Programme – Programma – Programm (2024)

De Belgische Unie (Union Belge-B.U.B.) is een pluralistische centrumpartij, opgericht in 2002, die streeft naar een nieuw, unitair en sterk België.De B.U.B. stelt vast dat de Belgische staat uiterst slecht bestuurd wordt door een taalnationalistische particratie die sinds 1970 België door staatshervormingen op taalbasis opsplitst.

Dit taalfederalisme is een totale mislukking.

De B.U.B. is zich daarvan bewust en bestrijdt daarom het taalfederalisme want het systeem is:

 • te duur (het federalisme kost 10 miljard euro per jaar méér dan een unitair België met één regering, één parlement en de 9 provincies), dit wegens het toenemende aantal machtsniveaus (6 regeringen, 6 parlementen),
 • ingewikkeld door de overdaad aan bestuursniveaus (federale, regionale en communautaire), die overlappende bevoegdheden hebben, met als enige verschil de taal waarin ze worden behandeld,
 • inefficiënt door het gebrek aan coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus, die door verschillende politieke coalities geleid worden,
 • ondemocratisch door dubbele meerderheden, overlegcomités, samenwerkingsovereenkomsten, vergaderingen achter gesloten deuren, het ontbreken van een nationale kieskring, alsook de grondwetswijzigingen zonder referendum,
 • discriminerend, aangezien de rechten van de Belgische burgers enkel afhankelijk zijn van hun woonplaats en / of hun moedertaal,
 • corrumperend want een overdaad aan bestuursniveaus doet het risico op corruptie vergroten,
 • hyperpolariserend, vanwege het afwijzen van de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot mislukkingen, dit ten nadele van andere gemeenschappen en gewesten,
 • staatsbedreigend aangezien dit systeem België zowel intern als extern verzwakt
 • voorbijgestreefd omdat dit systeem een versnipperde structuur heeft, die georganiseerd is op taalgrenzen,
 • in strijd met onze nationale geschiedenis aangezien België altijd een multipolair systeem heeft gekend (provincies, gemeenten), dat is gebouwd op eenheid en onafhankelijkheid,
 • onbegrijpelijk zowel in de motivatie, de resultaten, als in de structuur van dit federalisme,
 • asociaal wegens het creëren van sociale discriminatie gebaseerd op taalkundige en geografische verschillen onder de bevolking, want men deelt de Belgen op taalbasis (taalracisme), zoals in Zuid-Afrika op basis van etnische afkomt tijdens de apartheid,
 • in strijd met de geest en de letter van onze Grondwet die de gelijkheid van alle Belgen en het vrij gebruik van de nationale talen waarborgt. Bovendien werd het federalisme in 1970 in strijd met de regels voor de grondwetswijziging ingevoerd zodat het taalfederalisme ongrondwettelijk is!
 • anti-Europees omdat de Europese Unie gebaseerd is op eenheid in verscheidenheid. Dit wordt benadrukt door de afschaffing van de grenzen en de bevordering van het vrije verkeer van personen en goederen tussen de lidstaten. Het Belgische federalisme doet precies het tegenovergestelde: het schept verdeeldheid, waarbij zowel taalkundige als regionale grenzen worden opgericht die het vrije verkeer belemmeren,
 • niet-representatief voor het Belgische volk aangezien de (con)federalisering van de Belgische staat er voor zorgt dat onze stem op internationaal niveau als verdeeld overkomt. Bijgevolg kan België niet optimaal zijn rol spelen in de globalisering van de economie,
 • nefast voor de welvaart aangezien de excessieve regulering de ondernemingen benadeelt en de delokalisatie en / of sluiting van bedrijven in de hand werkt,
 • totaal absurd omdat het taalfederalisme, geen problemen oplost, maar er alleen maar nieuwe creëert (vicieuze cirkel: hoe meer men splitst, hoe meer verschillen men creëert en hoe meer verschillen men creëert, hoe meer men splitst),
 • onlogisch omdat er ook verschillen bestaan tussen de provincies, tussen de stad en het platteland, tussen mannen en vrouwen, rijken en armen, jongeren en ouderen enz.,
 • immoreel omdat het discriminatie tussen burgers doet ontstaan en zelfs bevordert,
 • schadelijk voor ons imago, omdat op internationaal niveau niemand weet wie het land bestuurt, omdat regionale regeringsleiders dezelfde macht lijken te hebben als de premier. Het taalfederalisme geeft tevens de indruk dat België een racistisch en zelfs fascistisch land zou zijn,
 • tenslotte onverdedigbaar omdat dit systeem uitsluitend nadelen biedt en alleen door en voor de particratie en de mediacratie, die het vrije verkeer van ideeën belemmeren, in leven wordt gehouden.

Wat stelt de B.U.B. als alternatief voor?


L’Union belge (Belgische Unie – B.U.B.) est un parti centriste et pluraliste, fondé en 2002, qui entend créer une nouvelle Belgique unitaire et forte. Le B.U.B. constate que l’Etat belge est extrêmement mal géré par une particratie antibelge et nationaliste sur le plan linguistique, qui scinde la Belgique depuis 1970 sur base de réformes de l’Etat.  

Ce fédéralisme linguistique est un échec total.

Le B.U.B. en a pris conscience et s’oppose au fédéralisme linguistique parce que ce système est:

 • trop coûteux (10 milliards d’euros par an de plus qu’une Belgique avec un seul gouvernement, un parlement et 9 provinces) à cause de la multiplication des niveaux de pouvoir (6 gouvernements, 6 parlements),
 • compliqué par la multiplication des niveaux de pouvoir (fédéraux, régionaux et communautaires) gérant des matières qui demeurent identiques mis à part la langue dans laquelle elles sont traitées,
 • inefficace par le manque de coordination entre les différents niveaux de pouvoir dirigés par des majorités politiques différentes,
 • antidémocratique par l’existence de doubles majorités, de comités de concertation, d’accords de coopération, de réunions à huis clos, par l’absence d’une circonscription électorale nationale ainsi que la modification de la Constitution sans consultation populaire,
 • discriminatoire puisque les droits des citoyens belges changent en fonction de leur lieu de résidence et/ou de leur régime linguistique,
 • corruptible puisque un excès de niveaux de pouvoir augmente le risque de corruption,
 • hyperpolarisant car rejetant les responsabilités des échecs sur les autres communautés et régions,
 • menaçant l’Etat puisque ce système affaiblit la Belgique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
 • archaïque puisque le système a une structure éparpillée basée sur des frontières linguistiques,
 • contraire à notre histoire nationale, puisque la Belgique a toujours connu un système multipolaire (provinces, communes) construit sur l’unité et l’indépendance,
 • incompréhensible tant dans ses motivations que dans ses résultats, et surtout en ce qui concerne ses structures,
 • asocial puisque créant des discriminations sociales pour raisons linguistiques et géographiques parmi la population, parce qu’on sépare les Belges selon leur langue (racisme linguistique), comme en Afrique du Sud lors de l’apartheid selon l’origine ethnique,
 • contraire à l’esprit et à la lettre de notre Constitution qui garantit l’égalité des Belges et l’usage libre des langues nationales. De plus, le fédéralisme a été introduit en 1970 en violation des règles régissant la modification de la Constitution de sorte que le fédéralisme linguistique est anticonstitutionnel!
 • anti-européen puisque l’Union européenne se construit par l’unité dans la diversité, par l’abolition des frontières, la promotion de la libre circulation des biens et des personnes; le fédéralisme belge fait exactement le contraire en en promouvant la division, en érigeant des frontières tant linguistiques que régionales qui entravent la libre circulation,
 • non représentatif du peuple belge puisque la (con)fédéralisation de l’Etat belge l’empêche de parler d’une seule voix au niveau international et donc de jouer son rôle dans la globalisation de notre économie,
 • menaçant la prospérité puisque l’excès de réglementations et d’interlocuteurs dissuade l’entreprenariat, encourage les délocalisations et/ou fermetures d’entreprises,
 • totalement absurde parce que le fédéralisme linguistique ne résoud pas de problèmes, mais ne fait qu’en créer de nouveaux (cercle vicieux : plus on scinde, plus on crée des différences et plus on crée des différences, plus on scinde),
 • illogique parce qu’il existe aussi des différences entre les provinces, entre la campagne et la ville, entre hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et personnes âgées, etc.,
 • immoral puisqu’il induit et favorise les discriminations entre les citoyens,
 • nuisant à notre image puisqu’au niveau international, plus personne ne sait qui dirige le pays, les ministres- présidents régionaux semblant détenir le même pouvoir que le premier ministre fédéral ; le fédéralisme linguistique donne également l’impression que la Belgique est un pays raciste, voire fasciste,
 • enfin indéfendable car ce système n’offre que des désavantages et est uniquement maintenu en vie par la particratie et la médiacratie, qui entravent la libre circulation des idées.

Quelle est l’alternative que le B.U.B. propose ?


Die Belgische Union (Belgische Unie/Union Belge – B.U.B.) ist eine pluralistische Zentrumspartei, die 2002 gegründet wurde und ein neues, unitäres und starkes Belgien anstrebt. Die B.U.B. stellt fest, dass Belgien auf äußerst schlechte Art und Weise wie ein sprachnationalistischer Parteienstaat regiert wird, indem das Land seit 1970 durch sprachbasierte Staatsreformen immer weitgehender zersplittert worden ist.

Dieser Sprachföderalismus ist ein totaler Misserfolg.

Die B.U.B. ist sich dessen bewusst und bekämpft ihn deswegen, denn das heutige System ist:

