belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Nieuws – Nouvelles

Hot from the press !

DE N-VA IS TEGEN HET OVERLEGCOMITE EN DUS TEGEN CONFEDERALISME – LE N-VA S’OPPOSE AU COMITÉ DE CONCERTATION ET DONC AU CONFEDERALISME – DIE N-VA IST GEGEN DEN KONZERTIERUNGSAUSSCHUSS UND DAMIT GEGEN DEN KONFÖDERALISMUS

De laatste maanden zijn de energieprijzen in België, vooral door de oorlog in Oekraïne, zeer sterk gestegen. De Belgische regering nam op 30 augustus maatregelen hieromtrent. De dag nadien werd het Overlegcomité samengeroepen om over de materie te delibereren. Dit orgaan verenigt in zijn schoot alle regeringen die België “rijk” is.

Les prix de l’énergie en Belgique ont très fortement augmenté ces derniers mois, principalement en raison de la guerre en Ukraine. Le gouvernement belge a pris des mesures à cet égard le 30 août dernier. Le lendemain, le Comité de Concertation (“Codeco”) a été convoqué pour délibérer sur la question. Cet organisme réunit en son sein tous les gouvernements de la Belgique.

Die Energiepreise in Belgien sind in den letzten Monaten sehr stark gestiegen, was vor allem auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Die belgische Regierung ergriff am 30. August diesbezügliche Maßnahmen. Am folgenden Tag wurde der Konzertierungsausschuss einberufen, um über die Angelegenheit zu beraten. Dieses Gremium vereint in seinem Schoß alle Regierungen in Belgien.

LA SOI-DISANT “FLANDRE” QUITTE LE CENTRE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES UNIA – HET ZOGENAAMDE “VLAANDEREN” STAPT UIT HET GELIJKEKANSENCENTRUM UNIA – DAS SO GENANNTE “FLANDERN” VERLÄSST DAS ZENTRUM FÜR CHANCENGLEICHHEIT UNIA

Le 1er juillet 2022, il a été annoncé que la région “flamande” et la communauté “flamande” quitteront le Centre “interfédéral” pour l’égalité des chances Unia. Un institut “flamand” des droits de l’homme (VMRI, c.a.d. ‘Vlaams’ Mensenrechten Instituut) prendra sa place. Mais est-ce une avancée pour les droits des Belges?

Op 1 juli 2022 raakte bekend dat het ‘Vlaams’ gewest en de ‘Vlaamse’ gemeenschap uit het ‘interfederaal’ Gelijkekansencentrum Unia stappen. In de plaats komt een ‘Vlaams’ mensenrechteninstituut (VMRI). Maar zijn de rechten van de Belgen hierbij ook gebaat?

Am 1. Juli 2022 wurde bekannt gegeben, dass die “flämische” Region und die “flämische” Gemeinschaft die “interföderale” Gleichstellungsstelle Unia verlassen. Ein “flämisches” Menschenrechtsinstitut (VMRI) wird an seine Stelle treten. Aber profitieren davon auch die Rechte der Belgier?

EXCLUSIEF INTERVIEW VAN DE B.U.B. MET BEKENDE ACTRICE “CARMEN” – INTERVIEW EXCLUSIVE DU B.U.B. AVEC “CARMEN”, ACTRICE CONNUE AU NORD DU PAYS – EXKLUSIVES INTERVIEW DER B.U.B. MIT “CARMEN”, DER BEKANNTEN SCHAUSPIELERIN IM NORDEN DES LANDES

De B.U.B. had de eer een interview te mogen afnemen van Bekende Belg Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” van de populaire TV-reeks “FC De Kampioenen”. De reeks dateert van oktober 1990 en liep tot 2011. Ze wordt nog regelmatig op de vroegere BRT (nu spijtig genoeg “VRT”, een absurde naamsverandering die de B.U.B. uiteraard ongedaan wil maken) heruitgezonden. De erg vriendelijke mevrouw Van den Heuvel blijkt dezelfde ideeën te hebben als de B.U.B., waarvoor ze overigens sympathie toont. Dat verheugt ons natuurlijk en we zijn er zeker van dat ons unitaristisch gedachtegoed ook gedeeld wordt door minstens de helft van de Belgen (zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt) en dat dit aantal in werkelijkheid wellicht zelfs oploopt tot 70 tot 80% van de Belgen, ook al willen de particratie en de pers dit verborgen houden. Loes verwoordt haar ideeën op zeer gevatte wijze en is uitgesproken unitariste.

Le B.U.B. a eu l’honneur d’interviewer la célèbre Belge Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” de la série télévisée populaire “FC De Kampioenen”. La série date d’octobre 1990 et a été diffusée jusqu’en 2011. Elle est encore régulièrement rediffusée sur l’ancienne BRT (aujourd’hui malheureusement nommé “VRT”, un changement de nom absurde que le B.U.B. veut évidemment défaire). La très sympathique Mme Van den Heuvel semble avoir les mêmes idées que le B.U.B., pour lequel, d’ailleurs, elle manifeste de la sympathie. Nous en sommes bien sûr heureux et nous sommes sûrs que nos idées unitaristes sont également partagées par au moins la moitié des Belges (comme le montrent les sondages scientifiques) et qu’en réalité ce nombre pourrait même atteindre 70 à 80% des Belges, même si la particratie et la presse veulent le cacher. Loes exprime ses idées avec beaucoup d’enthousiasme et est une unitariste convaincue.

