LE PREMIER LIVRE UNITARISTE EST PRET – HET EERSTE UNITARISTISCHE BOEK IS AF – DAS ERSTE UNITARISTISCHE BUCH IST FERTIG

STAND DU B.U.B. DU 21 JUILLET 2023

Comme chaque année, le B.U.B. aura un stand dans la Rue de la Régence à Bruxelles. Les membres du parti présents y expliqueront notre parti et mouvement unitariste et centriste et vendront des articles tricolores comme des drapeaux belges. Ils feront aussi compléter des formulaires pour le parti en vue des élections. Il sera également possible de commander le livre unitariste de notre fondateur et président, Hans Van de Cauter, qui sera disponible à partir de la fin du mois de juillet. Ce livre sera aussi publié sur notre site web.

Ce livre décortique scientifiquement les problèmes politico-communautaires qui agitent la Belgique depuis un demi-siècle. La cause de ces problèmes est le nationalisme linguistique et, en particulier, le nationalisme “flamand” et “wallon”. Le principal catalyseur de ce phénomène est le fédéralisme linguistique dispendieux, inefficace, éparpillant et polarisant qui a divisé la Belgique en communautés et en régions. Celles-ci se comportent comme de petits Etats au sein de l’Etat, chacun ayant son propre parlement, son propre gouvernement et son propre symbolisme. Ces institutions ont été créées par diverses “réformes” de l’État mises en œuvre par la particratie. Cette particratie a un quasi-monopole sur le pouvoir et érode la démocratie belge. Cette oligarchie de partis parvient à son tour à perpétuer son pouvoir par le biais de la médiacratie. Parce qu’il n’y a pas de libre circulation des idées en Belgique et que seuls les discours fédéralistes, séparatistes et confédéralistes (les deux derniers étant plus ou moins synonymes) sont repris dans les médias audiovisuels, toute solution structurelle reste exclue. Et pourtant, celle-ci est simple: le rétablissement de la Belgique unitaire telle qu’elle existait jusqu’en 1970.

Chaque année, le B.U.B. remarque que la plupart des Belges souhaitent au plus vite le retour à cette Belgique unitaire. Plusieurs études le confirment d’ailleurs. Le nombre de séparatistes est inversement proportionnel à l’attention que les médias leur accordent. Cela est dû au fait que la plupart des médias sont aux mains de flamingants au nord du pays ou de wallingants (voire de flamingants) ou de défaitistes au sud de la Belgique. Cela se voit notamment au niveau de la couverture médiatique de la Fête nationale. Les journalistes n’en parlent pas avant, mais seulement la veille pour résumer le discours royal et le jour même pour mentionner le défilé militaire, sans enthousiasme et tout cela souvent dans un sens particratique, sensationnel et antimonarchique. En revanche, on n’entend pas un mot sur la foule incroyable qu’attirent les festivités chaque année et encore moins sur l’esprit unitariste de cette foule. La presse nous cache la vérité sur ordre de ses patrons particratiques et séparatistes.

Par ailleurs, plus personne ne croit encore au fédéralisme linguistique, à l’exception de quelques excentriques. Quoi de plus normal vu que le fédéralisme a été instauré en Belgique pour scinder le pays et non pour l’unifier, comme aux Etats-Unis ou en Suisse. Le respect nécessaire des langues nationales ne nécessite aucune autonomie. C’est un leurre de la particratie.

Il n’y a qu’une Union Belge (B.U.B.) forte qui puisse remettre notre pays à nouveau sur le droit chemin. Celui-ci doit garantir l’organisation d’un référendum sur la structure étatique souhaitée, ce qu’aucun autre parti n’ose faire. Sinon, ce ne sont pas le confédéralisme ou le séparatisme qui menacent, mais des années de discussions inutiles et le déclin économique. Le B.U.B. n’en veut pas! Nous voulons un avenir positif et unitaire pour notre petit pays magnifique!

