DESINFORMATIE VAN DE VRT – DESINFORMATION DE LA VRT – DESINFORMATION VON DER VRT

Foto – Image – Bild: een deel van het VRT-berichtgeving; une partie du reportage de la VRT – ein Teil von der VRT-Nachricht

Bron – Source – Quelle: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/05/07/namen-reuzegom-reuzegommers-acid-sanda-dia-partij-belgische-unie/

WANNEER BERICHTEN DE “OPENBARE” MEDIA OP EEN NORMALE MANIER OVER DE B.U.B.?

Op 7 mei 2024 publiceerde de VRT-redactie een zeer tendentieus en zelfs leugenachtig bericht over een artikel van de B.U.B. betreffende de tragische dood van de student Sanda Dia. Graag wenst de B.U.B. hier kort op te reageren.

1.   Waarom publiceert de VRT nu pas een bericht hierover? De B.U.B. publiceerde reeds twee artikels (met name op 2 maart 2024 en, eerder al, op 27 juni 2023) over de kwestie en die werden door de “openbare” zender nooit vernoemd. 

2.In het bericht van de VRT, dat verwijst naar de tekst dd. 2 maart 2024, lazen we: “De partij B.U.B noemt studentengroep Reuzegom een “fascistoïde” groep en duidt hen [sic, B.U.B.]  aan als “moordenaars” van Sanda Dia”.

Deze berichtgeving was incorrect en misleidend. Wij hadden het alleen over de veroordeelde leden (zie punt 3).

Weliswaar heeft de VRT, nadat de B.U.B. de zender contacteerde, het bovenstaande, oorspronkelijke bericht als volgt veranderd: “De partij B.U.B noemt studentengroep Reuzegom een “fascistoïde” groep en duidt de veroordeelde leden ervan aan als “moordenaars” van Sanda Dia”.

De B.U.B. heeft deze verwijzing “moordenaars”, die ook in bovenververmeld geval aanleiding kan geven tot misverstanden ondertussen vervangen door: “schuldigen voor de dood van Sanda Dia”.

3.   Bovendien heeft de B.U.B. nergens de namen bij de oorspronkelijke foto – die zo klein waren dat bijna onleesbaar waren (wat aantoont dat het niet onze bedoeling was de leden persoonlijk te viseren) – als de namen van de “moordenaars” van Sanda Dia omschreven. De foto signaleert in het onderschrift ook heel duidelijk: “de leden van Reuzegom”. In de tekst zelf heeft de B.U.B. het over “leden van Reuzegom” – niet dé leden, dus niet alle leden – die een misdaad begingen. Zowel het (vroeger) bestaan van Reuzegom, de jammerlijke gebeurtenissen waaraan bepaalde leden van Reuzegom zich hebben schuldig gemaakt en het vonnis dat erop volgde zijn gewoon feiten.

4.   Overigens was ook de volgende passage van de VRT misleidend:Waarom mogen de namen van de eerste vrij genoemd worden en die van de anderen niet? Dat valt niet uit te leggen in een rechtsstaat”. Deze vergelijking slaat niet op de Reuzegommers onderling maar op het verschil tussen criminelen van gemeen recht, die bij naam vernoemd worden, en veroordeelde flaminganten, die niet bij naam mogen vernoemd worden.  

Nadat de B.U.B. de zender contacteerde, heeft de VRT de eerste zin uit het bovenstaande citaat weggelaten. Wij ontvingen hierbij volgende mededeling: “Het artikel [van de VRT, B.U.B.] benadrukt dat de B.U.B. het oneens was dat de veroordeelde Reuzegommers niet bij naam genoemd werden in de pers. Om elke verwarring te vermijden, is het eerste deel van het citaat hieronder weggehaald, waardoor dit punt nog duidelijker blijkt”.

5.   Het VRT-bericht gaat voorbij aan de essentie van het artikel, dat u in het besluit van onze tekst kan lezen.

6.   Volgend op dit foutief bericht van de VRT-redactie heeft onze partij en beweging de oorspronkelijke foto verwijderd en vervangen door een geanonimiseerde foto die we, net als de oorspronkelijke foto, met bronvermelding online vonden. Deze louter illustratieve foto werd dus niet door de B.U.B. bewerkt.

