IS ER NOG VRIJE MENINGSUITING IN BELGIË? – LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EXISTE-T-ELLE ENCORE EN BELGIQUE ? – GIBT ES IN BELGIEN NOCH REDEFREIHEIT?

Foto – Image – Bild: de leden van “Reuzegom”; les membres de “Reuzegom”; die Mitglieder von “Reuzegom” (Bron; Source; Quelle: https://www.lesoir.be/387851/article/2021-08-05/avec-laffaire-reuzegom-les-visages-de-lelite-flamande-du-cote-des-inculpes)

BIJWERKING 7 MEI 2024

N.a.v. een leugenachtig bericht van de VRT-redactie dd. 7 mei 2024 dat de B.U.B. verkeerdelijk beschuldigde van het typeren van alle leden van Reuzegom als ‘moordenaars’, iets wat we nooit gezegd hebben, hebben we de foto van Reuzegom door een geanonimiseerde foto zonder namen vervangen. Deze namen waren overigens te klein om leesbaar te zijn, wat aantoont dat het niet onze bedoeling was de leden persoonlijk te viseren. De nieuwe illustratieve foto is, net als de oorspronkelijke foto, van internet afkomstig. Wel leggen we er de nadruk op dat het niet normaal is lid te zijn van zo’n fascistoïde en separatistische club, net als het niet normaal is lid te zijn van fascistoïde en separatistische partijen als N-VA en VB.

Tot slot wijzen we erop dat samenzweringen tegen de Belgische staat strafbaar zijn (art. 233 Belgisch Strafwetboek)

MISE A JOUR 7 MAI 2024

Suite à un message mensonger de la rédaction de la VRT daté du 7 mai 2024 accusant à tort le B.U.B. de qualifier tous les membres de Reuzegom d’« assassins », ce que nous n’avons jamais dit, nous avons remplacé la photo de Reuzegom par une photo anonymisé sans noms. D’ailleurs, ces noms étaient trop petits pour être lisibles, ce qui montre que nous n’avions pas l’intention de viser les membres personnellement. Tout comme l’originale, la nouvelle image d’illustration, ca été tirée de l’internet. Toutefois, nous insistons sur le fait qu’il n’est pas normal d’être membre d’un tel club fascistoïde et séparatiste, tout comme il n’est pas normal d’être membre de partis fascistoïde et séparatistes tels que la N-VA et le VB.

Enfin, nous rappelons que les complots contre l’Etat belge sont punissables (art. 233 du code pénal belge).

AKTUALISIERUNG 7. MAI 2024

Als Reaktion auf einen verlogenen Bericht der VRT-Redaktion vom 7. Mai 2024, in dem die B.U.B. fälschlicherweise beschuldigt wurde, alle Mitglieder von Reuzegom als “Mörder” zu bezeichnen, was wir nie behauptet haben, haben wir das Foto von Reuzegom durch eine anonymisierte Photo ohne Namen ersetzt. Diese Namen waren übrigens zu klein, um lesbar zu sein, was zeigt, dass es nicht unsere Absicht war, die Mitglieder persönlich anzusprechen. Das neue Bild wurde wie das Original aus dem Internet entnommen. Wir betonen jedoch, dass es nicht normal ist, Mitglied in einem solchen faschistoiden und separatistischen Verein zu sein, genauso wenig wie es normal ist, Mitglied in faschistoiden und separatistischen Parteien wie N-VA und VB zu sein.

Schließlich weisen wir darauf hin, dass Verschwörungen gegen den belgischen Staat strafbar sind (Art. 233 belgisches Strafgesetzbuch)

ZIJN SOMMIGE BELGEN « GELIJKER » DAN ANDEREN ?

Op 7 december 2017 overleed de student Sanda Dia ten gevolge van de visolie die hij moest drinken op een studentendoop. Die werd georganiseerd door de (en inmiddels ontbonden) studentenclub “Reuzegom”. Waarom is er controverse over de recente uitspraak in deze zaak? En wat was “Reuzegom”?

