KAN ER NOG EEN STAATSHERVORMING KOMEN? – UNE REFORME DE L’ETAT, PEUT-ELLE ENCORE AVOIR LIEU? – KANN ES EINE WEITERE STAATSREFORM GEBEN?

Foto – Image – Bild: Voorzitter van de B.U.B. voor het Belgisch parlement in 2005: sinds 20 jaar speelt de B.U.B. een onzichtbare maar subliminale en effectieve rol in de Belgische politiek als enige woordvoerder van de grote minderheid of zelfs meerderheid unitaristen – Président du B.U.B. devant le parlement belge en 2005: depuis 20 ans, le B.U.B. joue un rôle invisible, mais subliminal et effectif dans la politique belge comme seul porte-parole de la grande minorité, voire majorité d’unitaristes – Präsident der B.U.B. für das belgische Parlament im Jahr 2005: seit 20 Jahren spielt die B.U.B. eine unsichtbare, aber unterschwellige und effektive Rolle in der belgischen Politik als einziger Sprecher der großen Minderheit oder sogar Mehrheit der Unitaristen (Bron – Source – Quelle: Dag Allemaal)

SINDS 20 JAAR SPEELT DE B.U.B. EEN ROL IN DE BELGISCHE POLITIEK ALS ENIGE WOORDVOERDER VAN DE UNITARISTEN

Sedert 1970 is de Belgische staat liefst zesmaal ( ! ) hervormd. Daarbij werden, op een ongrondwettelijke wijze, gewesten en gemeenschappen opgericht die steeds meer bevoegdheden toebedeeld kregen. Vele waarnemers voorspellen vandaag dat er in 2024 een nieuwe “staatshervorming” komt. Maar is dat nog wel mogelijk?

1. Een staatshervorming tijdens deze legislatuur?

Om een staatshervorming door te voeren die de instellingen wijzigt is er een 2/3de meerderheid nodig in de Kamer en de Senaat om de Grondwet te wijzigen (100 zetels in de Kamer en 40 in de Senaat). De artikelen die men wil wijzigen (bijvoorbeeld over de rol van de Senaat, om een federale kieskring in te voeren of om een normenhiërarchie te implementeren) worden eerst (traditioneel) op het einde van de legislatuur door een gewone meerderheid in het parlement voor herziening vatbaar verklaard. Pas in een volgende legislatuur kunnen ze herzien worden. 

Bevoegdheden splitsen of herfederaliseren vereist een 2/3de meerderheid in beide Kamers alsook een gewone meerderheid per taalgroep. Dezelfde meerderheid is ook nodig om de financieringswet te wijzigen (waardoor de deelgebieden bijvoorbeeld meer of minder fiscale autonomie kunnen verwerven). Voor het eerste wijzigt men de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1980 (BWHI), voor het tweede de Bijzondere Financieringswet van 16 januari 1989 (BFW).

Onder leiding van ministers Clarinval (MR) en Verlinden (CD&V) bereidt de huidige regering, die niet over een vereiste 2/3de meerderheid noch over een meerderheid in de Nederlandse taalgroep beschikt om een “staatshervorming” door te voeren, toch een institutionele hervorming voor. De speerpunten daarin zijn een verklaring tot herziening van de Grondwet; het opstellen van wetgevende teksten omtrent de defederalisering van (delen van) de Gezondheidszorgen en de eventuele stemming daarvan; de mogelijkheid tot het voeren van een “asymmetrisch” beleid, m.n. inzake de Gezondheidszorgen en inzake de Arbeidsmarkt; een “onderzoek” naar welke federale bestuurs- of beheersorganen eventueel vertegenwoordigers van de deelgebieden kunnen opnemen, de omvorming van de feestdagen van de gemeenschappen tot betaalde feestdagen en een evaluatie van de samenwerkingsakkoorden inzake het Buitenlands Beleid uit 1994 (die bepalen wie België in de EU vertegenwoordigt). Ten slotte zouden ook enkele kleinere dossiers (5 G-veiling, geluidshinder…) geregeld worden. 

Tot op heden werd van al deze punten nog geen enkel gerealiseerd. Wel diende de regering op 27 mei 2021 een (voorlopige) lijst in van grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar verklaard kunnen worden, maar daar zat geen enkel “communautair” artikel bij, behalve artikel 195 dat de procedure tot herziening van de Grondwet mogelijk maakt en dat men in het verleden al aanwendde om op een illegale wijze delen van de Grondwet te herzien. Ook “engageerde” de regering zich in het kader van de begroting (in oktober 2021) om “in overleg te gaan met de gewesten” inzake een aantal thema’s betreffende een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid. In feite werden de institutionele delen aan het regeerakkoord toegevoegd om CD&V over de streep te trekken en te verleiden tot een regeringsdeelname. Maar veel lijkt daar dus allemaal niet van in huis te komen. Zo meldde de doorgaans goed geïnformeerde site businessam.be op 11 april 2022 dat het project van Verlinden, “de staatshervorming, […] een complete afknapper [dreigt te] worden” (link). 

Wel investeerde de regering méér dan 2 miljoen euro in een “online-burgerbevraging”, genaamd “een land voor de toekomst”. Op een website die de institutionele complexiteit van België lijkt weer te geven kan de burgers zich over verschillende thema’s betreffende de staatshervorming uitspreken. De B.U.B. nodigt u uit om dat in unitaristische zin te doen. 