B.U.B.-STAND VAN 21 JULI 2023

Op 21 juli 2023 houdt de B.U.B. in de Regentschapsstraat te Brussel zijn jaarlijkse stand. De aanwezige partijleden zullen er uitleg geven over onze unieke unitaristische centrumpartij en -beweging, tricolore artikelen zoals Belgische vlaggen uitdelen en verkopen alsook formulieren voor de verkiezingen laten invullen. Ook het unitaristische boek van onze stichter en voorzitter, Hans Van de Cauter, dat vanaf eind juli beschikbaar zal zijn, zal er besteld kunnen worden. Dit boek wordt ook op onze website gepubliceerd.

In dat boek wordt de politiek-communautaire problematiek die België sedert een halve eeuw in de ban houdt op een wetenschappelijke wijze ontleed. De oorzaak van die problemen is het taalnationalisme en met name het ‘Vlaams-‘ en het ‘Waals’-nationalisme. De belangrijkste versterker hiervan is het peperdure, inefficiënte, versnipperende en polariserende taalfederalisme waardoor België opgedeeld is in gemeenschappen en gewesten. Die gedragen zich als staatjes binnen de staat, elk met hun eigen parlement, regering en symboliek. Deze instellingen werden gecreëerd door verschillende ‘staatshervormingen’ die door de taalgesplitste particratie werden doorgevoerd. Deze particratie heeft het quasi-monopolie op de macht en holt de Belgische democratie uit. Die partijenoligarchie weet op haar beurt haar macht te bestendigen via de mediacratie. Omdat er in België geen vrij verkeer van ideeën bestaat en enkel federalistische, separatistische en confederalistische (de laatste twee zijn ongeveer synoniemen) in de audiovisuele media aan bod komen, blijft elke structurele oplossing uit. En die is nochtans simpel: het herstel van het unitaire België zoals dat tot 1970 bestond.

Elk jaar merkt de B.U.B. opnieuw dat de meeste Belgen zo spoedig mogelijk naar dat unitaire België willen terugkeren. Meerdere studies bevestigen dit trouwens. Het aantal separatisten is omgekeerd evenredig aan de media-aandacht die ze krijgen. En dat komt omdat de meeste media in handen zijn van flaminganten in het noorden van het land of in handen van wallinganten (en soms zelfs flaminganten) of defaitisten in het zuiden van het land. Dat ziet men ondermeer in de media-aandacht voor de Nationale Feestdag. De journalisten spreken er tevoren niet over, maar alleen de avond tevoren om de koninklijke toespraak samen te vatten en de dag zelf om te berichten over het militair défilé, zonder enthousiasme en dikwijls op een particratische, sensationele en anti-monarchistische wijze. Men rept daarentegen met geen woord over de ongelooflijke mensenmassa’s die de festiviteiten jaarlijks aantrekken en nog minder over de unitaristische gezindheid van die mensen. Een groot deel van de pers verbergt de waarheid in opdracht van haar particratische en separatistische broodheren.

Anderzijds gelooft niemand nog in het taalfederalisme of het moet één of andere zonderling zijn. En dat is ook normaal want het federalisme werd in België ingevoerd om het land te splitsen, niet om het te verenigen zoals in de VSA of Zwitserland. Het noodzakelijke respect voor de landstalen moet helemaal niet gepaard gaan met autonomie. Dat is een leugen van de particratie.

Alleen een sterke Belgische Unie (B.U.B.) kan ons land weer op het juiste spoor brengen. Die moet zorgen voor de organisatie van een referendum over de gewenste staatsstructuur, iets wat geen enkele andere partij aandurft. Anders dreigen niet het confederalisme of het separatisme, maar jaren van nutteloze discussies en economisch verval. Dat wil de B.U.B. niet ! Wij willen een positieve en unitaire toekomst voor ons kleine, maar prachtige land!

STAND DES B.U.B. VOM 21. JULI 2023

Wie jedes Jahr wird die B.U.B. einen Stand in der Rue de la Régence in Brüssel haben. Die anwesenden Parteimitglieder werden dort unsere unitaristische und zentristische Partei und Bewegung erklären und dreifarbige Artikeln wie belgische Flaggen verkaufen. Sie werden auch Formulare für die Partei im Hinblick auf die Wahlen ausfüllen lassen. Es wird auch möglich sein, das unitaristische Buch, das ab Ende Juli verfügbar sein wird, unseres Gründers und Vorsitzenden, Hans Van de Cauter, zu bestellen. Dieses Buch wird auch auf unserer Webseite veröffentlicht.