Reuzegom was een Leuvense en “Vlaams”-nationalistische studentenclub. Hij werd op 21 februari 1945 opgericht door drie personen waaronder ene Hugo Schiltz. Die was toen achttien jaar en tot de herfst van 1944 en de Duitse nederlaag lid van de collaborerende Nationaal-Socialistische Jeugd “Vlaanderen” (NSJV). Hij kreeg daarvoor enkele maanden cel, maar zou later als VU-politicus (Volksunie) nog zeer invloedrijk zijn in de Belgische politiek en mee zorgen voor de rampzalige federalisering van ons land.

Het proces van de “Reuzegommers” zorgde voor heel wat ophef. De achttien beklaagden werden op 26 mei 2023 door het Hof van Beroep van Antwerpen veroordeeld tot werkstraffen tussen 200 en 300 uur. Ze moeten ook elk een boete van 400 euro betalen. In tegenstelling tot Schiltz moeten ze geen dag naar de cel. Het controversiële arrest lokte heel wat reactie uit. Dat de straffen laag liggen, komt omdat de rechtbank oordeelde dat de daders geen schuldig verzuim hadden gepleegd en hij hen niet schuldig bevond aan het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. Wel werden ze schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en onterende behandeling.

Dit vonnis lijkt de B.U.B. niet evenwichtig te zijn. Het lijkt alsof de flamingantische elite, die in het noorden van België enorm invloedrijk is en in het zogenaamde “Vlaams” gewest via de “Vlaamse” regering de lakens uitdeelt, beschermd wordt. In die zin wordt het Belgisch recht door bepaalde rechters misbruikt om deze flamingantische kaste te beschermen. Sedert de jaren 1960, ten laatste sedert de jaren 1970, heeft deze elite een dusdanige macht verworven dat ze erin geslaagd is om België vergaand te federaliseren, uiteraard met wallingantische medewerking. Deze macht wordt echter geregeld bedreigd, bijvoorbeeld door kritische stemmen in deze zaak, waarop genoemde elite naar de censuur grijpt (wat steeds moeilijker is in tijden van internet).

Is het niet opmerkelijk dat partijen die normaal altijd uithalen naar de in hun ogen lakse straffen van het gerecht, met name de N-VA en het VB, nu in alle talen zwijgen? Zou dat ook zo geweest zijn indien de daders allochtonen waren en het slachtoffer een separatist? De vraag stellen is ze al beantwoorden. Op 3 juni 2023 zei Gerolf Annemans, Europees Parlementslid voor het separatistische “Vlaams” Belang dat diegenen die het arrest bekritiseerden “de huidskleur en de sociale achtergrond van Sanda Dia” instrumentaliseerden. Maar dat is net wat zijn partij voortdurend doet.

Het is duidelijk dat o.a. de N-VA, de Vlaams-nationalistische vleugel van CD&V en het VB zich terecht geviseerd voelen. Dat is geen links standpunt, zoals flaminganten zo vaak onomwonden beweren, maar gewoon een objectieve vaststelling. 

“Acid”, een bekende figuur op Youtube, plaatste op 2 juni jl. een video online die later gecensureerd werd. Die video bevatte nochtans louter de namen en foto’s van enkele “Reuzegommers”. Mahdi, voorzitter van CD&V, reageerde hierop door te zich publiekelijk af te vragen waarom op “Acid” een heksenjacht georganiseerd werd, terwijl die niets anders deed dan wat de journalistiek dagelijks deed. En voorts: “Wat ze mij ook nog een keer mogen uitleggen, is dat de straffen die Acid nu mogelijk kan krijgen, blijkbaar bijna hoger oplopen dan de ‘werkstrafjes’ die de Reuzegommers hebben gekregen”. Minister van Justitie van Quickenborne (Open VLD) omschreef dit als “een brutale en ongeziene aanval tegen onze rechtsstaat en onze democratie”. Even brutaal en ongezien als de veelvuldige grondwetsschendingen waarmee het taalfederalisme door zijn eigen partij werd ingevoerd en uitgebouwd? Even brutaal als de permanente schending van artikel 233 van het Belgisch Strafwetboek dat bepaalt dat verkozen politici niet tegen de Belgische staat mogen complotteren, hoewel dat op dagelijkse basis gedaan wordt bij partijen als de N-VA en het VB ?