Wel leggen we er de nadruk op dat het niet normaal is lid te zijn van zo’n fascistoïde en separatistische club, net als het niet normaal is lid te zijn van fascistoïde en separatistische partijen als N-VA en VB.Ook wijzen we erop dat samenzweringen tegen de Belgische staat strafbaar zijn (art. 233 Belgisch Strafwetboek).

Ten slotte vragen we ons af wanneer de VRT de B.U.B. zendtijd gaat verschaffen om de kern van haar programma – een unitair België, gedecentraliseerd op basis van de negen historische provincies – toe te lichten. Ondanks méér dan twee decennia onafgebroken deelnames aan elke verkiezing op elk bestuursniveau (het Europese daargelaten), mocht de B.U.B. dit nog steeds niet doen.

De B.U.B. heeft negen kieslijsten voor de federale verkiezingen neergelegd en een tamelijk uitgebreid programma. Op een cruciaal punt – het unitarisme – betreft het zelfs een uniek programma.

In een rechtstaat en democratie moet elke partij gelijke media-aandacht krijgen. En daar zijn we nog lichtjaren van verwijderd. De RTBF heeft dat een beetje ingezien en haar reglement aangepast, maar de VRT (nog) niet. Een dergelijke media-boycot doet denken aan Noord-Koreaanse toestanden, wat onze voorzitter ook op het debat van 8 mei 2024 of de RTBF heeft aangeklaagd (klik op deze link).

Het zou kortom terecht en normaal zijn dat een openbaar medium eens positief of neutraal nieuws over de B.U.B. schrijft of ons aan het woord laat i.p.v. oude berichten op te rakelen om onze partij en beweging te beschadigen.

QUAND LES MEDIAS « PUBLICS » COMMUNIQUERONT-ILS NORMALEMENT SUR LE B.U.B. ?

Le 7 mai 2024, la rédaction de la VRT a publié un article très tendancieux, voire mensonger, sur un article du B.U.B. concernant la mort tragique de l’étudiant Sanda Dia. Le B.U.B. souhaite y répondre brièvement.

1.Pourquoi la VRT ne publie-t-elle qu’aujourd’hui un reportage à ce sujet? Le B.U.B. a déjà publié deux articles (notamment le 2 mars 2024 et, plus tôt, le 27 juin 2023) sur la question et ils n’ont jamais été mentionnés par la chaîne « publique ».

2. Dans le rapport de la VRT, se référant au texte daté du 2 mars 2024, on pouvait lire : « Le parti B.U.B. qualifie le groupe d’étudiants Reuzegom de groupe “fascistoïde” et les désigne [sic, B.U.B.] comme des “tueurs” de Sanda Dia ».

Ce rapport était incorrect et trompeur. Nous ne parlions que des membres condamnés (voir le point 3).

Certes, après que le B.U.B a contacté la chaîne, la VRT a modifié l’article original comme suit : « Le parti B.U.B qualifie le groupe étudiant Reuzegom de groupe “fascistoïde” et fait référence à ses membres condamnés en tant que “tueurs” de Sanda Dia ».

Le B.U.B. a depuis remplacé cette référence « meurtriers », qui peut également donner lieu à des malentendus dans le cas susmentionné, par : « coupables de la mort de Sanda Dia ».

3.   En outre, le B.U.B. n’a nulle part décrit les noms accompagnant la photographie originale – qui étaient si petits qu’ils étaient presque illisibles (ce qui démontre qu’il n’était pas dans notre intention de viser les membres personnellement) – comme étant les noms des « tueurs » de Sanda Dia. La photographie indique aussi très clairement dans la légende « les membres de Reuzegom ». Dans le texte même, le B.U.B. parle des « membres de Reuzegom » – pas les membres, c’est-à-dire pas tous les membres – qui ont commis un crime. Tant l’existence (ancienne) de Reuzegom, les événements malheureux dont certains membres de Reuzegom se sont rendus coupables que la sentence qui s’en est suivie sont simplement des faits.

4.    Par ailleurs, le passage suivant de la VRT est également trompeur : « Pourquoi les noms des premiers peuvent-ils être mentionnés librement et pas ceux des autres ? Cela ne s’explique pas dans un État de droit ». Cette comparaison ne concerne pas les members de Reuzegom entre eux, mais la différence entre les criminels de droit commun, qui sont nommés, et les flamingants condamnés, qui ne peuvent pas être nommés.

