belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

HET UNITARISME HAALT EEN MEERDERHEID IN HET NOORDEN VAN BELGIË – L’UNITARISME OBTIENT LA MAJORITE DANS LE NORD DE LA BELGIQUE

In mei 2021 publiceerde de VRT, in samenwerking met de VUB en de Universiteit Antwerpen, een interessant electoraal onderzoek, waarbij ook gepeild werd naar de voorkeur van de kiezers inzake de organisatie van de Belgische staat.

En mai 2021, la VRT a publié, en collaboration avec la VUB et l’Université d’Anvers, une enquête électorale intéressante, qui a également sondé les préférences des électeurs concernant l’organisation de l’État belge.

CAS JÜRGEN CONINGS: UN NETTOYAGE DANS L’ARMÉE ET LA POLITIQUE EST NECESSAIRE – GEVAL JÜRGEN CONINGS: UITKUISEN VAN LEGER EN POLITIEK IS NOODZAKELIJK

Le 17 mai 2021, Jürgen Conings, un caporal dégradé de l’armée belge, a disparu avec des armes de guerre qu’il avait volées de sa caserne. Les lettres d’adieu trouvées chez lui démontreraient qu’il vise l’armée, les virologues et le gouvernement. Il voulait également commettre un attentat contre une mosquée. Le soldat se serait caché dans le Parc National de la Haute Campine au Limbourg, mais il n’y a pas été retrouvé. A ce jour, une chasse à l’homme à grande échelle et une signalisation internationale n’ont pas encore abouti à une résultat concret.

Op 17 mei 2021 verdween Jürgen Conings, een gedrageerde korporaal van het Belgisch leger, met oorlogswapens die hij in zijn kazerne ontvreemd had. Uit de afscheidsbrieven die bij hem aangetroffen werden, zou blijken dat hij het gemunt heeft op het leger, de virologen en de regering. Ook wou hij een aanslag op een moskee plegen. De soldaat zou zich schuilhouden het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg, maar werd daar niet gevonden. Tot op heden heeft een grootschalige klopjacht en een internationale seining niets opgeleverd.

HET “ZWITSERSE MODEL” VAN CD&V – LE “MODÈLE SUISSE” DU CD&V

Op 10 mei 2021 pleitte Joachim Coens, voorzitter van CD&V, in Het Laatste Nieuws voor een zogenaamd “Zwitsers” model voor België. Wie zijn voorstel nader bestudeert, merkt dat zijn staatsvisie geen enkel verband houdt met Zwitserland. Ze is daarentegen wél zeer anti-Belgisch.

Le 10 mai 2021, Joachim Coens, le président du CD&V, plaidait dans le journal Het Laatste Nieuws pour qu’on calque la Belgique sur le « modèle suisse». Si l’on étudie sa proposition de plus près, on remarque que sa vision étatique n’a aucun lien avec la Suisse. En revanche, elle est très antibelge.

LA CRISE COVID DEMONTRE A NOUVEAU LA NECESSITE D’UNE POLITIQUE BELGE UNIFIEE – COVID-CRISIS TOONT EENS TEMEER NOODZAAK AAN VAN EENGEMAAKT EN BELGISCH BELEID

La longue crise liée à la pandémie du coronavirus a durement frappé certains secteurs. Parmi ceux-ci figurent les indépendants, y compris les coiffeurs, les exploitants de salons de beauté et les personnes actives dans le secteur de l’horéca et de l’événementiel. Bien que la crise ait touché ces Belges sans discriminés, ils n’ont pas été traités de façon égale.

De lange coronacrisis heeft bepaalde sectoren zeer hard getroffen. Eén daarvan zijn de zelfstandigen, waaronder de kappers, houders van schoonheidssalons en personen actief in de horeca- en evenementensector. Hoewel de crisis al deze Belgen even hard heeft geraakt, werden ze niet gelijk behandeld.

HET PANDEMIEBELEID VEREIST GELIJKE MAATREGELEN IN HEEL BELGIË – LA POLITIQUE DE PANDEMIE EXIGE DES MESURES IDENTIQUES DANS TOUTE LA BELGIQUE

Drie maanden lang werd er in het “Waals” en in het Brussels gewest sneller gevaccineerd dan in het “Vlaams” gewest. Tijdens die periode zwegen de flamingantische politici in alle talen. Nu die situatie (lichtjes) anders is, roeren ze echter de grote trom. Zo moet volgens de zelfverklaarde “Vlaams” “minister-president” Jan Jambon (N-VA) het zogenaamde “Vlaanderen” sneller kunnen versoepelen dan Franstalig België, omdat er minder mensen in het zuiden gevaccineerd zouden zijn (De Zevende Dag, 25 april 2021). Die stelling wordt bijgetreden door zijn luitenant Wouter Beke (CD&V), die in De Standaard (24 april 2021) verklaarde dat het zogenaamde “Vlaanderen” niet het slachtoffer mag worden van de situatie in Franstalig België: “Wij zullen ons huiswerk gemaakt hebben. Dan verdient de Vlaming daar ook wel iets voor”. De B.U.B. is zeer geërgerd door dit egoïstisch en kortzichtig nationalisme.

Pendant trois mois, on vaccinait plus vite en région «wallonne» et bruxelloise qu’en région «flamande». Pendant cette période, les politiciens flamingants sa taisaient. Maintenant que la situation est (légèrement) différente, ils montent au créneau. Par exemple, selon le «ministre-président» auto-proclamé «flamand» Jan Jambon (N-VA), la soi-disant «Flandre» devrait pouvoir assouplir plus rapidement les mesures covid que la Belgique francophone, car moins de personnes auraient été vaccinées dans le sud (De Zevende Dag, 25 avril 2021). Cette déclaration est appuyée par son lieutenant Wouter Beke (CD&V), qui a affirmé dans De Standaard (24 avril 2021) que la soi-disant «Flandre» ne devrait pas être victime de la situation en Belgique francophone: «Nous aurons fait notre devoir. C’est pourquoi le Flamand mérite aussi quelque chose en retour». Le B.U.B. est très irrité par ce nationalisme égoïste et mesquin.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)