Stéphane Moreau, bron-source: levif.be; © Image Globe

Emplois fictifs, zones de non-droit pour certaines entreprises semi-publiques, conflits d’intérêts, salaires indécents : la société liégeoise Publifin et sa fille Nethys (ex-Tecteo) ainsi que les particrates qui la contrôlent sont en ligne de mire pour leurs abus de pouvoir. Tant Stéphane Moreau, le patron de Publifin, étiqueté PS, que son ministre de tutelle, Paul Furlan (PS), sont directement visés. Décidément, le PS en particulier et la particratie en général, n’ont rien appris des affaires du passé. Mais, surtout l’inutile droit régional n’est pas adapté aux entreprises belges.

Fictieve posten, juridische schemerzones voor sommige semi-openbare bedrijven, belangenconflicten, overdreven vergoedingen : de Luikse vennootschap Publifin en haar dochteronderneming Nethys (ex-Tecteo) alsook de participante die haar controleren, liggen onder vuur wegens hun machtsmisbruik. Zowel Stéphane Moreau, het hoofd van Publifin en van PS-signatuur, als zijn voogdijminister Paul Furlan (PS) worden rechtstreeks geviseerd. Blijkbaar hebben de PS in het bijzonder en de particratie in het algemeen niets geleerd uit de affaires van het verleden. Maar vooral is het overbodige regionaal recht niet geschikt voor Belgische ondernemingen. Lire la suite – Lees Meer →

foto-photo: hln.be; archief Belga; le Delhaize d’Alost - de Delhaize te Aalst

Op 4 januari 2017 publiceerde de B.U.B. een artikel waarin ze de deelname van Karlijn Deene, N-VA-mandataris en medewerkster van “Vlaams” « minister-president » Bourgeois, op een pro-nazi feestje, de vriendenkring Sneyssens, aan de kaak stelde. Het was met name dankzij een verwijzing naar ons artikel door de bekende viroloog Marc van Ranst op zijn Facebook-pagina dat de geschreven pers een grote weerklank gaf aan dit ontluisterend nieuws. Daarentegen was de stilte hieromtrent van de « openbare » media, RTBF en VRT, alsook van hun commerciële tegenhangers, RTL en VTM, enigszins verwonderlijk. Men kan echter een band leggen met een fictief feest georganiseerd door oud-leden van de « Bende van Nijvel ».

Le 4 janvier 2017, le B.U.B. a publié un article dénonçant la participation d’une mandataire N-VA et collaboratrice du « ministre-président » “flamand” Bourgeois, Karlijn Deene, à une fête pro-nazi, le vriendenkring Sneyssens (“cercle d’amis Sneyssens”). Grâce notamment à une référence vers notre article publiée par le virologue connu Marc Van Ranst sur sa page Facebook, la presse écrite a réservé un large écho à cette nouvelle consternante. En revanche, le silence à ce propos des chaînes “publiques”, RTBF et VRT, et commerciales, RTL et VTM, a quelque peu étonné. On peut cependant établir un lien avec une fête fictive organisée par les anciens membres des ‘Tueurs du Brabant’. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: www.standaard.be; foto-photo: Foto: Kris Van Exel

Le 2 janvier 2017, un article paru dans la presse du nord du pays a étonné plus d’un. Le célèbre régisseur anversois Robbe De Hert (° 1942) vit dans un petit appartement du CPAS parmi les souris. Il a besoin de 100.000 € pour terminer un documentaire nommé Hollywood aan de Schelde (« Hollywood à l’Escaut »).

Op 4 januari 2017 liet een artikel in de pers van het noorden van het land velen niet onbetuigd. De bekende Antwerpse filmmaker Robbe De Hert (° 1942) woont in een klein appartement van het OCMW tussen de muizen. Hij heeft 100.000 € nodig om een documentaire genaamd „Hollywood aan de Schelde“ te beëindigen. Lire la suite – Lees Meer →

screenshot B.U.B.; www.facebook.com

Op 11 december 2016 postte Karlijn Deene (N-VA), gemeenteraadslid te Gent en raadgeefster van de ”Vlaamse” regering, het volgende bericht op de sociale netwerksite Facebook (link):

“Allerlaatste bijeenkomst van vriendenkring Sneyssens. Samen met mijn opa.

Beklijvend moment toen Oswald Van Ooteghem hulde bracht aan de gesneuvelde en overleden kameraden, en voor hen de joelkaars aanstak.”

Le 11 décembre 2016, Karlijn Deene (N-VA), conseillère communale de la ville de Gand et conseillère du gouvernement ‘flamand’, publia sur le réseau social Facebook le message suivant (lien):

“La toute dernière réunion du vriendenkring Sneyssens (cercle d’amis Sneyssens, B.U.B.). Ensemble avec mon grand-père.

Moment touchant lorsque Oswald Van Ooteghem salua les soldats tombés et les camarades décédés et alluma pour eux une chandelle de Yule.” Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: www.hln.be; anp

Le 25 décembre 2016, la chaîne flamingante VTM a accordé une énième tribune libre à Bart De Wever (N-VA). Le bourgmestre anversois et président du parti séparatiste N-VA a saisi l’occasion pour s’en prendre à l’ancien Roi Albert II … tout en faisant l’éloge de son fils.

Op 25 december 2016 heeft de flamingantische zender VTM aan Bart De Wever (N-VA) een zoveelste vrije tribune verleend. De Antwerpse burgemeester en voorzitter van de separatistische partij N-VA maakte van de gelegenheid gebruik om de voormalige Koning Albert II aan te vallen … en in één adem zijn zoon op te hemelen. Lire la suite – Lees Meer →