DE ONGRONDWETTELIJKHEID VAN HET BELGISCH TAALFEDERALISME – L’INCONSTITUTIONNALITE DU FEDERALISME LINGUISTIQUE BELGE

Grondwetsherziening/Révision de la Constitution 1968Grondwetsherziening/Révision de la Constitution 1978Grondwetsherziening/Révision de la Constitution 1988Grondwetsherziening/Révision de la Constitution 1991 Grondwetsherziening/Révision de la Constitution 2010Grondwetsherziening/Révision de la Constitution 2012   

Bron foto onbekend / source photo inconnue

DE ONGRONDWETTELIJKHEID VAN HET BELGISCH TAALFEDERALISME

Op 11 februari 2012 kwam de studiedienst van de B.U.B. tot een opmerkelijke vaststelling: de eerste “communautaire” grondwetsherziening van december 1970 berust op een illegale en niet-constitutionele daad. Het hele federale systeem in België is op ongrondwettelijke wijze tot stand gekomen en de grondwetspecialisten kunnen dit onmogelijk ontkennen als ze hun eigen geschriften niet willen tegenspreken. Integendeel, sommige, zoals Delpérée (CDH), weten het zeer goed, maar durven het niet te zeggen of bedekken het probleem met de mantel van de “liefde” (lees: het was een politieke noodzaak…).

1)      De praktijk

Het officiële liedje is ondertussen genoegzaam bekend: België is een federale staat, bestaande uit gemeenschappen en gewesten, met zes (of negen, al naar gelang de berekeningswijze) parlementen en regeringen, ongeveer 60 ministers en ongeveer 600 parlementsleden. Niemand zal betwisten dat dit op het terrein zo is. Soms lijkt het op een soort parallel universum, een deviatie van de “normale” toestand, waarin er maar één land, één regering en één parlement is. Vele mensen voelen onze staatsstructuur ook als abnormaal of zelfs surrealistisch aan. Vraag is, of deze federale toestand ook grondwettelijk is.

2)    De theorie

De onderstaande punten zijn geformuleerd op basis van de constitutionele doctrine zoals die – unaniem en zonder uitzondering – door alle Belgische constitutionalisten onderschreven wordt.

De Belgische grondwetsherzieningen worden geregeld op basis van artikel 195 (tot 1994: art. 131) van de Belgische Grondwet.

De herziening impliceert drie fasen:

1)    De vorming van een “preconstituante” door de drie takken van de wetgevende macht, nl. de Koning – in de praktijk de federale regering – de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. De “preconstituante” dient met een gewone meerderheid aan te geven dat er redenen zijn om de Grondwet te herzien. Ze omschrijft die redenen. De Kamers stemmen dit voorstel tot wijziging met een gewone meerderheid.

2)     Nadat de verklaring tot herziening van de Grondwet in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, zijn de Kamers van rechtswege ontbonden. Binnen een termijn van veertig dagen verkiezen de Belgen een nieuw parlement. Zo krijgen ze inspraak over de voorgelegde grondwetsherziening.

3)     Tenslotte kan de “constituante” – de Kamers en de Koning – de Grondwet wijzigen. In principe is de “constituante” niet gebonden door de redenen die de “preconstituante” heeft opgegeven. De wijziging van de Grondwet treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De Belgische grondwetsherzieningen zijn aan zeer strikte voorwaarden onderworpen. We geven hieronder enkele:

1)     De Grondwet kan niet worden gewijzigd wanneer een regering ontslagnemend is. Op die regel wordt een uitzondering toegestaan wanneer er terzelfdertijd aan twee voorwaarden is voldaan: 1° de wetgevende Kamers zijn ten gevolge van een vroegere herzieningsverklaring al grondwetgevend en 2° de verklaring tot herziening van de Grondwet beperkt zich tot een overname van de vorige herzieningsverklaring.

2)     De “constituante” kan enkel de lijst van de grondwetsartikels die de “preconstituante” tot herziening vatbaar heeft verklaard wijzigen.

3)     Een grondwetswijziging kan niet plaatsvinden zonder consultatie van de kiezers.

4)     Het is verboden om de Grondwet meer dan eenmaal te herzien binnen één legislatuur, tenzij de tweede wijziging een ander voorwerp heeft dan de eerste wijziging of, anders gezegd, wanneer de wijzigingen betrekking zouden hebben op verschillende in één artikel vervatte bepalingen.                   

