HONGARIJE VERSUS BELGIE – HONGRIE / BELGIQUE

HONGARIJE V. BELGIE

Er is heel wat te doen omtrent de herziening van de Hongaarse grondwet. Maar wat is er nu precies aan de hand en bestaat er een verband met België?

Hongarije kent, i.t.t. België, geen lange constitutionele traditie. Het land was gedurende zo’n 1000 jaar een monarchie, ook na de val van de Oostenrijk-Hongaarse Dubbelmonarchie. Pas op 31 januari 1946 verkreeg het land een grondwet en werd de republiek formeel ingevoerd. Na drie jaar namen, net zoals overal in het naoorlogse Oost-Europa, de communistische bondgenoten van Moskou de macht over. Een nieuwe, op stalinistische leest geschoeide grondwet, zag het daglicht. In de zomer van 1989 werd het land omgevormd tot een hybride staat met tegelijkertijd een meerpartijensysteem en een socialistische markteconomie. Dit gebeurde door amendementen op de bestaande grondwet. Ook na de val van het communisme in Oost-Europa, nam het land geen volledig nieuwe grondwet aan, maar werd de oude grondwet geamendeerd, zo o.a. in 1990, in 1994 en in 1997.

In 2010 won de conservatieve Hongaarse Burger-Unie/Fides op een overtuigende manier de verkiezingen. De partij behaalde een volstrekte meerderheid in het Hongaarse parlement. Er werd besloten een volledig nieuwe grondwet op te stellen, een proces waarbij alle parlementaire partijen betrokken werden. Op 18 april jl. werd deze grondwet gestemd met 262 stemmen voor en slechts 42 tegen. Een week later werd ze bekrachtigd door de Hongaarse president. Op 1 januari 2012 trad ze in werking.

Welk zijn de belangrijkste veranderingen in deze grondwet?

1) De machten van het grondwettelijk hof worden beperkt inzake begroting en belastingen om zo de staatsschuld onder de 50% van het BNP te krijgen (de Hongaarse staatsschuld bedraagt vandaag 80% van het BNP); 2) De president mag het parlement ontbinden als een begroting niet goedgekeurd wordt; 3) de herziening van belastings- en pensioenwetten kan enkel maar met een 2/3de meerderheid gebeuren; 4) hoewel de huidige abortuswetgeving behouden blijft, wordt het leven van de ongeboren foetus beschermd vanaf het moment van de conceptie (tegenstanders van de grondwet menen dat dit de deur opent naar het afschaffen of inperken van de abortuswetgeving); 5) Het huwelijk wordt gedefinieerd als een verbintenis tussen een man en een vrouw (hoewel koppels van hetzelfde geslacht samenlevingscontracten mogen afsluiten); 6) Zware misdrijven worden gestraft met levenslange opsluiting, zonder de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidsstelling; 7) de pensioenleeftijd van rechters wordt verlaagd; 8 ) hoewel het land een republiek blijft, wordt de officiële naam veranderd van “Hongaarse republiek” naar Hongarije; 9) de preambule van de grondwet verwijst naar de Heilige Kroon, God, het christendom, het vaderland en traditionele familiewaarden. In de preambule werd ook opgenomen dat Hongarije in 1944, bij de Duitse invasie van het land dat tot dan toe een satellietstaat van het Derde Rijk was, zijn onafhankelijkheid verloor. Sommige critici zien hier een verdoken manoeuver in, bedoeld om Hongarije vrij te pleiten van medewerking aan de Holocaust; 10) sommige beleidsdomeinen, zoals het pensioen- en belastingssysteem kunnen enkel herzien worden met een 2/3de meerderheid.

