IL Y A 234 ANS, LA BELGIQUE ACCÉDAIT POUR LA PREMIÈRE FOIS À L’INDÉPENDANCE – 234 JAAR GELEDEN VERWIERF BELGIË VOOR HET EERST ZIJN ONAFHANKELIJKHEID- VOR 234 JAHREN ERLANGTE BELGIEN ZUM ERSTEN MAL SEINE UNABHÄNGIGKEIT

Le 11 janvier 1790, la Belgique a acquis son indépendance pour la première fois de son histoire – Op 11 januari 1790 verwierf België voor de eerste maal in zijn geschiedenis zijn onafhankelijkheid – Am 11. Januar 1790 erlangte Belgien zum ersten Mal in seiner Geschichte seine Unabhängigkeit

“HET VERHAAL VAN ‘VLAANDEREN’” (“L’HISTOIRE DE LA ‘FLANDRE'”) EST EN FAIT LE MENSONGE DES FLAMINGANTS – “HET VERHAAL VAN ‘VLAANDEREN'” IS EIGENLIJK DE LEUGEN VAN DE FLAMINGANTEN – “HET VERHAAL VAN ‘VLAANDEREN’” (“DIE GESCHICHTE VON ‘FLANDERN'”) IST EIGENTLICH DIE LÜGEN VON DEN FLAMINGANTEN

Une série de dix épisodes extrêmement dispendieuse, Het Verhaal van Vlaanderen, est actuellement diffusée sur la VRT. Cette série a été réalisée à la demande du gouvernement “flamand” et plus particulièrement du parti séparatiste, la N-VA. Son objectif est de promouvoir l’identité dite “flamande”. Le B.U.B. se veut de percer cette bulle flamingante.

Op de VRT loopt momenteel een peperdure en tiendelige serie, Het Verhaal van Vlaanderen. Deze reeks kwam tot stand op vraag van de “Vlaamse” regering en meer bepaald op vraag van de separatistische N-VA. Het doel ervan is om de zogenaamde “Vlaamse” identiteit te promoten. De B.U.B. doorprikt graag deze flamingantische ballon.

Derzeit läuft auf VRT eine extrem teure, zehnteilige Serie mit dem Titel Het Verhaal van Vlaanderen (Die Geschichte von Flandern). Diese Serie entstand auf Wunsch der “flämischen” Regierung, genauer gesagt der separatistische N-VA. Ihr Ziel ist es, die so genannte “flämische” Identität zu fördern. Die B.U.B. freut sich, diesen flamingantische Ballon zu zerstechen.

‘VLAAMS’ PARLEMENT EERT HET NAZISME EN HET SEPARATISME – LE PARLEMENT ‘FLAMAND’ GLORIFIE LE NAZISME ET LE SEPARATISME

In januari 2020 publiceerde het maandblad Newsweek, in samenwerking met het zogenaamde ‘Vlaams’ parlement een reclamebrochure waaraan liefst 90.000 euro belastinggeld gespendeerd werd. De brochure moet dienen om de Noord-Belgische bevolking te indoctrineren met de anti-Belgische nationalistische ideologie. En zelfs de collaboratie van een deel ‘Vlaamse’ beweging tijdens de Eerste en zowat de hele beweging tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt erin in een gunstig daglicht geplaatst want twee nazi’s, Staf De Clercq en August Borms, de staatsvijanden nr. 1 en 2 van de Belgische staat krijgen erin een vermelding als vaders van de “Vlaamse” autonomie.

En janvier 2020, le magazine mensuel Newsweek, a publié en collaboration avec le soi-disant parlement ‘flamand’, une brochure publicitaire qui a coûté pas moins de 90.000 euros au contribuable. La brochure doit servir à endoctriner la population de la Belgique du nord sur une idéologie antibelge. Même la collaboration d’une partie du mouvement ‘flamand’ pendant la Première Guerre Mondiale et d’à peu près l’entièreté du mouvement ‘flamand’ pendant la Seconde Guerre Mondiale sont présentés sous un jour favorable. En effet, deux nazis, Staf De Clercq et August Borms, les N° 1 et 2 de l’Etat belge y sont mentionnés comme des figures emblématiques du mouvement “flamand”.

1830: het voorlopige bewind - le gouvernement provisoire

OP 4 OKTOBER 1830 RIEP BELGIË DE ONAFHANKELIJKHEID UIT (VI) – LA BELGIQUE DECLARA SON INDEPENDANCE LE 4 OCTOBRE 1830 (VI)

In onze vorige tekst zagen we hoe de Hollanders na een verbeten strijd uit Brussel werden gejaagd. In deze laatste tekst over de Belgische Revolutie van 190 jaar geleden bekijken we hoe de revolutie afliep.

Dans notre texte précédent, nous avons vu comment les Hollandais ont été chassés de Bruxelles après une lutte acharnée. Dans ce dernier texte sur la Révolution belge d’il y a 190 ans, nous relatons comment la révolution s’est achevée.