2.   Een staatshervorming met een 2/3de meerderheid na 2024?

Twee partijen zijn vandaag de motoren achter een nieuwe “staatshervorming” in anti-Belgische zin: enerzijds de separatistische N-VA en anderzijds de zeer Vlaams-nationalistische CD&V. Beiden haalden bij de wetgevende verkiezingen van 2019 samen 37 Kamerzetels. Vandaag zouden ze nog 33 zetels halen (peiling HLN-Le Soir, 25 maart 2022). Om een staatshervorming mogelijk te maken, kijkt de N-VA in de eerste plaats naar de zeer regionalistische PS. Die partij haalde in 2019 nog 20 zetels, maar zit vandaag aan 17 zetels. Indien de PS opteert voor het scenario van een staatshervorming (wat niet zeker is), ligt het voor de hand dat ze daarbij wellicht de steun van de “socialistische” Vooruit krijgt (12 zetels in de peilingen). Dit taalnationalistisch blok zou vandaag dus 52 zetels halen (tegenover 56 zetels in 2019). Een dergelijke coalitie zou dus geen meerderheid in beide taalgroepen hebben en nog veel minder een 2/3de meerderheid.

Daartegenover staat een blok partijen dat nooit een staatshervorming zal goedkeuren, wegens té verregaand of net niet ver genoeg gaand. Het betreft het separatistische VB, de Belgischgezinde PVDA en Défi. Deze partijen haalden bij de verkiezingen in 2019 32 Kamerzetels, maar zouden vandaag 44 Kamerzetels halen. Dat is amper zeven zetels te kort om elke staatshervorming onmogelijk te maken. 

Met de stand van zaken die de peilingen aangeven zou er voor een staatshervorming alleszins een coalitie nodig zijn van de vier Belgische politieke families waarbij (ongeveer) elke partij en misschien zelfs elk parlementslid over een unilateraal vetorecht beschikt. Bovendien moet dan elke partij instemmen met het radicale anti-Belgisch programma van de N-VA die binnen deze coalitie niet alleen onmisbaar zou zijn, maar ook de grootste partij zou leveren. Dat is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk.

3.   Een staatshervorming met een gewone meerderheid tijdens de volgende legislatuur?

Tijdens de zomer van 2020 probeerden de PS en de N-VA een communautair akkoord af te sluiten, dat gesteund werd door de SP.A (vandaag: Vooruit), CD&V en het CDH (vandaag: Les Engagés). De genoemde partijen beschikten toen over 70 zetels in de Kamer. Dat was 6 zetels te kort voor een meerderheid en 30 zetels te kort voor een 2/3de meerderheid. Daarom wilden de PS en de N-VA via een omweg met een gewone meerderheid werken. Die meerderheid moest dan verschillende maatregelen nemen ter ontmanteling van de Belgische staat: federale bevoegdheden die beïnvloed worden door de deelstaten zouden o.a. afhankelijk gemaakt worden van deelstatelijke voorwaarden (een soort “asymmetrisch” beleid) en ook zou binnen de federale regering een groot aantal federale budgetten, departementen, bevoegdheden (mobiliteit, civiele bescherming, brandweer, arbeidsmarkt, justitie, politie, …) territoriaal opgesplitst worden per deelgebied. Deze “functionele” splitsing zou een juridische splitsing (met een 2/3de meerderheid) voorafgaan (zie onze tekst). 

De gewone meerderheid waarvan sprake moest dan tot stand komen door Open VLD aan de bestaande vijf partijen toe te voegen. Maar noch de liberalen noch de groenen (de tweede keuze van de N-VA) wilden in dit anti-Belgische verhaal meestappen. Ook de acties van de B.U.B. op sociale media hebben dit akkoord mede ondermijnd. Vandaag zouden deze vijf partijen nog 66 zetels halen. In de praktijk betekent dit dat er, in tegenstelling tot in 2020, niet één maar twee partijen nodig zijn om aan een gewone meerderheid te komen of dat hetzij Ecolo hetzij MR zo’n coalitie moet vervoegen. In het eerste geval komt Groen in de oppositie terecht en het tweede geval is politiek gezien zo goed als onmogelijk.

4.   De veranderende houding van de partijen

Zoals we schreven, weigerden zowel de groene als de liberale partijen in 2020 een “staatshervorming” door te voeren. Opmerkelijk is dat ondertussen met name Open VLD een meer uitgesproken Belgischgezinde koers vaart. Zo stelde de voorzitter van die partij, Egbert Lachaert, begin dit jaar dat Open VLD het idee van een federale kieskring met 15 tot 20 zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers verdedigde (La Libre Belgique, 8 januari 2022). Eerder nog vond Lachaert het idee van zo’n kieskring niet nuttig, omdat er amper politieke families in België waren. 

Toen Lachaert voorzitter werd (in mei 2020) wilde hij bovendien dat indien er binnen de zes maanden na de verkiezingen geen nieuwe regering gevormd werd die een begroting opstelde en indiende bij Europa de partijen die deel uitmaken van de “Vlaamse” en de “Waalse” regering de Belgische regering zouden bezetten. De B.U.B. heeft zich steeds tegen het concept van zo’n “afspiegelingsregering” verzet. Welnu, na een “online” bevraging bij haar leden, kwam ook de liberale partij tot de volgende conclusie: “De regering automatisch samenstellen met de partijen die ook in de deelstaatregeringen zitten” is een piste die “duidelijk geen steun” geniet.