Après que le B.U.B. a contacté la chaîne, la VRT a supprimé la première phrase de la citation ci-dessus. Nous avons reçu la communication suivante : « L’article [de la VRT, B.U.B.] souligne que le B.U.B. n’est pas d’accord avec le fait que les members de Reuzegom condamnés n’ont pas été cités nommément dans la presse. Pour éviter toute confusion, la première partie de la citation ci-dessous a été supprimée, ce qui rend ce point encore plus clair ». 

5.   Le rapport de la VRT ignore l’essentiel de l’article, que vous pouvez lire dans la conclusion de notre texte.

6.   Suite à ce rapport erroné de la rédaction comité de la VRT, notre parti et notre mouvement ont retiré la photo originale et l’ont remplacée par une photo anonymisé que nous avons trouvée, comme la photo originale, trouvé en ligne avec mention de la source. Cette photo purement illustrative n’a donc pas été éditée par le B.U.B.

Cependant, nous soulignons qu’il n’est pas normal d’être membre d’un tel club fascistoïde et séparatiste, tout comme il n’est pas normal d’être membre de partis fascistoïdes et séparatistes tels que la N-VA et le VB. Nous soulignons également que les conspirations contre l’Etat belge sont punissables (art. 233 du Code pénal belge).

Enfin, nous nous demandons quand la VRT accordera du temps d’antenne au B.U.B. pour expliquer le cœur de son programme – une Belgique unitaire, décentralisée sur base des neuf provinces historiques. Malgré plus de deux décennies de participation continue à toutes les élections à tous les niveaux de pouvoir (sauf le niveau européen), le B.U.B. n’a toujours pas été autorisé a le faire.

Le B.U.B. a déposé neuf listes électorales pour les élections fédérales et a un programme assez complet. Sur un point crucial – l’unitarisme – il s’agit même d’un programme unique.

Dans un Etat de droit et une démocratie, chaque parti devrait bénéficier d’une couverture médiatique égale. Et nous en sommes à des années-lumière. La RTBF en a pris conscience et a modifié son règlement, mais pas (encore) la VRT. Un tel boycott médiatique rappelle les conditions nord-coréennes, que notre président a également dénoncées lors du débat du 8 mai 2024 ou à la RTBF (cliquez sur ce lien).

Bref, il serait juste et normal que les médias publics écrivent pour une fois des nouvelles positives ou neutres sur le B.U.B. ou nous laisse nous exprimer au lieu de remuer de vieilles nouvelles pour nuire à notre parti et à notre mouvement.

WANN WERDEN DIE „ÖFFENTLICHEN“ MEDIEN NORMAL ÜBER DIE B.U.B. BERICHTEN?

Am 7. Mai 2024 veröffentlichte die VRT-Redaktion einen sehr tendenziösen und sogar verlogenen Bericht über einen Artikel der B.U.B. über den tragischen Tod der Student Sanda Dia. Die B.U.B. möchte hierauf kurz antworten.

1.   Warum veröffentlicht die VRT erst jetzt einen Bericht über diesen Fall? Die B.U.B. hat bereits zwei Artikel (insbesondere am 2. März 2024 und zuvor am 27. Juni 2023) zu diesem Thema veröffentlicht, die vom „öffentlichen“ Sender nie erwähnt wurden.

2. Im VRT-Bericht, der sich auf den Text vom 2. März 2024 bezieht, lasen wir: „Die Partei B.U.B. bezeichnet die Studentengruppe Reuzegom als ‚faschistoïde‘ Gruppe und bezeichnet sie [sic, B.U.B.] als ‚Mörder‘ von Sanda Dia“.

Diese Berichterstattung war falsch und irreführend. Wir haben uns nur auf die verurteilten Mitglieder bezogen (siehe Punkt 3).

Nachdem sich die B.U.B. mit dem Sender in Verbindung gesetzt hatte, änderte VRT die obige ursprüngliche Meldung wie folgt ab: „Die Partei B.U.B. nennt die Studentengruppe Reuzegom eine ‚faschistoïde‘ Gruppe und bezeichnet ihre verurteilten Mitglieder als ‚Mörder‘ von Sanda Dia“.

Die B.U.B. hat diese Bezeichnung „Mörder“, die auch in diesem Fall zu Missverständnissen führen kann, inzwischen durch „Täter“ ersetzt: „Schuldige für den Tod von Sanda Dia“.