5)     De grondwetswijziging kan ook op bepaalde momenten niet worden doorgevoerd: in oorlogstijd of wanneer de Kamers verhinderd zijn om vrij bijeen te komen op het Belgische grondgebied (art. 196 Belg. GW) en tijdens een regentschap voor wat bepaalde artikelen betreft (art. 197 Belg. GW).

3)   De historiek

Om een lang verhaal kort te maken: in 1970 werden door de “constituante” twee artikels ingevoegd, namelijk artikel 59bis dat “gemeenschappen” moest creëren en artikel 107quater dat “gewesten” zou creëren. Nochtans had de “preconstituante” in 1968 niet in zo’n grondwetswijziging voorzien. M.a.w., bij de grondwetswijziging van 1970 werden artikels in de grondwet ingevoerd, namelijk die over de gewesten en de gemeenschappen, die niet in de verklaring tot herziening van de grondwet van 1968 vermeld stonden. Dat is verboden en maakt het hele federale systeem ongrondwettelijk.

Sterker nog, ze kon er ook niet in voorzien hebben omdat de algemene consensus medio jaren 1960 was dat de unitaire staat moest behouden blijven, evenwel met een grotere decentralisatie en deconcentratie naar de provincies toe. Onder druk van het wallingantische Rassemblement wallon en de flamingantische Volksunie werd die nationale consensus in 1969 doorbroken. De rest van het verhaal is bekend: de creatie van taalgemeenschappen en gewesten in 1970, gevolgd door de nog veel grotere staatshervorming van augustus 1980. In uitvoering van die twee genoemde artikels werd toen de Bijzondere Wet tot Hervorming van de Instellingen (BWHI) uitgevaardigd, waarin de werking van de zogenaamde “deelstaten” en hun vermeende bevoegdheden beschreven werden. In 1988 werden deze bevoegdheden aanzienlijk uitgebreid en in 1989 werd het Brussels gewest op ongrondwettelijke wijze in het leven geroepen op basis van het ongrondwettelijke artikel 107quater van de Grondwet. In 1994 heeft men geen nieuwe Grondwet ingevoerd, maar wel de Grondwet van 1831 hernummerd.

De staatshervorming van 2001 hield geen grondwetsherziening in. Een paar jaar later heeft men de naam van de “executieven” wel vervangen door “regeringen” en de naam van “raden” door “parlementen” om het federalisme wat meer valse luister te geven.

4)   De gevolgen

Deze eerste tekst biedt maar een zeer summier overzicht, maar we kunnen toch al volgende zaken besluiten:

1)    de gewestelijke instellingen en bevoegdheden zijn volledig ongrondwettelijk: artikel 107quater (“oude” nummering, nu artikel 39) werd illegaal ingevoerd en nooit voor herziening vatbaar verklaard;

2)    Artikel 59bis (“oude” nummering, nu artikels 127-129) is eveneens illegaal, ongeacht de kleine veranderingen die men in de loop van de jaren aan dit artikel heeft aangebracht. Voor de gemeenschapsinstellingen en –bevoegdheden geldt dus hetzelfde als voor hun gewestelijke tegenhangers: zij zijn eveneens ongrondwettelijk;

3)    De splitsing van de provincie Brabant is ongrondwettelijk vermits het Brussels gewest bevoegdheden noch instellingen heeft en artikel 1 van de gecoördineerde grondwet van 1994 op een niet-constitutionele wijze tot stand kwam.

Verliep er wel iets grondwettelijk?

Onder voorbehoud kunnen we stellen dat:

1)    de beschermingsmechanismen voor de taalgroepen in de Kamer en de Senaat (ondermeer “de alarmbel”) geldig werden ingevoerd;

2)    de senaatshervorming van 1993 op grondwettelijke wijze tot stand kwam, behoudens de vervanging van de provinciale senatoren door gemeenschapsenatoren;

3)    alle niet-communautaire wijzigingen van 1970 tot 2007 geldig zijn;

4)    de gebiedsomschrijving van de gemeenschappen en de gewesten (art. 1, 2 en 3 van de Grondwet), maar niet de instellingen, noch de bevoegdheden ervan, conform de grondwettelijke bepalingen werd ingevoerd.