 • zu teuer (der Föderalstaat kostet jährlich 10 Milliarden Euro mehr als ein unitäres Belgien mit einer Regierung, einem Parlament und neun Provinzen kosten würde) wegen der zunehmenden Anzahl an Verwaltungsniveaus (6 Regierungen, 6 Parlamente);
 • zu kompliziert durch einen Überfluss an Verwaltungsniveaus (föderal, regional und gemeinschaftlich), deren Zuständigkeiten sich überschneiden und sich teilweise nur dadurch unterscheiden, dass sie in einer anderen Sprache verwaltet werden;
 • ineffizient aufgrund des Koordinationsmangels zwischen den verschiedenen Verwaltungsniveaus, die durch verschiedene politische Koalitionen regiert werden;
 • undemokratisch, weil es doppelte Mehrheiten, Konsultationsausschüsse, Kooperationsabkommen und Besprechungen hinter geschlossenen Türen gibt, während ein nationaler Wahlkreis nicht vorhanden ist und Grundgesetzänderungen ohne Referenden durchgeführt werden;
 • diskriminierend, weil die Rechte der belgischen Bürger lediglich von ihrem Wohnort und/oder ihrer Muttersprache abhängig sind;
 • korrumpierend, da überflüssige Verwaltungsniveaus das Korruptionsrisiko vergrößern;
 • hyperpolarisierend aufgrund des Zurückweisens der eigenen Verantwortlichkeiten bei Misserfolgen, oft auf Kosten anderer Gemeinschaften und Regionen;
 • staatsgefährdend, da dieses System Belgien sowohl intern als auch extern schwächt;
 • überholt, weil dieses System auf einer zersplitterten Struktur beruht, die ihrerseits auf überholten Sprachgrenzen basiert
 • im Widerspruch zu unserer Nationalgeschichte, da Belgien schon immer ein multipolares System gekannt hat (Provinzen, Gemeinden), das auf Einheit und Unabhängigkeit stützt;
 • unverständlich, sowohl was die Motivationen, Ergebnisse als auch die Struktur des Föderalstaats betrifft;
 • asozial, weil das System soziale Diskriminierung erschafft, die auf sprachlichen und geographischen Unterschieden in der Bevölkerung basiert, da man die belgische Bevölkerung auf Sprachbasis verteilt (Sprachrassismus), wie es unter dem Apartheidsregime Südafrikas auf Basis ethnischer Unterschiede geschah;
 • gesetzeswidrig, weil unser Grundgesetz die Gleichheit aller Belgier und den freien Gebrauch der Nationalsprachen gewährleistet. Außerdem wurde der Föderalismus 1970 im Widerspruch zu den Grundgesetzänderungsregeln eingeführt, sodass der Sprachföderalismus verfassungswidrig ist!
 • anti-europäisch, weil die Europäische Union auf Einheit und Vielfalt basiert. Dies wird durch die Beseitigung der Binnengrenzkontrollen und die Beförderung des freien Personen- und Warenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten betont. Der belgische Föderalismus tut hingegen genau das Gegenteil: Er schafft Zerrissenheit, indem sowohl sprachliche als auch regionale Grenzen errichtet werden, die den freien Verkehr hindern;
 • nicht-repräsentativ für das belgische Volk, da die zunehmende (Kon-)Föderalisierung des belgischen Staates dazu führt, dass unsere gemeinsame Stimme auf internationaler Ebene zerspalten wirkt. Infolgedessen kann Belgien in der wirtschaftlichen Globalisierung nicht die fundamentale Rolle spielen, die sie eigentlich hätte erfüllen sollen;
 • fatal für den Wohlstand, da die exzessive Regulierung die belgischen Unternehmen benachteiligt und zur Delokalisierung und/oder zum Konkurs von Firmen führt;
 • komplett absurd, weil der Sprachföderalismus keine Probleme löst, sondern nur neue kreiert (Teufelskreis: je mehr man zersplittert, desto mehr Unterschiede kreiert man, und je mehr Unterschiede man kreiert, desto mehr zersplittert man);
 • unlogisch, weil eine Zerteilung auf Sprachbasis willkürlich ist. So gibt es auch Unterschiede zwischen Provinzen, zwischen Stadt und Land, zwischen Mann und Frau, reich und arm, jung und alt, usw.;
 • unmoralisch, weil das heutige System Diskriminierung zwischen Bürgern erschafft und sogar befördert;
 • schädlich für unser Image, weil auf internationaler Ebene niemand weiß, wer unser Land regiert, da regionale Regierungschefs die gleiche Macht zu haben scheinen wie der Premierminister. Der Sprachföderalismus erweckt ebenfalls den Eindruck, dass Belgien ein rassistisches oder sogar faschistisches Land sei;
 • schließlich unhaltbar, weil dieses System ausschließlich Nachteile bietet und nur durch und für die Parteien- und Medienherrschaft, welche den freien Ideenverkehr hemmen, instand gehalten wird.

Welche Alternative schlägt die B.U.B. hingegen vor?


1. EEN UNITAIR BELGIË

Dit betekent een België met:

 1. één regering en één parlement zonder gemeenschappen noch gewesten, waar het principe geldt dat één burger recht heeft op één stem.
  In een overgangsfase zouden de drie taalgemeenschappen nog behouden kunnen worden, maar hun bevoegdheden – die ze op het hele grondgebied kunnen uitoefenen – dienen dan wel beperkt te worden tot taal, cultuur, onderwijs en media.
 2. een staatsstructuur, gebaseerd op de negen historische provincies (het nationale parlement maakt de wetten en de provincies voeren deze uit). Dit vereist de hereniging van Brabant, met Brussel als hoofdstad.
  De provincies worden bevoegd voor alle materies van provinciaal belang evenals voor alle uitdrukkelijke door de wetgever aangeduide domeinen, wat staatshervormingen nutteloos maakt. Dezelfde redenering geldt voor de gemeenten. De 19 Brusselse gemeenten en de randgemeenten waarvan de bevolking het wenst, zullen tot één agglomeratie samengevoegd worden of tot één stad gefusioneerd worden ten einde het verdwijnen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest te compenseren.

  Brussel moet de hoofdstad van de Europese Unie en de hoofdzetel van de NAVO blijven om de inkomsten die het land en de stad nodig hebben niet verloren te laten gaan.
 3. het vrije gebruik en de bescherming van de nationale talen, wat gelijke toegang tot openbare en culturele instellingen voor alle burgers impliceert, ongeacht hun woonplaats, alsook een actieve politiek van twee- en meertaligheid via de scholen en de media. De identiteitskaarten zullen in de drie nationale talen opgesteld zijn te beginnen met de door de burger gekozen taal alsook in het Engels. Elke gemeenteraad kan bij gewone meerderheid beslissen een nationale taal aan haar bestuurstaal of –talen toe te voegen.
 4. een nationale kieskring voor tenminste de helft van de 150 leden van het Kamer van Volksvertegenwoordigers
 5. een Senaat samengesteld uit 75 vertegenwoordigers afkomstig uit alle provincies (minimaal 6 per provincie) aangevuld met rechtstreeks verkozen en gecoöpteerde senatoren en senatoren van rechtswege, eventueel zelfs met gelote, senatoren.
 6. het behoud van een constitutionele Monarchie met de huidige prerogatieven van de Koning.
 7. de versterking van de bevoegdheden van de burgemeester en de provinciegouverneur.

2. EEN TOLERANT, PLURALISTISCH EN MEERTALIG BELGIË

 1. alle burgers die in België wonen gelijk zijn voor de wet, met respect voor hun diversiteit en ongeacht hun taal, afkomst, sociale klasse, leeftijd, geslacht of religieuze overtuiging, overeenkomstig artikel 10 van de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 2. de overheid een actieve strijd voert tegen het nationalisme, communautarisme en racisme in al zijn vormen op school, in de media en in het openbare leven en tegelijkertijd het actieve politieke engagement van elke burger, ongeacht zijn leeftijd, stimuleert, waarbij zowel de rechten als de plichten van elke burger gerespecteerd worden.
 3. de neutraliteit in het openbare leven en de instellingen gegarandeerd is.
 4. de overheid een actief beleid van twee- en meertaligheid met betrekking tot de scholen en de media voert om ervoor te zorgen dat een maximum aantal Belgen tenminste twee van de drie landstalen kennen (Frans , Nederlands en Duits).
 5. de overheid meertalige media subsidieert. Het gaat om nationale uitzendingen of publicaties in de drie landstalen (door middel van systematische ondertiteling bijvoorbeeld – zoals nu al jaren het geval is met Arte tussen Frankrijk en Duitsland!). De openbare media VRT, RTBF en BRF dienen tot één nationaal en meertalig medium samengesmolten te worden.

3 . EEN VRIJ EN DEMOCRATISCH BELGIË

Dit betekent een België dat strijdt tegen de particratie die de Belgische politiek verarmt en die wanbestuur, machtsmisbruik en zelfs corruptie veroorzaakt. Dezelfde partijen zijn al veel te lang aan de macht waardoor de kwaliteit van het bestuur van ons land voortdurend daalt. Bovendien is de belangrijkste competitie van het land, de verkiezingen, die ultra-democratisch zouden moeten verlopen, een groteske, ondemocratische maskerade. Door de combinatie van een reeks, soms onopvallende en zelfs onschuldige maatregelen heeft de particratie haar macht vergrendeld: een kiesdrempel van 5%, een monopolie op de openbare media, een voortdurende staatssteun via partijsubsidies, voorrechten inzake verkiezingen zoals de vrijstelling van het verzamelen van handtekeningen bij burgers, borden voor verkiezingsaffiches die grotendeels voor de particratie gereserveerd zijn, het zich toeëigenen van een nationaal verkiezingsnummer één maand voor de neerlegging van de lijsten enz. Door al deze maatregelen wordt het deelnemen aan de verkiezingen door nieuwe partijen heel lastig en bijna onmogelijk gemaakt, wat de democratie alle zuurstof en vernieuwing ontneemt. Voor de B.U.B. is deze ondemocratische toestand onaanvaardbaar

 1. Vandaag worden de politieke partijen met overheidsgeld gefinancierd. De B.U.B. wenst de afschaffing van deze subsidies. In de plaats daarvan komt een systeem van private financiering door fysieke personen, dat gereguleerd en geplafonneerd is.
  Indien echter het huidige systeem behouden zou blijven, dienen de subsidies aan de politieke partijen niet berekend te worden op het aantal verkozenen, maar wel op het aantal behaalde stemmen. Ze mogen globaal gezien nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Koninklijke Familie aan subsidies ontvangt. Dit impliceert dus een vermindering van het huidige toegewezen bedrag. Om de transparantie te bevorderen moet elke partij haar jaarrekening laten controleren en jaarlijks publiceren zodat elke burger hiertoe toegang kan hebben.
 2. De eventuele financiering van de media door middel van overheidssubsidies kan alleen dienen voor het verzekeren van een minimale dienstverlening aan de bevolking en mag onder geen beding hun onafhankelijkheid en objectiviteit in het gedrang brengen. Dit impliceert de afschaffing van de aanwezigheid van afgevaardigden van de politieke partijen in de raden van bestuur van die media. De overheid mag ook geen aandeelhouder van die media zijn.
 3. Er moet gelijke toegang tot de openbare media bestaan voor alle politieke partijen tijdens de nationale verkiezingsperiode alsook voor die partijen die niet in het parlement vertegenwoordigd zijn en die in minimum 5 kiesomschrijvingen aan de verkiezingen meedoen. Eveneens moet er een minimale toegang zijn buiten de verkiezingsperiode voor alle partijen die minstens één keer gedurende de vijf voorafgaande jaren in minimum 5 kiesomschrijvingen aan de nationale verkiezingen hebben meegedaan.
 4. Een wijziging van de Belgische Grondwet kan alleen via een twee derde meerderheid van de kamerleden en de senatoren. Indien de Regering dat beslist, dient die wijziging via een nationaal referendum bekrachtigd te worden. Het referendum is verplicht als minstens 5.000 Belgische burgers dat via een petitie aan het parlement vragen.
 5. De B.U.B. respecteert de scheiding der machten en wil de rol van de Kamer en de Senaat herwaarderen, hetgeen een volwaardig parlementair tweekamerstelsel impliceert om toe te laten de kwaliteit van de wetteksten te verbeteren. Dit sluit echter geen rolverdeling tussen de Kamer en de Senaat uit.
 6. Een minister moet tweetalig Frans-Nederlands zijn, wat inhoudt dat de taalpariteit in de regering wordt afgeschaft. Minstens één minister moet ook de Duitse taal beheersen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers kan de vaardigheden van de ministers, m.i.v. de taalkundige vaardigheden, controleren.
 7. Politieke mandatarissen hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich te houden aan een gedragscode. In geval van inbeschuldigingstelling door het gerecht wegens fraude, corruptie, belangenconflicten of machtsmisbruik moeten ze ontslag nemen. De cumul van politieke mandaten is voor parlementsleden tot drie beperkt en verboden voor ministers. Anderzijds mag een zekere cumul van politieke en private mandaten niet verboden worden omdat het niet altijd mogelijk is om degelijke vervangers te vinden.

4. EEN EUROPEES BELGIË

 1. België dient zijn historische rol als de motor van de Europese integratie te vervullen. België moet meewerken aan een doordachte omschrijving van de aan de Europese Unie toegekende bevoegdheden en middelen in domeinen als handel, milieu, transport, fiscaliteit, financiën, wetenschappelijk onderzoek, buitenlandse politiek en steun aan armere landen. Tevens is het belangrijk om na te denken over een vereenvoudiging van de Europese Unie.
 2. Aangezien de Benelux als samenwerkingsverband tussen Nederland, België en Luxemburg, evenveel stemmen in de Europese Raad heeft als Duitsland en Frankrijk, wil de B.U.B. de Benelux versterken om de invloed van deze landen binnen Europa te doen toenemen.
 3. Om de economie van de lidstaten te ondersteunen vindt de B.U.B. dat op internationaal vlak de Europese Unie de invoerrechten op de van buiten de Unie geïmporteerde producten, die het resultaat van sociale dumping zijn en/of in strijd met de milieuregels geproduceerd werden.
  De Europese Unie moet ook actief strijden tegen de sociale dumping van arbeidskrachten door de sociale wetgeving op Europees vlak te harmoniseren

5. EEN ECONOMISCH STERK EN FINANCIEEL STABIEL BELGIË

Ondanks het feit dat België een relatief klein land is, was het niettemin een belangrijke economische grootmacht van de late 19e eeuw tot in het midden van de 20ste eeuw. Echter veroorzaakten het verlies van Congo in 1960, de economische crisis van de jaren 1970, de verspilling van financiële middelen en het wanbeheer van de staat (o.a. door de invoering van het federalisme) een aanzienlijke verzwakking van de Belgische economie.