Dat is niet alles. Want de voorzitter verdedigde in een opiniestuk in De Morgen (22 april 2022) immers nog een aantal interessante stellingen. Zo beweerde hij dat “de volgende staatshervorming” een “liberale in plaats van nationalistische [moest] zijn”. Daarbij moeten “taboes zoals een herfederalisering van sommige bevoegdheden […] sneuvelen”

Naast herfederaliseringen pleitte hij ook voor de invoering van een normenhiërarchie, zij het in bepaalde situaties. Het federale niveau, aldus Lachaert, moet knopen kunnen doorhakken als het vastloopt door conflicten tussen deelstaten onderling en (of) de federale overheid in dossiers van nationaal belang (bv. de energiebevoorrading), in crisissen (zoals de overstromingen van 2021) of wanneer België een standpunt moet innemen op het Europese of internationale toneel. Op een congres van Open VLD (23 april 2022) werden deze standpunten verder uitgewerkt. De partij besliste dat de federale overheid allereerst het finale woord moest hebben bij het vastleggen van een bindend begrotingstraject voor alle bestuursniveaus. 

Ten tweede moet volgens de liberale partij op internationaal niveau de federale overheid een substitutierecht tegenover de deelstaten kunnen uitoefenen in twee gevallen: 1) indien die binnen een bepaalde termijn hun internationale verplichtingen niet nakomen; 2) indien ze onderling geen akkoord vinden over internationale engagementen of de ratificatie van verdragen. Vandaag al bepaalt de Grondwet (art. 169) dat er een zo’n substitutierecht bestaat, maar de BWHI (art. 16 § 3 en § 4) vult dat zeer limitatief in. Het geldt immers maar in twee gevallen. Allereerst wanneer de Belgische staat veroordeeld is door een internationaal rechtscollege omdat een deelgebied een internationale verplichting niet is nagekomen. Ten tweede wanneer ten gevolge van een niet-nakomen van een internationale verplichting van een deelgebied de Belgische staat een internationale verplichting inzake klimaat niet kan naleven of wanneer een deelgebied de EU-regeling betreffende de vermindering van de emissie van broeikasgassen overtreedt. Meer algemeen wil de liberale partij nu dat de federale overheid het laken tijdelijk naar zich toetrekt bij crisissen, zowel binnen de Belgische landsgrenzen als op het internationale niveau om “een versnipperde aanpak van acute problemen” te vermijden. 

Maar niet alleen bij Open VLD beweegt er iets. In maart 2022 veranderde het CDH zijn naam in Les Engagés. In hun vernieuwd partijprogramma staan enkele opvallende voorstellen. Zo pleit de partij expliciet voor herfederaliseringen, met name van de gezondheidszorgen en van klimaat. Bovendien wil de politieke formatie op gebieden waar coördinatie tussen de deelgebieden vereist is, dat de federale staat bindende normen (bv. inzake werkgelegenheidsgraad of CO2-reductie) kan uitvaardigen die de gemeenschappen en de gewesten dan moeten naleven (“Rahmengesetzgebung”). Doen ze dat niet, dan kan de federale staat hun rol overnemen. Volgens de laatste peiling zouden Les Engagés en Open VLD samen weliswaar nog maar 11 zetels halen in de Kamer, maar zowel bij een staatshervorming als bij een regeringsvorming is elke zetel van tel.

5.   Besluit

Volgens de B.U.B. zijn er drie belangrijke vaststellingen. Een eerste is dat de traditionele partijen steeds meer irrelevant worden. Zo haalden de drie grote politieke families bij de Kamerverkiezingen van 1999 samen nog 96 zetels. Dit aantal bleef in 2010 min of meer stabiel (93 zetels). Dat is meteen ook de reden waarom er in die periode (met behulp van de groenen) twee “staatshervormingen” konden onderhandeld worden. Maar bij de laatste wetgevende verkiezingen bleven daar nog maar 72 zetels van over. Het was de eerste keer in de Belgische geschiedenis dat een zogenaamde “tripartite” mathematisch onmogelijk werd. Volgens de laatste peiling zou dat aantal in 2024 zelfs tot 65 zetels zakken. 

Ten tweede zijn radicale partijen in opmars. Dat beantwoordt ook aan een internationale trend. Ten bewijze: in 1999 haalden radicale politieke formaties 29 Kamerzetels. Vijfentwintig jaar later zouden separatisten en communisten samen liefst 65 Kamerzetels halen. Anderzijds, en dat is een derde belangrijke vaststelling, stijgt het aantal partijen die (min of meer) Belgischgezind zijn bij elke verkiezing. In 1999 verdedigde geen enkele partij openlijk de eenheid van België. Maar mochten er vandaag verkiezingen zijn, dan zouden partijen die (ook) voor herfederaliseringen en (of) een normenhiërarchie pleiten (de groenen, liberalen, communisten en Défi) liefst 65 zetels behalen. Dat aantal ligt zelfs hoger dan de 64 zetels die partijen die principieel pleiten voor separatisme of voor eenzijdige defederaliseringen (VB, N-VA en CD&V) halen. Deze breuklijn is volledig nieuw in de Belgische politiek. Tussen deze twee blokken liggen Vooruit (ex-SP.a) en de traditioneel regionalistische PS.

