DE MELTDOWN VAN HET TAALFEDERALISME – LE MELTDOWN DU FEDERALISME LINGUISTIQUE


DE MELTDOWN VAN HET TAALFEDERALISME

De kerncentrale van Fukushima in Japan is buiten controle. Nadat een tsunami en een aardbeving enkele dagen geleden het land en de centrale troffen, waarbij het koelsysteem van de kernreactoren buiten werking werd gesteld, treedt nu een nucleaire “meltdown” of kernsmelting op. Dat gebeurt wanneer de kern van de reactor oververhit raakt en brandstofelementen smelten. Zo komt radioactief materiaal vrij dat schadelijk en zelfs dodelijk is.

Laten we wel wezen, de gevaren van kernenergie zijn genoegzaam bekend sedert de jaren 1970 en 1980 (nucleair incident Three Mile Island in 1979 en Tsjernobyl in 1986).

Ook hier was de Japanse overheid meer dan gewaarschuwd. Al enkele jaren geleden waarschuwde professor Katsuhiko (universiteit Kobe) dat de nucleaire centrales in Japan een “fundamentele kwetsbaarheid” hebben in het geval van grote aardbevingen (The Guardian, 12 maart 2011). Japan, dat zeer gevoelig is voor aardbevingen, telt vandaag liefst 35 kerncentrales en begon 40 jaar geleden met het bouwen ervan. De kerncentrale van Fukushima telt 6 reactoren. Vier ervan zijn momenteel zwaar beschadigd.
Al in 1972, zo schrijft The New York Times vandaag,  waarschuwde Stephen Hanauer van de Atomic Energy Commission dat de waterreactoren van General Electric een zwakte in hun ontwerp hebben die kan leiden tot exact wat er gebeurt met de reactoren in Fukushima. Hij beval aan die reactoren onmiddellijk te bannen. Zijn aanbeveling werd genegeerd, niet omdat hij fout zat, maar omdat zo’n beslissing volgens de nucleaire sector “het einde van nucleaire energie kon betekenen”. Op dat moment was reactor 1 (1971) al gebouwd. Toch volhardde men in de boosheid: in 1974 werd reactor 2 operationeel, in 1976 reactor 3, twee jaar later reactor 4 en 5 en tenslotte, in oktober 1978, reactor 6.

Tepco (Tokyo Electric Power Company), het electriciteitsbedrijf van Tokio dat de centrale bouwde en beheert, heeft bovendien een bedenkelijke reputatie opgebouwd. De Japanse eerste minister zelf werd pas één uur nadat de brandende centrale al voor het eerst op de televisie te zien was van het eerste incident op de hoogte gebracht. Tepco heeft bovendien het grootste deel van zijn personeel van de centrale weggehaald, waardoor het lot van Japan nu afhangt van vijftigtal, zeer moedige vrijwilligers. Het bedrijf is niet aan zijn proefstuk toe. In 2002 nam de directie ontslag, nadat bekend werd dat meer dan 200 verklaringen in 20 jaar vals waren. Liefst 97 nucleaire incidenten (waarvan 19 kritieke) werden tussen 1978 en 2002 door verscheidene electriciteitsmaatschappijen niet aan de overheid meegedeeld. In die lijst werd Tepco het meest vernoemd. Toen in 2007 in de centrale van Kashiwazaki-Kariwa – de grootste ter wereld – na een aardbeving brand uitbrak en radioactiviteit vrij kwam, was er ook al een gebrek aan transparantie, met terechte zorgen van de bevolking tot gevolg. In vroegere tijden zou de Japanse Keizer Masataka Shimizu, de topman van Tepco, al lang bevolen hebben harakiri te plegen…

Overigens is ook de houding van de Japanse regering is niet consequent. Vier dagen lang hoorden we tegenstrijdige berichten, maar de verklaringen dat er geen gevaar was voor een kernsmelting, dat de toestand onder controle was, dat de volksgezondheid niet bedreigd werd, dat alles nog wel meeviel enz. overheersten zowel bij TEPCO en de overheid als bij de internationale experten. “De sfeer is goed”, kortom. Op 16 maart 2011 brak de Keizer van Japan echter de goed-nieuws-show door te verklaren dat de toestand oncontroleerbaar was…

Le Soir, 15.03.11 (Kroll)
Le Soir, 15.03.11 (Kroll)