In België is de vrijheid van meningsuiting door de Grondwet gewaarborgd. In die context is het zeer normaal dat rechterlijke uitspraken door burgers en politici worden becommentarieerd en zelfs bekritiseerd. Artikel 149 van de Belgische Grondwet bepaalt trouwens dat de vonnissen in strafzaken openbaar zijn. Wie dergelijke kritiek wil inperken, draagt bij tot een groeiende en terechte ontevredenheid bij de Belgische bevolking. Dat de particratie die misnoegdheid niet kan bestrijden, is evident daar ze er grotendeels schuldig aan is door ze te creëren en in stand te houden, o.a. door de implementering en uitbouw van het taalfederalisme. Bovendien bepaalt artikel 10 van de Belgische grondwet dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet. Wanneer “gewone” misdadigers verdacht of berecht worden, wordt heel dikwijls hun naam in de pers vernoemd, vooral als ze een andere huidskleur hebben. Het gaat hier om verdachten die nog niet eens berecht werden, wat in casu niet meer het geval was aangezien de daders al veroordeeld werden. Waarom mogen de namen van de eerste vrij genoemd worden en die van de anderen niet? Dat valt niet uit te leggen in een rechtstaat.

Sterker nog: de N-VA stelde een aantal maanden geleden zelfs voor om een “volksberoep” in te voeren waardoor het parlement uitspraken van het Grondwettelijk Hof naast zich zou kunnen neerleggen. Anders gezegd, waardoor verkozen politici rechtstreeks de rechterlijke macht zouden kunnen inperken. Wat iemand als Mahdi zegt, is nog maar klein bier in vergelijking hiermee.

Vonnissen en arresten moeten of mogen uitgevoerd worden, maar ze kunnen in een rechtstaat wel vrij bekritiseerd worden. Bovendien moeten de subsidies aan anti-Belgische partijen met onmiddellijke ingang en terugwerkende kracht stopgezet worden. Voorts moet het verderfelijk taalfederalistisch systeem dat anti-Belgische politici en partijen buiten en tegen de wil van de Belgische bevolking in het leven riepen eindelijk aan een referendum onderworpen worden (zie onze tekst).

CERTAINS BELGES SONT-ILS PLUS “ÉGAUX” QUE D’AUTRES?

Le 7 décembre 2017, l’étudiant Sanda Dia est décédé des suites de l’huile de poisson qu’il a dû boire lors d’un baptême étudiant. Celui-ci avait été organisé par le club étudiant “Reuzegom” (qui est aujourd’hui dissous). Pourquoi le récent jugement dans cette affaire suscite-t-il la controverse ? Et qu’est-ce que ce “Reuzegom” ?

Reuzegom était un club d’étudiants flamingants et louvaniste. Il a été fondé le 21 février 1945 par trois personnes dont un certain Hugo Schiltz. Ce dernier avait alors dix-huit ans et était membre de la Jeunesse nationale socialiste “Flandre” (NSJV) collaboratrice jusqu’à l’automne 1944 et la défaite allemande. Il écopa de quelques mois de prison pour cela, mais allait plus tard, en tant qu’homme politique de la Volksunie (VU), être encore très influent dans la politique belge et contribuer à la funeste fédéralisation de notre pays.

Le procès de “Reuzegom” a fait grand bruit. Les 18 prévenus ont été condamnés le 26 mai 2023 par la Cour d’appel d’Anvers à des peines de travail d’intérêt général de 200 à 300 heures. Ils doivent également payer une amende de 400 euros chacun. Contrairement à Schiltz, ils n’ont pas à passer une journée en prison. Cette décision controversée a suscité de nombreuses réactions. Si les peines sont légères, c’est parce que le tribunal a estimé que les auteurs n’avaient pas commis d’omission coupable et les a déclarés non coupables d’avoir administré des substances nocives ayant entraîné la mort. Ils ont toutefois été reconnus coupables d’homicide involontaire et de traitement dégradant.