3.   Darüber hinaus hat die B.U.B. nirgendwo die Namen, die dem Originalfoto beigefügt waren – die so klein waren, dass sie fast unleserlich waren (was zeigt, dass es nicht unsere Absicht war, die Mitglieder persönlich ins Visier zu nehmen) – als die Namen der „Mörder“ von Sanda Dia beschrieben. Auf dem Foto steht außerdem in der Bildunterschrift ganz deutlich „die Mitglieder von Reuzegom“. Im Text selbst spricht die B.U.B. von „Mitgliedern von Reuzegom“ – nicht von den Mitgliedern, d.h. nicht von allen Mitgliedern – die ein Verbrechen begangen haben. Sowohl die (frühere) Existenz von Reuzegom, die bedauerlichen Ereignisse, an denen bestimmte Mitglieder von Reuzegom schuldig waren, als auch die darauf folgende Verurteilung sind einfach Tatsachen.

4.   Irreführend war übrigens auch die folgende Passage aus der VRT:Warum können die Namen der einen frei genannt werden und die der anderen nicht? Das ist in einem Rechtsstaat nicht zu erklären“. Dieser Vergleich bezieht sich nicht auf die Mitgliedern von Reuzegom untereinander, sondern auf den Unterschied zwischen gewöhnlichen Straftätern, die namentlich genannt werden, und verurteilten Flaminganten, die nicht genannt werden dürfen. 

Nachdem die B.U.B. den Sender kontaktiert hatte, ließ die VRT den ersten Satz des obigen Zitats weg. Wir erhielten daraufhin folgende Mitteilung: „Der Artikel [des VRT, B.U.B.] betont, dass der B.U.B. nicht damit einverstanden ist, dass die verurteilten Mitglieder von Reuzegom in der Presse nicht namentlich erwähnt wurden. Um jegliche Verwirrung zu vermeiden, wurde der erste Teil des unten stehenden Zitats entfernt, um diesen Punkt noch deutlicher zu machen.“

5.   Der VRT-Bericht ignoriert die Essenz des Artikels, die Sie in der Schlussfolgerung unseres Textes lesen können.

6.   Nach diesem fehlerhaften Bericht der VRT-Redaktion haben unsere Partei und unsere Bewegung das Originalfoto entfernt und durch ein anonymisiertes Foto ersetzt, das wir wie das Originalfoto online gefunden haben, mit Angabe der Quelle. Dieses rein illustrative Foto wurde also nicht von der B.U.B. bearbeitet.

Wir betonen jedoch, dass es nicht normal ist, Mitglied eines solchen faschistischoïden und separatistischen Clubs zu sein, genauso wenig wie es normal ist, Mitglied in faschistoïden und separatistischen Parteien wie der N-VA und dem VB zu sein.

Schließlich fragen wir uns, wann das VRT der B.U.B. Sendezeit zur Verfügung stellen wird, um den Kern ihres Programms zu erklären – ein unitärisches Belgien, dezentralisiert auf der Grundlage der neun historischen Provinzen. Obwohl die B.U.B. seit mehr als zwei Jahrzehnten ununterbrochen an allen Wahlen auf allen Regierungsebenen (mit Ausnahme der europäischen) teilgenommen hat, ist ihr dies noch immer nicht gestattet worden.

Die B.U.B. hat neun Wahllisten für die Föderalwahlen und ein recht umfangreiches Programm eingereicht. In einem entscheidenden Punkt – dem Unitarismus – ist es sogar ein einzigartiges Programm.

In einem Rechtsstaat und einer Demokratie sollte jede Partei die gleiche Medienberichterstattung erhalten. Und davon sind wir Lichtjahre entfernt. Die RTBF hat das einigermaßen begriffen und ihre Vorschriften geändert, die VRT (noch) nicht. Ein solcher Medienboykott erinnert an die nordkoreanischen Verhältnisse, die unser Präsident auch bei der Debatte am 8. Mai 2024 oder bei der RTBF anprangerte (klicken Sie auf diesen Link).

Kurzum, es wäre richtig und normal, wenn ein öffentliches Medium einmal positive oder neutrale Nachrichten über die B.U.B. schreiben oder uns zu Wort kommen lassen würde, anstatt alte Nachrichten aufzuwärmen, um unserer Partei und Bewegung zu schaden.