ONDERSTEUN DE VRAAG VAN DE B.U.B. OM EEN REFERENDUM OVER DE STAATSSTRUCTUUR TE ORGANISEREN ! – SOUTENEZ LA DEMANDE DU B.U.B. D’ORGANISER UN REFERENDUM SUR LA STRUCTURE DE L’ETAT ! – UNTERSTÜTZEN SIE DIE FORDERUNG DER B.U.B. NACH EINEM REFERENDUM ÜBER DIE STAATSSTRUKTUR

Foto – Photo – Bild: Vlag met logo B.U.B. – Drapeau avec le logo du B.U.B. – Flagge mit Logo B.U.B. Bron – Source – Quelle: B.U.B.

UW BIJDRAGE HELPT DE B.U.B. OOK IN 2023 ! IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

Op binnenlands vlak was 2022 een relatief rustig jaar. De covid-pandemie, waarmee “onze” politieke elite niet kon omgaan, liep (gelukkig) op zijn einde. Wel waren er geregeld (niet-communautaire) spanningen binnen de Belgische regering, die door de separatistische oppositie te baat genomen werden om een anti-Belgische campagne op touw te zetten. Parallel dreigen de separatisten er wekelijks, met de hulp van hun hulpvaardige media, mee om ons land in 2024 te splitsen.

Op buitenlands vlak werd Europa echter voor het eerst sedert 1945 geconfronteerd met een grootschalig conflict nadat Rusland na acht jaar burgeroorlog in de Donbass op 24 februari 2022 de ex-Sovjet-republiek Oekraïne binnenviel o.a. onder het voorwendsel de onderdrukte Russischsprekende bevolking daar te beschermen. De B.U.B. heeft in dit conflict de westerse machten opgeroepen een voorzichtige en neutrale houding aan te nemen om elk risico op een (nucleaire) escalatie te vermijden (zie onze tekst). Helaas gebeurde dit niet, integendeel. Het risico op een fatale derde wereldoorlog – de laatste van de mensheid – is daarmee nog niet van de baan.

Voor wat België betreft, gijzelt de “Belgische” particratie al meer dan vijf decennia de Belgen met een onwerkbaar en peperduur taalfederalisme. Er zijn in het piepkleine België onvoldoende bekwame politici om, al naar gelang de berekeningswijze, zes tot negen parlementen en evenveel regeringen te bevolken. Anderzijds is het al méér dan tien jaar geleden (11 oktober 2011) dat diezelfde particratie er nog in slaagde om een communautair akkoord af te sluiten, waarbij België verder ontmanteld werd. Bij de toenmalige staatshervorming, die tussen 2012 en 2014 in wetteksten werd gegoten, werden tientallen bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen overgeheveld (waaronder delen van de sociale zekerheid), werd de Senaat quasi ontmanteld, werd het tweetalige kiesarrondissement BHV gesplitst en verkregen de gewesten een ruime mate van fiscale autonomie. De B.U.B. is deze aanslag op de eenheid van België, die men de zesde ( ! ) “staatshervorming” noemt, nog niet vergeten. Vandaag stellen we vast dat deze zoveelste staatsafbraak de Belgen niet gelukkiger heeft gemaakt, integendeel. Hij heeft alleen de particratie verrijkt en dus nog machtiger gemaakt. Bovendien heeft hij de bestaande staatsstructuur nog ingewikkelder, inefficiënter, duurder en inefficiënter gemaakt.

Evenmin is onze partij en beweging vergeten dat deze “hervorming” er kwam na de Belgische Grondwet opzij te schuiven. Overigens is het hele taalfederalisme illegaal en ongrondwettelijk (zie onze tekst), waardoor het ook met een pennentrek kan worden afgeschaft.

Over die zogenaamde “staatshervormingen”, citeren we mevr. Rutten, oud-voorzitter van OPEN VLD, die haar hele politieke carrière al balanceert tussen een pro-Belgische en een flamingantische houding: “Sinds 1970 draagt elke staatshervorming in zich de kiemen van de splitsing van het einde van België. Ondertussen bleven de Vlaams-nationale partijen bij (bijna) elke staatshervorming aan de kant staan: de ‘staatsdragende’ (aanhalingstekens in de oorspronkelijke tekst, B.U.B.) partijen splitsten het land wel in hun plaats.” Ze voegde daar nog aan toe: “De Israëlische historicus Yuval Noah Harari zou onze gemeenschappen en gewesten wellicht ‘artificiële structuren’ noemen. Die mogen verdwijnen” (Knack, 3 janvier 2023). Inderdaad !