Volgens de B.U.B. dreigt na de volgende Kamerverkiezingen weer een aanslepende regeringsvorming, waarbij partijen vruchteloos een staatshervorming zullen proberen te implementeren die mathematisch onmogelijk is. Daarom is het best dat er eindelijk een referendum in meerdere rondes uitgeschreven wordt waarbij de burger zich kan uitspreken over de gewenste staatsvorm (zie onze tekst). Het lijdt weinig twijfel dat de Belgen massaal voor unitarisme zullen kiezen.

DEPUIS 20 ANS, LE B.U.B. JOUE UN RÔLE DANS LA POLITIQUE BELGE EN TANT QUE PORTE-PAROLE UNIQUE DES UNITARISTES

Depuis 1970, l’État belge a été réformé pas moins de six fois ( ! ). Dans ce processus, des régions et des communautés inconstitutionnelles ont été créées, qui se sont vues attribuer de plus en plus de pouvoirs. De nombreux observateurs prédisent aujourd’hui qu’il y aura une nouvelle “réforme” de l’Etat en 2024. Mais est-ce encore possible ?

1.   Une réforme de l’Etat au cours de cette législature?

Une majorité des 2/3 à la Chambre des représentants et au Sénat est nécessaire pour modifier la Constitution (100 sièges à la Chambre et 40 sièges au Sénat). Les articles à modifier (par exemple sur le rôle du Sénat, pour introduire une circonscription fédérale ou pour mettre en œuvre une hiérarchie des normes) sont d’abord déclarés (traditionnellement) révisables par une majorité simple au sein du Parlement à la fin de la législature. Ce n’est que lors de la prochaine législature qu’ils pourront être révisés. 

La scission ou la refédéralisation des pouvoirs nécessite une majorité des 2/3 dans les deux Chambres et une majorité simple par groupe linguistique. La même majorité est également nécessaire pour modifier la loi de financement (par exemple, par laquelle les entités fédérées peuvent acquérir plus ou moins d’autonomie fiscale). Pour le premier, la Loi Spéciale sur la Réforme des Institutions du 8 août 1980 (LSRI) est modifiée ; pour le second, la Loi Spéciale de Financement du 16 janvier 1989 (LSF) est modifiée.

Sous la direction des ministres Clarinval (MR) et Verlinden (CD&V), le gouvernement actuel, ne disposant pas d’une majorité des 2/3 requise pour mettre en œuvre une “réforme” de l’État, prépare néanmoins une réforme institutionnelle. Les fers de lance en sont une déclaration pour la révision de la Constitution; l’élaboration de textes législatifs concernant la défédéralisation de (certaines parties de) la politique de la santé et le vote éventuel sur celle-ci et la possibilité de mener une politique “asymétrique”, notamment en ce qui concerne la santé et le secteur des soins de santé. On veut également “examiner” quels organes fédéraux d’administration ou de gestion pourraient éventuellement comprendre des représentants des entités fédérées et transformer les jours fériés communautaires en congés payés. En outre, le gouvernement entend évaluer les accords de coopération en matière de politique étrangère de 1994 (qui déterminent qui représente la Belgique dans l’UE). Enfin, certains dossiers de moindre importance (enchères 5G, nuisances sonores…) seraient également réglés. 

A ce jour, aucun de ces points n’a été réalisé. Toutefois, le 27 mai 2021, le gouvernement a présenté une liste (provisoire) d’articles de la Constitution qui pourraient être déclarés sujets à révision, mais celle-ci ne comprenait aucun article “communautaire”, à l’exception de l’article 195 qui rend possible la procédure de révision de la Constitution et qui a déjà été utilisé dans le passé pour réviser illégalement certaines parties de la Constitution. Le gouvernement s’est également “engagé” dans le cadre du budget (en octobre 2021) à “consulter les régions” sur un certain nombre de thèmes concernant les politiques asymétriques du marché du travail. En fait, les parties institutionnelles ont été ajoutées à l’accord de coalition afin de persuader le CD&V de participer au gouvernement. Mais il semble que rien de tout cela ne se concrétisera. Le 11 avril 2022, le site habituellement bien informé businessam.be a rapporté que le projet de Verlinden, “la reforme de l’État, […] risque d’être un échec complet” (lien). 

Le gouvernement a en revanche investi plus de 2 millions d’euros dans une “enquête citoyenne en ligne” intitulée “un pays pour demain“. Sur un site web qui semble refléter la complexité institutionnelle de la Belgique, les citoyens peuvent s’exprimer sur différents thèmes concernant la réforme de l’État. Le B.U.B. vous invite à le faire dans un sens unitariste. 

2.   Une réforme de l’Etat avec une majorité des 2/3 après 2024 ?

Aujourd’hui, deux partis sont les moteurs d’une nouvelle “réforme” de l’État au sens anti-belge du terme : d’une part, la N-VA, séparatiste, et d’autre part, le CD&V, très nationaliste flamand. Lors des élections législatives de 2019, ces deux partis ont obtenu ensemble 37 sièges dans la Chambre. Aujourd’hui, ils obtiendraient encore 33 sièges (sondage HLN-Le Soir, 25 mars 2022). Afin de rendre possible une réforme de l’Etat, la N-VA cherche à conclure un accord en premier accord avec le PS, un parti très régionaliste. Ce parti obtenait 20 sièges en 2019, mais en aurait, selon le sondage, cité aujourd’hui encore 17. Si le PS opte pour le scénario d’une réforme de l’Etat (ce qui n’est pas certain), il est probable qu’il recevra le soutien du Vooruit “socialiste” (12 sièges dans les sondages). Ce bloc linguistique-nationaliste gagnerait ainsi 52 sièges aujourd’hui (contre 56 sièges en 2019). Une telle coalition ne disposerait donc pas d’une majorité dans les deux groupes linguistiques, et encore moins d’une majorité des 2/3.