De kritiek op de grondwet komt uit verschillende hoeken. Mensenrechtenorganisaties vinden dat mensenrechten erdoor geschonden worden (o.a. door de artikels over abortus en levenslange opsluiting). De nieuwe grondwet geeft bovendien rechten aan Hongaren in het buitenland, waardoor Hongarije door sommige Slovaakse partijen van imperialisme verdacht wordt. Andere binnen- en buitenlandse politici vrezen dat de grondwet de deur opent naar een schending van de rechten van niet-christelijke Hongaren of hekelen de nationalistische ondertoon ervan. Een ander heikel punt is dat de Hongaarse premier, Viktor Orban, meerdere personen die dicht aanleunen bij zijn aan de macht zijnde partij in bepaalde commissies geplaatst heeft waar geen enkel politiek pluralisme bestaat. De grondwet gaf al aanleiding tot massa-demonstraties in Budapest, waarvan die van 2 januari jl. – volgens de organisatoren – 100.000 man op de been bracht.

De toestand in Hongarije zorgde al voor heel wat heisa in het Europese parlement, waarbij de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt (vandaag hoofd van de liberale ALDE-fractie) opriep om sancties tegen de ‘reactionaire hervormingen’ te nemen op basis van art. 7 van het Verdrag van Lissabon dat stipuleert dat de E.U. een lidstaat sancties kan opleggen indien een lidstaat de beginselen van “vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat” (art. 6, eerste lid) niet naleeft. In dit pleidooi werd hij spoedig gevolgd door de Europese groenen en sociaal-democraten. Daarbovenop eiste de Europese Commissie dat de Hongaarse overheid de punten van de grondwetsherziening die de onafhankelijkheid van de Hongaarse Centrale Bank in gevaar zouden brengen, onmiddellijk zou veranderen. In LLB (17.01.12) verklaarde Louis Michel (MR) over de situatie in Hongarije : “le nationalisme égale l’exclusion” (hij zei er evenwel niet bij of dit ook gold voor de zeer nationalistische MR die meewerkt aan de opsplitsing van België op taalbasis).

De relevantie van onderhavige kwestie voor wat er zich heden in België afspeelt is duidelijk.

1)    Allereerst won de partij Fides de Hongaarse verkiezingen met 3,3 miljoen stemmen, dat is meer dan 500.000 stemmen dan àlle andere Hongaarse partijen samen. Let wel, we hebben het hier over een partij die lijsten indiende in héél Hongarije, dus niet – zoals in België – een partij zoals de N-VA die minder dan 1/3de van de stemmen in één gewest behaalde en daardoor denkt dat zijn taalnationalistische ideologie onmiddellijk moet worden toegepast. Een partij die er in slaagt om 262 van de 386 zetels in het parlement te vergaren kan niet worden afgedaan als een marginaal fenomeen;
2)    De door de partij en zijn politieke bondgenoten uitgevaardigde grondwetsherziening gebeurde niet op illegale wijze. Ze werd bovendien goedgekeurd met steun van 90% van de parlementsleden (in België hebben partijen die de grondwet willen ‘herzien’ amper een paar zetels op overschot);
3)    Zelfs indien aangenomen wordt dat sommige maatregelen van de Hongaarse regering dubieus zijn, is er nergens sprake van een flagrante schending van de burgerrechten. Het spreekt vanzelf dat de geplande opschorting van de Belgische grondwet dat wél is.

Indien de Belgische regering zich dus in de illegaliteit wil begeven, riskeert ze zware sancties, gaande van boetes over een procedure voor het Europese Hof van Justitie tot zelfs een uitsluiting van het land uit de Unie.

We citeren hier graag de mening van Belgisch europarlementslid Saïd El Khadraoui: “Stappen tegen Hongarije moeten ook een voorbeeldfunctie hebben voor andere lidstaten […] In dit geval worden de fundamentele beginselen van de Unie door Hongarije met de voeten getreden. Vooral omdat gelijkaardige evoluties aan de gang zijn in andere lidstaten, zoals Roemenië en Bulgarije, is het uitermate belangrijk dat de Commissie haar tanden laat zien.” (persmededeling S&D/sp.a, 18 januari 2011).

