WIE DOM OF ONWETEND IS, STEMT OP DE N-VA OF HET VB – CELUI QUI EST STUPIDE OU IGNORANT VOTE POUR LA N-VA OU LE VB – DUMME UND IGNORANTE STIMMEN FÜR DIE N-VA ODER VB

Afbeelding – Image – Bild: kopstukken van het “Vlaams” Belang kwamen in 2024 in opspraak wegens hun banden met Chinese inlichtingendiensten – Spitzenfiguren des „Vlaams“ Belang wurden 2024 wegen ihrer Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten diskreditiert – Des figures de proue du “Vlaams” Belang ont été discrédités au courant de l’année 2024 à cause de leurs liens avec les services secrets chinois

Bron – Source – Quelle: Facebook

Op 9 juni 2024 kan u, voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, bijna overal in België voor onze partij en beweging stemmen. Hieronder vindt u de lijsten met onze kandidaten.

Le 9 juin 2024 vous pouvez voter, pour la Chambre de Représentants, presque partout en Belgique pour notre parti et movement. Ci-dessous vous trouvez les listes avec nos candidats.

Am 9. Juni 2024 können Sie für die Abgeordnetenkammer fast überall in Belgien für unsere Partei und Bewegung stimmen. Nachstehend finden Sie die Listen unserer Kandidaten.

ANTWERPEN – ANVERS – ANTWERPEN

LIJST – LISTE – LISTE:

Kandidaat-titularissen – Candidats-titulaires – Ordentlicher Kandidaten

1. Frederik Voets

Kandidaat-opvolgers – Candidats-suppléants – Ersatzkandidaten

1. Jeanine Magermans
2. Jean-Luc Hautier
3. Erna Van den Broeck
4. Jelle Sophie
5. Christine Philippe
6 Leorat Berisha

BRABANT

“VLAAMS”-BRABANT – BRABANT “FLAMAND” – “FLÄMISCH”-BRABANT

LIJST – LISTE – LISTE:

Kandidaat-titularissen – Candidats-titulaires – Ordentlicher Kandidaten

1. Hans Van de Cauter
2. Ine Devos
3. Tim Hottelet

Kandidaat-opvolgers – Candidats-suppléants – Ersatzkandidaten

1. Magy Maenhoudt
2. William Maghiels
3. Agnes Van Bael
4. Frank Ramaekers
5. Edoxie Ketcha Batchamen
6. William De Witte

“WAALS”-BRABANT – BRABANT “WALLON” – “WALLONISCH”-BRABANT

LIJST – LISTE – LISTE:

Kandidaat-titularissen – Candidats-titulaires – Ordentlicher Kandidaten

1. Fabian Choffray

Kandidaat-opvolgers – Candidats-suppléants – Ersatzkandidaten

1. Monique Brel
2. Yves Pels
3. Corine Claerhout
4. Marc Delouvroy
5. Ekodi Wa-Nyamangombe
6. Martin Michelet

BRUSSEL – BRUXELLES – BRÜSSEL

LIJST – LISTE – LISTE:

Kandidaat-titularissen – Candidats-titulaires – Ordentlicher Kandidaten

1. Cathy Allaert
2. Jérémy Charlier

Kandidaat-opvolgers – Candidats-suppléants – Ersatzkandidaten

1. Alice Janss
2. Brandi Cecere
3. Valérie Claerhout
4. Jean Stevens
5. Marie-Hélène Linster
6. Giuseppe Baudewyns

HENEGOUWEN – HAINAUT – HENNEGAU

LIJST – LISTE – LISTE:

Kandidaat-titularissen – Candidats-titulaires – Ordentlicher Kandidaten

1.   Nicolas Barrault

Kandidaat-opvolgers – Candidats-suppléants – Ersatzkandidaten

1. Rachida Rabbani
2. Valentin Vanhelleputte
3. Marie Merchez
4. Cédric Lionnet
5. Maria Papageorgiou
6. Patrick Vanovertveldt

LIMBURG – LIMBOURG – LIMBURG

LIJST – LISTE – LISTE:

