NIEUWS – NOUVELLES

  • SP.A-VOORZITTERWISSEL: SEPARATIST VERVANGT SEPARATIST – LE NOUVEAU PRESIDENT DU SP.A: UN SEPARATISTE EN REMPLACE UN AUTRE
  • B.U.B. VRAAGT ONMIDDELLIJKE HERFEDERALISERING BUITENLANDSE HANDEL – LE B.U.B. EXIGE LA REFEDERALISATION IMMEDIATE DU COMMERCE EXTERIEUR
  • LE FEDERALISME LINGUISTIQUE MENACE NOTRE SECURITE – TAALFEDERALISME BEDREIGT ONZE VEILIGHEID
  • DUBBELZINNIGE SPIJT VAN BART DE WEVER – REGRETS AMBIGUS DE BART DE WEVER
  • HISTORISCHE FLAMINGANTISCHE BEKENTENIS – AVEU FLAMINGANT HISTORIQUE
paul_de_grauwe_spreker_economie_1

Dans un article paru le 10 mars 2015 dans le journal De Morgen, l’économiste Paul De Grauwe critique les réformes de l’Etat. Déjà en janvier 2014, il expliquait qu’il n’existait aucune preuve empirique pour soutenir la prétention nationaliste selon laquelle plus de défédéralisations conduiraient à plus de dynamisme économique de la soit-disant « Flandre ».

In een artikel dat op 10 maart 2015 in het dagblad De Morgen verscheen, laat econoom Paul De Grauwe zich bijzonder kritisch uit over de staatshervormingen. Al in januari 2014 poneerde hij dat er geen enkel empirisch bewijs bestond voor de nationalistische stelling dat meer defederaliseringen zouden leiden tot meer economische dynamiek van het zogenaamde “Vlaanderen”.
Lire la suite – Lees Meer →

Share on Facebook
73806141_70323747-512x357

De B.U.B. heeft kennis genomen van de gemediatiseerde verkiezing van John Crombez tot voorzitter van de sp.a ter vervanging van Bruno Tobback. Eerder al was Crombez kabinetsmedewerker van Johan Vande Lanotte. In 2011 hielp hij mee de beruchte “nota Vande Lanotte” op te stellen, die zowaar nog veel verder ging dan de huidige zesde “staatshervorming”, die mee dank zij Bruno Tobback tot stand kwam. De SP.a blijft dus geleid door extreme flaminganten en separatisten.

Le B.U.B. a pris connaissance de l’élection très médiatisée du nouveau président du SP.A, John Crombez, qui a battu le president sortant, Bruno Tobback. Crombez fut auparavant membre du cabinet de Johan Vande Lanotte. En 2011, il aida à rédiger la fameuse “note Vande Lanotte” qui allait même beaucoup plus loin que l’actuelle sixième “réforme de l’Etat”, une réforme qui a vu le jour grâce à Bruno Tobback. Le SP.A reste donc dirigé par des flamingants extrémistes et séparatistes. Lire la suite – Lees Meer →

Share on Facebook
De Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel in Nieuw-Zeeland - Le Secrétaire d

De Belgische politiek van buitenlandse handel is de laatste weken niet uit de actualiteit weg te slaan. Voor de B.U.B. is het duidelijk dat al die discussies nogmaals aantonen dat het federalisme en in het bijzonder de splitsing van buitenlandse handel flagrante mislukkingen zijn.

La politique du commerce extérieur belge a fait la une des débats politiques ces dernières semaines. Pour le B.U.B., il est clair que toutes ces discussions démontrent encore une fois que le fédéralisme et en l’occurrence la scission du commerce extérieur sont des échecs flagrants. Lire la suite – Lees Meer →

Share on Facebook
site

Suite à un court-circuit survenu chez le contrôleur aérien Belgocontrol le 27 mai 2015 , la majorité des vols ont été supprimée ou considérablement retardée ce jour-là. Cette panne électrique est probablement due à un manque de financement de ce service « fédéral », comme le syndicat CSC l’a confirmé.

Volgend op een kortsluiting die zich op 27 mei 2015 in het elektriciteitsnetwerk bij de luchtvaartbeheerder Belgocontrol voordeed, werd op die dag de meerderheid van de vluchten afgelast of liepen ze enorme vertraging op. Deze stroomonderbreking is waarschijnlijk het gevolg van een gebrek aan financiering van deze “federale” dienst, zoals de vakbond CSC bevestigd heeft. Lire la suite – Lees Meer →

Share on Facebook
"Duitsland moet de oorlog winnen" (bron: De Nationaalsocialist, weekblad van het flamingantische VNV dat tijdens de oorlog collaboreerde) - "l

Op een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de Holocaust te Antwerpen, 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, sprak Bart De Wever (N-VA), burgemeester van de stad, in persoonlijke naam over de collaboratie die hij “op alle vlakken” fout vond. Sommige media, zoals De Morgen, noemden hem nadien een “groot politicus”. Daar is natuurlijk niets van aan. Het is alsof de Duitse bondskanselier Merkel zich pas nu zou excuseren voor de Tweede Wereldoorlog na er 70 jaar over nagedacht te hebben… en dat alles in eigen naam. De Wever sprak evenwel geen excuses uit in naam van zijn controversiële beweging.

Lors d’une cérémonie de commémoration pour les victimes de l’Holocaust à Anvers, 70 années après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, Bart De Wever (N-VA), bourgmestre de la ville, s’est exprimé à titre personnel sur la collaboration. Selon ses dires, celle-ci fut une erreur terrible “à tout niveau.” Certains médias, comme De Morgen, l’ont appelé ensuite un ‘grand politicien’. Il n’en est pourtant rien. C’est comme si la chancelière allemande ne s’excuserait que maintenant pour la Deuxième Guerre Mondiale après une réflexion de 70 années… et tout cela à titre personnel. De Wever n’a pourtant pas exprimé d’excuses au nom de son mouvement controversé. Lire la suite – Lees Meer →

Share on Facebook