Dat is de reden waarom België behoefte heeft aan een nieuw en efficiënt bestuur dat weinig kost en nieuwe inkomstenbronnen genereert.

 1. België is door zijn omvang en geografische ligging, een internationaal kruispunt, een transitzone in de Europese Unie en een toegangsweg tot deze Unie voor de rest van de wereld. België dient zich dan ook vooral te richten op sectoren die haar internationale positie versterken: transport (zie ook punt 10), logistiek, spitstechnologie en diensten. De overheid moet dan ook zorgen voor de ontwikkeling en het onderhoud van de infrastructuur zoals verbindingswegen (wegen, kanalen, luchthavens, spoorwegen, openbaar vervoer…) en de efficiënte toegang tot en inplanting van industrie- en havenzones, het inrichten van een efficiënt en meertalig onderwijs dat op de arbeids- en groeisectoren is gericht.
 2. Immigratie speelt een belangrijke rol in de economie. Daarom moet België het vrij verkeer van werknemers binnen (en ook buiten) de Europese Unie stimuleren en de economische groei bevorderen door personen met het gepaste diploma aan te trekken, vooral in de knelpuntberoepen.
 3. Ons land heeft een grote natuurlijke verscheidenheid en een rijke geschiedenis. Dit natuurlijk en cultureel erfgoed wordt nochtans slecht beheerd. Dit natuurlijk en cultureel erfgoed wordt nochtans slecht beheerd. België moet actief de toeristische sector stimuleren door ondermeer de internationale uitstraling van Brussel als hoofdstad van Europa uit te spelen alsook het feit dat buurland Frankrijk de eerste toeristische bestemming van de wereld is. Een gecoördineerd beleid inzake toerisme en de restauratie van het historisch erfgoed kan België een belangrijke toeristische bestemming worden in het belang van iedereen.
 4. België dient haar imago in het buitenland te verbeteren. Hiertoe dient het handelsmerk “Made in Belgium” internationaal gepromoot te worden en dit voor het hele land en niet enkel voor één regio.
 5. De staat moet het goede voorbeeld geven in het beheer van haar inkomsten en uitgaven. Het financiële beheer van het land moet nauwgezet zijn en voortdurend gericht zijn op de sanering van de overheidsfinanciën teneinde de staatsschuld te verminderen. De Belgische Staat moet verspillingen en dubbel werk in de openbare administratie wegwerken, zijn rol van openbare dienstverlener verzekeren, de betalingstermijnen jegens zijn leveranciers nakomen en de sociale en fiscale fraude doeltreffend aanpakken.
 6. De Staat moet ook de directe subsidies aan de bedrijven afschaffen, die een bron van ongelijkheid zijn.
 7. De Belgische Staat zal zijn burgers en bedrijven niet meer op een overdreven manier mogen belasten teneinde hun welstand te vergroten, armoede alsook fiscale fraude te bestrijden en de economie en de werkgelegenheid te ondersteunen.

6 . EEN SOLIDAIR BELGIË

 1. De Belgische staat moet de kansarmen beschermen en hen steunen bij hun streven naar betere levensomstandigheden. Veel burgers worden nog al te vaak geconfronteerd met een oplopende schuldenlast die hun situatie nog bemoeilijkt; dit leidt hen in een neerwaartse spiraal van armoede en zelfs criminaliteit. De B.U.B. pleit voor betere preventiemechanismen bij kredietverlening en voor een meer efficiënte schuldbemiddeling opdat deze mensen waardige en voldoende bestaansmiddelen zouden kunnen behouden.
 2. In een rechtvaardige samenleving dienen alle Belgen gelijk behandeld te worden. Dat is de reden waarom de B.U.B. het principe van een onvoorwaardelijk basisinkomen steunt als vervanging voor de diverse bestaande uitkeringen, die ongelijk onder de bevolking verdeeld zijn (werkloosheidsuitkeringen, ouderdomspensioenen, kinderbijslagen, vergoedingen voor ziekte en invaliditeit, terugbetaling van de kosten van gezondheidszorgen enz.). Dit basisinkomen dat met het bestaansminimum overeenkomt (momenteel ongeveer 800 € per maand in België) zal aan elke Belgische burger en aan elke onderdaan van de Europese Unie die in België woont vanaf de leeftijd van 18 jaar toegekend worden. Zo gaat men de burgers herwaarderen door hen een gelijk minimuminkomen te geven en hen responsabiliseren door hen te laten zorgen voor de rest van hun inkomen. Het basisinkomen kan gecombineerd worden met de inkomsten uit arbeid. Evenwel lijkt een harmonisatie op Europees vlak ons essentieel voor de toepassing van dit systeem.
  Het systeem kan gedeeltelijk gefinancierd worden door de besparingen die door de afschaffing van de administratie van de sociale zekerheid zullen gerealiseerd worden. Het systeem van het basisinkomen zal progressief in voege treden om het behoud van de verworven rechten te vrijwaren.
 3. De arbeidsmarkt moet op nationaal niveau beheerd worden om werklozen gemakkelijker aan een baan te helpen. Zo wordt ook de regionale versnippering weggewerkt. Dit houdt de afschaffing van de regionale arbeidsbemiddeling in (VDAB, Actiris en FOREM). De langdurig werklozen moeten herschoold worden door hen één of meer verplichte opleidingen en/of bedrijfstages te laten volgen.
 4. Na de terechte afschaffing van het verschil tussen arbeiders en bedienden stelt de B.U.B. een geharmoniseerd statuut voor werknemers en ambtenaren voor, d.w.z. voor allen die werken onder het gezag van een andere persoon.
 5. De B.U.B. wenst een belangrijke vermindering van de lasten op arbeid watdoor de invoering van een Tobin-taks a rato van 0,01%, zowel op nationaal als Europees niveau gefinancierd zal worden. De B.U.B. pleit eveneens voor de wijziging van het systeem van de notionele interesten opdat het vooral tot doel heeft werkgelegenheid te creëren, eerder dan kapitaalinvesteringen aan te moedigen.
 6. België dient een efficiënte, nationale (en geen regionale) politiek van ontwikkelingssamenwerking te voeren, door handels- en vriendschappelijke banden met de betrokken landen te smeden; in het bijzonder met Congo, Rwanda en Burundi, waarmee België sterke historische banden heeft. Het doel is te komen tot een duurzaam en bevoorrecht partnerschap.
 7. De successierechten in België moeten maximaal verlaagd worden voor de erfenis in rechte lijn of tussen echtgenoten.

7 . EEN DUURZAAM BELGIË

 1. Zowel de ruimtelijke ordening als het leefmilieu in België moeten op efficiënte wijze beheerd worden en een hoog kwaliteitsniveau bereiken. De vereenvoudiging en de harmonisatie van de regelgeving door centralisatie op nationaal niveau zal het beheer van het milieu verbeteren. De Belgische overheid dient de burger te responsabiliseren door hem aan te moedigen minder afval te produceren. Daarnaast dient de overheid eveneens de openbare infrastructuur te verbeteren en te onderhouden, zodat die minder energie verbruiken. België moet gemoderniseerd worden in een groen milieu waar het aangenaam is om te wonen.
 2. Tevens dient het welzijn van de burgers nagestreefd te worden door een gezond leven in een gezonde omgeving aan te moedigen. Daartoe moet de overheid alles in het werk stellen om van jongs af aan sportactiviteiten en gezonde voeding te stimuleren zodat elke burger een goede fysieke conditie en hygiëne verwerft, wat heel de maatschappij ten goede komt. Daartoe is het bovendien noodzakelijk om de financiële middelen en infrastructuur van ADEPS, BLOSO en de Duitstalige gemeenschap samen te voegen om een nationale en drietalige (Nederlands, Frans, Duits) sportorganisatie en –infrastructuur te creëren. Tenslotte moet de voedingscontrole worden versterkt door aan de inspecteurs voldoende middelen te verschaffen.
 3. Het beheer van de energiebronnen op nationaal niveau zal toelaten duurzame, goedkope en ecologische plannen op lange termijn uit te werken betreffende dit belangrijk aspect van de nationale economie dat een grote invloed op het milieu heeft Het beheer op nationaal niveau (en niet regionaal niveau) van de CO2-uitstoot zal eveneens toelaten deze milieuaspecten op een gezonde en intelligente manier te beheren zonder er een competitie tussen gewesten, subgewesten of lokale overheden van te maken.

8 . EEN VEILIG EN RECHTVAARDIG BELGIE

Elke politieke partij is voorstander van “meer veiligheid”, maar geen enkele is in staat om dit te bereiken. De reden is simpel: de federale regering heeft te weinig middelen, wat ondermeer de gebrekkige werking van ons rechtssysteem verklaart. Het is dan ook slechts door herfinanciering en een versterking van de Belgische staat, zoals de B.U.B. die voorstaat, dat een echt “veiligheidsbeleid” kan worden gevoerd. In het kader van een dergelijk beleid, vraagt de B.U.B. :

 1. Een effectieve bestrijding van georganiseerde misdaad door het verstrekken van meer middelen aan politie en justitie dankzij de besparingen als gevolg van de afschaffing van de regionale en communautaire overheden, zonder een efficiënte preventiepolitiek te vergeten.
 2. De B.U.B. wil ook effectieve straffen en geen loze bedreigingen of systematische vroegtijdige vrijlatingen. Anderzijds moet de gevangenis bij voorkeur gericht zijn op de rehabilitatie en re-integratie van de dader in de maatschappij, in plaats van enkel opsluiting.
 3. Er dienen ook eenheidsrechtbanken per provincie te worden ingevoerd (en niet meer per arrondissement) opdat rechtszaken niet steeds doorverwezen zouden worden wegens bevoegdheidsproblemen en de rechtszaken beter over de provincie kunnen worden verspreid.
 4. Bovendien wordt de criminaliteit steeds complexer. De onderzoeksrechter alleen kan deze evolutie niet meer aan. Zijn functie moet bijgevolg teruggevoerd worden tot die van een rechter die het werk van het parket in de correctionele en criminele zaken controleert en bij wie de rechtzoekende verzoekschriften kunnen indienen.
 5. Iedereen moet een gemakkelijke toegang tot justitie hebben, ook de minderbedeelden, wat een betere vergoeding van de pro deo-advocaten inhoudt.
 6. De wetgeving moet vereenvoudigd en gerationaliseerd worden zodat onze wetten en reglementen voor iedereen toegankelijk zijn in naam van het principe dat iedereen wordt geacht de wet te kennen. Het aantal wetten, besluiten en reglementen zal ook sterk verminderd worden dankzij de vermindering van een aantal redondants vermogensniveaus.
 7. De B.U.B. wenst ook een Belgisch leger dat bij humanitaire en militaire opdrachten efficiënt optreedt, dat niet ondergefinancierd is zoals vandaag en dat over moderne middelen beschikt.
 8. Gehuwden en wettelijk samenwonenden zijn automatisch onderworpen aan het stelsel van de scheiding van goederen. Bij notariële akte kunnen zij dit stelsel niet wijzigen, maar kunnen ze aan elkaar voordelen en giften toekennen.