Ce verdict ne nous semble pas équilibré. Il semble protéger l’élite flamingante, qui est très influente dans le nord de la Belgique dominant la région dite “flamande” par l’intermédiaire du gouvernement “flamand”. En ce sens, le droit belge est détourné par certains juges pour protéger cette caste flamingante. Depuis les années 60, au plus tard depuis les années 70, cette élite a acquis un tel pouvoir qu’elle est parvenue à fédéraliser la Belgique dans une large mesure, bien entendu avec la collaboration des wallingants. Cependant, son pouvoir est régulièrement menacé, par exemple par des voix critiques en la matière, sur lesquelles ladite élite recourt à la censure (ce qui est de plus en plus difficile à l’heure d’internet).

N’est-il pas remarquable que les partis qui s’insurgent habituellement contre ce qu’ils considèrent comme des sanctions laxistes de la part de la justice, en particulier la N-VA et le VB, soient aujourd’hui complètement silencieux ? En aurait-il été de même si les auteurs étaient des immigrés et la victime un séparatiste ? Poser la question, c’est déjà y répondre. Le 3 juin 2023, Gerolf Annemans, député européen du parti séparatiste “Vlaams” Belang, a déclaré que ceux qui ont critiqué le jugement “ont instrumentalisé la couleur de peau et l’origine sociale de Sanda Dia”. Mais c’est précisément ce que son parti fait constamment.

Il est clair que la N-VA, l’aile nationaliste flamande du CD&V, et le VB, entre autres, se sentent visés à juste titre. Il ne s’agit pas d’une position gauchiste, comme le prétendent si souvent les flamingants, mais simplement d’une observation objective.

Le 2 juin dernier, “Acid”, figure bien connue de Youtube, a mis en ligne une vidéo qui a ensuite été censurée. Cette vidéo ne contenait pourtant que les noms et les photos de quelques membres de “Reuzegom”. Mahdi, président du CD&V, a réagi en s’interrogeant publiquement sur les raisons de la chasse aux sorcières organisée sur “Acid”, alors qu’il n’a rien fait d’autre que ce que le journalisme fait tous les jours. Et d’ajouter: “Ce qui doit être expliqué, c’est que les peines qu’Acid peut maintenant potentiellement recevoir sont apparemment presque plus élevées que les peines de ‘travaux d’intérêt général’ dont les membres de Reuzegom ont été écopés”. Le ministre de la Justice Van Quickenborne (Open VLD) a qualifié cette affaire d’attaque effrontée et inouïe contre notre État de droit et notre démocratie”. Aussi effrontée et inouïe que les fréquentes violations constitutionnelles avec lesquelles le fédéralisme linguistique a été introduit et étendu par son propre parti ? Aussi effrontée que la violation permanente de l’article 233 du code pénal belge, qui stipule que les hommes politiques élus ne peuvent pas comploter contre l’État belge, alors que des partis tels que la N-VA et le VB le font quotidiennement?

En Belgique, la liberté d’expression est garantie par la Constitution. Dans ce contexte, il est tout à fait normal que les décisions de justice soient commentées, voire critiquées par les citoyens et les hommes politiques. En effet, l’article 149 de la Constitution belge stipule que les jugements en matière pénale sont publics. Quiconque veut freiner ces critiques contribue au mécontentement croissant et justifié de la population belge. Que la particratie ne puisse pas combattre cette insatisfaction est évident puisqu’elle en est largement responsable en la créant et en l’entretenant, y compris par la mise en œuvre et le développement du fédéralisme linguistique. Par ailleurs, la Constitution belge stipule que tous les Belges sont égaux devant la loi. Lorsque des criminels “ordinaires” sont suspectés ou jugés, leurs noms sont très souvent mentionnés dans la presse, surtout s’ils ont une couleur de peau différente. Il s’agit de suspects qui n’ont même pas encore été jugés, ce qui, dans ce cas, n’était plus le cas puisque les auteurs ont déjà été condamnés. Pourquoi les noms des premiers peuvent-ils être mentionnés librement et pas ceux des autres? Cela ne s’explique pas dans un Etat de droit.

Il y a quelques mois, la N-VA a même proposé l’introduction d’un “recours populaire” qui permettrait au parlement de passer outre les décisions de la Cour constitutionnelle. En d’autres termes, il s’agit de permettre aux politiciens élus d’exercer une contrainte directe sur le pouvoir judiciaire. Ce que dit quelqu’un comme Mahdi n’est qu’anecdotique en comparaison.