5) Besluit

Wat is dan de – voorlopige – slotsom? Welnu, eigenlijk is België “de iure correcto” nog steeds een unitaire staat, bestaande uit negen provincies, met als enige wettelijke Grondwet die van 1831, zoals die tot 1970 geamendeerd is, behoudens waar het de vier hierboven aangehaalde uitzonderingen betreft. 

Daaruit volgt dat het federale België een juridische fictie is die zich wel in de feiten manifesteert, maar geenszins op een legale basis steunt. 

Bijgevolg zijn de Belgen sedert 1970 het collectieve slachtoffer van een doorlopend nationalistisch collectief bedrog en een voortdurende manipulatie. De gevolgen van deze lezing van de feiten zijn gigantisch: niet alleen zijn de “deelstatelijke” “regeringen”, “parlementen” en al hun instellingen ongrondwettelijk en kunnen zij dan ook geen belastingen heffen noch innen (behoudens het principe van de continuïteit van de openbare dienst wat de handelingen van het verleden betreft), maar bovendien is het creëren en in standhouden van zulk een toestand een aanslag op de staatsvorm van België en dus strafbaar

Artikel 104 van het Belgisch Strafwetboek bepaalt immers het volgende:

De aanslag ondernomen met het oogmerk om hetzij de regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of te veranderen, hetzij de burgers of de inwoners de wapens te doen opnemen tegen het koninklijk gezag, de Wetgevende Kamers of een daarvan, wordt gestraft met (hechtenis van twintig jaar tot dertig jaar)”.

Anderzijds stelt artikel 151 van het Strafwetboek:

“Elke andere daad van willekeur die inbreuk maakt op door de Grondwet gewaarborgde vrijheden en rechten en die bevolen of uitgevoerd wordt door een openbaar officier of ambtenaar, door een drager of agent van het openbaar gezag of van de openbare macht, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot een jaar.”

Tenslotte bepaalt artikel 233 van het Belgisch Strafwetboek:

“Wanneer personen of lichamen die met enig gedeelte van het openbaar gezag bekleed zijn, maatregelen die in strijd zijn met de wetten of met koninklijke besluiten, beramen, hetzij op een bijeenkomst van die personen of die lichamen, hetzij door het zenden van afgevaardigden of van mededelingen aan elkaar, worden de schuldigen gestraft met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden.”

Het is duidelijk dat dit geldt voor de parlementsleden van de “deelstatelijke” “parlementen” alsook voor die van de “federale” en “nationale” parlementen die voor de opeenvolgende staatshervormingen stemden alsook voor de commissies die hen achter gesloten deuren voorbereid hebben. Zelfs het sturen van e-mails tussen verkozen partijvoorzitters aangaande een ongrondwettelijke staatshervorming is strafbaar.

Iedere burger van ons land draagt jaarlijks bij aan de exorbitante kost van het federalisme (10 miljard euro per jaar) en dit om “fantoominstellingen” te financieren, die de pretentie hebben om macht uit te oefenen maar waarvan de macht in werkelijkheid nog minder is dan die van een arrondissementscommissaris.

Het spreekt voor zich dat de B.U.B. van de strijd tegen dit illegale systeem een prioriteit maakt !

 

L’INCONSTITUTIONNALITE DU FEDERALISME LINGUISTIQUE BELGE

Le 11 février 2012, le service d’études du B.U.B. a fait une constat remarquable: la première révision de la Constitution de décembre 1970 est fondée sur un acte illégal et inconstitutionnel. Le système fédéral belge a été  réalisé de façon inconstitutionnelle et les constitutionnalistes ne peuvent le nier s’ils ne veulent pas contredire leurs propres écrits.  Certains d’entre eux le savent très bien, mais n’osent pas le dire à haute voix ou couvrent le problème du manteau de la “charité” (lire: par  nécessité politique …). 

1)        La pratique

La rengaine officielle est entretemps suffisamment connue: la Belgique est un État fédéral, composé de régions et de communautés, doté de six (ou neuf, selon la méthode de calcul) parlements et gouvernements, d’environ 60 ministres et d’environ 600 parlementaires. Personne ne contestera qu’il en est ainsi sur le terrain. Parfois, la situation ressemble à un univers parallèle, une déviation de la situation « normale » dans laquelle il n’y a qu’un seul pays, un seul gouvernement et un seul parlement. Néanmoins, bon nombre de personnes considèrent notre structure étatique comme anormale, voire surréaliste. La question est de savoir si cette situation est aussi conforme à la Constitution.