Eén en ander doet denken aan het Belgische federalisme. Ook in ons land werd veertig jaar geleden begonnen met het instellen van een onwerkbaar systeem, dat van in het begin op kritiek stuitte van (buitenlandse) experts. Al in de jaren 1960 hebben de traditionele partijen in hun congresteksten duidelijk en meermaals het gevaar van het tweeledige taalfederalisme benadrukt. De overheid sloeg alle adviezen in de wind en ging in vijf fases door met de taalfederalistische hervorming, die België duur, ingewikkeld, inefficiënt, onstabiel en complex maakte. Adjectieven die je zo zou kunnen toepassen op de kerncentrale van Fukushima. Al na de eerste fase zei Leo Tindemans (CVP) in de Senaat dat buitenlandse experts hem hadden verzekerd dat het Belgisch federalisme tot separatisme zou leiden. Hij werd niet gehoord. Meer nog, “onze” politici volharden in de boosheid en bereiden al volop een zesde staatshervorming voor, die de situatie alleen maar erger zal maken en zal leiden tot de “meltdown” van het Belgische politieke en federale systeem.

De gelijkenissen tussen het drama in de kerncentrale van Fukushima en de huidige “Belgische” politiek zijn dus treffend… De politici maakten ons – net als in Japan – wijs dat het om een stabiel systeem ging. Maar nu hun recepten niet meer werken, grijpen ze in paniek terug naar alle denkbare formules, met inbegrip van de splitsing van het land, net als de Japanners nu in allerijl met zeewater of helicopters – tegen beter weten in – alsnog een kernsmelting willen voorkomen of de schade willen beperken.
Overigens bewijst de nucleaire ramp in Japan nogmaals dat de échte problemen niet stoppen aan grenzen van continenten, landen, laat staan aan taalgrenzen. In alle domeinen – milieu, kernenergie, justitie, economie … – is er nood aan meer Europese en zelfs internationale eenheid, hetgeen natuurlijk haaks staat op een (verdere) opsplitsing van België. Terwijl “onze” politici discussiëren over zogezegd “belangrijke” problemen zoals de splitsing van BHV of de splitsing van de bevoegdheid omtrent de afritten van de Brusselse ring, worden we geconfronteerd met bankencrises, asielcatastrofes en nucleaire rampen.

De geschiedenis zal een vernietigend oordeel vellen over deze nihilistische generatie politici.

LE « MELTDOWN » DU FEDERALISME LINGUISTIQUE

La centrale nucléaire de Fukushima au Japon est hors de contrôle. Après le  tremblement de terre  et le tsunami  qui l’a suivi  il y a quelques jours,  la centrale  dont les systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires  ont été mis hors service est maintenant en situation  de  “meltdown“,  c’est-à-dire, de fusion du noyau du réacteur.  Cela se passe quand les barres de combustible du réacteur surchauffent,  fondent et qu’il ya émission  de particules radioactives nocives, voire mortelles.

Il faut reconnaître franchement que les dangers du nucléaire sont connus depuis les années 1970 et 1980 (incident nucléaire de Three Mile Island en 1979 et Chernobyl en 1986).

Le gouvernement japonais en était  tout à fait informé.  Il y a déjà quelques années, le professeur Katsuhiko (Université de Kobe) l’avait averti que les centrales nucléaires au Japon  avaient  des problèmes fondamentaux de vulnérabilité  en  cas de grands tremblements de terre (The Guardian, le 12 mars 2011). Le Japon,  qui est très sensible aux tremblements de terre,   est équipé, aujourd’hui  d’au moins 35 centrales nucléaires, dont la construction a commencé il y a 40 ans. La centrale nucléaire de Fukushima  comporte 6 réacteurs. Quatre d’entre eux sont actuellement fortement endommagés.

Le New York Times écrit aujourd’hui, que déjà en 1972, Stephen Hanauer de la Commission de l’Énergie Atomique avait prévenu que les réacteurs à eau  bouillante de  la General Electric comportaient  des faiblesses  dans leur conception qui pouvaient conduire à exactement ce qui s’est passé avec les réacteurs  de la centrale de Fukushima. Il avait recommandé  de bannir immédiatement ces types de réacteurs. Sa recommandation a été ignorée, non pas parce qu’elle était erronée, mais parce qu’une telle décision, suivant l’industrie nucléaire “pouvait signifier la fin de l’énergie nucléaire “. À cette époque le  réacteur N°1 (1971) était déjà construit. Néanmoins malgré la colère ils ont persisté: en 1974,  le réacteur N° 2 était opérationnel, en 1976, le  réacteur  N° 3, deux ans plus tard, les réacteurs N° 4 et 5 et enfin, en octobre 1978,  le réacteur N°6.