D’autre part, il existe un bloc de partis qui n’approuveront jamais une réforme de l’Etat, parce qu’elle va trop loin ou ne va pas assez loin. Il s’agit du VB, séparatiste, du PVDA, pro-belge, et de Défi. Lors des élections de 2019, ces partis ont obtenu 32 sièges au Parlement, mais aujourd’hui ils en obtiendraient 44. Il manque donc à peine sept sièges pour que toute réforme de l’État soit impossible. 

Or, selon les sondages, une réforme de l’État nécessiterait une coalition des quatre familles politiques belges dans laquelle (approximativement) chaque parti et peut-être même chaque député dispose d’un droit de veto unilatéral. De plus, chaque parti devrait alors accepter le programme radicalement anti-belge de la N-VA, qui serait non seulement indispensable au sein de cette coalition, mais qui serait également le plus grand parti. C’est, bien sûr, très peu probable.

3.   Une réforme de l’État avec une majorité simple lors de la prochaine législature ?

Durant l’été 2020, le PS et la N-VA ont tenté de conclure un accord communautaire, soutenu par le SP.A (aujourd’hui : Vooruit), le CD&V et le CDH (aujourd’hui : Les Engagés). À l’époque, les partis mentionnés disposaient de 70 sièges à la Chambre. Il manquait 6 sièges pour obtenir la majorité et 30 sièges pour obtenir la majorité des 2/3. C’est pourquoi le PS et la N-VA ont voulu travailler avec une majorité simple et par un chemin détourné. Cette majorité devrait alors prendre diverses mesures pour démanteler l’État belge: les pouvoirs fédéraux influencés par les entités fédérées seraient, entre autres, rendus dépendants des conditions des entitésfédérées (une sorte de politique “asymétrique”) et, au sein du gouvernement fédéral, un grand nombre de budgets, de départements et de pouvoirsnationaux (mobilité, protection civile, pompiers, marché du travail, justice, police, etc.) seraient répartis territorialement par entité fédérée. Cette scission”fonctionnelle” précéderait une division juridique (à la majorité des 2/3) (voir notre texte). 

La majorité simple mentionnée devait alors être obtenue en ajoutant l’Open VLD aux cinq partis existants. Mais ni les libéraux ni les verts (le second choix de la N-VA) n’ont voulu se rallier à cet accord anti-belge. Les actions du B.U.B. sur les médias sociaux ont également sapé cet accord. Aujourd’hui, ces cinq partis obtiendraient encore 66 sièges. En pratique, cela signifie que, contrairement à ce qui s’est passé en 2020, ce n’est pas un mais deux partis qui sont nécessaires pour atteindre une majorité simple ou que soit Ecolo, soit le MR doit rejoindre une telle coalition. Dans le premier cas, Groen se retrouverait dans l’opposition tandis que le second cas est politiquement impossible.

4.   L’évolution de l’attitude des parties

Comme nous l’avons écrit, les verts et les libéraux ont refusé de procéder à une “réforme” de l’État en 2020. Ce qui est remarquable, c’est qu’entre-temps, l’Open VLD, en particulier, adopte une attitude plus pro-belge. Le président de ce parti, Egbert Lachaert, a déclaré plus tôt cette année que l’Open VLD défendait l’idée d’une circonscription fédérale de 15 à 20 sièges à la Chambre des Représentants (La Libre Belgique, 8 janvier 2022). Auparavant, Lachaert ne trouvait pas l’idée d’une telle circonscription utile, car il n’y avait guère de familles politiques en Belgique. 

De plus, lorsque Lachaert est devenu président (en mai 2020), il souhaitait que si, dans les six mois qui suivent les élections, un nouveau gouvernement n’était pas formé, les partis formant les gouvernements “flamand” et “wallon” formeraient le gouvernement belge et établissent un budget pour le soumettre à l’Europe. Le B.U.B. s’est toujours opposé au concept d’un tel “gouvernement miroir”. Maintenant, après un sondage “en ligne” auprès de ses membres, le parti libéral est également arrivé à la conclusion suivante : “La composition automatique du gouvernement avec les partis qui sont également dans les gouvernements des entités fédérées” est une voie qui “ne bénéficie clairement d’aucun soutien“.

Ce n’est pas tout. Car dans un article d’opinion paru dans De Morgen (22 avril 2022), le président libéral a également défendu un certain nombre de thèses intéressantes. Par exemple, il a affirmé que “la prochaine réforme de l’État” devrait être “libérale plutôt que nationaliste“. Ce faisant, “des tabous tels qu’une refédéralisation de certains compétences […] doivent être abandonnés“. 