Vermoedelijk komt er na 2024 geen nieuwe “staatshervorming” om de eenvoudige reden dat de partijen die dit nastreven niet over een 2/3de meerderheid zullen beschikken. Mathematisch lijkt het ook bijzonder onwaarschijnlijk dat er een soort verdoken “staatshervorming” wordt doorgevoerd waarbij er in de schoot van de nationale regering departementen worden opgesplitst. In 2020 hadden de anti-Belgische N-VA en de radicaal-regionalistische PS hier nochtans een akkoord over, dat gelukkig dode letter bleef. We kunnen ondertussen met vreugde vaststellen dat alle initiatieven omtrent een staatshervorming die door de verschillende parlementen die ons kleine land “rijk” is, geen gevolg hadden. Zo leverden ook de liefst 36 ( ! ) zittingen die de “Werkgroep Institutionele Zaken” van het ter zake onbevoegde “Vlaams” parlement tussen 18 januari 2021 en 4 juli 2022 hield, niets op. En hoewel de zogenaamde “federale” regering zich in het regeerakkoord voorgenomen had om de gezondheidszorgen geheel of gedeeltelijk te splitsen en om een “asymmetrisch” beleid te voeren, met name in de gezondheidszorgen en in de arbeidsmarkt (waardoor nationale wetten kunnen verschillen per gewest of per gemeenschap), kwam ook daar gelukkig niets van in huis.

Nochtans blijft waakzaamheid geboden want de taalgesplitste particratie is volkomen onbetrouwbaar.  

Net daarom moet de B.U.B. maximaal gesteund worden. In 2023 plannen we onze website volledig te vernieuwen, gebruiksvriendelijker en moderner te maken. Ook zal het langverwachte unitaristisch boek (uitgebreid manifest) van onze stichter en voorzitter Hans Van de Cauter, waarvan nu reeds een meertalige en ingekorte versie online en offline beschikbaar is (zie deze link) in de lente verschijnen. Het zijn allemaal belangrijke middelen om onze voor België cruciale en hoopvolle boodschap permanent te blijven uitdragen. Het is vooral als unitaristische beweging dat de B.U.B. in het kader van deze machtige particratie grootse zaken kan verwezenlijken, veel meer dan als partij.

Het taalnationalisme en het taalfederalisme maken een goed bestuur van België hoe dan ook onmogelijk en dat in alle bevoegdheidsdomeinen, van mobiliteit over milieu tot onderwijs en cultuur.

Hoewel er voorlopig een communautaire status quo heerst – en de B.U.B. hoopt uiteraard dat die, bij gebrek aan een referendum (link), waar onze partij en drukkingsgroep voor ijvert, blijft duren – moeten we blijven streven naar het zo snel mogelijke herstel van de unitaire staat op basis van de negen historische provincies. Het is de enige duurzame uitweg uit het particratisch-nationalistisch doolhof. Ook in 2023 zullen we dit blijven doen. Het unitarisme is overigens de sterkste en grootste politieke ideologie in België. Men kan de waarheid niet blijven ontkennen.

In tegenstelling tot de particratie, daarin begrepen de openlijk anti-Belgische partijen  ontvangt de Belgischgezinde B.U.B. geen eurocent staatssteun.

U kan ons echter steunen door als sympathisant een bijdrage van 25 € (10 € voor jongeren onder 25 jaar) te storten op het volgend rekeningnummer:


IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

(zie ook: https://www.unionbelge.be/#contact)

Indien u ook een exemplaar van het unitaristisch boek van onze voorzitter wenst te ontvangen, dat in de loop van 2023 in het Frans en in het Nederlands zal verschijnen en meer dan 350 bladzijden zal bevatten, met kleurenillustraties en met een harde kaft, kan u ook bijkomend 25 € storten. Daarbij dient u de taal en uw mailadres aan te geven.

De B.U.B. wenst aan alle Belgen van harte een vreugdevol, gezond en unitaristisch 2023!

Hans Van de Cauter

Voorzitter B.U.B.

Benedict Verbiest

Ondervoorzitter B.U.B.

Jérémy Charlier

Ondervoorzitter B.U.B.

Giuseppe Baudewijns

Secretaris B.U.B.

Bruno Yammine

Hoofd studiedienst B.U.B.