Kandidaat-titularissen – Candidats-titulaires – Ordentlicher Kandidaten

1. François Breyssem

Kandidaat-opvolgers – Candidats-suppléants – Ersatzkandidaten

1. Leah De Paepe
2. Jean-Marc Vriamont
3. Sandra Cuyvers
4. Guido Loix
5. Joelle Boone
6. Bruno Yammine

LUIK – LIEGE – LÜTTICH

LIJST – LISTE – LISTE:

Kandidaat-titularissen – Candidats-titulaires

1. Karim Bencheikh

Kandidaat-opvolgers – Candidats-suppléants – Ersatzkandidaten

1. Thi Luong
2. Baudouin Hubené
3. Caroline Hanskens
4. Marnic Torcque
5. Cécile Pottiez
6. Ruben Cottenjé de Dauphin

NAMEN – NAMUR – NAMÜR

LIJST – LISTE – LISTE:

Kandidaat-titularissen – Candidats-titulaires – Ordentlicher Kandidaten

1. Claude Heyman

Kandidaat-opvolgers – Candidats-suppléants – Ersatzkandidaten

1. Pascale Marlier
2. Constant Maes
3. Karine Michiels
4. Thierry Dubuisson
5. Wivine Matthys
6. Eddy Desmet

OOST-VLAANDEREN – FLANDRE ORIENTALE – OSTFLANDERN

LIJST – LISTE – LISTE:

Kandidaat-titularissen – Candidats-titulaires – Ordentlicher Kandidaten

1. Benedict Verbiest

Kandidaat-opvolgers – Candidats-suppléants – Ersatzkandidaten

1. Elisabeth Roberti
2. Philippe Nicolas
3. Marianna Vanlaeken
4. Erik Van der Eedt
5. Daisy Hutsebaut
6. Rudiger Rombauts

DE B.U.B. WIL EEN DAM OPWERPEN TEGEN HET SEPARATISME!

Tijdens de afgelopen electorale campagne werd vooral, maar zeker niet uitsluitend, in het noorden van België een enorme media-aandacht toebedeeld aan de separatisten van het “Vlaams” Belang en van de N-VA. Niet alleen zijn deze twee rabiaat anti-Belgische partijen overbelicht in de media, maar ook baden ze in de overheidssubsidies. Die worden betaald door elke Belg van Oostende tot Aarlen. Samen bezitten ze de kolossale som van 51 miljoen euro, ongeveer 1/3 van het gezamenlijke kapitaal van alle Belgische partijen (link). Sterker nog: de N-VA is rijker dan alle Nederlandse partijen samen (link). Deze waanzin moet stoppen.

De B.U.B. vindt het hallucinant dat de media het “Vlaams” Belang, een partij die amper vijftien jaar geleden nog werd weggezet als een bende doorgedraaide extremisten (wat zelfs klopt) een heldenstatus toebedelen. En dat ze de al even extreme N-VA, die voortdurend chantage pleegt door te suggereren of zelfs te verklaren met het “Vlaams” Belang op het zogenaamde “Vlaams” niveau te willen samenwerken, als een normale partij blijven beschouwen.

De politiek van traditionele partijen die vandaag vertellen met de N-VA te willen regeren, is beschamend. In geen enkel land ter wereld zouden traditionele partijen ook maar durven te suggereren dat een separatist als Bart De Wever, de voorzitter van de N-VA, een ernstige kandidaat-premier is. Behalve in België. Door hun gedoogbeleid t.o.v. de separatisten, zijn de particraten en hun dociele media de voornaamste gangmakers van de relatieve opmars van die stroming.

Een flamingantische “tsunami”?