9 . EEN TOEKOMSTGERICHT BELGIE MET DEGELIJK ONDERWIJS

Het onderwijs speelt een cruciale rol in de maatschappij. Scholen en universiteiten verdienen onze bijzondere aandacht. De middelen voor opleiding moeten worden versterkt en alle technologische ontwikkelingen volgen teneinde aan alle leerlingen en studenten in alle domeinen een hoge kwaliteit van onderwijs te garanderen (zowel in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs als in het voortgezet onderwijs voor volwassenen).

 1. Met het oog op de bevordering van meertaligheid kan het Groothertogdom Luxemburg als voorbeeld dienen. Daar is men er immers in geslaagd een opleiding te ontwikkelen voor de burgers waardoor deze zowel het Frans als het Duits (en zelfs het Luxemburgs) beheersen. Dit model bewijst de mogelijkheid om een efficiënt taalbad-onderwijs te organiseren. De B.U.B pleit dan ook voor een gelijkaardig meertalig onderwijsmodel met uiteraard een prioritaire en verplichte aandacht voor de nationale talen.
 2. Het onderwijsaanbod en de kinderopvang moeten aan de noden voldoen; Indien nodig moet men meer scholen, kinderkribbes en kinderdagverblijven bouwen alsook meer leerkrachten en opvoeders aanwerven en hun beroep opwaarderen.
  Ook het basisonderwijs, dat de basis van alle vorming is, dient geherwaardeerd te worden en vooral de functie van onderwijzer(es) (zowel op het niveau van de opleiding als het loon). Het secundair onderwijs moet herdacht worden om alle onderwijsrichtingen te herwaarderen (algemeen, technisch en beroepsonderwijs) dankzij een optimale financiering van alle scholen (ongeacht de richting waartoe ze behoren. Een nationale harmonisatie van het schoolaanbod is onontbeerlijk om de inschrijvingsmoeilijkheden waar teveel leerlingen mee geconfronteerd worden te vermijden.
 3. Een reorganisatie van het hoger onderwijs om de efficiëntie en de kwaliteit ervan te verhogen is vereist. Er zijn inderdaad vele universiteiten in België, wat te veel is voor een klein land. Fusies en samenwerking tussen universiteiten en hogescholen, ook van verschillende taalgroepen, lijken daarom noodzakelijk om enerzijds kosten te besparen (bijvoorbeeld door het voorkomen van parallel lopende en eentalige cursussen, die nutteloos zijn in een meertalig België), en anderzijds vooral om talent en middelen samen te brengen en onderzoeks- en ontwikkelingscentra te creëren, die de economie aanzwengelen.. Het voortgezet leren van de nationale talen door studenten en professoren is in dit opzicht onontbeerlijk. Bovendien moeten de Belgische studenten die zich in het buitenland specialiseren (studiebeurzen) bij hun terugkomst over dezelfde toegang tot de arbeidsmarkt kunnen beschikken als de Belgische studenten die in België opgeleid zijn. Teveel administratieve hindernissen (die vandaag volgens gemeenschap verschillen) sanctioneren die studenten vandaag terwijl ze een meerwaarde aan hun land bieden.

10 . EEN MOBIEL BELGIE

Als geopolitiek centrum in de Europese Unie is een optimale verkeersinfrastructuur broodnodig in België. Dit zal toelaten voor iedereen een betere mobiliteit te verzekeren en zal buitenlandse investeringen aantrekken.

De B.U.B. stelt daarom het volgende voor :

  1. De organisatie van een efficiënt transportnet in heel België..
  2. Het aanleggen van een metro- of tramlijn in alle steden met meer dan 150.000 inwoners teneinde de stedelijke mobiliteit te verbeteren en de door het autoverkeer veroorzaakte verontreiniging te verminderen.
  3. De bussen op innoverende energie doen rijden, , wat minder vervuilend is dan fossiel energie.
  4. De binnenscheepvaart doen toenemen en de binnenhavens ontwikkelen.
  5. Een fusie van de netwerken van openbaar vervoer (De Lijn, TEC en MIVB), zoals dat het geval was vóór 1980, wat een betere spreiding van het aanbod mogelijk maakt (momenteel ingeperkt door taal- en gewestgrenzen), ondermeer rond de industriezones, in Brabant en tussen door gewestgrenzen gescheiden buursteden en -gemeenten.
  6. Het ontwikkelen van gereserveerde rijstroken voor niet-gemotoriseerd verkeer (voetgangers, skaters, fietsers, … ) om zich op een veilige manier van de stadsrand in de binnenstad te geraken en die de dorpen met de dichtsbijgelegen stad verbinden.
  7. Ondersteuning van een elk vernieuwend initiatief in het kader van mobiliteit en milieu (elektrische laadpalen, brandstofcellen, elektrische bussen enz.).

  Voor de politieke thema’s die in dit programma niet vermeld worden, geldt het algemene principe dat de B.U.B. alle initiatieven en maatregelen ondersteunt die gunstig zijn voor de Belgische eenheid en de Belgische bevolking in het algemeen.

  De B.U.B. respecteert ook altijd het Europees Verdrag voor de Mensenrechten.

  1. UNE BELGIQUE UNITAIRE

  Cela veut dire une Belgique avec:

  1. un seul gouvernement et un seul parlement sans communautés ni régions où règne le principe qu’un citoyen vaut un vote.
   Dans une phase transitoire, les trois communautés linguistiques pourraient être maintenues tout en restreignant leurs compétences – qu’elles pourront exercer sur l’ensemble du territoire – à la langue, la culture, l’enseignement et les médias.
  2. une gestion de l’Etat organisée sur base des 9 provinces historiques (le parlement national fait les lois, les provinces les exécutent), ce qui implique la réunification du Brabant, avec Bruxelles comme chef-lieu.
   Les provinces seront compétentes pour toutes les matières d’intérêt provincial ainsi que pour ces domaines désignés expressément par le législateur, ce qui rend les réformes de l’état inutiles. Le même raisonnement vaut pour les communes. Les 19 communes bruxelloises et les communes périphériques dont la population le souhaite pourront être regroupées en une agglomération ou fusionnées en une seule ville pour compenser la disparition de la région de Bruxelles-Capitale.

   Bruxelles doit rester la capitale de l’Union européenne et siège de l’OTAN pour le maintien des ressources dont la ville et le pays ont besoin.
  3. le maintien de l’usage libre et de la protection des langues nationales, ce qui implique un accès égal aux institutions publiques et à la culture pour tous les citoyens peu importe le lieu de résidence ainsi qu’une politique active de bi- et trilinguisme via les écoles et les médias. Les cartes d’identité seront rédigées dans les 3 langues nationales à commencer par la langue voulue par le citoyen et en anglais. Chaque conseil communal peut décider par majorité simple d’ajouter une langue nationale à sa langue ou à ses langues de gestion.
  4. une circonscription électorale nationale pour au moins la moitié des 150 députés de la Chambre des Représentants.
  5. un Sénat composé de 75 représentants issus de chaque province (au moins 6 par province) suppléé par des sénateurs directement élus, cooptés et de droit, voire éventuellement tirés au sort,
  6. le maintien d’une monarchie constitutionnelle avec les pouvoirs actuels du Roi.
  7. le renforcement des pouvoirs du bourgmestre et du gouverneur de province


  2. UNE BELGIQUE TOLERANTE, PLURALISTE ET MULTILINGUE

  Ceci veut dire une Belgique où :

  1. tous les citoyens vivant en Belgique sont égaux devant la loi, nonobstant leur diversité et quels que soient leur langue, origine, classe sociale, âge, sexe ou religion conformément à l’article 10 de la Constitution belge et la Convention européenne des Droits de l’Homme.
  2. l’autorité publique mène une lutte active contre le nationalisme, le communautarisme et le racisme dans toutes ses formes à l’école, dans les médias et dans l’espace public et encourage le civisme actif dès le plus jeune âge dans le respect des droits et des devoirs de chacun,
  3. la neutralité de l’espace public et des institutions est garantie,
  4. l’autorité publique mène une politique active de bi- et de multilinguisme à travers les écoles et les médias pour faire en sorte qu’un maximum de Belges maîtrise au moins deux des trois langues nationales (le français, le néerlandais et l’allemand).
  5. l’autorité publique subsidie des médias multilingues qui diffusent et publient dans les 3 langues nationales (par le biais d’un sous-titrage systématique, par exemple – comme cela se fait déjà depuis des années sur Arte entre la France et l’Allemagne !). Les médias publics RTBF, VRT et BRF doivent être fusionnés en un seul organe national et multilingue.

  3. UNE BELGIQUE LIBRE ET DEMOCRATIQUE

  Ceci veut dire une Belgique où on lutte contre la particratie qui sclérose la politique belge et qui cause une gestion déficiente, des abus de pouvoir, voire de la corruption.

  Les mêmes partis sont déjà depuis trop longtemps au pouvoir engendrant une baisse de la qualité de gestion de notre pays. En outre, la compétition la plus importante du pays, les élections, qui devraient se dérouler de façon ultra- démocratiques, sont une mascarade grotesque et antidémocratique. Par une combinaison d’une série de mesures peu visibles, voire innocentes, la particratie a cadenassé son pouvoir : un seuil électoral de 5%, un monopole sur les médias publics, une aide d’Etat incessante par des subsides aux partis, des privilèges électoraux comme la dispense de la récolte de signatures auprès des citoyens, des panneaux pour les affiches électorales réservés principalement à la particratie, le fait de s’octroyer un numéro électoral national un mois avant le dépôt des listes etc.. Par toutes ces mesures, la participation aux élections par de nouveaux partis est rendue très difficile, voire presque impossible, ce qui enlève à la démocratie tout son oxygène et l’innovation. Pour le B.U.B., cette situation antidémocratique est inacceptable.

  1. Dans la situation présente, les partis politiques sont subventionnés par des fonds publics. Le B.U.B prône la suppression de ces subventions au profit d’un financement privé, réglementé et plafonné, de la part de personnes physiques uniquement.
   Toutefois, dans la situation actuelle, à défaut de suppression, les subventions publiques aux partis politiques doivent se faire non pas en fonction du nombre d’élus mais du nombre de voix obtenues par les partis et ne peuvent être globalement supérieures aux subventions allouées à la fonction royale, ce qui implique une diminution conséquente de leur montant. Par souci de transparence, les comptes des partis devront être contrôlés et publiés chaque année, de telle sorte que chaque citoyen puisse y avoir accès.
  2. Le financement éventuel des médias par des subsides publics ne peut se faire qu’en vue d’assurer un service public minimum pour la population et ne peut en aucun cas compromettre leur indépendance et leur objectivité. Ceci implique la suppression de la présence de délégués des partis politiques dans les conseils d’administration de ces médias. L’autorité publique ne peut davantage être actionnaire de ces médias.
  3. Il doit exister un accès égal aux médias publics au profit de tous les partis politiques en période électorale nationale, y compris des partis non représentés au parlement et qui participent aux élections dans au moins 5 circonscriptions électorales, ainsi qu’un accès minimal en dehors de la période électorale au profit de tous les partis ayant participé aux élections nationales au moins une fois pendant les 5 années antérieures dans au moins 5 circonscriptions.
  4. Une modification de la Constitution belge ne peut se faire que moyennant une majorité de deux tiers des députés et sénateurs. Si le Gouvernement le décide, la modification devra être confirmée par un référendum national. Le référendum est obligatoire si au moins 5.000 citoyens belges le demandent via une pétition à soumettre au parlement.
  5. Le B.U.B. respecte la séparation des pouvoirs et entend revaloriser le rôle de la Chambre et du Sénat, ce qui signifie un système parlementaire bicaméral strict pour permettre d’augmenter la qualité des textes législatifs. Toutefois, cela n’exclut pas une répartition des rôles entre la Chambre et le Sénat.
  6. Un ministre doit être bilingue néerlandais-français, ce qui implique que la parité linguistique au sein du gouvernement est supprimée. Au moins un ministre doit aussi maîtriser la langue allemande. La Chambre des Représentants peut contrôler les compétences, y compris linguistiques, des ministres.
  7. Les mandataires politiques ont un devoir d’exemplarité et doivent donc se tenir à un code déontologique en vertu duquel ils doivent démissionner dès qu’ils sont inculpés par la justice pour fraude, corruption, conflit d’intérêt ou abus de pouvoir. Le cumul de mandats politiques doit être limité à maximum trois pour les parlementaires et être interdit pour les ministres. D’un autre côté, un certain cumul de mandats politiques et/ou privés ne peut être interdit parce qu’il n’est pas toujours possible de trouver des remplaçants valables.