Foto – Photo – Bild: Stand du B.U.B. le 21 juillet 2022 – B.U.B.-stand van 21 juli 2022 – B.U.B.-stand vom 21. Juli 2022. Bron – Source – Quelle: B.U.B.

VOTRE CONTRIBUTION AIDERA LE B.U.B. EGALEMENT EN 2023 ! IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

Sur le plan national, l’année 2022 a été relativement calme. La pandémie de covid-19, à laquelle “notre” élite politique ne pouvait faire face, touchait (heureusement) à sa fin. Toutefois, des tensions régulières (bien que non communautaires) ont été observées au sein du gouvernement belge. L’opposition séparatiste en a profité pour lancer une campagne anti-belge. Parallèlement, les séparatistes continuent chaque semaine – avec l’aide des médias dociles – à menacer les Belges d’en finir avec notre pays en 2024.

Sur le front extérieur, cependant, l’Europe a été confrontée à son premier conflit majeur depuis 1945 après que la Russie a envahi l’ex-république soviétique d’Ukraine le 24 février 2022, après huit ans de guerre civile dans le Donbass et ce entre autres sous le prétexte de la protection de la population russophone opprimée dans ce pays. En ce qui concerne ce conflit, le B.U.B. a appelé les puissances occidentales à adopter une position prudente et neutre pour éviter tout risque d’escalade (nucléaire) (voir notre texte). Malheureusement, cela ne s’est pas produit, au contraire. Le risque d’une Troisième Guerre Mondiale fatale – la dernière de l’humanité – n’est donc pas encore écarté.

En ce qui concerne la Belgique, depuis plus de cinq décennies, la particratie “belge” tient les Belges en otage avec un fédéralisme linguistique inapplicable et dispendieux. Il n’y a d’ailleurs pas assez de politiciens compétents dans la petite Belgique pour peupler six à neuf parlements et autant de gouvernements, selon la méthode de calcul. D’autre part, depuis plus de dix ans (11 octobre 2011) la particratie n’a plus réussi à conclure un accord communautaire, démantelant davantage la Belgique. La réforme de l’État de l’époque, qui a été promulguée entre 2012 et 2014, a transféré des dizaines de compétences aux régions et aux communautés (y compris des parties de la sécurité sociale), a pratiquement démantelé le Sénat, a scindé la circonscription électorale bilingue de BHV et a attribué aux régions un large degré d’autonomie fiscale. Le B.U.B. n’a pas encore oublié cette atteinte à l’unité de la Belgique, que l’on appelle la sixième ( ! ) “réforme” de l’Etat.

Force est de constater aujourd’hui que l’énième démantèlement de l’Etat n’a pas rendu les Belges plus heureux, bien au contraire. Il n’a fait qu’enrichir la particratie et la rendre ainsi encore plus puissante. Qui plus est, il a davantage compliqué la structure étatique, tout en la rendant encore plus dispendieuse et encore moins efficace.

Notre parti et mouvement n’ont pas non plus oublié que cette “réforme” n’a vu le jour qu’après avoir écarté temporairement la Constitution belge. D’ailleurs, comme tout le fédéralisme linguistique est illégal et anticonstitutionnel (voir notre texte), il peut donc aussi être aboli d’un trait de plume.

En ce qui concerne les soi-disant “réformes” de l’Etat, nous citons les propos de Mme Rutten, l’ancien presidente de l’Open VLD, qui balance toute sa carrière politique entre une attitude probelge et un comportement flamingant: “Depuis 1970, chaque réforme de l’État porte en elle les germes de la fin de la Belgique. Entre-temps, les partis nationalistes flamands sont restés en marge de (presque) toutes les réformes de l’État : les partis “traditionnels” (“staatsdragende partijen”, guillemets dans le texte original, B.U.B.) ont scindé le pays à leur place”. Et elle y ajoutait: “L’historien israélien Yuval Noah Harari qualifierait probablement nos communautés et nos régions de “structures artificielles”. Celles-ci peuvent disparaître”. (Knack, 3 janvier 2023). En effet!