Inderdaad moeten we die opmars relativeren. We brengen even in herinnering dat separatistische partijen al in 2010 samen 40 zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers behaalden. Als we de peilingen mogen geloven, zou dit aantal vandaag – in het voor hen meest gunstige geval – stijgen tot 46 zetels. Met andere woorden, een winst van zes zetels op 15 jaar. Tegenover de vorige verkiezingen gaat het om een winst van drie zetels. Dat is bezwaarlijk een “tsunami” te noemen. Dat die partijen samen winnen komt niet omdat de N-VA, een partij die sedert 2014 elke verkiezing heeft verloren, erop vooruitgaat, maar wel omdat het “Vlaams” Belang groter wordt. Beide partijen zijn immers grotendeels communicerende vaten. Hoe meer het VB wint, hoe meer de N-VA verliest. En vice versa. Eerder al wijdde de B.U.B. een publicatie aan dit fenomeen.

De zielige stem van de minderheid

Ondanks het enorme fortuin en de doorlopende media-aandacht waarvan deze clubs genieten, stemden in 2019 maar 23% van de kiesgerechtigde Belgen op een van deze twee partijen. Zelfs in het noorden van België stemde slechts 38% van het electoraat op deze taalnationalistische onruststokers. Kortom, noch de N-VA, noch het VB halen 50% van de stemmen. Zelfs hun opgetelde scores komen niet in de buurt van dit aantal en dit noch op het nationale, noch op het regionale en communautaire bestuursniveau.

Dat is beschamend gelet op de buitenissige media-aandacht en buitensporige middelen waarop deze fascistoïde organisaties zich kunnen beroepen.

Niemand staat boven de wet 

De B.U.B. wijst erop dat deze partijen staatsgevaarlijke organisaties zijn. De activiteiten van de mandatarissen van deze overgesubsidieerde sektes zijn in flagrante overtreding met artikel 233 van het Belgisch Strafwetboek. Dat bepaalt dat personen en organisaties die het openbaar gezag uitoefenen geen maatregelen mogen bedisselen die strijdig zijn met wetten of Koninklijke Besluiten. Nochtans beraamt het VB een eenzijdige uitroeping van de “Vlaamse” onafhankelijkheid en wil de N-VA de Grondwet negeren om het “confederalisme” – een verdrag tussen twee of meer onafhankelijke staten – in te voeren.

Sterker nog, als de N-VA zijn separatistische staatsgreep niet krijgt, sluit de partij zelfs geweld niet uit. Bij monde van haar voorzitter, Bart De Wever, riep de organisatie hier al meermaals im- of expliciet toe op. We citeren:

Als we na 2024 opnieuw een onherkenbare bestuursbrei krijgen zoals Vivaldi, dan voorspel ik een implosie van het systeem […] Ik sluit zelfs burgerlijke onlusten niet uit. Dat mensen elkaar te lijf gaan op straat” (Krant van West-Vlaanderen, 9 juli 2021). Of nog: “Kijk naar […] de bestorming van het Capitool in Amerika. Is het dan zo raar te denken dat het protest ook in ons land militante vormen kan aannemen? […] als er straks een tweede Vivaldi komt […] dan zou ik dat niet uitsluiten. Er komt een dag dat de mensen het niet meer gaan verdragen. Dan volgt de implosie” (De Zondag, 26 mei 2024).

Deze woorden vertonen een opvallende gelijkenis met wat Slobodan Milosevic, de voormalige president van Servië, die later wegens oorlogsmisdaden voor het Joegoslavië-tribunaal moest verschijnen, op 28 juni 1989, twee jaar vóór de Joegoslavische burgeroorlog, verklaarde: “We moeten opnieuw strijd voeren. Geen gewapende strijd weliswaar, al mogen we die niet uitsluiten” (link).

Er is meer. Immers, uit een onderzoek van de Orde van “Vlaamse” Balies blijkt dat geen enkele partij meer voorstellen heeft die de rechtsstaat bedreigen dat de N-VA. Ze wordt daarin op de voet gevolgd door het “Vlaams” Belang (link).

Twintig jaar geleden werd het toenmalige “Vlaams” Blok trouwens al eens veroordeeld voor racisme. Maar blijkbaar – we herhalen het – is het vandaag geen probleem voor de media om een partij die toen (en tot voor kort) werd weggezet als een stelletje radicale marginalen vandaag te omarmen als ware helden.