Les jugements et arrêts doivent ou peuvent être exécutés, mais ils peuvent être librement critiqués dans un Etat de droit. En outre, les subventions aux partis anti-belges devraient être supprimées avec effet immédiat et rétroactif. Le système linguistico-fédéraliste pernicieux que les politiciens et les partis anti-belges ont créé contre la volonté du peuple belge doit enfin être soumis à un référendum (voir notre texte).

SIND MANCHE BELGIER “GLEICHER” ALS ANDERE?

Am 7. Dezember 2017 starb der Student Sanda Dia an den Folgen von Fischöl, das er bei einer Studententaufe trinken musste. Diese wurde von dem (inzwischen aufgelösten) Studentenclub “Reuzegom” organisiert. Warum gibt es eine Kontroverse über das jüngste Urteil in diesem Fall? Und was war “Reuzegom”?

Reuzegom war ein leuvener und “flämischer” nationalistischer Studentenclub. Er wurde am 21. Februar 1945 von drei Personen gegründet, darunter ein gewisser Hugo Schiltz. Dieser war damals achtzehn Jahre alt und bis zum Herbst 1944 und der deutschen Niederlage Mitglied der kollaborierenden Nationalsozialistischen Jugend “Flandern” (NSJV). Er erhielt dafür eine mehrmonatige Gefängnisstrafe, sollte aber später als VU-Politiker (Volksunie) noch sehr einflussreich in der belgischen Politik sein und mithelfen, die verhängnisvolle Föderalisierung unseres Landes durchzusetzen.

Der Prozess gegen “Reuzegom” hat für Aufsehen gesorgt. Die 18 Angeklagten wurden am 26. Mai 2023 vom Berufungsgericht in Antwerpen zu gemeinnütziger Arbeit zwischen 200 und 300 Stunden verurteilt. Außerdem müssen sie eine Geldstrafe von jeweils 400 Euro zahlen. Im Gegensatz zu Schiltz müssen sie nicht einen Tag im Gefängnis verbringen. Das umstrittene Urteil hat viele Reaktionen hervorgerufen. Dass die Strafen niedrig ausfallen, liegt daran, dass das Gericht entschied, dass die Täter kein schuldhaftes Unterlassen begangen hatten und sie nicht der Verabreichung von schädlichen Substanzen mit Todesfolge für schuldig befunden wurden. Sie wurden jedoch der unbeabsichtigten Tötung und der erniedrigenden Behandlung für schuldig befunden.

Dieses Urteil scheint der B.U.B. nicht ausgewogen zu sein. Es scheint die flamingantische Elite zu schützen, die im Norden Belgiens sehr einflussreich ist und in der so genannten “flämischen” Region durch die “flämische” Regierung das Sagen hat. In die Sinne wird das belgische Recht von bestimmten Richtern missbraucht, um diese nationalistische Kaste zu schützen. Seit den 1960er Jahren, spätestens seit den 1970er Jahren, hat diese Elite eine solche Macht erlangt, dass es ihr gelungen ist, Belgien weitgehend zu föderalisieren, natürlich mit wallingantischer Unterstützung. Diese Macht wird jedoch regelmäßig bedroht, zum Beispiel durch kritische Stimmen, woraufhin die besagte Elite zur Zensur greift (was in Zeiten des Internets immer schwieriger wird).

Ist es nicht bemerkenswert, dass die Parteien, die sich normalerweise immer über die ihrer Meinung nach laxen Strafen der Justiz empören, insbesondere die N-VA und die VB, jetzt völlig still sind? Wäre es dasselbe gewesen, wenn die Täter Einwanderer und das Opfer ein Separatist gewesen wären? Die Frage zu stellen, bedeutet bereits, sie zu beantworten. Am 3. Juni 2023 sagte Gerolf Annemans, Europaabgeordneter des separatistischen “Vlaams” Belang, dass diejenigen, die das Urteil kritisierten, “die Hautfarbe und die soziale Herkunft von Sanda Dia instrumentalisierten”. Aber genau das tut seine Partei ständig.

