info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Nieuws – Nouvelles

Hot from the press !

CORONAVIRUS: HET GEVAARLIJKSTE VIRUS IS HET FEDERALISME – CORONAVIRUS: LE VIRUS LE PLUS DANGEREUX EST LE FÉDÉRALISME

Op 12 maart 2020 kondigde de regering aan dat de ‘’federale fase’’ van het rampenplan in werking trad. Dat gebeurde na een zitting van de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de bestrijding van het coronavirus (covid19). Parallel daarmee werden een aantal zeer vergaande maatregelen getroffen die een impact zullen hebben op het leven van alle Belgen. De “federale fase’’ van het rampenplan kan geactiveerd worden wanneer er een situatie ontstaat die van bovenprovinciaal belang is, de hele bevolking bedreigt alsook de coördinatie van verschillende ministeries en een algemene informatie van de bevolking vereist.

Le 12 mars 2020, après une session du Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (covid19), le gouvernement a annoncé que la «phase fédérale» du plan d’urgence entrerait en vigueur. Parallèlement, un certain nombre de mesures de grande envergure ont été prises. Elles auront un impact sur la vie de tous les Belges. La «phase fédérale» du plan d’urgence peut être activée lorsqu’une situation survient qui dépasse le cadre provincial, lorsqu’elle menace l’entièreté de la population, ou encore qu’elle nécessite la coordination de différents ministères et l’information de la population.

LE VIRUS DE LA PARTICRATIE – HET PARTICRATISCHE VIRUS

Certains partis traditionnels ont élu ou vont encore élire leur nouveau président de parti. Le B.U.B. observe que ces nouveaux présidents comme Coens (CD&V) et probablement Lachaert à (Open VLD) prétendent que pour sauver la Belgique il faut absolument continuer à “réformer” (lire: scinder davantage) le pays. Ils défendent un Etat fédéral à quatre régions ou, pire encore, le confédéralisme.

Sommige traditionele partijen hebben hun nieuwe partijvoorzitter gekozen of moeten ze nog kiezen De B.U.B. merkt op dat de nieuwe partijvoorzitters zoals Coens (CD&V) en waarschijnlijk Lachaert (Open VLD) beweren dat het om België te redden absoluut noodzakelijk is om door te gaan met het “hervormen” (lees: verder splitsen) van het land. Ze verdedigen een federale staat met vier gewesten of, erger nog, confederalisme.

CORONAVIRUS: TAALFEDERALISME SCHAADT DE GEZONDHEID ! – CORONAVIRUS: LE FÉDÉRALISME LINGUISTIQUE NUIT A LA SANTE !

De bestrijding van het coronavirus in België gebeurt op een chaotische wijze. De reden daarvoor ligt voor de hand: de hallucinante bevoegdheidsversnippering in de gezondheidszorgen die een resultaat is van het waanzinnige taalfederalisme.

La lutte contre le coronavirus en Belgique se déroule de manière chaotique. La raison est évidente: l’éparpillement hallucinant des compétences en matière de soins de santé, résultat de l’absurde fédéralisme linguistique.

Belgische Unie – Union Belge

Qui sommes-nous ? Wie zijn we?

L’Union belge (Belgische Unie – B.U.B.) est un parti centriste, créé en 2002, qui propose une nouvelle Belgique unitaire et forte sur base des neuf provinces historiques ainsi qu’une politique active de bilinguisme.

De Belgische Unie (Union Belge-B.U.B.) is een centrumpartij, die in 2002 werd opgericht en die streeft naar een nieuw, unitair en sterk België op basis van de negen historische provincies en een actieve politiek van tweetaligheid. Lees Meer – En Lire Plus

Programme en 10 points

Programma in 10 punten

Résumé succinct – Korte samenvatting

Programme Complet – Volledige ProgrammaVersion PDF Versie
 
1. BELGIQUE UNITAIRE – UNITAIR BELGIË

Un seul gouvernement et un seul parlement sans communautés ni régions où règne le principe qu’un citoyen vaut un vote.

Eén regering en één parlement zonder gemeenschappen noch gewesten, waar het principe geldt dat één burger recht heeft op één stem.
 
2. UNE BELGIQUE TOLERANTE, PLURALISTE ET MULTILINGUE  –  EEN TOLERANT, PLURALISTISCH EN MEERTALIG BELGIË

Tous les citoyens vivant en Belgique sont égaux devant la loi, nonobstant leur diversité et quels que soient leur langue, origine, classe sociale, âge, sexe ou religion conformément à l’article 10 de la Constitution belge et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Alle burgers die in België wonen gelijk zijn voor de wet, met respect voor hun diversiteit en ongeacht hun taal, afkomst, sociale klasse, leeftijd, geslacht of religieuze overtuiging, overeenkomstig artikel 10 van de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 
3. UNE BELGIQUE LIBRE ET DEMOCRATIQUE  –  EEN VRIJ EN DEMOCRATISCH BELGIË

Ceci veut dire une Belgique où on lutte contre la particratie qui sclérose la politique belge et qui cause une gestion déficiente, des abus de pouvoir, voire de la corruption.

Dit betekent een België dat strijdt tegen de particratie die de Belgische politiek verarmt en die wanbestuur, machtsmisbruik en zelfs corruptie veroorzaakt.
 
4. UNE BELGIQUE EUROPEENNE  –  EEN EUROPEES BELGIË

La Belgique doit remplir son rôle historique de moteur de l’intégration européenne.

België dient zijn historische rol als de motor van de Europese integratie te vervullen.
 
5. UNE BELGIQUE ECONOMIQUEMENT FORTE ET FINANCIEREMENT STABLE  –  EEN ECONOMISCH STERK EN FINANCIEEL STABIEL BELGIË

La Belgique a besoin d’une nouvelle gestion efficace, peu coûteuse et de nouvelles sources de revenus. 