Die B.U.B. hatte die Ehre, die bekannte Belgierin Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” aus der beliebten Fernsehserie “FC De Kampioenen”, zu interviewen. Die Serie begann im Oktober 1990 und lief bis 2011. Sie wird immer noch regelmäßig auf dem ehemaligen BRT ausgestrahlt (jetzt leider “VRT”, eine absurde Namensänderung, die die B.U.B. offensichtlich rückgängig machen will). Die sehr freundliche Frau Van den Heuvel scheint die gleichen Vorstellungen zu haben wie die B.U.B., für die sie übrigens Sympathie zeigt. Wir freuen uns natürlich darüber und sind sicher, dass unsere unitarischen Ideen auch von mindestens der Hälfte der Belgier geteilt werden (wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen) und dass diese Zahl in Wirklichkeit sogar auf 70 bis 80 % der Belgier ansteigen könnte, auch wenn die Partikratie und die Presse dies verbergen wollen. Loes drückt ihre Ideen sehr witzig aus und ist eine ausgesprochene Unitarist.

Belgische Unie – Union Belge

Qui sommes-nous ? Wie zijn we?

L’Union belge (Belgische Unie – B.U.B.) est un parti centriste, créé en 2002, qui propose une nouvelle Belgique unitaire et forte sur base des neuf provinces historiques ainsi qu’une politique active de bilinguisme.

De Belgische Unie (Union Belge-B.U.B.) is een centrumpartij, die in 2002 werd opgericht en die streeft naar een nieuw, unitair en sterk België op basis van de negen historische provincies en een actieve politiek van tweetaligheid. Lees Meer – En Lire Plus

Programme en 10 points

Programma in 10 punten

Résumé succinct – Korte samenvatting

Programme Complet – Volledige ProgrammaVersion PDF Versie
 
1. BELGIQUE UNITAIRE – UNITAIR BELGIË

Un seul gouvernement et un seul parlement sans communautés ni régions où règne le principe qu’un citoyen vaut un vote.

Eén regering en één parlement zonder gemeenschappen noch gewesten, waar het principe geldt dat één burger recht heeft op één stem.
 
2. UNE BELGIQUE TOLERANTE, PLURALISTE ET MULTILINGUE  –  EEN TOLERANT, PLURALISTISCH EN MEERTALIG BELGIË

Tous les citoyens vivant en Belgique sont égaux devant la loi, nonobstant leur diversité et quels que soient leur langue, origine, classe sociale, âge, sexe ou religion conformément à l’article 10 de la Constitution belge et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Alle burgers die in België wonen gelijk zijn voor de wet, met respect voor hun diversiteit en ongeacht hun taal, afkomst, sociale klasse, leeftijd, geslacht of religieuze overtuiging, overeenkomstig artikel 10 van de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 
3. UNE BELGIQUE LIBRE ET DEMOCRATIQUE  –  EEN VRIJ EN DEMOCRATISCH BELGIË

Ceci veut dire une Belgique où on lutte contre la particratie qui sclérose la politique belge et qui cause une gestion déficiente, des abus de pouvoir, voire de la corruption.

Dit betekent een België dat strijdt tegen de particratie die de Belgische politiek verarmt en die wanbestuur, machtsmisbruik en zelfs corruptie veroorzaakt.
 
4. UNE BELGIQUE EUROPEENNE  –  EEN EUROPEES BELGIË

La Belgique doit remplir son rôle historique de moteur de l’intégration européenne.

België dient zijn historische rol als de motor van de Europese integratie te vervullen.
 
5. UNE BELGIQUE ECONOMIQUEMENT FORTE ET FINANCIEREMENT STABLE  –  EEN ECONOMISCH STERK EN FINANCIEEL STABIEL BELGIË

La Belgique a besoin d’une nouvelle gestion efficace, peu coûteuse et de nouvelles sources de revenus. 

België behoefte heeft aan een nieuw en efficiënt bestuur dat weinig kost en nieuwe inkomstenbronnen genereert.
 
6. UNE BELGIQUE SOLIDAIRE  –  EEN SOLIDAIR BELGIË

L’Etat belge doit protéger les nécessiteux de la société et les soutenir dans leur volonté d’améliorer leurs conditions de vie. 

De Belgische staat moet de kansarmen beschermen en hen steunen bij hun streven naar betere levensomstandigheden.
 
7. UNE BELGIQUE DURABLE  –  EEN DUURZAAM BELGIË

Tant l’aménagement du territoire que l’environnement en Belgique doivent être gérés de façon efficace et atteindre un haut niveau de qualité. La simplification et l’harmonisation des réglementations, par la centralisation au niveau national, améliorera la gestion de l’environnement.