Voor de B.U.B. is noch de wet, noch de Grondwet een vodje papier, wat sommige politici daar ook mogen van denken.  

Geen enkele partij staat boven de wet. Men kan niet vragen aan de burgers de rechtsstaat te respecteren en tegelijk partijen rijkelijk subsidiëren om het tegendeel te doen.  Enkel domme of onwetende burgers stemmen op separatistische partijen. Dat klinkt hard, maar het is de waarheid.

Medeplichtige particratie

Daarbij moet opgemerkt worden dat alle andere partijen die niet meertalig, noch Belgisch zijn en niet ijveren voor de eenheid van België de opkomst van deze radicaal-rechtse idioten mogelijk maken. De hele particratie, van links tot rechts, is dus schuldig. Geen enkele machtspartij gaat vrijuit. Ze hebben trouwens allemaal met minstens een van de twee partijen geregeerd en dit op elk beleidsniveau.

Onwerkbaar taalfederalisme

Wat meer is, ze hebben een verdelend, peperduur, inefficiënt, ongrondwettelijk en onwerkbaar systeem ontworpen – het taalfederalisme – dat ze tégen de wil van de meerderheid van de Belgen in stand houden. Geheel in overeenstemming met het programma van de separatistische dwazen en gesteund door de volgzame media wordt België sedert 1970 in zes ( ! ) “staatshervormingen” stap voor stap ontmanteld door liberalen, socialisten, groenen, centristen en christendemocraten.

De traditionele partijen, die allemaal het overgrote deel van de bestaande splitsingen willen behouden en waarvan een deel zelfs nieuwe splitsingen van Belgische bevoegdheden verdedigt, kunnen noch de N-VA, noch het VB bestrijden zonder deels hun eigen programma aan te vallen. Dat is hun fatale zwakte.

Deze partijen zouden niet alleen hun welgemeende excuses aan de Belgen moeten aanbieden voor de puinhoop die ze veroorzaakt hebben, maar ook hun eigen taalnationalisme op de vuilnisbelt van de geschiedenis, waar het thuishoort, moeten gooien. Het is dat of in de volstrekte irrelevantie wegdeemsteren.

Indien België een bedrijf was met aandeelhouders, dan was de incompetente en machtswellustige directie al lang collectief ontslagen. Gelukkig kan u op 9 juni 2024 bijna overal in ons mooie België op de unitaristische B.U.B. stemmen.

LE B.U.B. VEUT CONSTITUER UN REMPART CONTRE LE SEPARATISME

Au cours de la dernière campagne électorale, les séparatistes du « Vlaams » Belang et de la N-VA ont bénéficié d’une attention médiatique énorme, surtout, mais certainement pas exclusivement, dans le nord de la Belgique. Non seulement ces deux partis violemment anti-belges sont surexposés dans les médias, mais ils bénéficient également de subventions publiques. Celles-ci sont payées par chaque Belge d’Ostende à Arlon. Ensemble, ils possèdent la somme colossale de 51 millions d’euros, soit environ 1/3 du capital de tous les partis belges réunis (lien). En effet, la N-VA est plus riche que tous les partis néerlandais réunis (lien). Cette folie doit cesser.

Selon le B.U.B., il est hallucinant que les médias attribuent un statut héroïque au “Vlaams” Belang, un parti qui, il y a à peine 15 ans, était encore considéré comme une bande d’extrémistes malades (ce qui est même vrai). Il est également hallucinant que la N-VA, tout aussi extrémiste, qui fait constamment du chantage en suggérant ou même en disant qu’elle veut coopérer avec le « Vlaams » Belang au niveau dit « flamand », continue à être considérée comme un parti normal. La politique des partis traditionnels qui disent aujourd’hui qu’ils veulent gouverner avec la N-VA est honteuse.

Dans aucun pays au monde, les partis traditionnels n’oseraient même suggérer qu’un séparatiste comme Bart De Wever, le président de la N-VA, soit un candidat sérieux au poste de premier ministre. Sauf en Belgique. Par leur complicité avec les séparatistes, les particrates et leurs médias dociles sont les principaux animateurs de l’avancée relative de ce courant.