TEPCO (Tokyo Electric Power Company), la  société d’énergie électrique de Tokyo qui a construit et gère la centrale a, de plus, une réputation douteuse. Le premier ministre japonais lui-même fut mis au courant une heure après que l’incendie se soit déclaré pour la première fois  et rapporté dans  une émission de télévision.  TEPCO a  retiré la plus grande partie  de son personnel de la centrale, laissant le sort du Japon  entre les mains d’une cinquantaine  de  très courageux volontaires.  La compagnie n’en est pas à son premier coup. En 2002, déjà, le Conseil d’administration  avait du démissionner, après  la révélation que  plus de 200 déclarations depuis  20 ans étaient  des faux.  97 incidents nucléaires, au moins,  (dont 19  critiques) entre 1978 et 2002 dans plusieurs entreprises de production d’électricité n’ont pas communiquées au gouvernement. Dans cette liste, la  plus nommée était Tepco.  Lorsqu’en 2007 dans la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa – la plus importante dans le monde –, suite à  un tremblement de terre, un  incendie a éclaté et libéré  des particules  radioactives, il  y a eu aussi un manque de transparence, et de considération  pour les préoccupations légitimes de la population. En d’autres temps, l’Empereur japonais aurait déjà depuis longtemps ordonné à Masataka Shimizu, le PDG  de Tepco,  de se faire harakiri …

Quant à l’attitude du gouvernement japonais elle n’est pas  cohérente. Pendant quatre jours,  nous avons entendu des messages contradictoires : les déclarations qu’il n’y avait aucun danger  de fusion nucléaire, que la situation était sous contrôle, que la santé publique n’était pas menacée, que tout était encore  gérable, etc., publiées par TEPCO,  le gouvernement et les experts internationaux se résumaient à  un rassurant : « Tout va bien » . Le 16 mars 2011 l’Empereur du Japon, mis fin à cette comédie en déclarant que la situation était devenue incontrôlable.

Une comédie dramatique  qui rappelle le fédéralisme belge. Dans notre pays,  également, il y a quarante ans, la mise en place d’un système institutionnel impraticable, critiqué  dès le début par les experts étrangers  a commencé. Déjà dans les années 1960, les partis traditionnels dans les textes  de leurs Congrès  avaient clairement et à plusieurs reprises, souligné le danger d’un fédéralisme linguistique à deux composantes. Le pouvoir politique a jeté toutes  ces avis aux oubliettes pour se lancer dans la réforme de l’Etat sur base linguistique en cinq étapes, laquelle à rendu la gestion de la Belgique chère, compliquée, inefficace, instable et complexe. Adjectifs qui s’appliquent parfaitement à la centrale nucléaire  de Fukushima. Déjà après la première phase de la réforme, Leo Tindemans (CVP)  avait déclaré au Sénat que des experts étrangers lui avaient assuré que le fédéralisme belge conduirait au séparatisme. Il n’a pas été entendu. Qui plus est, « nos » politiciens persistent et dans l’affrontement, préparent une sixième réforme de l’État, qui  rendra la gestion du pays plus difficile et mènera à l’effondrement du système politique belge et du système fédéral.

Les similitudes entre le drame de la centrale nucléaire de Fukushima et la « politique  belge » actuelle  sont frappantes … Les politiciens  nous font croire  – tout comme au Japon – que  notre  système  est stable. Mais maintenant  que leurs recettes  ne fonctionnent plus,  ils sont saisis  de  panique  et envisagent  toutes les formules imaginables, y compris la scission du pays,  à l’instar des japonais  qui  luttent avec de l’eau de mer et des hélicoptères – à l’encontre   du  bon sens –  pour éviter  l’effondrement  des réacteurs et limiter les dégâts.

La catastrophe nucléaire du Japon  démontre, une fois de plus que les vrais problèmes ne s’arrêtent pas aux frontières des continents, des pays, sans parler d’une frontière linguistique. Dans tous les domaines – environnement, énergie nucléaire,  justice, économie, etc. –  il  n’est question que  d’unification, tant au niveau  européen que sur la scène  internationale, cette tendance va évidemment à l’encontre d’une division (supplémentaire)  de   la Belgique.  Pendant  que “nos” politiciens discutent de  soi-disant « importantes questions » telles que la scission de BHV ou la scission des  compétences  pour les sorties du ring de Bruxelles, nous sommes confrontés  à   des crises bancaires,   une explosion sans précédent  des  demandes d’asile et   une catastrophe nucléaire.

L’histoire  jugera  sévèrement  les politiciens de cette génération nihiliste.