Dieses Buch zerlegt auf wissenschaftliche Weise die politisch-gemeinschaftlichen Probleme, die Belgien seit einem halben Jahrhundert bewegen. Die Ursache dieser Probleme ist der sprachliche Nationalismus, insbesondere der “flämische” und der “wallonische” Nationalismus. Der wichtigste Verstärker dieses Phänomens ist der kostspielige, ineffiziente, zersplitternde und polarisierende Sprachföderalismus, der Belgien in Gemeinschaften und Regionen aufgeteilt hat. Diese verhalten sich wie kleine Staaten innerhalb des Staates, jeder mit seinem eigenen Parlament, seiner eigenen Regierung und seiner eigenen Symbolik. Diese Institutionen wurden durch verschiedene “Reformen” des Staates geschaffen, die von der Parkratie umgesetzt wurden. Diese Partikratie hat ein Quasi-Monopol auf die Macht und erodiert die belgische Demokratie. Diese Parteienoligarchie schafft es wiederum, ihre Macht durch die Mediakratie zu verewigen. Da es in Belgien keine freie Zirkulation von Ideen gibt und in den audiovisuellen Medien nur föderalistische, separatistische und konföderalistische (wobei die beiden letzteren mehr oder weniger synonym sind) Diskurse wiedergegeben werden, ist eine strukturelle Lösung ausgeschlossen. Dabei ist die strukturelle Lösung ganz einfach: die Wiederherstellung des einheitlichen Belgiens, wie es bis 1970 bestand.

Jedes Jahr stellt der B.U.B. fest, dass die meisten Belgier so schnell wie möglich zu diesem unitärische Belgien zurückkehren möchten. Dies wird auch durch mehrere Studien belegt. Die Zahl der Separatisten ist umgekehrt proportional zur Aufmerksamkeit, die ihnen die Medien widmen. Das liegt daran, dass die meisten Medien im Norden des Landes in der Hand von Flaminganten sind und im Süden Belgiens in der Hand von Wallinganten (oder sogar Flaminganten) oder Defätisten. Dies zeigt sich vor allem in der Berichterstattung über den Nationalfeiertag. Die Journalisten berichten nicht vorher, sondern nur am Vortag, um die königliche Rede zusammenzufassen, und am selben Tag, um die Militärparade zu erwähnen, ohne Begeisterung und alles oft in einem partikratischen, sensationellen und antimonarchischen Sinne. Im Gegensatz dazu hört man kein Wort über die unglaubliche Menschenmenge, die die Feierlichkeiten jedes Jahr anziehen, und noch weniger über den unitaristischen Geist dieser Menschenmenge. Die Presse verschweigt uns auf Befehl ihrer partikratischen und separatistischen Anführer die Wahrheit.

Andererseits glaubt niemand mehr an den sprachlichen Föderalismus, es sei denn, es handelt sich um einen Exzentriker. Und das ist auch normal, denn der Föderalismus wurde in Belgien eingeführt, um das Land zu spalten, nicht um es wie in den USA oder der Schweiz zu vereinen. Der notwendige Respekt vor den Landessprachen sollte keinesfalls mit Autonomie einhergehen. Das ist eine Lüge der Partikratie. 

Nur eine starke Belgische Union (B.U.B.) kann unser Land wieder auf den richtigen Weg bringen. Sie muss die Organisation eines Referendums über die gewünschte Staatsstruktur sicherstellen, was keine andere Partei wagt. Andernfalls drohen nicht Konföderalismus oder Separatismus, sondern jahrelange sinnlose Diskussionen und wirtschaftlicher Niedergang. Das will die B.U.B. nicht! Wir wollen eine positive und einheitliche Zukunft für unser kleines, aber schönes Land!