  4. UNE BELGIQUE EUROPEENNE  

  1. La Belgique doit remplir son rôle historique de moteur de l’intégration européenne. La Belgique doit contribuer à la définition réfléchie des compétences et des moyens attribués à l’Union européenne dans les domaines tels que le commerce, l’environnement, le transport, la fiscalité, les finances, la recherche scientifique, la politique internationale et l’aide aux pays défavorisés. Il est nécessaire de réfléchir à une simplification de l’Union européenne.
  2. Sachant que le Benelux, en tant qu’association de coopération entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, a autant de voix au sein du Conseil européen que l’Allemagne ou la France, le B.U.B prône le renforcement du Benelux afin d’augmenter l’influence de ces pays au sein de l’Union européenne.
  3. Afin de stimuler l’économie des Etats-membres, le B.U.B. est d’avis que l’Union européenne doit augmenter les droits d’entrée pour les produits importés d’en-dehors de l’Union, produits qui sont le résultat d’un dumping social et/ou qui ont été produit en violation avec les règles environnementales,
   L’Union européenne doit aussi lutter activement contre le dumping social de la main-d’œuvre en harmonisant la législation sociale sur le plan européen.

  5. UNE BELGIQUE ECONOMIQUEMENT FORTE ET FINANCIEREMENT STABLE     

  La Belgique, malgré sa taille assez réduite, était une grande puissance économique de la fin du 19ième siècle jusqu’au milieu du 20ième siècle. Cependant, la perte du Congo en 1960, la crise économique des années 1970, le gaspillage des ressources et la mauvaise gestion de l’Etat (notamment par la mise en place du fédéralisme) a causé un affaiblissement significatif de l’économie belge.

  Voilà pourquoi la Belgique a besoin d’une nouvelle gestion efficace, peu coûteuse et de nouvelles sources de revenus.

  1. La Belgique est, de par sa taille et sa position géographique, un carrefour international, une zone de transit au sein de l’Union européenne et une voie d’accès à cette Union pour le reste du monde. Elle doit par conséquent se concentrer principalement sur les secteurs qui renforcent sa position internationale : le transport (voir aussi le point 10), la logistique, les technologies de pointe et les services. L’autorité publique doit dès lors assurer le développement et l’entretien des infrastructures telles que les voies de communications (routes, canaux, aéroports, chemins de fer, transports en commun), l’implantation et l’accès efficaces aux zonings industriels et portuaires, la mise en place d’un enseignement performant, multilingue, tourné vers ces secteurs générateurs d’emploi et de développement socio-économique.
  2. L’immigration joue un rôle important dans l’économie. Pour cette raison, la Belgique doit encourager la libre circulation des travailleurs au sein (mais aussi en dehors) de l’Union européenne et stimuler la croissance économique en favorisant l’accueil des personnes disposant du diplôme adéquat, principalement dans les secteurs souffrant d’un manque de main-d’œuvre.
  3. Notre pays est magnifiquement doté d’une grande diversité naturelle et d’une histoire riche. Cet héritage naturel et culturel est pourtant mal géré. La Belgique doit relancer son secteur touristique de façon active, en profitant notamment de la notoriété internationale de Bruxelles, Capitale de l’Europe et du fait que la France toute proche est la première destination touristique du monde. En menant une politique touristique coordonnée et en restaurant son patrimoine historique, la Belgique doit devenir une destination touristique de premier ordre au bénéfice de tous.
  4. La Belgique doit améliorer son image à l’étranger. A cet effet, la marque commerciale « Made in Belgium » doit être promue au niveau international, c’est-à-dire pour le pays dans sa globalité et non seulement pour une région.
  5. L’Etat se doit de montrer l’exemple dans sa manière de gérer ses revenus et ses dépenses. La gestion du pays se doit d’être rigoureuse et orientée vers un assainissement permanent des finances publiques visant à réduire la dette publique. L’Etat Belge doit réduire les gaspillages et les doublons au sein des administrations publiques, garantir son rôle de service public, respecter les délais de paiement envers ses fournisseurs et lutter efficacement contre les fraudes fiscales et sociales.
  6. L’Etat doit aussi supprimer les subsides directs aux entreprises parce qu’ils sont sources d’inégalités.
  7. L’Etat belge ne pourra plus taxer ses citoyens ni ses entreprises de manière exagérée afin de favoriser leur bien- être, de combattre la pauvreté et la fraude fiscale ainsi que de stimuler l’économie et l’emploi.

  6. UNE BELGIQUE SOLIDAIRE     

  1. L’Etat belge doit protéger les nécessiteux de la société et les soutenir dans leur volonté d’améliorer leurs conditions de vie. Beaucoup de citoyens sont encore trop souvent confrontés aux problèmes de surendettement qui précarisent leur situation, en les entraînant dans la spirale de la pauvreté voire de la délinquance. Le B.U.B prône de meilleurs mécanismes de prévention pour l’obtention de crédits et une médiation de dettes plus efficace afin de permettre à la personne débitrice de conserver des moyens de subsistance dignes et suffisants.
  2. Dans une société équitable, tous les Belges doivent être traités sur un pied d’égalité. A cet effet, le B.U.B. soutient le principe du revenu de base inconditionnel remplaçant les diverses allocations actuelles qui sont inégalement distribuées parmi la population (allocations de chômage, pensions de retraite, allocations familiales, indemnités dans le cadre de la maladie-invalidité, remboursement des frais de soins de santé etc.). Ce revenu de base qui correspond au minimum vital (environ 800 € par mois en Belgique actuellement) sera octroyé à chaque citoyen belge et à chaque ressortissant de l’Union européenne vivant en Belgique à partir de l’âge de 18 ans. Ce revenu pourra être cumulé avec les revenus du travail. Ainsi, on va revaloriser les citoyens en leur donnant un revenu minimum égal et on va les responsabiliser en leur laissant le soin de s’occuper du reste de leurs revenus. Toutefois, une harmonisation européenne préalable nous semble essentielle pour la mise en application de ce système.
   Le système pourra être partiellement financé par les économies qui seront réalisées par la suppression de l’administration de la sécurité sociale, qui deviendra inutile. Le système du revenu de base sera progressivement mis en place pour assurer le maintien des droits acquis.
  3. Le marché du travail doit être mieux géré au niveau national pour fournir plus facilement un emploi aux chômeurs. Ainsi, on élimine les cloisonnements régionaux. Les chômeurs de longue durée doivent pouvoir être réorientés par une ou des formations obligatoires et/ou des stages en entreprise.
  4. Après la suppression bénéfique de la différence entre ouvriers et employés, le B.U.B. prône un statut harmonisé pour tous les travailleurs et fonctionnaires, c’est-à-dire tous ceux qui travaillent sous l’autorité d’une autre personne.
  5. Le B.U.B. prône une réduction significative des des charges sur le travail dont le financement serait basé sur l’établissement d’une taxe Tobin de 0.01 % à la fois au niveau national et au niveau européen. Le B.U.B. prône également la modification du système des intérêts notionnels pour qu’il soutienne préférentiellement la création d’emploi et non plus uniquement l’investissement de capitaux.
  6. La Belgique doit mener une politique d’aide au développement efficace, nationale (et non régionale), en nouant des liens commerciaux et d’amitié avec les pays concernés; en particulier avec le Congo, le Rwanda et le Burundi, pays avec lesquels la Belgique a des liens historiques forts. Le but est d’aboutir à un partenariat durable et privilégié.
  7. Les droits de succession en Belgique doivent être diminués au maximum pour les successions en ligne directe ou entre époux.


  7. UNE BELGIQUE DURABLE     

  1. Tant l’aménagement du territoire que l’environnement en Belgique doivent être gérés de façon efficace et atteindre un haut niveau de qualité. La simplification et l’harmonisation des réglementations, par la centralisation au niveau national, améliorera la gestion de l’environnement. L’autorité publique belge doit responsabiliser le citoyen en l’incitant à consommer de manière à générer moins de déchets. Elle doit aussi améliorer et entretenir les infrastructures publiques afin que celles-ci soient moins énergivores. La Belgique doit se moderniser dans un cadre verdoyant où il est agréable de vivre.
  2. Le bien-être des citoyens doit également être recherché en encourageant une vie saine dans un environnement sain. Pour ce faire, l’Etat doit tout mettre en œuvre pour promouvoir notamment les activités sportives et l’alimentation saine, dès le plus jeune âge, afin que les citoyens puissent acquérir une condition physique et une hygiène de vie profitables à l’ensemble de la société. A cet effet, il convient en outre de mettre en commun les moyens et les infrastructures de l’ADEPS, du BLOSO et de la communauté germanophone pour créer une organisation et une infrastructure sportive nationale et trilingue (néerlandais, français, allemand). Il convient enfin de renforcer le contrôle alimentaire en donnant suffisamment de moyens aux inspecteurs.
  3. La gestion des sources d’énergie au niveau national permettra de prévoir des plans durables, économiques et écologiques à long terme concernant cet aspect important de l’économie du pays ayant un impact fort sur l’environnement. La gestion au niveau national(et non régional) des émissions de CO2 permettra également de gérer ces aspects environnementaux de manière saine et intelligente, sans en faire des compétitions entre régions, sous-régions ou pouvoirs locaux.


  8. UNE BELGIQUE SURE ET JUSTE     

  Chaque parti se dit en faveur de “plus de sécurité”, mais n’est pas en mesure de la réaliser. La raison en est simple: l’autorité fédérale manque de moyens, ce qui explique notamment le fonctionnement déficient de notre appareil judiciaire. C’est dès lors uniquement dans le cadre d’un refinancement et d’un renforcement de l’Etat belge, souhaités par le B.U.B., qu’une vraie politique de sécurité pourra être menée. Dans le cadre d’une telle gestion, le B.U.B. réclame :

  1. Le B.U.B. entend lutter efficacement contre la criminalité organisée en octroyant plus de moyens à la police et à la justice, grâce aux économies effectuées par l’abolition des administrations régionales et communautaires, sans oublier une politique de prévention efficace.
  2. Le B.U.B. veut aussi des peines effectives et non de vaines menaces ou des libérations anticipatives systématiques. D’autre part, la prison doit de préférence viser la rééducation et la réinsertion du condamné dans la société, plutôt que l’enfermement.
  3. Il faudrait aussi créer des tribunaux unitaires par province (et non plus par arrondissement) pour éviter les renvois vers d’autres tribunaux en cours de procédure et pour mieux répartir les affaires sur la province. Les parquets doivent aussi être organisés sur le plan provincial.
  4. De plus, la criminalité devient de plus en plus complexe. Le juge d’instruction seul ne peut plus faire face à cette évolution. Sa fonction doit dès lors être réduite à celle d’un juge qui contrôle le travail du parquet dans les affaires correctionnelles et criminelles et auprès de qui des recours peuvent être introduits par les justiciables.
  5. La justice doit être accessible pour tous, y compris pour les personnes démunies, ce qui implique une meilleure rémunération des avocats pro deo.
  6. La législation doit être simplifiée et rationalisée pour faciliter sa lecture et sa compréhension car il est important de laisser accessible nos lois et règlements à tout un chacun au nom du principe que nul n’est censé ignorer la loi. Le nombre de lois, d’arrêtés et de règlements sera diminué fortement grâce à la suppression de nombreux niveaux de pouvoirs redondants.
  7. Le B.U.B. souhaite aussi une armée belge qui intervienne de façon efficacelors de missions humanitaires et militaires, qui ne soit pas sous-financée comme actuellement et qui dispose de matériel moderne.
  8. Les conjoints et les cohabitants légaux sont automatiquement soumis au régime de la séparation des biens. Par acte notarial, ils ne peuvent pas modifier ce système, mails ils peuvent s’octroyer des avantages et des dons.

