TIJD VOOR BELGISCH ONDERWIJS ! – POUR QUAND UN ENSEIGNEMENT BELGE?

KLACHT TEGEN HET “VLAAMS” ONDERWIJS IN BRUSSEL

Op 7 maart 2011 diende de Franstalige gemeenschap klacht in bij het Grondwettelijk Hof over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De “Vlaamse” gemeenschap wil immers voorrang geven aan de inschrijving van leerlingen van ouders die bewijzen Nederlands te kennen. De Franstalige Gemeenschap wil daarentegen dat het Nederlandstalige onderwijs meer allochtonen en anderstaligen opneemt, iets wat volgens hen te weinig gebeurt door de maatregelen in het decreet.

Opnieuw wordt de vinger op de federalistische wonde gelegd. Sinds het onderwijs in België in 1988 is gesplitst, is er geen verbetering gekomen van het taalonderwijs, integendeel (met uitzondering van het beperkt aantal tweetalige scholen in het Franstalig onderwijs). De Noord-Belgische jeugd kent steeds minder Frans en het Nederlands van de Zuid-Belgische jeugd gaat er veel te langzaam op vooruit. Dat schept vooral problemen in tweetalige gebieden als Brussel en Brabant.

Nochtans moeten de Belgen gelijk behandeld worden. Voorrangsregels op basis van de moedertaal van de ouders zijn dan ook uit den boze. Dat zou een “socialist” als Pascal Smet (SP.a), de “Vlaamse” minister van onderwijs goed moeten weten. Maar hij heeft een zeker excuus: de Belgen leven nu eenmaal in een taalapartheidssysteem waarbij rechten worden toegekend of geweigerd al naargelang van de taal van de burger. Deze discriminatie kan niet lang zo.

Interessant was deze passage in de krant Brussel Deze Week van 17 maart:

“Het Groothertogdom Luxemburg was bij de eersten in Europa die resoluut kozen voor meertalig onderwijs. In 1912 werd een wet van kracht die het onderwijs in het Duits, Frans en Luxemburgs verplicht maakte. In alle openbare scholen leren de kinderen lezen en schrijven in het Duits, en in het tweede leerjaar begint het aanleren van het Frans. Tot het eind van de middelbare school blijft de onderwijstaal gemengd: de lessen worden in het Frans of in het Duits gegeven volgens de opties die de leerling gekozen heeft. De voertaal is het Luxemburgs. Sommigen hebben het over meertaligheid als moedertaal van de Luxemburgers. Het succes van hele generaties studenten, van de economie van het land en van de sociale cohesie is te danken aan de Luxemburgse beleidsmakers, die pio­niers in meertaligheid waren.”

Laten we niet vergeten dat het Groot-Hertogdom Luxemburg één van de rijkste landen ter wereld is en dat de meertaligheid van de Luxemburgers daar zeker toe heeft bijgedragen.

Wat in Luxemburg kan, kan in België natuurlijk ook. Wanneer schaffen we dus in het belang van alle Belgen dat taalfederalisme af en richten we meertalig onderwijs in? Het Nederlands, het Frans en het Duits, de Belgische economie en samenleving zullen er alleen maar wel bij varen.

 

PLAINTE CONTRE L’ENSEIGNEMENT “FLAMAND” A BRUXELLES

Le 7 mars 2011, la communauté francophone a formulé une plainte devant la Cour constitutionnelle concernant l’enseignement néerlandophone à Bruxelles. La communauté « flamande » entend en effet donner priorité à l’inscription d’élèves de parents qui prouvent la connaissance du néerlandais. En revanche, la communauté francophone veut que l’enseignement néerlandophone se charge davantage des allochtones et des allophones, ce que les mesures prescrites par le décret ne favoriseraient pas.

De nouveau, le problème du fédéralisme est mis en exergue. Depuis la scission de l’enseignement en Belgique en 1988, l’enseignement des langues ne s’est pas amélioré, au contraire (à l’exception du nombre réduit d’écoles bilingues dans l’enseignement francophone). La jeunesse de la Belgique du nord maîtrise de moins en moins le français et le néerlandais des Belges du sud progresse trop lentement. Cette situation crée surtout des problèmes dans des zones bilingues comme Bruxelles et le Brabant.

Néanmoins, les Belges doivent être traités sur pied d’égalité. Des règles de priorité sur la base de la langue maternelle des parents sont donc proscrites. Un « socialiste » comme Pascal Smet (SP.a), le ministre « flamand » de l’enseignement devrait le savoir. Toutefois, il a une certaine excuse : les Belges vivent en effet dans un système d’apartheid linguistique dans lequel des droits sont accordés et refusés en fonction de la langue du citoyen. Cette discrimination n’est pas tenable.

Par ailleurs, on pouvait lire ce passage intéressant dans l’hebdomadaire « Brussel Deze Week » du 17 mars :

« Le Grand-Duché de Luxembourg était parmi les premiers en Europe à choisir résolument pour un enseignement bilingue. En 1912, une loi est entrée en vigueur qui rendait obligatoire l’enseignement en allemand, en français et en luxembourgeois. Dans toutes les écoles publiques, les élèves apprennent à lire et à écrire en allemand, et en deuxième année commence l’étude du français. Jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire la langue de l’école reste mixte : les cours sont donnés en français ou en allemand selon l’option choisie par l’élève. La langue véhiculaire est le luxembourgeois. D’aucuns font état du multilinguisme comme langue maternelle des Luxembourgeois. Le succès de toute une série de générations d’étudiants, de l’économie du pays et de la cohésion sociale est dû aux politiciens luxembourgeois, qui étaient des pionniers du multilinguisme. »

N’oublions pas que le Grand-Duché de Luxembourg est l’un des pays les plus riches au monde. Et que le multilinguisme des Luxembourgeois y a certainement contribué.

Ce qui est possible au Luxembourg est évidemment aussi possible en Belgique. Quand donc supprimons-nous le fédéralisme linguistique et organisons-nous un enseignement multilingue dans l’intérêt de tous les Belges ? Le néerlandais, le français et l’allemand, l’économie et la société belges vont en tirer bénéfice.