2)   Bref rappel  de  la théorie

La doctrine constitutionnelle  enseignée unanimement par tous les constitutionnalistes belges sans exception  précise  que la révision de la Constitution est régie par l’article 195 (jusqu’en 1994: art. 131)  lequel stipule une procédure en trois phases:

1)   La formation d’une assemblée “préconstituante” par les trois branches du pouvoir législatif : Le Roi – en pratique le gouvernement fédéral –, la Chambre des Représentants et le Sénat. L’assemblée “préconstituante” expose, à la majorité simple, les raisons pour entamer une révision de la Constitution. Elle en précise les motifs. Les chambres votent ensuite ces propositions à la majorité simple.

La publication de la déclaration de révision de la Constitution au Moniteur belge, après laquelle les Chambres sont dissoutes d’office. Endéans les 40 jours suivant la  dissolution, des élections sont organisées pour élire un nouveau parlement. Les citoyens belges  ont ainsi leur mot à dire sur la révision  proposée.

Enfin, l’assemblée « constituante » – les Chambres et le Roi – peut modifier la constitution. En principe, l’assemblée « constituante » n’est pas liée par les motifs formulés par « l’assemblée préconstituante »,  mais  bien par la  liste des articles soumis à révision.  La modification de la constitution entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Par ailleurs, la révision de la Constitution belge est soumise à des conditions très strictes. En voici quelques-unes:

1)    La Constitution ne peut être modifiée lorsque le Gouvernement est démissionnaire[9]. On peut déroger à cette règle de manière exceptionnelle si deux conditions sont remplies : 1° les chambres législatives sont liées par une déclaration de révision de la constitution faite précédemment et 2° la déclaration de révision de la constitution se limite à une reprise de la déclaration de révision précédente.

2)    L’assemblée constituante peut uniquement modifier les articles de la Constitution qui figurent dans la liste proposée par l’assemblée « préconstituante ».

3)    Une révision de la Constitution ne peut avoir lieu sans consultation des électeurs.

4)    Il est interdit de modifier la Constitution plus d’une fois au cours de la même législature, à moins que la deuxième révision ait un but différent de la première, ou, pour l’exprimer autrement, lorsque les changements ont trait à d’autres dispositions reprises dans le même article.

5)    La révision de la constitution ne peut avoir lieu à certains moments: en temps de guerre ou lorsque les Chambres ne sont pas libres de se réunir sur le territoire belge (art. 196 Const. belg.) ou pendant le règne d’un Régent en ce qui concerne certains articles spécifiques (art. 197 Const. belg.).

3)   L’historique des faits

En 1970, la  “constituante” a inséré deux articles, notamment l’article 59bis qui devait créer des “communautés” et l’article 107quater qui devait créer les “régions”.  Néanmoins, en 1968, la “préconstituante” n’avait pas  proposé la révision de ces deux articles. Autrement dit, lors de la révision de la constitution de 1970, certains articles qui n’étaient pas mentionnés dans la révision de la constitution de 1968 ont été introduits dans la constitution, notamment ceux concernant les régions et les communautés. Ceci est interdit et rend l’ensemble du système fédéral inconstitutionnel.

Plus fort encore, elle ne pouvait la proposer vu qu’au milieu des années 1960, il existait un consensus général  pour le maintien de l’Etat unitaire,  mais  avec une plus grande décentralisation et déconcentration vers les provinces. Sous pression du Rassemblement wallon et de la Volksunie ce consensus fut brisé en 1969 avec pour conséquence, la création des communautés linguistiques et des régions en 1970,  qui fut suivie d’une réforme de l’État encore beaucoup plus importante  en août 1980.

Pour permettre l’introduction des régions et communautés, le Parlement a promulgué la Loi Spéciale de Réformes Institutionnelles (LSRI) par laquelle le fonctionnement des soi-disant “entités fédérées” et leurs compétences présumées étaient décrits. En 1988, ces compétences ont été élargies de façon substantielle et en 1989 la région bruxelloise a été créée de façon aussi anticonstitutionnelle sur base de l’article 107quater qui est contraire à la Constitution.