  9. UNE BELGIQUE A LA POINTE DU PROGRES ET DE L’ENSEIGNEMENT     

  L’instruction joue un rôle crucial dans notre société. Les écoles et les universités méritent notre attention particulière. Les moyens alloués aux formations doivent être renforcés et suivre les évolutions technologiques afin de délivrer un enseignement de haute qualité à tous les élèves et étudiants dans tous les domaines (tant dans le fondamental, le secondaire, le supérieur que les formations continues pour adultes).

  1. Afin de favoriser le multilinguisme, l’exemple du Grand-Duché du Luxembourg, qui a réussi à développer un enseignement permettant à ses ressortissants de maîtriser à la fois le français et l’allemand (en plus du luxembourgeois), nous montre qu’il est possible de concrétiser un enseignement en immersion linguistique efficace. Le B.U.B prône dès lors un modèle d’enseignement multilingue similaire avec bien sûr une attention prioritaire et obligatoire pour les langues nationales.
  2. L’offre scolaire ainsi que l’accueil de la petite enfance doivent répondre aux nécessités. Si besoin en est, il faut construire davantage d’écoles, de crèches et de garderies ainsi qu’engager davantage de professeurs et d’éducateurs en revalorisant leur métier. On s’attachera également à revaloriser l’enseignement fondamental, base de toutes les formations, et surtout (tant au niveau des études que du salaire) la fonction d’instituteur(-trice). L’enseignement secondaire doit être repensé de manière à revaloriser toutes ses filières d’apprentissage (général, technique et professionnel) grâce à un financement optimal de l’ensemble des établissements scolaires (indépendamment du réseau auquel ils appartiennent). Une harmonisation nationale de l’offre scolaire est indispensable afin d’éviter les difficultés d’inscription auxquelles trop d’élèves sont confrontés.
  3. Une réorganisation des études supérieures visant à en augmenter l’efficacité et la qualité doit être entreprise. En effet, il existe de nombreuses universités en Belgique, ce qui est trop pour un petit pays. Des fusions et des synergies entre universités et hautes écoles, aussi de langues différentes, semblent dès lors nécessaires afin d’économiser des frais (en évitant notamment les doublons linguistiques devenus inutiles dans une Belgique multilingue) et surtout de mettre les talents et les moyens en commun afin de créer des pôles de recherche et de développement générateurs d’activité économique. L’apprentissage continu des langues nationales par les étudiants et les professeurs est à cet égard indispensable. En outre, les étudiants belges se spécialisant à l’étranger(bourses d’études, etc.) doivent bénéficier à leur retour des mêmes accès au marché du travail que les étudiants belges formés en Belgique. En effet, trop de démarches administratives (variant aujourd’hui selon les communautés) sanctionnent actuellement ces étudiants alors qu’ils apportent une plus-value à notre pays.

  10. UNE BELGIQUE MOBILE     

  La Belgique, centre géopolitique de l’Union Européenne, se doit de présenter une infrastructure de transports digne de son statut. Ceci permettra également d’assurer une meilleure mobilité pour tous et attirera les investissements étrangers.

  Le B.U.B. propose donc :

  1. L’organisation d’un réseau de transport efficace dans toute la Belgique.
  2. L’organisation d’un métro ou de trams dans toutes les villes de plus de 150.000 habitants pour y améliorer la mobilité urbaine et diminuer ainsi la pollution due au trafic automobile.
  3. De faire rouler les bus sur une énergie, , innovante, moins polluante que les énergies fossiles.
  4. D’augmenter le trafic fluvial et de développer des ports intérieurs.
  5. La fusion des réseaux de transports en commun (TEC, De Lijn et STIB), comme c’était avant 1988, permettra une meilleure répartition de l’offre (actuellement limitée par les frontières linguistiques et régionales), notamment autour des zonings industriels, dans le Brabant ainsi qu’entre les villes et communes voisines séparées par les frontières régionales.
  6. De développer des voies lentes sans moteurs (piétons, rollers, cyclistes, …) en site propre permettant de rejoindre en sécurité le cœur des villes depuis la périphérie et reliant les villages à la ville la plus proche.
  7. De soutenir toute initiative innovante dans le cadre de la mobilité et de l’environnement (bornes électriques, piles à combustibles, bus électriques, etc.)

  En ce qui concerne les thèmes politiques qui ne sont pas abordés dans ce programme, il sera fait application du principe général que le B.U.B. soutient toutes les mesures et initiatives qui sont favorables à l’unité belge et à la population belge dans son ensemble.     

  Le B.U.B. respecte aussi toujours la Convention européenne des Droits de l’Homme.


  1. EIN UNITÄRES BELGIEN

  Dies bedeutet ein Belgien mit:

  1. Einer Regierung und einem Parlament ohne Gemeinschaften oder Regionen, in dem das Prinzip gilt, dass jeder Wähler genau eine Stimme hat.
   In einer Übergangsphase könnten die drei Sprachgemeinschaften vorläufig erhalten bleiben, aber ihre Zuständigkeiten – die sie im gesamten Grundgebiet ausüben können – sollten jedenfalls auf Sprache, Kultur, Bildung und Medien eingeschränkt werden.
  2. Einer Staatsstruktur, die auf den neun historischen Provinzen basiert (das Nationalparlament beschließt die Gesetze, die Provinzen führen sie aus). Dies setzt die Wiedervereinigung der Provinz Brabant voraus, mit Brüssel als Hauptstadt.
   Die Provinzen werden für alle provinzialen Angelegenheiten sowie für alle ihnen vom Gesetzgeber nachdrücklich zugewiesenen Bereiche zuständig, was Staatsreformen in Zukunft überflüssig macht. Dasselbe Prinzip gilt für die Gemeinden. Die 19 Brüsseler Gemeinden und diejenigen Randgemeinden, von denen es sich die Bevölkerung wünscht, sollen zu einer Agglomeration zusammengefügt oder zu einer Stadt fusioniert werden. Hiermit wird gleichzeitig das Verschwinden der Region Brüssel-Hauptstadt ausgeglichen.
   Brüssel muss die Hauptstadt der Europäischen Union und der Hauptsitz der NATO bleiben, damit die Einnahmen, die das Land und die Stadt brauchen, nicht verloren gehen.
  3. Dem freien Gebrauch und dem Schutz der Nationalsprachen, was gleichgestellten Zugang zu öffentlichen und kulturellen Einrichtungen voraussetzt, unabhängig des Wohnorts einer Person, sowie eine aktive Politik der Zwei- und Mehrsprachigkeit in den Schulen und Medien. Personalausweise sollen in den drei Nationalsprachen und auf Englisch aufgestellt werden, mit der vom Bürger gewählten Sprache als Erstsprache. Jeder Gemeinderat kann sich mit einfacher Mehrheit dafür entscheiden, eine Nationalsprache als Amtssprache aufzunehmen.
  4. Einem nationalen Wahlkreis für mindestens die Hälfte der 150 Abgeordnete der belgischen Abgeordnetenkammer.
  5. Einem Senat, der aus 75 Abgeordneten aus allen Provinzen (mindestens 6 pro Provinz) zusammengestellt ist und durch Direktkandidaten und kooptierte Senatoren, Senatoren von Rechts wegen oder eventuell sogar geloste Senatoren ergänzt wird.
  6. Dem Erhalt der konstitutionellen Monarchie mit den heutigen Prärogativen des Königs.
  7. Einer Erweiterung der Zuständigkeiten der Bürgermeister und Provinzgouverneure.

  2. EIN TOLERANTES, PLURALISTISCHES UND MEHRSPRACHIGES BELGIEN

  Dies bedeutet ein Belgien, in dem:

  1. Alle in Belgien wohnenden Bürger vor dem Gesetz gleich sind, ihre Vielfalt beachtet wird und sie unabhängig von ihrer Sprache, Herkunft, sozialer Klasse, Alter, Geschlecht oder Religion, in Übereinstimmung mit Artikel 10 des belgischen Grundgesetzes und der europäischen Menschenrechtskonvention gleichbehandelt werden.
  2. Die Regierung jegliche Form des Nationalismus, Kommunitarismus und Rassismus in Schulen, in den Medien und in der Öffentlichkeit aktiv bekämpft und gleichzeitig das politische Engagement jedes Bürgers, unabhängig von seinem Alter, fördert und dabei sowohl seine Rechte als auch seine Pflichten berücksichtigt.
  3. Die Neutralität in der Öffentlichkeit und in Einrichtungen garantiert ist.
  4. Die Regierung eine aktive Politik der Zwei- und Mehrsprachigkeit in den Schulen und Medien führt, damit möglichst viele Belgier mindestens zwei der drei Nationalsprachen beherrschen (Französisch, Niederländisch und Deutsch).
  5. Die Regierung mehrsprachige Medien fördert. Dies betrifft z.B. nationale Übertragungen in den drei Nationalsprachen (mit Hilfe systematischer Untertitelung, wie es schon seit Jahren auf Arte in Frankreich und Deutschland der Fall ist!). Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten BRF, VRT und RTBF sind zu einer mehrsprachigen Nationalrundfunkanstalt zusammenzufügen.

  3. EIN FREIES UND DEMOKRATISCHES BELGIEN

  Dies bedeutet ein Belgien, das die Parteienherrschaft bekämpft, welche schlechte Führung, die generelle Verarmung Belgiens, Machtmissbrauch und sogar Korruption hervorbringt. Es haben schon viel zu lange immer wieder dieselben Parteien die Macht, sodass die Qualität der politischen Führung in unserem Land andauernd nachlässt. Außerdem ist der wichtigste politische Wettbewerb unseres Landes, nämlich die Wahlen, die eigentlich demokratisch verlaufen sollten, zu einer grotesken, undemokratischen Maskerade geworden. Anhand einiger unauffälligen und sogar unschuldig wirkenden Maßnahmen hat der Parteienstaat seine Macht gesichert: eine 5-Prozent-Wahlhürde, ein Monopol der öffentlichen Medien, unaufhörliche staatliche Beihilfen in der Form von Fördermitteln für die Parteien, sämtliche Privilegien bezüglich der Wahlen wie z.B. die Freistellung davon, Unterschriften sammeln zu müssen, die Reservierung von Wahlplakaten für die Parteienherrschaft, die Aneignung einer Wahlnummer bis zu einem Monat vor der Bekanntgabe der Wahllisten, usw. Alle diese Maßnahmen erschweren es neuen Parteien oder machen es ihnen sogar unmöglich, sich an den Wahlen zu beteiligen, was der Demokratie die Luft zum Atmen und jegliche Möglichkeit der Erneuerung nimmt. Die B.U.B. findet diesen undemokratischen Zustand unakzeptabel.