De nationalistische particratie die de Belgische grondwet even wil opschorten (lees: verkrachten) om de democratische controle van voorafgaandelijke verkiezingen te ontwijken en zo de Senaat te ontmantelen en België verder institutioneel te ontwrichten, weet dus waaraan ze zich kan verwachten. Lees hierover onze andere tekst door deze link aan te klikken.

 

HONGRIE / BELGIQUE

Actuellement, on parle beaucoup de la constitution hongroise. Mais que se passe-t-il exactement et quel est le lien avec la Belgique ?

Contrairement à la Belgique, la Hongrie ne connaît pas de longue tradition constitutionnaliste. Ce pays fut une monarchie pendant environ 1.000 ans, même après la chute de la double monarchie austro-hongroise. La Hongrie a dû attendre le 31 janvier 1946 pour se doter d’une constitution et pour devenir formellement une république. Après à peine 3 ans, comme dans tout le reste de l’Europe de l’Est de l’après-guerre, les alliés communistes de Moscou prirent le pouvoir. Une nouvelle constitution basée sur le modèle staliniste voyait le jour. Pendant l’été de 1989, le pays se transforma en un Etat hybride combinant un système multipartite et une économie marchande socialiste. Tout ceci fut rendu possible par divers amendements à la constitution existante. Le pays ne rédigea pas de nouvelle constitution après la chute du communisme en Europe de l’Est mais amenda l’ancienne constitution en 1990, 1994 et 1997.

En 2010, le parti conservateur hongrois Union Civique/Fides gagna les élections haut la main. Le parti obtint une majorité absolue au parlement hongrois.  Il fallut décider de rédiger une toute nouvelle constitution; rédaction à laquelle tous les partis parlementaires prirent part. Cette constitution fut approuvée le 18 avril 2011 à 262 voix contre seulement 42 contre.  Elle fut promulguée une semaine après par le président hongrois. Elle entra en vigueur le 1er janvier 2012.

Quels sont les principales modifications à cette constitution?

1) Les pouvoirs de la Cour constitutionnelle sont limités au budget et aux impôts afin de réduire la dette de l’Etat en-dessous de 50% du PNB (la dette de l’Etat hongrois s’élève actuellement à 80% du PNB); 2) le président peut dissoudre le parlement si le budget n’est pas approuvé; 3) la révision de la législation fiscale et des pensions ne peut se faire que moyennant une majorité des 2/3; 4) bien que la loi sur l’avortement reste d’application, la vie du fœtus est protégée dès le moment de sa conception (les opposants à la modification pensent que ceci ouvre la porte à l’abolition ou à la restriction de la législation sur l’avortement); 5) le mariage est défini comme l’union d’un homme et d’une femme (bien que les couples du même sexe puissent contracter des contrats de vie commune); 6) les crimes lourds sont punis d’emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle ; 7) l’âge de la pension des magistrats est abaissé; 8 ) bien que le pays reste une république, le nom passe officiellement de “République hongroise” à la « Hongrie »; 9) le préambule de la constitution fait référence à la Sainte Couronne, à Dieu, à la Chrétienté, à la patrie et aux valeurs familiales. Dans ce préambule, il est aussi précisé qu’en 1944 lors de l’invasion allemande, le pays étant auparavant un Etat satellite du Troisième Reich, la Hongrie avait été privée de son indépendance. Certains critiques y voient une manœuvre cachée pour excuser la Hongrie de sa participation à l’Holocauste; 10) certaines compétences comme celles des pensions et des impôts peuvent être revues à la majorité des 2/3.