Outre les refédéralisations, il a également préconisé l’introduction d’une hiérarchie des normes dans certaines situations. Selon M. Lachaert, le niveau fédéral doit pouvoir prendre des décisions lorsqu’il un blocage intervient en raison de conflits entre les entités fédérées et (ou) le gouvernement fédéral sur des questions d’intérêt national (par exemple l’approvisionnement en énergie), lors de crises (comme pendant les inondations de 2021) ou lorsque la Belgique doit prendre position sur la scène européenne ou internationale. Lors d’un congrès de l’Open VLD (23 avril 2022), ces positions ont été précisées. Le parti a décidé que, tout d’abord, le gouvernement fédéral devait avoir le dernier mot pour établir une trajectoire budgétaire contraignante pour tous les niveaux de gouvernement. 

Deuxièmement, au niveau international, le parti libéral estime que le gouvernement fédéral doit pouvoir exercer un droit de substitution vis-à-vis des entités fédérées dans deux cas : 1) si ces derniers ne remplissent pas leurs obligations internationales dans un certain délai ; 2) s’ils ne parviennent pas à s’entendre entre eux sur les engagements internationaux ou la ratification des traités. Aujourd’hui déjà, la Constitution (art. 169) prévoit un tel droit de substitution, mais la LSRI (art. 16 § 3 et § 4) est très restrictive à ce sujet. En effet, elle ne s’applique que dans deux cas. Premièrement, lorsque l’Etat belge a été condamné par un tribunal international du fait du non-respect d’une obligation internationale ou supranationale par une entité fédérée. Deuxièmement, quand du fait du non-respect d’une obligation internationale par une entité fédérée, l’Etat n’est pas en mesure de se conformer à une obligation climatique internationale ou à une obligation de droit européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, le parti libéral souhaite désormais que le gouvernement fédéral prenne temporairement le relais en cas de crise, tant à l’intérieur des frontières belges qu’au niveau international, afin d’éviter “une approche éparpillée des problèmes aigus“. 

Mais il n’y a pas que dans Open VLD que les choses bougent. En mars 2022, le CDH a changé de nom pour devenir Les Engagés. Leur programme de parti renouvelé contient quelques propositions intéressantes. Ainsi, le parti plaide explicitement pour des refédéralisations, notamment des soins de santé et du climat. En outre, dans les domaines où une coordination entre les entités fédérées est nécessaire, la formation politique souhaite que l’Etat fédéral puisse fixer des normes contraignantes (par exemple en matière de taux d’emploi ou de réduction des émissions de CO2) que les communautéset les régions devraient ensuite respecter (“Rahmengesetzgebung“). S’ils ne le font pas, l’Etat fédéral peut reprendre leur rôle. Selon le dernier sondage, Les Engagés et Open VLD n’obtiendraient ensemble que 11 sièges à la Chambre, mais dans une réforme de l’État comme dans la formation d’un gouvernement, chaque siège compte.

5.   Conclusion

Selon le B.U.B., il y a trois observations importantes. La première est que les partis traditionnels sont de moins en moins importants. Par exemple, lors des élections parlementaires de 1999, les trois grandes familles politiques obtenaient ensemble 96 sièges. En 2010, ce nombre restait plus ou moins stable (93 sièges). C’est aussi la raison pour laquelle à cette époque (avec l’aide des verts) deux “réformes” de l’État ont pu être négociées. Mais lors des dernières élections législatives, il ne leur restait que 72 sièges. C’était la première fois dans l’histoire de la Belgique qu’une soi-disant “tripartite” devenait mathématiquement impossible. Selon le dernier sondage, ce nombre tomberait même à 65 sièges en 2024. 

Deuxièmement, les partis radicaux sont en pleine expansion. Cela correspond également à une tendance internationale. Ainsi, en 1999, les formations politiques radicales ont obtenu 29 sièges à la Chambre. Vingt-cinq ans plus tard, les séparatistes et les communistes obtiendraient ensemble pas moins de 65 sièges. D’autre part, et c’est une troisième observation importante, le nombre de partis qui sont (plus ou moins) pro-belges augmente à chaque élection. En 1999, aucun parti n’a ouvertement défendu l’unité belge. Mais si des élections avaient lieu aujourd’hui, les partis qui prônent (également) des refédéralisations et (ou) une hiérarchie des normes (les verts, les libéraux, les communistes et Défi) remporteraient pas moins de 65 sièges. Ce nombre est encore plus élevé que les 64 sièges qu’obtiennent les partis qui défendent le séparatisme ou des défédéralisations unilatérales (VB, N-VA et CD&V). Cette ligne de fracture est totalement nouvelle dans la politique belge. Entre ces deux blocs se trouvent Vooruit (ex-SP.a) et le PS traditionnellement régionaliste.

Selon le B.U.B., après les prochaines élections législatives, il y a un risque d’une nouvelle formation gouvernementale prolongée, dans laquelle les partis essaieront en vain de mettre en œuvre une réforme de l’État qui est mathématiquement impossible. C’est pourquoi il est préférable qu’un référendum en plusieurs étapes soit finalement organisé, au cours duquel les citoyens pourront s’exprimer sur la forme étatique souhaitée (voir notre texte). Il ne fait guère de doute que les Belges opteront en masse pour l’unitarisme.

SEIT 20 JAHREN SPIELT DIE B.U.B. IN DER BELGISCHEN POLITIK EINE ROLLE ALS ALLEINIGER SPRECHER DER UNITARISTEN

Seit 1970 wurde der belgische Staat nicht weniger als sechsmal ( ! ) reformiert. Dabei wurden verfassungswidrige Regionen und Gemeinschaften geschaffen, die mit immer mehr Befugnissen ausgestattet wurden. Viele Beobachter sagen heute voraus, dass es im Jahr 2024 eine neue “Staatsreform” geben wird. Aber ist das noch möglich?