On peut supposer qu’il n’y aura pas de nouvelle “réforme” de l’État après 2024 pour l’excellente raison que les partis qui la poursuivent n’auront pas la majorité des 2/3. Mathématiquement, il semble également extrêmement improbable qu’il y ait une sorte de “réforme” de l’État larvée impliquant la scission des départements dans le giron du gouvernement national. En 2020, la N-VA anti-belge et le PS radical-régionaliste ont toutefois conclu un accord à ce sujet, qui est heureusement resté lettre morte. Entre-temps, nous pouvons constater avec joie que toutes les initiatives sur une réforme de l’Etat votées par les différents parlements de notre petit pays n’ont pas eu d’effet. Ainsi, les 36 ( ! ) séances tenues par le groupe de travail “Affaires Institutionnelles” du Parlement “flamand” (qui est totalement incompétent pour cette question) entre le 18 janvier 2021 et le 4 juillet 2022 n’ont abouti à rien. Et bien que le gouvernement dit « fédéral » ait décidé, dans son accord de coalition, de scinder partiellement ou entièrement les soins de santé et de mener une politique dite “asymétrique”, notamment dans le domaine des soins de santé et du marché du travail (en permettant que les lois nationales diffèrent selon les régions ou les communautés), rien n’en est heureusement sorti non plus.

Néanmoins, la vigilance reste de mise car il faut se méfier de la particratie linguistique.  

C’est précisément la raison pour laquelle le B.U.B. a besoin d’un soutien maximal. En 2023, nous prévoyons de réorganiser complètement notre site web en le rendant plus convivial et plus moderne. En outre, le livre unitariste (il s’agit d’un manifeste étendu) tant attendu de notre fondateur et président Hans Van de Cauter, dont une version multilingue et abrégée en forme de manifeste est déjà disponible en ligne et hors ligne (voir ce lien), sera enfin prêt au printemps. Ce sont autant de moyens importants pour continuer à diffuser en permanence notre message crucial et porteur d’espoir pour la Belgique. C’est surtout en tant que mouvement unitariste que le B.U.B. peut réaliser de grandes choses dans le contexte de cette puissante particratie, beaucoup plus en tant que parti.

Le nationalisme linguistique et le fédéralisme linguistique rendent de toute manière impossible la bonne gouvernance de la Belgique, et ce dans tous les domaines de compétence, de la mobilité à l’environnement en passant par l’éducation et la culture.

Bien qu’il existe pour l’instant un statu quo communautaire – et le B.U.B. espère évidemment qu’en l’absence d’un référendum (que notre parti et notre groupe de pression appellent de leurs vœux) il durera – nous devons continuer à lutter pour le rétablissement le plus rapide possible de l’État unitaire fondé sur les neuf provinces historiques. C’est la seule façon durable de sortir du labyrinthe particratico-nationaliste. En 2023, le B.U.B. continuera à œuvrer en ce sens. L’unitarisme est d’ailleurs l’idéologie politique la plus forte et la plus importante en Belgique. On ne peut pas continuer à occulter la vérité.

Contrairement à la particratie, qui comprend des partis ouvertement anti-belges, le B.U.B. pro-belge ne reçoit pas un seul centime d’euro d’aide publique.

Toutefois, vous pouvez nous soutenir en tant que sympathisant en versant une contribution de 25 € (10 € pour les moins de 25 ans) sur le numéro de compte suivant :

IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

(Voir aussi : https://www.unionbelge.be/#contact)

Si vous souhaitez également recevoir un exemplaire du livre unitariste de notre président, qui sera publié en français et en néerlandais dans le courant de l’année 2023 et contiendra plus de 350 pages, avec des illustrations en couleur et une couverture dure, vous pouvez également verser 25 € supplémentaires. Dans ce cas, veuillez indiquer votre langue de préférence et votre adresse électronique.

Le B.U.B. souhaite à tous les Belges une année 2023 joyeuse, saine et unitaire !

Hans Van de Cauter

Président du B.U.B.

Benedict Verbiest

Vice-président du B.U.B.

Jérémy Charlier

Vice-président du B.U.B.

Giuseppe Baudewijns

Secrétaire du B.U.B.

Bruno Yammine

Chef du Bureau d’études du B.U.B.

Foto – Photo – Bild: Het unitaristisch manifest van de B.U.B. – le manifest unitariste du B.U.B. – das unitaristische Manifest der B.U.B.

Bron – Source – Quelle: B.U.B.