Les critiques de la constitution proviennent de plusieurs sources.  Les organisations de défense des droits de l’homme sont d’avis que les droits humains sont bafoués (par exemple à cause des articles sur l’avortement et sur l’emprisonnement à vie). De plus, la nouvelle constitution donne également des droits aux Hongrois à l’étranger, ce que certains partis slovaques considèrent comme un acte impérialiste. D’autres politiciens nationaux et internationaux craignent que la constitution ouvre la porte à une violation des droits des Hongrois non-chrétiens ou dénoncent les sous-entendus nationalistes de cette constitution. Un autre point de discussion est que le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a placé plusieurs personnes qui soutiennent sa politique dans des commissions dans lesquelles il n’y a plus le moindre pluralisme politique. La constitution a donné lieu à des manifestations de masse à Budapest ; manifestations qui – selon les organisateurs – ont réuni plus de 100.000 personnes le 2 janvier dernier.

La situation en Hongrie a déjà causé beaucoup de commotion au parlement européen, où l’ancien Premier Ministre belge Guy Verhofstadt (aujourd’hui à la tête de la fraction libérale ADLE) a demandé des sanctions contre les “réformes réactionnaires” sur base de l’article 7 du Traité de Lisbonne qui stipule que l’Union européenne peut imposer des sanctions à un pays qui ne respecte pas les principes de “la liberté, la démocratie, le respect des droit de l’homme et les libertés fondamentales, et la primauté du droit” (art. 6, 1er paragraphe). Il a été rapidement suivi dans cette plaidoirie par les écolos et les sociaux-démocrates européens. Qui plus est, la Commission européenne a exigé que le gouvernement hongrois change immédiatement les points de la réforme de la constitution qui mettent en danger l’indépendance de la Banque Centrale hongroise. Louis Michel (MR) déclara dans La Libre Belgique du 17.01.12 à propos de la situation en Hongrie que “le nationalisme égale l’exclusion” (il n’a pas spécifié si cette remarque valait aussi pour le MR, un parti très nationaliste qui participe à la séparation de la Belgique sur base linguistique).

La pertinence de cette question pour ce qui se passe actuellement en Belgique est évidente.

1)    Premièrement, le parti hongrois Fides a gagné les élections avec 3,3 millions de voix; ce qui est 500.000 voix de plus que tous les autres partis hongrois réunis. Attention, il s’agit ici d’un parti ayant des listes dans l’entièreté du pays. Cette situation n’est donc pas comparable à la situation belge où la N-VA a obtenu moins d’un tiers des voix dans une seule région. Selon ce parti, ce fait suffit pour mettre en application immédiatement son idéologie nationaliste. Un parti qui arrive à avoir 262 des 386 sièges d’un parlement ne peut être considéré comme un phénomène marginal;

2)    Les modifications à la constitution votées par le parti et par ses alliés politiques n’ont pas été implémentées de manière illégale. De plus, elles ont été approuvées avec l’appui de 90% des parlementaires (en Belgique, les partis qui demandent une “révision” de la constitution ne sont majoritaires que de quelques sièges);

3)    Même si certaines mesures du gouvernement hongrois peuvent être considérées comme douteuses, il n’y a ici aucune violation flagrante des droits des citoyens.  Il va de soi que la suspension prévue de la constitution belge, elle, en est une.

Si le gouvernement belge veut entrer dans l’illégalité, il risque des sanctions lourdes, allant d’amendes jusqu’à la procédure d’exclusion du pays de l’Union par la Cour de Justice européenne.

Nous citons volontiers ici le parlementaire européen Saïd El Khadraoui: “Les sanctions prises contre la Hongrie doivent aussi faire office d’exemple pour les autres Etats membres […] Dans le présent cas, les principes fondamentaux de l’Union sont bafoués par la Hongrie. Etant donné que des évolutions similaires sont en cours dans d’autres Etats membres, comme la Roumanie et la Bulgarie, il est capital que la Commission montre les dents.” (Communiqué de presse du S&D/sp.a du 18 janvier 2012).

La particratie nationaliste qui entend suspendre (lisez : violer) la constitution belge afin de contourner le contrôle démocratique des élections préalables pour ensuite démanteler le Sénat et continuer à disloquer les institutions belges sait donc à quoi elle doit s’attendre.