En 1994,  le législateur n’a pas introduit une nouvelle Constitution, mais a seulement procédé à une nouvelle  numérotation des articles de la Constitution de 1831.

En 2001, la réforme de l’État a été réalisée sans révision de la Constitution, mais quelques années plus tard, le législateur  a  remplacé le terme  “exécutif” par “gouvernement” et les termes  de “conseil” par  “parlement”   afin de donner un peu plus de faux lustre au fédéralisme.

4)   Conséquences

Ce premier texte ne donne qu’un bref résumé, mais permet néanmoins de tirer quelques conclusions :

1) Les institutions et les compétences des régions sont parfaitement anticonstitutionnelles. L’article 39  (anciennement 107quater) a été introduit de façon illégale et n’a jamais été déclaré modifiable.

2)  Les articles 127-129 (anciennement 59bis) étant également inconstitutionnels, les institutions communautaires et  leurs compétences y associées n’ont donc aucune base légale.

3)    La scission de la province du Brabant est inconstitutionnelle puisque la région bruxelloise ne dispose ni des compétences ni d’institutions et que le premier article de la Constitution coordonnée de 1994 a été introduit de façon inconstitutionnelle.

Que s’est-il en revanche passé de façon constitutionnelle?

Sous réserve nous pouvons constater que:

1)    les mécanismes de protection des groupes linguistiques à la Chambre et au Sénat (notamment la “sonnette d’alarme”) ont été introduits de façon valable;

2)    la réforme du Sénat de 1993 s’est réalisée de façon constitutionnelle, sauf le remplacement des Sénateurs provinciaux par les Sénateurs communautaires;

3)    toutes les révisions non-communautaires de 1970 jusqu’à 2007 sont valables;

4)    bien que la délimitation des territoires des communautés et des régions (art. 1, 2 et 3 de la Constitution) soit constitutionnelle,  leurs institutions et leurs compétences ont été créées de façon anticonstitutionnelle.

5)      Conclusion

Quelle est donc la conclusion provisoire ? A vrai dire, la Belgique est,  « de iure correcto », toujours un État unitaire, constitué de neuf provinces, ayant comme seule et unique constitution celle de 1831 telle qu’elle a été amendée jusqu’en 1970, sauf les exceptions mentionnées ci-dessus.

Il s’ensuit que la Belgique fédérale est une fiction qui, bien qu’elle se manifeste dans les faits, est dépourvue de base légale. 

Depuis 1970, les Belges sont  les  victimes collectives d’une tromperie nationaliste permanente et d’une manipulation continue. Les conséquences de cette lecture des faits sont  gigantesques :  non seulement les “gouvernements”  et les “parlements”  des « entités fédérées », et toutes leurs institutions sont inconstitutionnels. Dès lors, ils ne peuvent lever ni encaisser des impôts (sauf selon le principe de la continuité des services publics en ce qui concerne les actes du passé). De plus, la création et la préservation d’une telle situation constitue un attentat contre la forme étatique de la Belgique, un fait qui est donc passible d’une peine

L’article 104 du Code pénal belge stipule en effet:

“L’attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du gouvernement ou l’ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l’autorité royale, les Chambres législatives ou l’une d’elles, sera puni de la détention (de vingt ans à trente ans).”

Puis, l’article 151 du Code pénal dispose :

“Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an.”

L’article 233 du Code pénal belge y ajoute encore :

“Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux auront été concertées, soit dans une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois.”

Il est clair que ceci vaut pour tous  les parlementaires des “parlements” des “entités fédérées”, tout comme pour ceux des parlements  “fédéraux” ou « nationaux »  qui ont voté les réformes de l’État depuis 1970 ainsi que pour toutes les commissions qui ont préparé ces dernières à huis clos. Même l’échange de courriers électroniques entre les présidents élus des partis à propos des réformes de l’Etat illégales est passible de peines.  

Chaque citoyen de notre pays contribue annuellement au coût exorbitant du fédéralisme (10 milliards d’euros par an) et tout cela afin de financer des institutions « fantômes », qui ont la prétention d’exercer du pouvoir, mais dont le pouvoir réel est moins important que celui d’un commissaire d’arrondissement. 

Il est clair que le B.U.B. fait une priorité de la lutte contre ce système illégal !