Un « tsunami » flamingant?

Il faut en effet mettre cette avancée en perspective. Rappelons brièvement que déjà en 2010, les partis séparatistes avaient obtenu ensemble 40 sièges à la Chambre des Représentants. Si l’on en croit les sondages, ce chiffre passerait aujourd’hui – dans le meilleur des cas pour eux – à 46 sièges. En d’autres termes, un gain de six sièges. Par rapport aux dernières élections, cela représente un gain de trois sièges. On peut difficilement qualifier cela de « tsunami ». Si ces partis gagnent ensemble, ce n’est pas parce que la N-VA, qui a perdu toutes les élections depuis 2014, progresse, mais parce que le “Vlaams” Belang prend de l’ampleur. En effet, les deux partis sont en grande partie des vases communicants. Plus le VB gagne, plus la N-VA perd. Et vice versa. Le B.U.B. a déjà consacré une publication à ce phénomène.

La voix pathétique d’une minorité

Malgré l’énorme fortune et l’attention médiatique permanente dont bénéficient ces clubs, seuls 23 % des Belges éligibles ont voté pour l’un de ces deux partis en 2019. Même dans le nord de la Belgique, seuls 38 % des électeurs ont voté pour ces agitateurs linguistico-nationalistes. Bref, ni la N-VA ni le VB n’atteignent 50 % des voix et même leurs scores cumulés ne s’approchent pas de ce chiffre et ce, ni au niveau national, ni au niveau des gouvernements régionaux et communautaires.

Il s’agit d’une honte si l’on considère la couverture médiatique extravagante et les ressources excessives sur lesquelles ces organisations fascistes peuvent compter.

Personne n’est au-dessus de la loi

Le B.U.B. rappelle que ces partis constituent un danger pour l’Etat. Les activités des mandataires de ces sectes sursubventionnées sont notamment en violation flagrante de l’article 233 du Code pénal belge. Celui-ci stipule que les personnes et les organisations exerçant l’autorité publique ne peuvent planifier des mesures contraires aux lois et aux Arrêtés Royaux. Pourtant, le VB veut declarer de manière unilatérale l’indépendance de la “Flandre”, tandis que la N-VA souhaite mettre de côté la Constitution pour introduire le « confédéralisme » – un traité entre deux ou plusieurs États indépendants.

Si la N-VA n’obtient pas son coup de force séparatiste, le parti n’exclut même pas la violence. Par l’intermédiaire de son président, Bart De Wever, l’organisation y a appelé im- ou explicitement à plusieurs reprises. Nous citons :

« Si après 2024, nous aurons de nouveau un imbroglio gouvernemental méconnaissable comme la Vivaldi, alors je prédis une implosion du système […] Je n’exclus même pas des troubles civils. Que les gens s’attaquent les uns les autres en rue ».  (Krant van West-Vlaanderen, 9 juli 2021).

Ou encore: « Regardez […] la prise d’assaut du Capitole en Amérique. Est-il si étrange de penser que la protestation pourrait prendre des formes militantes chez nous aussi? […] s’il y a bientôt un deuxième Vivaldi […] je ne l’exclus pas. Il y aura un jour où les gens ne le supporteront plus. L’implosion suivra » (De Zondag, 26 mei 2024).

Ces propos sont similaires à ceux tenus par Slobodan Milosevic, l’ancien président de la Serbie, jugé pour crimes de guerre devant le Tribunal Pénal international. Le 28 juin 1989, deux ans avant la guerre civile en Yougoslavie, il déclarait : « nous nous trouvons de nouveau en lutte, de nouveau nous devons nous battre. Bien sûr, il ne s’agit pas d’une lutte armée, mais on ne peut l’exclure » (lien).

Par ailleurs, une enquête de l’Ordre des barreaux “flamands” démontre que la N-VA est le parti qui a le plus de propositions menaçant l’État de droit. Elle est suivie de près par le Vlaams Belang (lien).