IHR BEITRAG WIRD DEM B.U.B. AUCH IM JAHR 2023 HELFEN ! IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

Im Inland war 2022 ein relativ ruhiges Jahr. Die Covid-Pandemie, der “unsere” politische Elite nicht gewachsen war, neigte sich (glücklich) dem Ende zu. Innerhalb der belgischen Regierung kam es jedoch regelmäßig zu (nicht-kommunautarische) Spannungen, die von der separatistischen Opposition zu einer antibelgischen Kampagne genutzt wurden. Gleichzeitig fahren die Separatisten – mit Hilfe der willfährigen Medien – jede Woche fort, den Belgiern zu drohen, mit unserem Land 2024 zu spalten.

An der Außenfront sah sich Europa jedoch mit dem ersten größeren Konflikt seit 1945 konfrontiert, als Russland am 24. Februar 2022 nach acht Jahren Bürgerkrieg im Donbass in die ehemalige Sowjetrepublik Ukraine einmarschierte, u.a. unter dem Vorwand der die dortige unterdrückte russischsprachige Bevölkerung zu schützen. Die B.U.B. rief die westlichen Mächte auf, in diesem Konflikt eine vorsichtige und neutrale Haltung einzunehmen, um jedes Risiko einer (nuklearen) Eskalation zu vermeiden (siehe unseren Text). Leider ist dies nicht geschehen, im Gegenteil. Das Risiko eines tödlichen Dritten Weltkriegs – des letzten der Menschheit – ist also noch nicht vom Tisch.

Was Belgien anbelangt, hält die “belgische” Partikratie die Belgier seit mehr als fünf Jahrzehnten mit einem undurchführbaren und unerschwinglichen Sprachföderalismus in Geiselhaft. Im kleinen Belgien gibt es nicht genug kompetente Politiker, um sechs bis neun Parlamente und ebenso viele Regierungen zu besetzen, je nachdem, wie man rechnet. Andererseits ist es mehr als ein Jahrzehnt her (11. Oktober 2011), dass es demselben Partiktatie gelang, ein Gemeinschaftsabkommen abzuschließen, das Belgien weiter demontierte. Die damalige Staatsreform, die zwischen 2012 und 2014 in Kraft trat, übertrug Dutzende von Befugnissen auf die Regionen und Gemeinschaften (darunter Teile der Soziale Sicherheit), löste den Senat praktisch auf, spaltete den zweisprachigen Wahlkreis BHV auf und gab den Regionen ein hohes Maß an Steuerautonomie. Die B.U.B. hat diesen Angriff auf die Einheit Belgiens, der als sechste ( ! ) “Staatsreform” bezeichnet wird, noch nicht vergessen. Heute stellen wir fest, dass dieser x-te staatlicher Abbruch die Belgier nicht glücklicher gemacht hat, im Gegenteil. Sie hat die Partikratie nur bereichert und sie damit noch mächtiger gemacht. Darüber hinaus hat es die Staatsstruktur weiter verkompliziert, sie noch teurer und noch weniger effizient gemacht.

Unsere Partei und Bewegung hat auch nicht vergessen, dass diese “Reform” zustande kam, nachdem die belgische Verfassung beiseite geschoben wurde. Übrigens ist der gesamte Sprachföderalismus rechts- und verfassungswidrig (siehe unseren Text), er kann also auch mit einem Federstrich abgeschafft werden.

In Bezug auf die sogenannten “Staatsreformen” zitieren wir Frau Rutten, die ehemalige Vorsitzende der Open VLD, die ihre gesamte politische Karriere zwischen einer probelgischen und einer flämischen Haltung hin und her schwankte: “Seit 1970 trägt jede Staatsreform den Keim einer Spaltung am Ende Belgiens in sich. Inzwischen sind die flämisch-nationalistischen Parteien bei (fast) allen Staatsreformen außen vor geblieben: Die “traditionellen” Parteien (“staatsdragende partijen”, Anführungszeichen im Originaltext, B.U.B.) haben das Land an ihrer Stelle geteilt“. Sie fügte hinzu: “Der israelische Historiker Yuval Noah Harari würde unsere Gemeinschaften und Regionen wahrscheinlich als “künstliche Strukturen” bezeichnen. Diese können verschwinden”. (Knack, 3. Januar 2023). In der Tat!

