un traité entre elles après la victoire hypothétique de l’option séparatiste. En outre, le terme ”confédéralisme” créerait une confusion avec le terme ”fédéralisme” parce que les partis confédéralistes – la N-VA et le CD&V – y donnent un autre contenu. Pour la N-VA, il s’agit (probablement) d’un confédéralisme au sens strict du mot, tandis que le CD&V entend par ce terme plutôt un fédéralisme très poussé. 

Idéalement, les différents tours du référendum devraient avoir lieu en automne 2020 ou au printemps 2021 pour que chaque camp dispose de suffisamment de temps pour se préparer et informer la population sur son point de vue.

Les avantages de ce référendum ou cette consultation populaire comparés aux élections classiques sont les suivants:

 • On choisit une option claire, non un politicien ou un parti, ceux-ci pouvant défendre différentes opinions divergentes. Le débat est bien plus clair et le résultat est plus facile à mettre en oeuvre;
 • les citoyens se sentent valorisés parce qu’ils peuvent donner leur opinion sur un point concret;
 • les différents tours du référendum permettent à chaque camp de “sauver les meubles” lors du prochain tour (en choissisant l’option la plus proche de celle qui a été éliminée), ce qui rend le référendum très équitable;
 • la longue campagne fait en sorte que tous les Belges puissent s’informer convenablement sur le contenu et les conséquences des six options;
 • lors du vote, chaque option sera accompagnée d’une définition de sorte que chaque électeur sache en faveur de quoi il ou elle vote.

Cependant, le B.U.B. juge les points suivants indispensables pour la bonne organisation de ce référendum :

 • Chaque camp (correspondant à une option) désignera un chef de campagne, qui distribuera les rôles et qui peut être remplacé si nécessaire par le camp lui-même;
 • Chaque camp recevra un budget limité, mais égal, pour la campagne;
 • Chaque camp donne de façon souveraine une définition en une phrase de l’option qu’il défend. Cette définition sera mentionnée lors du scrutin de sorte que chaque électeur puisse la lire le jour du référendum;
 • Chaque camp aura un accès égal aux médias dès trois mois avant le premier tour et ceci tant dans les médias commerciaux que publics;
 • Les médias seront conventionnellement obligés à organiser une campagne intensive impliquant des interviews de chaque camp et des débats réguliers à la radio et à la télévision, pour que chaque Belge ait l’occasion de s’informer autant que possible et afin d’éviter le plus possible des choix basés sur l’ignorance;
 • une commission indépendante doit organiser l’accès égal aux médias, contrôler la campagne de façon minutieuse et au besoin pouvoir sanctionner les médias en imposant des  astreintes dissuasives. La commission doit aussi avoir la compétence de différer la date du référendum, voire d’annuler celui-ci si les conditions ne sont pas respectées. La commission doit être composée pour moitié de membres des universités et de magistrats et pour l’autre moitié de Belges tirés au sort;
 • Le vote aux différents tours du référendum sera obligatoire, ainsi que c’est le cas pour toutes les autres élections en Belgique ;
 • Le résultat du référendum ne sera valable que si au moins 70 pourcents des citoyens belges auront émis un vote valide à chaque tour;
 • Le résultat ne sera valable que si l’un des deux camps restants au dernier tour obtiendra au moins 50 pourcents des voix (aux autres tours, une majorité relative suffira);
 • Le référendum se fera sur support papier afin d’éviter des problèmes de comptage et informatiques. Les résultats seront contrôlés par la commission susmentionnée, qui pourra – suite à une demande motivée d’un camp – également ordonner un second comptage;
 • Uniquement le résultat national compte, mais comme le résultat du référendum n’est pas contraignant, les politiciens peuvent encore le nier à leur risques et périls.

Rien n’empêche donc un référendum sur la structure étatique belge en 2020 et 2021. Ainsi, on pourra enfin résoudre le problème communautaire de façon définitive et efficace pour qu’il ne bloque plus notre pays !