Il y a vingt ans, d’ailleurs, le “Vlaams” Blok de l’époque était déjà condamné pour racisme. Mais aujourd’hui, répétons-le, les médias n’ont apparemment aucun problème à considérer comme de véritables héros un parti qui, à l’époque (et jusqu’à récemment), était considéré comme une bande de marginaux radicaux.

Pour le B.U.B., ni la loi, ni la Constitution ne sont des chiffons de papier, quoi qu’en pensent certains politiciens. 

Aucun parti n’est au-dessus de la loi. On ne peut pas demander aux citoyens de respecter l’Etat de droit tout en subventionnant généreusement des partis qui font le contraire.  Seuls les citoyens stupides ou ignorants votent pour des partis séparatistes. Cela semble dur, mais c’est la vérité.

Une particratie complice

Il est à noter que tous les autres partis qui ne sont ni multilingues, ni belges et qui n’œuvrent pas pour l’unité de la Belgique permettent la montée de ces idiots de la droite radicale. C’est donc toute la particratie, de gauche à droite, qui est coupable. Aucun parti au pouvoir s’en sort à bon compte. Ils ont tous gouverné avec au moins un des deux partis et ce, à tous les niveaux politiques.

Un fédéralisme linguistique impraticable

En outre, ils ont conçu un système diviseur, extrêmement dispendieux, inconstitutionnel, inefficace et inapplicable – le fédéralisme linguistique – qu’ils maintiennent contre la volonté de la majorité des Belges. Conformément au programme des imbéciles séparatistes et avec le soutien des médias complaisants, la Belgique a été démantelée en six ( ! ) « réformes de l’État », étape par étape, depuis 1970, par les libéraux, les socialistes, les verts, les centristes et les démocrates-chrétiens.

Les partis traditionnels, qui veulent tous conserver la grande majorité des scissions existantes et dont certains défendent même les nouvelles scissions de compétences belges, ne peuvent ni combattre la N-VA ni le VB sans s’attaquer en partie à leur propre programme. C’est là leur faiblesse fatale.

Ces partis devraient non seulement présenter leurs excuses sincères aux Belges pour le gâchis qu’ils ont causé, mais aussi renvoier leur nationalisme linguistique aux obliettes de l’histoire, là où il devrait être. C’est soit cela, soit s’éteindre dans l’insignifiance la plus totale.

Si la Belgique était une entreprise avec des actionnaires, les dirigeants incompétents et avides de pouvoir auraient été collectivement licenciés depuis longtemps. Heureusement, vous pouvez voter pour le B.U.B. unitariste presque partout dans notre belle Belgique le 9 juin 2024.

DIE B.U.B. WILL EIN SCHUTZ GEGEN SEPARATISMUS SEIN

Während des letzten Wahlkampfs haben die Separatisten des „Vlaams“ Belang und der N-VA enorme mediale Aufmerksamkeit genossen, vor allem, aber sicherlich nicht ausschließlich, im Norden Belgiens. Diese beiden fanatischen antibelgischen Parteien sind nicht nur in den Medien überpräsent, sondern profitieren auch von staatlichen Subventionen. Diese werden von jedem Belgier von Ostende bis Arel bezahlt. Zusammen besitzen sie die gigantische Summe von 51 Millionen Euro, was etwa 1/3 des Kapitals aller belgischen Parteien zusammen entspricht (Link). Tatsächlich ist die N-VA reicher als alle niederländischen Parteien zusammen (Link). Dieser Wahnsinn muss stoppen.

Die B.U.B. findet es halluzinatorisch, dass die Medien dem „Vlaams” Belang Heldenstatus zuschreiben, einer Partei, die vor kaum 15 Jahren als eine Bande von verrückt gewordenen Extremisten abgetan wurde (was auch noch stimmt). Es ist ebenfalls halluzinatorisch, dass die ebenso extreme N-VA, die ständig erpresst, indem sie andeutet oder sogar erläutert, sie wolle mit dem ‘Vlaams’ Belang auf der so genannten „flämischen“ Ebene zusammenarbeiten, weiterhin als normale Partei gilt.