Vermutlich wird es nach 2024 keine neue “Staatsreform” mehr geben, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Parteien, die sie anstreben, keine 2/3-Mehrheit haben werden. Mathematisch gesehen ist es auch äußerst unwahrscheinlich, dass es eine Art verdeckte “Staatsreform” geben wird, bei der die Kompetenzen im Schoß der nationalen Regierung aufgeteilt werden. Im Jahr 2020 hatten die antibelgische N-VA und die radikal-regionalistische PS eine Vereinbarung darüber getroffen, die glücklich toter Buchstabe blieb. Inzwischen können wir mit Freude feststellen, dass alle Initiativen zu einer Staatsreform, die von den verschiedenen “reichen” Parlamenten in unserem kleinen Land verabschiedet wurden, keine Folgen gehabt haben. Die nicht weniger als 36 ( ! ) Sitzungen, die die “Arbeitsgruppe für institutionelle Angelegenheiten” des in der Sache unzuständigen “flämischen” Parlaments zwischen dem 18. Januar 2021 und dem 4. Juli 2022 abhielt, verliefen somit im Sande. Und obwohl sich die sogenannte “föderale” Regierung im Koalitionsvertrag vorgenommen hatte, das Gesundheitswesen ganz oder teilweise aufzuspalten und eine “asymmetrische” Politik zu betreiben, insbesondere im Gesundheitswesen und auf dem Arbeitsmarkt (wobei die nationalen Gesetze je nach Region oder Gemeinde unterschiedlich sein können), ist auch daraus glücklich nichts geworden.

Dennoch ist weiterhin Wachsamkeit geboten, denn die sprachliche getrennte Partikratie ist völlig unzuverlässig.  

Genau aus diesem Grund braucht die B.U.B. maximale Unterstützung. Im Jahr 2023 wollen wir unsere Webseite komplett überarbeiten und sie benutzerfreundlicher und moderner gestalten. Auch das lang erwartete unitaristische Buch (erweitertes Manifest) unseres Gründers und Präsidenten Hans Van de Cauter, das bereits in einer mehrsprachigen und gekürzten Version online und offline verfügbar ist (siehe diesen Link), wird im Frühling erscheinen. All dies sind beträchtliche Mittel, um unsere wichtige und hoffnungsvolle Botschaft für Belgien ständig weiter zu verbreiten. Vor allem als unitarische Bewegung kann die B.U.B. im Rahmen dieser mächtigen Partikratie Großes erreichen, viel mehr noch als Partei.

Sprachnationalismus und Sprachföderalismus machen ein gutes Regieren in Belgien ohnehin unmöglich, und zwar in allen Kompetenzbereichen, von der Mobilität über die Umwelt bis hin zu Bildung und Kultur.

Auch wenn derzeit ein kommunautärer Status quo besteht – und die B.U.B. hofft natürlich, dass dieser in Ermangelung eines Referendums, für die unsere Partei und Gruppierung tätig ist, fortbesteht – müssen wir uns weiterhin für die schnellstmögliche Wiederherstellung eines Einheitsstaates auf der Grundlage der neun historischen Provinzen einsetzen. Das ist der einzige nachhaltige Weg aus dem partikratisch-nationalistischen Irrgarten. Wir werden dies auch im Jahr 2023 tun. Der Unitarismus ist im Übrigen die stärkste und größte politische Ideologie in Belgien. Man kann die Wahrheit nicht länger zurückhalten.

Im Gegensatz zu den Parteien, einschließlich der öffentlich anti-belgischen Parteien, erhält die belgischgesinnte B.U.B. keinen einzigen Eurocent an staatlicher Hilfe.

Sie können uns jedoch unterstützen, indem Sie einen Beitrag von 25 € (10 € für die Jugendliche jünger als 25 Jahr) als Sympathisant leisten auf dem folgenden Kontonummer:

IBAN : BE91 068-2417677-76 (BIC : GKCCBEBB)

(siehe auch: https://www.unionbelge.be/#contact)

Wenn Sie auch ein Exemplar des unitaristischen Buches unseres Präsidenten haben möchten, das Anfang 2022 auf Französisch und Niederländisch erscheinen wird und über 300 farbig illustrierte Seiten mit hartem Einband enthalten wird, können Sie unter Angabe der Sprache und Ihrer E-Mail-Adresse auch weitere 25 € überweisen.

Die B.U.B. wünscht allen Belgiern ein frohes, gesundes und unitarisches 2023 !

Hans Van de Cauter

Vorsitzender B.U.B.

Benedict Verbiest

Untervorsitzender B.U.B.

Jérémy Charlier

Untervorsitzender B.U.B.

Giuseppe Baudewijns

Sekretär B.U.B.

Bruno Yammine

Leiter der Studienabteilung der B.U.B.