1. Eine Staatsreform in dieser Legislaturperiode?

 Zur Änderung der Verfassung ist eine 2/3-Mehrheit im Kammer und im Senat erforderlich (100 Sitze im Kammer und 40 Sitze im Senat). Die Artikel, die geändert werden sollen (z.B. über die Rolle des Senats, die Einführung eines föderalen Wahlkreises oder die Einführung einer Normenhierarchie), werden zunächst (traditionell) am Ende der Legislaturperiode mit einfacher Mehrheit im Parlament zur Revision erklärt. Erst in der nächsten Legislaturperiode können sie überarbeitet werden. 

Die Spaltung oder Re-Föderalisierung von Kompetenzen erfordert eine 2/3-Mehrheit in beiden Kammern und eine einfache Mehrheit pro Sprachgruppe. Die gleiche Mehrheit ist auch für die Änderung des Finanzierungsgesetzes erforderlich (z.B. um die Teilgebiete mehr oder weniger fiskalische Autonomiezu geben). Im ersten Fall wird das Sondergesetz über die institutionelle Reform vom 8. August 1980 geändert, im zweiten Fall wird das Sonderfinanzierungsgesetz vom 16. Januar 1989 geändert.

Unter der Führung der Minister Clarinval (MR) und Verlinden (CD&V) bereitet die derzeitige Regierung, die nicht über die für eine “Staatsreform” erforderliche Zweidrittelmehrheit verfügt, dennoch eine institutionelle Reform vor. Die Speerspitzen sind eine Erklärung zur Revision der Verfassung; die Ausarbeitung von Gesetzestexten zur Deföderalisierung (von Teilen) des Gesundheitswesens und die mögliche Abstimmung darüber; die Möglichkeit, eine “asymmetrische” Politik zu verfolgen, insbesondere in Bezug auf das Gesundheitswesen und die Arbeitsmarkt. Außerdem soll “untersucht” werden, in welchen föderalen Verwaltungs- oder Leitungsgremien Vertreter der Regionen und Gemeinschaften vertreten sein könnten, die Umwandlung der gemeinschaftlichen Feiertage in bezahlte Feiertage und eine Bewertung der Kooperationsabkommen von 1994 im Bereich der Außenpolitik (die festlegen, wer Belgien in der EU vertritt). Schließlich würden auch einige kleinere Dossiers (5G-Auktion, Lärmbelästigung…) geregelt werden. 

Bislang wurde keiner dieser Punkte verwirklicht. Am 27. Mai 2021 legte die Regierung zwar eine (vorläufige) Liste von Verfassungsartikeln vor, die für revidierbar erklärt werden könnten, doch enthielt diese keine institutionelle Artikel, mit Ausnahme von Artikel 195, der das Verfahren zur Verfassungsrevision ermöglicht und der bereits in der Vergangenheit zur illegalen Revision von Teilen der Verfassung genutzt wurde. Die Regierung hat sich außerdem im Rahmen des Budgets (im Oktober 2021) “engagiert“, “die Regionen” zu einer Reihe von Themen zu konsultieren, die die asymmetrische Arbeitsmarktpolitik betreffen. Tatsächlich wurden die institutionellen Teile der Koalitionsvereinbarung hinzugefügt, um CD&V zu einer Regierungsbeteiligung zu bewegen. Aber es sieht so aus, als ob nichts davon zum Tragen kommen wird. Am 11. April 2022 berichtete die gewöhnlich gut informierte Website businessam.be, dass Verlindens Projekt, “die Staatsreform, […] zu scheitern droht” (Hyperlink). 

Die Regierung hat mehr als 2 Millionen Euro in eine Online-Bürgerbefragung mit dem Titel “Ein Land für die Zukunft” investiert. Auf einer Website, die die institutionelle Komplexität Belgiens widerzuspiegeln scheint, können sich die Bürger zu verschiedenen Themen der Staatsreform äußern. Die B.U.B. lädt Sie ein, dies in einem unitäristischen Sinne zu tun. 

2.   Eine Staatsreform mit einer 2/3-Mehrheit nach 2024?

Heute sind zwei Parteien die treibenden Kräfte hinter einer neuen “Staatsreform” im antibelgischen Sinne: einerseits die separatistische N-VA und andererseits die sehr flämisch-nationalistische CD&V. Bei den Parlamentswahlen 2019 erhielten beide zusammen 37 Parlamentssitze. Heute würden sie noch 33 Sitze erreichen (Umfrage HLN-Le Soir, 25. März 2022). Um eine Staatsreform zu ermöglichen, wendet sich die N-VA in erster Linie an die sehr regionalistische PS. Diese Partei erhielt 2019 noch 20 Sitze, hat aber, laut die Umfrage, heute 17 Sitze. Wenn sich die PS für das Szenario einer Staatsreform entscheidet (was nicht sicher ist), ist es wahrscheinlich, dass sie die Unterstützung der “sozialistischen” Vooruit (12 Sitze in den Umfragen) erhalten wird. Dieser nationalistische Block würde also heute 52 Sitze erhalten (gegenüber 56 Sitzen im Jahr 2019). Eine solche Koalition hätte also keine Mehrheit in beiden Sprachgruppen, geschweige denn eine Zweidrittelmehrheit.