Die Politik der traditionellen Parteien, die heute sagen, dass sie mit der N-VA regieren wollen, ist beschämend. In keinem Land der Welt würden es die traditionellen Parteien auch nur wagen, einen Separatisten wie Bart De Wever, der Präsident der N-VA, als ernsthaften Kandidaten für das Amt des Premiers vorzuschlagen. Außer in Belgien. Durch ihre Toleranzpolitik versus der Separatisten sind die Partikraten und ihre willfährigen Medien die Hauptverantwortlichen für den relativen Vormarsch dieser Strömung.

Ein flamingantischer „Tsunami“?

In der Tat müssen wir diesen Vorstoß in die richtige Perspektive rücken. Erinnern wir uns kurz daran, dass die separatistischen Parteien jetzt im Jahr 2010 zusammen 40 Sitze in der Repräsentantenkammer errungen haben. Glaubt man den Umfragen, so würde diese Zahl heute – im besten Fall für sie – auf 46 Sitze steigen. Mit anderen Worten: ein Zugewinn von sechs Sitzen. Im Vergleich zu den letzten Wahlen ist das ein Zugewinn von drei Sitzen. Das kann man kaum als „Tsunami“ bezeichnen. Dass diese Parteien zusammen gewinnen, liegt nicht daran, dass die N-VA, die seit 2014 jede Wahl verloren hat, zulegt, sondern daran, dass der „Vlaams Belang“ größer wird. Schließlich sind die beiden Parteien weitgehend kommunizierende Gefäße. Je mehr der VB gewinnt, desto mehr verliert die N-VA. Und vice versa. Die B.U.B. hat diesem Phänomen bereits eine Veröffentlichung gewidmet.

Die erbärmliche Stimme einer Minderheit

Trotz ein enormen Vermögens und der ständigen medialen Aufmerksamkeit, die diese Vereine genießen, haben 2019 nur 23 Prozent der wahlberechtigten Belgier für eine dieser beiden Parteien gestimmt. Selbst im Norden Belgiens stimmten nur 38 Prozent der Wähler für diese sprachlich-nationalistischen Agitatoren. Kurzum: Weder die N-VA noch die VB erreichen 50 % der Stimmen und selbst ihre kumulierten Ergebnisse kommen nicht einmal in die Nähe dieser Zahl, und zwar weder auf nationaler Ebene noch auf Ebene der Regional- und Gemeinschaftsebene.

Dies ist beschämend, wenn man bedenkt, dass diese faschistoïden Organisationen auf eine umfangreiche Medienberichterstattung und Ressourcen zurückgreifen können.

Keiner steht über dem Gesetz

Die B.U.B. weist darauf hin, dass diese Parteien staatsfeindliche Organisationen sind. Die Aktivitäten der Mandatare dieser übersubventionierten Sekten stellen einen eklatanten Verstoß gegen Artikel 233 des belgischen Strafgesetzbuches dar. Darin heißt es, dass Personen und Organisationen, die öffentliche Gewalt ausüben, keine Maßnahmen planen dürfen, die gegen Gesetze oder königliche Erlasse verstoßen. Trotzdem plant das VB eine einseitige Erklärung der „flämischen“ Unabhängigkeit oder wollt die N-VA die Verfassung verdrängen, um den „Konföderalismus“ einzuführen – einen Vertrag zwischen zwei oder mehreren unabhängigen Staaten.

Wenn die N-VA ihren separatistischen Kraftakt nicht durchführen kann, schließt die Partei Gewalt nicht aus. Durch ihren Vorsitzenden Bart De Wever hat die Organisation mehrfach im- oder explizit dazu aufgerufen. Wir zitieren:

Wenn wir nach 2024 wieder ein Regierungswirrwarr haben, das nicht wiederzuerkennen ist wie die Vivaldi, dann sage ich eine Implosion des Systems voraus […] Ich schließe nicht einmal zivile Unruhen aus. Dass die Leute sich gegenseitig auf der Straße angreifen“.  (Krant van West-Vlaanderen, 9. Juli 2021).