Zowel de ruimtelijke ordening als het leefmilieu in België moeten op efficiënte wijze beheerd worden en een hoog kwaliteitsniveau bereiken. De vereenvoudiging en de harmonisatie van de regelgeving door centralisatie op nationaal niveau zal het beheer van het milieu verbeteren.
 
8. UNE BELGIQUE SURE ET JUSTE  –  EEN VEILIG EN RECHTVAARDIG BELGIE

Chaque parti se dit en faveur de “plus de sécurité”, mais n’est pas en mesure de la réaliser. La raison en est simple: l’autorité fédérale manque de moyens, ce qui explique notamment le fonctionnement déficient de notre appareil judiciaire. C’est dès lors uniquement dans le cadre d’un refinancement et d’un renforcement de l’Etat belge, souhaités par le B.U.B., qu’une vraie politique de sécurité pourra être menée. 

Elke politieke partij is voorstander van “meer veiligheid”, maar geen enkele is in staat om dit te bereiken. De reden is simpel: de federale regering heeft te weinig middelen, wat ondermeer de gebrekkige werking van ons rechtssysteem verklaart. Het is dan ook slechts door herfinanciering en een versterking van de Belgische staat, zoals de B.U.B. die voorstaat, dat een echt “veiligheidsbeleid” kan worden gevoerd.
 
9. UNE BELGIQUE A LA POINTE DU PROGRES ET DE L’ENSEIGNEMENT  –  EEN TOEKOMSTGERICHT BELGIE MET DEGELIJK ONDERWIJS

L’instruction joue un rôle crucial dans notre société. Les écoles et les universités méritent notre attention particulière. Les moyens alloués aux formations doivent être renforcés et suivre les évolutions technologiques afin de délivrer un enseignement de haute qualité à tous les élèves et étudiants dans tous les domaines (tant dans le fondamental, le secondaire, le supérieur que les formations continues pour adultes).

Het onderwijs speelt een cruciale rol in de maatschappij. Scholen en universiteiten verdienen onze bijzondere aandacht. De middelen voor opleiding moeten worden versterkt en alle technologische ontwikkelingen volgen teneinde aan alle leerlingen en studenten in alle domeinen een hoge kwaliteit van onderwijs te garanderen (zowel in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs als in het voortgezet onderwijs voor volwassenen).
 
10. UNE BELGIQUE MOBILE  –  EEN MOBIEL BELGIE

La Belgique, centre géopolitique de l’Union Européenne, se doit de présenter une infrastructure de transports digne de son statut. Ceci permettra également d’assurer une meilleure mobilité pour tous et attirera les investissements étrangers.

Als geopolitiek centrum in de Europese Unie is een optimale verkeersinfrastructuur broodnodig in België. Dit zal toelaten voor iedereen een betere mobiliteit te verzekeren en zal buitenlandse investeringen aantrekken.
 
 

Mailing List

  Inscription - Inschrijving :

  captcha

  WORD SYMPATHISANT / DEVENEZ SYMPATHISANT

   In tegenstelling tot de traditionele politieke partijen ontvangt de B.U.B. geen enkele toelage van de staat.
   Contrairement aux partis politiques traditionnels, le B.U.B. ne reçoit aucun subside de l'Etat.


   STEUN ONS/SOUTENEZ-NOUS:
   068-2417677-76
   (IBAN : BE91 068-2417677-76 BIC : GKCCBEBB)

   Type*

   Vernieuwing/Renouvellement

   Voornaam / Prénom*

   Naam / Nom*

   Geboortedatum / Date de naissance*

   Email*

   Straat / Rue*


   Postcode / Code Postal*

   Stad / Ville*

   Provincie / Province

   Tél

   GSM

   Opmerkingen / Remarques

   captcha

   Validatiecode / Code de validation:

   Notre équipe – Onze Ploeg

   _____________________________________________

   Hans Van de Cauter

   Président – Voorzitter

   Avocat et conseiller communal à Uccle.

   Advocaat en gemeenteraadslid in Ukkel

   Benedict Verbiest

   Vice-président – Ondervoozitter

   Reponsable pour la Flandre- Occidentale.

   Verantwoordelijk voor West-Vlaanderen.

   Jérémy Charlier

   Vice-président – Ondervoozitter

   Reponsable pour Bruxelles.

   Verantwoordelijk voor Brussel.

   Giuseppe Baudewyns

   Secretaris – Secrétaire 
   Ressources Humaines – Human Resources

   Réseaux Sociaux.
   Sociale media.

   Penningmeester – Trésorier

   Vincent Massaut

   Partijraadslid – Membre du conseil du parti 

   Responsable pour Anvers.

   Verantwoordelijk voor Antwerpen.

   Yves-Marie Vandenbrande

   Partijraadslid – Membre du conseil du parti 

   Responsable pour le Brabant.

   Verantwoordelijk voor Brabant.

   ParseError thrown

   syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)