Es ist klar, dass sich unter anderem die N-VA, der flämisch-nationalistische Flügel von CD&V, und der VB zu Recht angegriffen fühlen. Dies ist keine linke Position, wie flaminganten so oft unverblümt behaupten, sondern einfach eine objektive Feststellung.

“Acid”, eine bekannte Figur auf Youtube, stellte am 2. Juni letzten Jahres ein Video online, das später zensiert wurde. Dieses Video enthielt jedoch nur die Namen und Bilder einiger Mitglieder von “Reuzegom”. Mahdi, der Präsident von CD&V, reagierte darauf, indem er öffentlich die Frage stellte, warum eine Hexenjagd auf “Acid” veranstaltet wurde, wo sie doch nichts anderes tat als das, was der Journalismus jeden Tag tut. Und weiter: “Was sie mir vielleicht auch noch einmal erklären können, ist, dass die Strafen, die Acid jetzt potenziell erhalten kann, anscheinend fast höher sind als die ‘gemeinnützigen’ Strafen, die die Mitglieder von Reuzegom erhalten haben.” Justizminister van Quickenborne (Open VLD) bezeichnete dies als “einen dreisten und ungesehenen Angriff auf unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie”. So schamlos und unbemerkt wie die häufigen Verfassungsbrüche, mit denen der Sprachföderalismus von seiner eigenen Partei eingeführt und ausgebaut wurde? So schamlos wie der ständige Verstoß gegen Artikel 233 des belgischen Strafgesetzbuches, der besagt, dass gewählte Politiker nicht gegen den belgischen Staat intrigieren dürfen, obwohl dies von Parteien wie der N-VA und dem VB tagtäglich getan wird?

In Belgien ist das Recht auf freie Meinungsäußerung in der Verfassung verankert. In diesem Zusammenhang ist es ganz normal, dass Gerichtsentscheidungen von Bürgern und Politikern kommentiert und sogar kritisiert werden. In Artikel 149 der belgischen Verfassung ist nämlich festgelegt, dass Urteile in Strafsachen öffentlich sind. Wer diese Kritik einschränken will, trägt zu einer wachsenden und berechtigten Unzufriedenheit in der belgischen Bevölkerung bei. Dass die Partikratie diese Unzufriedenheit nicht bekämpfen kann, liegt auf der Hand, denn sie hat sie zu einem großen Teil selbst verschuldet, indem sie sie geschaffen und aufrechterhalten hat, unter anderem durch die Einführung und Ausweitung des Föderalismus. Außerdem ist in der belgischen Verfassung verankert, dass alle Belgier vor dem Gesetz gleich sind. Wenn “gewöhnliche” Kriminelle verdächtigt oder vor Gericht gestellt werden, werden ihre Namen sehr oft in der Presse genannt, insbesondere wenn sie eine andere Hautfarbe haben. Dabei handelt es sich um Verdächtige, die noch nicht einmal vor Gericht gestellt wurden, was in diesem Fall nicht mehr der Fall war, da die Täter bereits verurteilt wurden. Warum dürfen die Namen der einen frei genannt werden und die der anderen nicht? Das lässt sich in einem Rechtsstaat nicht erklären.

Vor einigen Monaten schlug die N-VA sogar die Einführung einer “Volksberufung” vor, die es dem Parlament ermöglichen würde, sich über Entscheidungen des Verfassungsgerichts hinwegzusetzen. Mit anderen Worten: Gewählte Politiker könnten die Justiz direkt unter Druck setzen. Was jemand wie Mahdi sagt, ist im Vergleich dazu nur kleine Fische.

Urteile und Beschlüsse müssen oder können durchgesetzt werden, aber in einem Rechtsstaat können sie frei kritisiert werden. Außerdem sollten die Subventionen für anti-belgische Parteien mit sofortiger Wirkung und rückwirkend gestoppt werden. Auch muss das verhängnisvolle sprachföderalistische System, das antibelgische Politiker und Parteien am Willen des belgischen Volkes vorbei und gegen seinen Willen geschaffen haben, endlich einem Referendum unterzogen werden (siehe unseren Text).