België behoefte heeft aan een nieuw en efficiënt bestuur dat weinig kost en nieuwe inkomstenbronnen genereert.
 
6. UNE BELGIQUE SOLIDAIRE  –  EEN SOLIDAIR BELGIË

L’Etat belge doit protéger les nécessiteux de la société et les soutenir dans leur volonté d’améliorer leurs conditions de vie. 

De Belgische staat moet de kansarmen beschermen en hen steunen bij hun streven naar betere levensomstandigheden.
 
7. UNE BELGIQUE DURABLE  –  EEN DUURZAAM BELGIË

Tant l’aménagement du territoire que l’environnement en Belgique doivent être gérés de façon efficace et atteindre un haut niveau de qualité. La simplification et l’harmonisation des réglementations, par la centralisation au niveau national, améliorera la gestion de l’environnement.

Zowel de ruimtelijke ordening als het leefmilieu in België moeten op efficiënte wijze beheerd worden en een hoog kwaliteitsniveau bereiken. De vereenvoudiging en de harmonisatie van de regelgeving door centralisatie op nationaal niveau zal het beheer van het milieu verbeteren.
 
8. UNE BELGIQUE SURE ET JUSTE  –  EEN VEILIG EN RECHTVAARDIG BELGIE

Chaque parti se dit en faveur de “plus de sécurité”, mais n’est pas en mesure de la réaliser. La raison en est simple: l’autorité fédérale manque de moyens, ce qui explique notamment le fonctionnement déficient de notre appareil judiciaire. C’est dès lors uniquement dans le cadre d’un refinancement et d’un renforcement de l’Etat belge, souhaités par le B.U.B., qu’une vraie politique de sécurité pourra être menée. 

Elke politieke partij is voorstander van “meer veiligheid”, maar geen enkele is in staat om dit te bereiken. De reden is simpel: de federale regering heeft te weinig middelen, wat ondermeer de gebrekkige werking van ons rechtssysteem verklaart. Het is dan ook slechts door herfinanciering en een versterking van de Belgische staat, zoals de B.U.B. die voorstaat, dat een echt “veiligheidsbeleid” kan worden gevoerd.
 
9. UNE BELGIQUE A LA POINTE DU PROGRES ET DE L’ENSEIGNEMENT  –  EEN TOEKOMSTGERICHT BELGIE MET DEGELIJK ONDERWIJS

L’instruction joue un rôle crucial dans notre société. Les écoles et les universités méritent notre attention particulière. Les moyens alloués aux formations doivent être renforcés et suivre les évolutions technologiques afin de délivrer un enseignement de haute qualité à tous les élèves et étudiants dans tous les domaines (tant dans le fondamental, le secondaire, le supérieur que les formations continues pour adultes).

Het onderwijs speelt een cruciale rol in de maatschappij. Scholen en universiteiten verdienen onze bijzondere aandacht. De middelen voor opleiding moeten worden versterkt en alle technologische ontwikkelingen volgen teneinde aan alle leerlingen en studenten in alle domeinen een hoge kwaliteit van onderwijs te garanderen (zowel in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs als in het voortgezet onderwijs voor volwassenen).
 
10. UNE BELGIQUE MOBILE  –  EEN MOBIEL BELGIE

La Belgique, centre géopolitique de l’Union Européenne, se doit de présenter une infrastructure de transports digne de son statut. Ceci permettra également d’assurer une meilleure mobilité pour tous et attirera les investissements étrangers.

Als geopolitiek centrum in de Europese Unie is een optimale verkeersinfrastructuur broodnodig in België. Dit zal toelaten voor iedereen een betere mobiliteit te verzekeren en zal buitenlandse investeringen aantrekken.
 
 

Mailing List

Inscription - Inschrijving :

captcha

WORD SYMPATHISANT / DEVENEZ SYMPATHISANT

In tegenstelling tot de traditionele politieke partijen ontvangt de B.U.B. geen enkele toelage van de staat.
Contrairement aux partis politiques traditionnels, le B.U.B. ne reçoit aucun subside de l'Etat.


STEUN ONS/SOUTENEZ-NOUS:
068-2417677-76
(IBAN : BE91 068-2417677-76 BIC : GKCCBEBB)

Type*

Vernieuwing/Renouvellement

Voornaam / Prénom*

Naam / Nom*

Geboortedatum / Date de naissance*

Email*

Straat / Rue*


Postcode / Code Postal*

Stad / Ville*

Provincie / Province

Tél

GSM

Opmerkingen / Remarques

captcha

Validatiecode / Code de validation:

Notre équipe – Onze Ploeg

_____________________________________________

Hans Van de Cauter

Président – Voorzitter

Avocat et conseiller communal à Uccle.

Advocaat en gemeenteraadslid in Ukkel

Benedict Verbiest

Vice-président – Ondervoozitter

Reponsable pour la Flandre- Occidentale.

Verantwoordelijk voor West-Vlaanderen.

Jérémy Charlier

Vice-président – Ondervoozitter

Reponsable pour Bruxelles.

Verantwoordelijk voor Brussel.

Giuseppe Baudewyns

Secretaris – Secrétaire 
Ressources Humaines – Human Resources

Réseaux Sociaux.
Sociale media.

Penningmeester – Trésorier

Vincent Massaut

Partijraadslid – Membre du conseil du parti 

Responsable pour Anvers.

Verantwoordelijk voor Antwerpen.

Yves-Marie Vandenbrande

Partijraadslid – Membre du conseil du parti 

Responsable pour le Brabant.

Verantwoordelijk voor Brabant.