  1. Heutzutage werden politische Parteien mit Staatsgeldern finanziert. Die B.U.B. erstrebt die Aufhebung dieser Fördermittel. Stattdessen soll ein reguliertes und beschränktes System der Privatfinanzierung durch reelle Personen eingeführt werden.
   Wenn aber das heutige System erhalten bleiben soll, sollen die Fördermittel für die politischen Parteien nicht anhand der Anzahl der gewählten Kandidaten, sondern anhand der Stimmenanzahl berechnet werden. Sie dürfen global nie die Höhe des Fördermittelbetrags, den die königliche Familie erhält, übersteigen. Dies setzt also eine Minderung des heutzutage zugewiesenen Betrags voraus. Um die Transparenz zu stärken, soll jede Partei jährlich ihren Jahresabschluss veröffentlichen und überprüfen lassen, sodass er jedem Bürger zur Verfügung steht.
  2. Die eventuelle Finanzierung der Medien anhand von Staatsgeldern darf nur der Gewährleistung der minimalen Serviceleistung für die Bevölkerung dienen und darf keinesfalls die Unabhängigkeit und Objektivität der Medien gefährden. Dies setzt voraus, dass Abgeordnete politischer Parteien nicht länger in den Medienvorständen sitzen dürften. Ebenso wenig soll es Behörden erlaubt werden, Anteilsinhaber der Medien zu sein.
  3. Im Wahlkampf soll allen Parteien gleichgestellter Zugang zu den öffentlichen Medien gewährleistet werden, auch Parteien, die nicht im Parlament vertreten sind, sich aber dafür in mindestens 5 Wahlkreisen an den heutigen Wahlen beteiligen. Des Weiteren soll allen Parteien auch außerhalb der Wahlkampfperiode ein minimaler Zugang zu den öffentlichen Medien gewährleistet werden, sofern sich diese Parteien in den vergangenen fünf Jahren mindestens einmal in mindestens 5 Wahlkreisen an den Nationalwahlen beteiligt haben.
  4. Eine Grundgesetzänderung darf nur bei einer Zweidrittelmehrheit der Kammerabgeordnete und Senatoren ermöglicht sein. Falls sich die Regierung hierfür entscheidet, soll diese Änderung anhand einer nationalen Volksabstimmung bekräftigt werden. Die Volksabstimmung ist Pflicht, wenn mindestens 5.000 belgische Bürger das Parlament darum bitten.
  5. Die B.U.B. respektiert die Gewaltentrennung und will die Rolle der Abgeordnetenkammer und des Senats erneut anerkennen, was ein vollwertiges parlamentarisches Zweikammersystem voraussetzt, damit die Qualität der Gesetztexte verbessert werden kann. Dies schließt eine Rollenverteilung zwischen Abgeordnetenkammer und Senat jedoch nicht aus.
  6. Ein belgischer Minister soll zweisprachig Französisch-Niederländisch sein, was bedeutet, dass die Sprachparität in der Regierung aufgehoben wird. Mindestes ein Minister soll auch der deutschen Sprache mächtig sein. Die Abgeordnetenkammer kann die Fähigkeiten der Minister überprüfen, einschließlich ihrer Sprachkompetenzen.
  7. Politische Mandatare haben eine Vorbildfunktion und sollen sich in Übereinstimmung mit einem Verhaltenskodex benehmen. Im Falle einer Gerichtsanklageerhebung wegen Betrugsdelikte, Korruption, Interessenkonflikte oder Machtmissbrauch sind sie dazu verpflichtet, ihre Führungsposition aufzugeben. Die Anhäufung politischer Mandate soll für Parlamentsglieder auf drei beschränkt werden. Ministern soll sie komplett verboten werden. Andererseits darf eine gewisse Summierung politischer Mandate nicht absolut verboten werden, weil es nicht immer möglich ist, geeignete Stellvertreter für diese Positionen zu finden.

  4. EIN EUROPÄISCHES BELGIEN

  1. Belgien soll seine historische Rolle als Motor der europäischer Integration weiterhin erfüllen. Belgien soll an einer gut durchdachten Umschreibung der der EU zugewiesenen Zuständigkeiten und Mittel in Bereichen wie Handel, Umwelt, Transport, Steuerwesen, Finanzen, wissenschaftlicher Forschung, Auslandspolitik und Fördermaßnahmen für ärmere Länder mitarbeiten. Zugleich ist es wichtig, über eine Vereinfachung der Europäischen Union nachzudenken.
  2. Da die Benelux-Staaten als Verbund zwischen den Niederlanden, Belgien und Luxemburg gleichviele Stimmen im EU-Rat haben wie etwa Deutschland oder Frankreich, will die B.U.B. die Benelux-Staaten stärken, damit sich der Einfluss dieser Länder innerhalb Europas vergrößert.
  3. Um die Wirtschaft der Mitgliedstaaten zu unterstützen, ist die B.U.B. der Ansicht, dass die Einführzölle für aus Nicht-EU-Staaten importierten Produkte, welche das Ergebnis sozialen Dumpings sind und/oder nicht umweltgerecht hergestellt wurden, erhöht werden müssen. [niederländischer Absatz unvollständig]
   Die Europäische Union soll ebenfalls das soziale Dumping von Abreitkräften aktiv bekämpfen, indem das Sozialrecht auf europäischem Niveau harmonisiert wird.

  5. EIN WIRTSCHAFTLICH STARKES UND FINANZIELL STABILES BELGIEN

  Obwohl Belgien ein relativ kleines Land ist, war es vom späten 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts nichtsdestotrotz eine wichtige wirtschaftliche Großmacht. Der Verlust des Kongos 1960, die Wirtschaftskrise in den 1970er Jahren, die Verschwendung finanzieller Mittel und die staatliche Misswirtschaft (u.a. durch die Einführung des Föderalismus) haben die belgische Wirtschaft jedoch erheblich geschwächt.

  Dies ist der Grund, warum Belgien eine neue und effiziente Führung braucht, die wenig kostet und gleichzeitig neue Einnahmenquellen generiert.

  1. Belgien ist aufgrund seiner Größe und geographischen Lage ein internationaler Knotenpunkt, eine Transitzone innerhalb der Europäischen Union sowie eine Zufahrt in diese Union für den Rest der Welt. Belgien soll sich daher vor allem auf Sektoren fokussieren, die seine internationale Position stärken: Transport (siehe auch Punkt 10), Logistik, Spitzentechnologie und die Dienstleistung. Die Regierung soll sich deswegen um die Entwicklung und die Instandhaltung der belgischen Infrastruktur kümmern, z.B. Verbindungsstraßen (sowohl im Sinne von Autobahnen und Straßen als auch Kanälen, Flughäfen, Schienenwegen, ÖPNV, …). Ebenso soll sie sich für einen effizienten Zugang zu und den Anbau von Industrie- und Hafenzonen engagieren sowie ein effizientes und mehrsprachiges Schulsystem gestalten, das sich auf arbeitsgelegenheitsbietende und wachsende Sektoren ausrichtet.
  2. Einwanderung spielt eine große Rolle in der Wirtschaft. Deswegen soll Belgien den freien Arbeitnehmerverkehr innerhalb (und auch außerhalb) der europäischen Union stimulieren und das europäische Wachstum fördern, indem das Land Personen mit angemessenen Diplomen und Zeugnissen anzieht, vor allem in Mangelberufen.
  3. Unser Land hat eine große natürliche Vielfalt und eine reiche Geschichte. Dieses Natur- und Kulturerbe wird jedoch schlecht verwaltet. [doppelter Satz im Niederländischen] Belgien soll den Tourismus aktiv fördern, indem unter anderem die internationale Ausstrahlung Brüssels als Hauptstadt Europas sowie die Tatsache, dass unser Nachbarland Frankreich das beliebteste Reiseziel der Welt ist, ausgenutzt werden. Eine koordinierte Tourismuspolitik und die Restauration des historischen Kulturerbes können Belgien zu einer wichtigen touristischen Attraktion machen. [ndl. Satz stimmt nicht]
  4. Belgien soll ihr Image im Ausland verbessern. Zu diesem Zweck soll das Handelszeichen „Made in Belgium“ international aufgebaut werden, und zwar im Interesse des gesamten Landes und nicht nur einer einzelnen Region.
  5. Der Staat soll seine Vorbildfunktion bezüglich der Einnahmen- und Ausgabenverwaltung ernst nehmen. Die Finanzverwaltung unseres Landes soll genauestens geregelt werden und sich dauerhaft für eine Sanierung der Regierungsfinanzen einsetzen, damit die Staatsschulden abgebaut werden können. Der belgische Staat soll die Verschwendung und Doppelarbeit in der öffentlichen Verwaltung wegschaffen, seine Rolle als öffentlichen Dienstleister gewährleisten, die Zahlungsfriste seiner Lieferanten einhalten und den sozialen und Finanzbetrug zielgerichtet in Angriff nehmen.
  6. Der Staat soll ebenfalls die direkten Fördergelder an Firmen abschaffen, weil diese eine Quelle der Ungleichheit sind.
  7. Der belgische Staat darf seine Bürger und Firmen nicht länger auf übertriebene Art und Weise besteuern, damit ihr Wohlstand vergrößert wird, Armut sowie Steuerbetrug bekämpft werden können und die Wirtschaft und Gesamtbeschäftigung befördert werden.

  6. EIN SOLIDARISCHES BELGIEN

  1. Der belgische Staat soll unterprivilegierte Gruppen beschützen und sie bei ihrem Streben nach besseren Lebensumständen unterstützen. Viele Bürger werden immer noch allzu oft mit Schuldenanhäufungen konfrontiert, was ihre Lage nur noch weiter erschwert; dies führt sie in einen Teufelskreis von Armut und manchmal sogar Kriminalität. Die B.U.B. plädiert für bessere Präventionsmechanismen bei Kreditvergabe sowie für mehr und effizientere Schuldenvermittlung, damit diese Menschen einen würdevollen und ausreichenden Lebensunterhalt behalten können.
  2. In einer gerechten Gesellschaft sollen alle Belgier gleichbehandelt werden. Aus diesem Grund unterstützt die B.U.B. das Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens als Ersatz für einige bereits existierende Sozialhilfezahlungen (Arbeitslosengeld, Altersrente, Kindergeld, Entschädigungen im Krankheits- oder Invaliditätsfall, Erstattung von Gesundheitspflegekosten, usw.). Dieses Grundeinkommen, welches dem Existenzminimum entspricht (zurzeit etwa 800€ pro Monat in Belgien) soll jedem belgischen Staatsbürger und jedem in Belgien wohnhaften EU-Bürger ab dem Alter von 18 Jahren automatisch zugewiesen werden. Indem ihnen ein gleiches Grundeinkommen zugeteilt wird, werden die Bürger vom Staat alle gleich bewertet. Gleichzeitig regt man sie dazu an, sich selbständig um den Rest ihres Einkommens zu kümmern. Das Grundeinkommen kann nämlich mit Arbeitseinnahmen kombiniert werden. Ferner scheint uns eine Harmonisierung auf europäischem Niveau unentbehrlich für die Gewährung dieses Systems.
   Das hier vorgeschlagene System kann teilweise durch die Ersparnis finanziert werden, die die Abschaffung der Verwaltung und sozialen Sicherheit ermöglichen wird. Das System des Grundeinkommens soll progressiv eingeführt werden, damit der Erhalt von bereits erworbenen Rechten gewährleistet bleibt.
  3. Der Arbeitsmarkt soll auf nationalem Niveau reguliert werden, damit Arbeitslose effizienter neue Arbeitsstellen finden können. So wird die regionale Zersplitterung weggeschafft. Dies beinhaltet die Aufhebung der regionalen Arbeitsvermittlung (VDAB, Actiris und FOREM). Dauerarbeitslose sollen umgeschult werden, indem sie eine oder mehrere Pflichtausbildungen und/oder Firmenpraktiken absolvieren.
  4. Neben der gerechten Aufhebung des Unterschieds zwischen Arbeitern und Bediensteten schlägt die B.U.B. auch ein harmonisiertes Statut für Arbeitnehmer und Beamten vor, d.h. dasselbe Statut für alle, die von einem Arbeitgeber (ob Privatunternehmen oder Behörde) abhängig sind.
  5. Die B.U.B. strebt eine wichtige Arbeitslastenminderung an, welche durch die Einführung einer Tobin-Steuer à 0,01%, sowohl auf nationalem als auch auf europäischem Niveau, finanziert werden soll. Die B.U.B. plädiert ebenfalls für eine Änderung des fiktiven Zinsensystems, damit dieses vor allem Arbeitsgelegenheit kreiert, anstatt nur Kapitalinvestierungen zu ermutigen.
  6. Belgien soll eine effiziente, nationale (und nicht regionale) Entwicklungszusammenarbeitspolitik führen, indem freundschaftliche und Handelskontakte mit anderen Ländern hergestellt werden, insbesondere mit Kongo, Rwanda und Burundi, da Belgien enge historische Beziehungen zu diesen Ländern hat. Das Ziel besteht darin, eine dauer- und vorteilhafte Partnerschaft zustande zu bringen.
  7. Die Erbschaftsteuer in Belgien sollen im Falle von Erbschaft in gerader Linie oder zwischen Ehemann und -frau maximal verringert werden.