Auf der anderen Seite gibt es einen Block von Parteien, der einer Staatsreform niemals zustimmen wird, weil sie zu weit geht oder nicht weit genug geht. Dabei handelt es sich um die separatistische VB, die belgisch geprägte PVDA und die Défi. Bei den Wahlen 2019 erhielten diese Parteien 32 Sitze im Parlament, heute würden sie 44 Sitze erringen. Das sind gerade einmal sieben Sitze, die jede Staatsreform unmöglich machen würden. 

Laut die Befragungen würde eine Staatsreform eine Koalition der vier belgischen politischen Familien erfordern, in der (ungefähr) jede Partei und vielleicht sogar jeder Abgeordnete ein einseitiges Vetorecht hat. Außerdem müsste dann jede Partei dem radikal antibelgischen Programm der N-VA zustimmen, die in dieser Koalition nicht nur unverzichtbar wäre, sondern auch die größte Partei wäre. Das ist natürlich höchst unwahrscheinlich.

3.   Eine Staatsreform mit einer einfachen Mehrheit in der nächsten Legislaturperiode?

Im Sommer 2020 versuchten die PS und die N-VA, ein Abkommen zu schließen, das von der SP.A (heute: Vooruit), CD&V und der CDH (heute: Les Engagés) unterstützt wurde. Zu diesem Zeitpunkt verfügten die genannten Parteien über 70 Sitze in der Kammer. Damit fehlten 6 Sitze zu einer Mehrheit und 30 Sitze zu einer 2/3-Mehrheit. Aus diesem Grund wollten die PS und die N-VA mit einer einfachen Mehrheit auf Umwegen arbeiten. Diese Mehrheit müsste dann verschiedene Maßnahmen zum Abbau des belgischen Staates ergreifen: Föderale Befugnisse, die von den Föderalstaaten beeinflusst werden, würden unter anderem von den Bedingungen der Teilgebiete abhängig gemacht (eine Art “asymmetrische” Politik), und innerhalb der föderalen Regierung würden zahlreiche föderale Haushalte, Abteilungen und Befugnisse (Mobilität, Katastrophenschutz, Feuerwehr, Arbeitsmarkt, Justiz, Polizei usw.) territorial pro Teilgebiet aufgeteilt. Diese “funktionale” Teilung würde einer rechtlichen Teilung (mit 2/3-Mehrheit) vorausgehen (siehe unseren Text). 

Die erwähnte einfache Mehrheit musste dann erreicht werden, indem Open VLD zu den bestehenden fünf Parteien hinzukam. Aber weder die Liberalen noch die Grünen (die zweite Wahl der N-VA) wollten sich dieser antibelgischen Geschichte anschließen. Die Aktionen der B.U.B. in den sozialen Medien haben diese Vereinbarung ebenfalls untergraben. Heute würden diese fünf Parteien immer noch 66 Sitze erhalten. In der Praxis bedeutet dies, dass anders als im Jahr 2020 nicht eine, sondern zwei Parteien erforderlich sind, um eine einfache Mehrheit zu erreichen, oder dass entweder Ecolo oder MR einer solchen Koalition beitreten müssen. Im ersten Fall werde Groen in der Opposition landen und der zweite Fall ist politisch so gut wie unmöglich.

4.   Die veränderte Haltung der Parteien

Wie wir bereits berichteten, weigerten sich sowohl die grünen als auch die liberalen Parteien, eine “Staatsreform” im Jahr 2020 durchzuführen. Bemerkenswert ist, dass gerade die Open VLD inzwischen einen deutlicheren pro-belgischen Kurs fährt. Der Vorsitzende dieser Partei, Egbert Lachaert, erklärte Anfang des Jahres, dass Open VLD die Idee eines föderalen Wahlkreises mit 15 bis 20 Sitzen in der Abgeordnetenkammer verteidige (8. Januar 2022, La Libre Belgique). Zuvor hatte Lachaert die Idee eines solchen Wahlkreises nicht für sinnvoll gehalten, da es in Belgien kaum politische Familien gab. 

Als Lachaert Präsident wurde (im Mai 2020), wollte er außerdem, dass die Parteien der “flämischen” und “wallonischen” Regierung die belgische Regierung besetzen würden, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach den Wahlen eine neue Regierung gebildet würde, die einen Haushalt aufstellt und ihn Europa vorlegt. Die B.U.B. hat sich immer gegen das Konzept einer solchen “Spiegelregierung” ausgesprochen. Nach einer “Online”-Umfrage unter ihren Mitgliedern kam die liberale Partei nun ebenfalls zu folgendem Schluss: “Die automatische Zusammensetzung der Regierung mit den Parteien, die auch in den Teilregierungen vertreten sind“, sei ein Weg, der “eindeutig keine Unterstützung findet“.

Das ist noch nicht alles. Denn in einem Meinungsartikel in De Morgen (22. April 2022) verteidigte der Präsident auch eine Reihe von interessanten Vorschlägen. So forderte er beispielsweise, dass “die nächste Staatsreform” “liberal statt nationalistisch” sein sollte. Dabei müssen “Tabus wie eine Re-Föderalisierung einiger Kompetenzen […] fallen gelassen werden“. 

Neben der Re-Föderalisierung sprach er sich auch für die Einführung einer Normenhierarchie aus, wenn auch nur in bestimmten Situationen. Die föderale Ebene, so Lachaert, muss in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, wenn sie aufgrund von Konfli