Oder: „Schauen Sie sich […] den Sturm auf das Kapitol in Amerika an. Ist es so fremd zu denken, dass der Protest auch bei uns militante Formen annehmen könnte? […] Wenn es bald einen zweiten Vivaldi geben wird […] schließe ich das nicht aus. Es wird der Tag kommen, an dem die Leute es nicht mehr ertragen können. Die Implosion wird folgen“ (De Zondag, 26 mei 2024).

Diese Äußerungen ähneln denen von Slobodan Milosevic, dem ehemaligen Präsidenten Serbiens, der wegen Kriegsverbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt ist. Am 28. Juni 1989, zwei Jahre vor dem Jugoslawischen Bürgerkrieg, erklärte er: „Wir befinden uns wieder im Kampf, wieder müssen wir kämpfen. Natürlich handelt es sich nicht um einen bewaffneten Kampf, aber man kann ihn nicht ausschließen“ (Link).

Übrigens zeigt eine Umfrage des Ordens der „flämischen“ Anwaltskammern, dass keine Partei mehr Vorschläge hat, die den Rechtsstaat bedrohen, als die N-VA. Dicht gefolgt vom „Vlaams“ Belang (Link).

Vor zwanzig Jahren wurde der damalige „Vlaams“ Blok übrigens bereits wegen Rassismus verurteilt. Aber anscheinend ist es – wil wiederholen es – für die Medien heute kein Problem, eine Partei, die damals (und bis vor kurzem) als ein Haufen radikaler Randständiger abgetan wurde, als wahre Helden zu feiern.

Für die B.U.B. sind weder das Gesetz noch die Verfassung ein Stück Papier, egal was manche Politiker darüber denken. 

Keine Partei steht über dem Gesetz. Man kann nicht von den Bürgern verlangen, die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren, und gleichzeitig Parteien, die das Gegenteil tun, großzügig subventionieren.  Nur dumme oder unwissende Bürger wählen separatistische Parteien. Das klingt hart, ist aber die Wahrheit.

Eine komplizenhafte Partikratie

Es ist anzumerken, dass alle anderen Parteien, die weder mehrsprachig noch belgisch sind und sich nicht für die Einheit Belgiens einsetzen, den Aufstieg dieser rechtsradikalen Idioten ermöglichen. Es ist also die gesamte Partikratie, von links bis rechts, die schuldig ist. Keine der regierenden Parteien kommt ungeschoren davon. Sie alle haben mit mindestens einer der beiden Parteien regiert und das auf allen politischen Ebenen.

Ein unbrauchbares Sprachföderalismus

Darüber hinaus haben sie ein spaltendes, extrem teures, verfassungswidriges, ineffizientes und nicht brauchbares System – den Sprachföderalismus – entworfen, das sie gegen den Willen der Mehrheit der Belgier aufrechterhalten. Gemäß dem Programm der separatistischen Dummköpfe und mit der Unterstützung der willfährigen Medien wurde Belgien in sechs ( ! ) „Staatsreformen“ Schritt für Schritt seit 1970 von den Liberalen, Sozialisten, Grünen, Zentristen und Christdemokraten zerlegt.

Die traditionellen Parteien, die alle die große Mehrheit der bestehenden Spaltungen beibehalten wollen und von denen einige sogar neue Spaltungen von belgischen Kompetenzen verteidigen, können weder die N-VA noch den VB bekämpfen, ohne teilweise ihr eigenes Programm anzugreifen. Darin liegt ihre verhängnisvolle Schwäche.

Diese Parteien sollten sich nicht nur bei den Belgiern für das von ihnen verursachte Chaos entschuldigen, sondern auch ihren eigenen Sprachnationalismus auf den Müllhaufen der Geschichte werfen, wo er hingehört. Entweder das oder sie verschwinden in der völligen Bedeutungslosigkeit.

Wäre Belgien ein Unternehmen mit Aktionären, wären die inkompetenten und machtgierigen Führungskräfte längst kollektiv entlassen worden. Glücklicherweise können Sie am 9. Juni 2024 fast überall in unserem schönen Belgien für die unitaristische B.U.B. stimmen.