  7. EIN NACHHALTIGES BELGIEN

  1. Sowohl die Raumordnung als auch die Umwelt sollen in Belgien effizient verwaltet werden und ein hohes Qualitätsniveau erreichen. Die Vereinfachung und Harmonisierung der Verordnungen durch Zentralisierung auf nationalem Niveau sollen den Umweltschutz erleichtern und verbessern. Die belgische Regierung soll die Bevölkerung sensibilisieren und sie ihrer Verantwortlichkeit bewusst machen, weniger Abfall zu produzieren. Darüber hinaus soll der Staat die öffentliche Infrastruktur verbessern und pflegen, damit diese einen möglichst niedrigen Energieverbrauch hat. Belgien soll insgesamt zu einem ökologischen Land modernisiert werden, in dem es sich angenehm leben lässt.
  2. Gleichzeitig soll das Wohlbefinden der Bürger berücksichtigt werden, indem ein gesunder Lebensstil in einer gesunden Umgebung ermutigt wird. Die Regierung soll ich dazu bemühen, von Jugend auf Sportaktivitäten und gesunde Ernährung zu fördern, damit jeder Bürger eine gute Kondition und Hygiene erlangt, was schließlich für die gesamte Gesellschaft von Vorteil ist. Um diesen Zweck zu erreichen, ist es außerdem notwendig, die Finanzmittel und Infrastruktur des ADEPS, BLOSO und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zusammenzufügen und somit einen nationalen, dreisprachigen Sportverband zu kreieren. Schließlich soll die Ernährungskontrolle ausgebaut werden, indem den Inspekteuren genügend Mittel zur Verfügung gestellt werden.
  3. Die Energieträgerverwaltung auf nationalem Niveau soll es ermöglichen, nachhaltige, günstige und umweltfreundliche Pläne langfristig auszuarbeiten bezüglich dieses wichtigen Aspekts der Nationalwirtschaft, die einen großen Einfluss auf die Umwelt hat. Die Regulierung des CO2-Ausstroßes auf nationalem Niveau (und nicht auf regionalem Niveau) soll es ebenfalls ermöglichen, diese Umweltaspekte auf gesunde und intelligente Art und Weise zu verwalten, ohne dass dabei Konflikte zwischen den Regionen, Subregionen oder lokalen Behörden entstehen.

  8. EIN SICHERES UND GERECHTES BELGIEN

  Jede politische Partei befürwortet „mehr Sicherheit“, jedoch ist keine in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Der Grund dafür ist einfach: Die föderale Regierung verfügt nicht über genug Mittel, was unter anderem die mangelhafte Wirkung unseres Rechtsystems erklärt. Nur eine Refinanzierung und Stärkung des belgischen Staates, so wie es die B.U.B. vorschlägt, ermöglichen eine wirksame „Sicherheitspolitik“. Im Rahmen dieser Politik fordert die B.U.B.:

  1. Einen effizienten Kampf gegen die organisierte Kriminalität, indem der Polizei und der Justiz mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, die durch die Ersparnisse infolge der Aufhebung der regionalen und Gemeindebehörden ermöglicht werden, ohne dass dabei eine effiziente Präventionspolitik vergessen würde.
  2. Die B.U.B. fordert ebenfalls effektive Strafen statt aussagelose Drohungen oder systematische frühzeitige Entlassungen. Dies schließt keines falls aus, dass das Gefängniswesen im Idealfall die Rehabilitation und Reintegration des Täters in die Gesellschaft anstrebt statt nur Einsperrung.
  3. Es sollen Einheitsgerichte pro Provinz eingeführt werden (und nicht pro Arrondissement), damit Rechtsfälle nicht ständig aufgrund von Zuständigkeitsprobleme weitergeleitet und besser innerhalb der gesamten Provinz verteilt werden.
  4. Außerdem wird Kriminalität immer komplexer. Ermittlungsrichter können diese Entwicklung nicht länger alleine bewältigen. Ihre Funktion soll demzufolge auf die eines Richters zurückgeführt werden, der die Arbeit der Anklagebehörde in korrektiven und kriminellen Angelegenheiten überprüft und bei dem Rechtsuchende Anträge einreichen können.
  5. Jedem soll ein einfacher Zugang zur Justiz ermöglicht werden, auch Unterprivilegierten, was eine bessere Vergütung der Pro-Deo-Anwälte voraussetzt.
  6. Die Gesetzgebung soll vereinfacht und rationalisiert werden, damit unsere Gesetze und Regulierungen für jeden verständlich sind, da von jedem erwartet wird, die Gesetze zu kennen. Außerdem soll die Aufhebung einiger redundanten Verwaltungsniveaus automatisch dazu führen, dass es zukünftig wenigere Gesetze und Regulieren gibt.
  7. Die B.U.B. fordert eine belgische Armee, die bei humanitären und militärischen Aufgaben effizient auftritt, nicht wie heute unterfinanziert ist und über moderne Mittel verfügt.
  8. Im Falle einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft sollen die involvierten Personen automatisch der Gütertrennung unterworfen sein. Bei notariellen Beurkundung sollen sie dieses Prinzip nicht aufhebbar sein, sie können sich jedoch gegenseitig Vorteile und Spenden zuweisen.

  9. BILDUNGSWESEN: EIN ZUKUNFTSORIENTES BELGIEN

  Das Bildungswesen spielt eine besonders wichtige Rolle in der Gesellschaft. Schulen und Universitäten verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Die Ausbildungsmittel sollen gestärkt werden und allen technologischen Entwicklungen entsprechen, damit allen Schülern und Studierenden in allen Bereichen ein Bildungsangebot höchster Qualität garantiert werden kann (sowohl in der Grundschule, im Sekundarunterricht und im Hochschulwesen als auch im weiterbildenden Erwachsenenunterricht).

  1. Was die Beförderung der Mehrsprachigkeit betrifft, kann Belgien sich ein Beispiel am Großherzogtum Luxemburg nehmen. Den Luxemburgern ist es nämlich gelungen, ihr Bildungswesen so zu gestalten, dass die Bürger sowohl der französischen als auch der deutschen und luxemburgischen Sprache mächtig sind. Dieses System beweist, dass es durchaus möglich ist, einen effizienten Sprachimmersionsunterricht zu gestalten. Die B.U.B. plädiert daher für ein ähnliches mehrsprachiges Unterrichtsmodell, in denen die Nationalsprachen selbstverständlich zum Pflichtangebot gehören und höchste Priorität bekommen.
  2. Das Bildungsangebot und die Kinderbetreuung sollen den Anforderungen entsprechen. Wenn nötig, sollen mehr Schulen und Kindertagesstätten eröffnet und mehr Lehrbeauftragte und Erzieher angeworben werden. Ihre Berufe sind außerdem aufzuwerten.
   Auch der Grundschulunterricht, welcher die Basis aller Bildung darstellt, soll umgewertet werden wie auch der Lehrerberuf (sowohl was die Ausbildung betrifft als auch ihr Gehalt). Der Sekundarunterricht ist umzugestalten, damit alle Unterrichtsformen (Gymnasium, Real- und Hauptschule) dank optimaler Finanzierung aller Schulen umgewertet werden. Eine Harmonisierung des Schulangebots auf nationalem Niveau ist unentbehrlich, wenn man die Eintragungsprobleme, mit denen viele Schüler zu kämpfen haben, vermeiden will.
  3. Eine Neuausrichtung des Hochschulwesens ist erforderlich, um seine Effizienz und Qualität zu erhöhen. Es gibt tatsächlich zu viele Universitäten im relativ kleinen Belgien, weshalb Fusionierungen und Zusammenarbeit zwischen den Universitäten und Hochschulen, auch über die Sprachgrenzen hinaus, notwendig sind. Dies würde einerseits dazu führen, dass Kosten eingespart werden (beispielsweise indem einsprachige Parallelkurse, die im mehrsprachigen Belgien unnütz sind, vermieden werden), andererseits würden diese Maßnahmen die belgischen Talente und Mittel zusammenbringen, damit neue Forschungs- und Entwicklungszentren gestiftet werden, die die Wirtschaft ankurbeln können. Das Weiterlernen der Nationalsprachen durch Studierende und Professoren ist in dieser Hinsicht unentbehrlich. Außerdem sollen belgische Studierende, die sich im Ausland spezialisiert haben (Stipendien) bei ihrer Rückkehr nach Belgien über die gleichen Mittel verfügen wie belgische Studierende, die in Belgien ausgebildet wurden. Zu viele Verwaltungshindernisse (die heutzutage je nach Gemeinschaft unterschiedlich sind) bestrafen diese Studierende, obwohl sie ihrem Land einen Mehrwert bieten.

  10. EIN MOBILES BELGIEN

  Als geopolitisches Zentrum der europäischen Union ist eine optimale Verkehrsinfrastruktur lebenswichtig für Belgien. Diese soll jedem eine bessere Mobilität gewährleisten und Investitionen aus dem Ausland anziehen.

  Die B.U.B. schlägt deshalb Folgendes vor:

  1. Die Ausrichtung eines effizienten Transportnetzwerks in ganz Belgien.
  2. Den Bau eines U-Bahn- oder Straßenbahnnetzwerks in allen Städten mit über 150.000 Einwohnern, damit die Mobilität in den Städten verbessert und die durch den Autoverkehr verursachte Umweltverschmutzung zurückgedrängt wird.
  3. Busse sollen mit erneuerbaren Energie fahren, was umweltschonender ist als fossile Treibstoffe.
  4. Die Binnenschifffahrt soll zunehmen und Binnenhäfen ausgebaut werden.
  5. Eine Fusion der öffentlichen Verkehrsnetzwerke (De Lijn, TEC und MIVB), wie es vor 1980 der Fall war, was eine bessere Verbreitung des Angebots ermöglicht, welches zurzeit durch Sprach- und Regionsgrenzen eingeschränkt wird, beispielsweise in Industriezonen, in Brabant und zwischen durch Regionsgrenzen getrennte Nachbarstädten und -gemeinden.
  6. Den Ausbau von Fahrspuren für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Skater, Radfahrer, …), damit diese sich auf eine sichere Art und Weise von den Vororten in die Innenstadt bewegen können. Außerdem soll es ihnen erleichtert werden, von den Dörfern in die nächste Stadt zu fahren.
  7. Die Unterstützung jeder innovativen Initiative im Bereich Mobilität und Umweltschutz (elektrische Ladestationen, Brennstoffzellen, elektrische Busse, usw.).

  Bezüglich politischer Themen, die nicht im Programm erwähnt werden, gilt als Allgemeinprinzip, dass die B.U.B. alle Initiativen und Maßnahmen unterstützt, die der belgischen Einheit und der belgischen Bevölkerung im Allgemeinen zugutekommen.

  Die B.U.B. respektiert auf alle Fälle die europäische Menschenrechtskonvention.