LE B.U.B. SOUTIENT LES AGRICULTEURS BELGES – LE B.U.B. SOUTIENT LES AGRICULTEURS BELGES – DIE B.U.B. UNTERSTÜTZT BELGISCHE LANDWIRTE

Beeld, Image, Bild: Champ de blé – Tarweveld – Weizenfeld

Bron, Source, Quelle: https://pixabay.com/photos/field-hay-bale-sunset-wheat-field-3521063/

L’UE DOIT ECOUTER LES ETATS ET LES CITOYENS

L’Union Belge (B.U.B.) soutient tous les agriculteurs belges. Disons à l’UE qu’elle ne peut plus continuer ainsi. Le “Green Deal” est trop vert et pas assez “deal”. Et l’agriculture doit redevenir une compétence nationale. Cette scission ne sert à rien!

Tout d’abord, l’agriculture doit redevenir une compétence nationale. Aujourd’hui, la Belgique ne compte pas moins de quatre ( ! ) ministres de l’agriculture, dont trois sont régionaux. Si les “génies” fédéralistes qui veulent transformer la Communauté germanophone en une quatrième région à part entière, ont gain de cause, ce nombre s’élèverait même à cinq. C’est tout à fait ridicule, d’autant plus que l’agriculture est en grande partie une compétence européenne. Si les ministres belges de l’agriculture ne parviennent pas à un accord entre eux, la Belgique doit s’abstenir au niveau européen. Ce mode de décision ridicule ne sert les intérêts de personne, et certainement pas ceux des agriculteurs.

En outre, le “Green Deal” européen devrait être inversé. Ce “deal” est beaucoup trop vert et trop peu “deal”. En effet, les intérêts des agriculteurs ne sont pas suffisamment pris en compte, alors que ce secteur est en difficulté depuis des décennies et que le nombre d’agriculteurs a chuté de 80 % en quatre décennies.

Les agriculteurs sont enfermés dans un carcan bureaucratique étouffant. Par exemple, au niveau dit “flamand”, ils sont brimés par le décret sur l’azote, qui les empêche d’obtenir des autorisations. De plus, les règles sont tellement étouffantes que les agriculteurs ne savent plus où jeter leur fumier. Parallèlement, les terres agricoles deviennent inabordables, alors que tout le modèle de revenu de l’agriculture exige qu’ils agrandissent constamment leurs exploitations. S’ils ne le font pas, leurs investissements ne sont pas rentables. Et même s’ils le font, ils ne reçoivent pas assez d’argent pour leur bétail, alors que l’élevage est le secteur le plus important en Belgique. Dans ce contexte toxique, comment assurer l’agriculture pour les générations futures ? Les agriculteurs ont droit à une politique juste et équitable qui respecte leurs souhaits et leur permette d’obtenir de meilleurs prix pour leurs produits.

L’UE prétend défendre les intérêts des agriculteurs et, par l’intermédiaire du Fonds agricole commun, leur verse environ 40 milliards d’euros par an. Mais cette même UE n’hésite pas à débloquer d’un seul coup, le 1er février 2024, sans la moindre participation de ses citoyens, un nouveau paquet d’aide de 50 milliards d’euros à l’Ukraine, qui n’est pas un État membre de l’UE. Une partie substantielle de cette somme comprend une aide militaire, ce qui est périlleux parce qu’une telle décision accroît la confrontation directe de la Russie avec l’OTAN et les États membres de l’UE, dont la Belgique. Le B.U.B. avait déjà mis en garde contre cette éventualité en 2022 (voir notre texte). De plus, l’UE n’est pas une organisation militaire et n’est même pas compétente en la matière. Cet argent serait bien mieux dépensé pour nos agriculteurs.

Il est temps que l’UE écoute les États membres et leurs citoyens au lieu de les intimider par des interventions bureaucratiques qui les éloignent de l’UE même. L’UE devrait être un projet de paix et de prospérité qui soutient tous les secteurs professionnels, y compris l’agriculture, qui est cruciale pour tous. Dans ce contexte, il est honteux que des tonnes d’argent soient gaspillées pour perpétuer des conflits dans des pays tiers! De plus, il est scandaleux qu’il y ait quatre ministres de l’agriculture en Belgique au lieu d’un seul.

DE EU MOET NAAR DE STATEN EN DE BURGERS LUISTEREN

De Belgische Unie (B.U.B.) steunt alle Belgische boeren. Laten we aan de EU zeggen dat het zo niet meer verder kan. De “Green Deal” is te groen en te weinig “deal”. En landbouw moet opnieuw een nationale bevoegdheid worden. Die splitsing dient tot niets !

Allereerst moet landbouw opnieuw een nationale bevoegdheid worden. Vandaag telt België liefst vier ( ! ) ministers van Landbouw, waarvan drie gewestelijke. Als de federalistische “genieën”, die van de Duitstalige gemeenschap een vierde gewest willen maken, hun zin krijgen, zou dit aantal zelfs tot vijf stijgen. Dit is volkomen belachelijk, temeer daar landbouw voor het grootste deel een Europese bevoegdheid is. Als de Belgische ministers van Landbouw onderling geen akkoord bereiken, moet België zich op Europees niveau onthouden. Niemands belangen worden door deze belachelijke manier van besluitvorming gediend en al zeker niet die van de landbouwers.

Voorts moet de zogenaamde Europese “Green Deal” teruggedraaid worden. De “deal” is veel te groen en te weinig “deal”. Er wordt inderdaad veel te weinig rekening gehouden met de belangen van de landbouwers, hoewel die sector al decennialang in problemen verkeert en in weerwil van het feit dat het aantal landbouwers in vier decennia met 80% daalde.

De landbouwers worden in een verstikkend bureaucratisch keurslijf gedwongen. Zo worden ze op het zogenaamde “Vlaams” niveau gepest door het stikstofdecreet, dat hen ervan weerhoudt vergunningen te krijgen. Bovendien zijn de regels zo verstikkend dat de boeren niet meer weten waar ze hun mest kwijt moeten. Parallel daarmee wordt landbouwgrond onbetaalbaar, hoewel het hele verdienmodel in de landbouw van hen vereist dat ze hun bedrijven voortdurend uitbreiden. Doen ze dat niet, zijn hun investeringen niet rendabel. En zelfs als ze dat doen, krijgen ze te weinig geld voor hun vee, hoewel veeteelt de belangrijkste sector in België is. Hoe kan men in die toxische context het landbouwbedrijf voor de toekomstige generaties verzekeren? De boeren hebben recht op een eerlijk en rechtvaardig beleid dat respect heeft voor hun wensen en hen toelaat betere prijzen te vragen voor hun waren.

De EU beweert wel de belangen van de landbouwers te verdedigen en stort via het gemeenschappelijk landbouwfonds jaarlijks ca. 40 miljard euro naar die landbouwers. Maar diezelfde EU deinst er niet voor terug om op 1 februari 2024 in één klap, zonder de minste inspraak van zijn burgers, een zoveelste steunpakket ter waarde van 50 miljard euro vrij te maken voor Oekraïne, dat geen EU-lidstaat is. Een substantieel deel daarvan omvat militaire steun, hetgeen levensgevaarlijk is omdat het een rechtstreekse confrontatie van Rusland met de NAVO en de lidstaten van de EU – waaronder België – verhoogt. De B.U.B. waarschuwde hier al in 2022 voor (zie onze tekst). Bovendien is de EU geen militaire organisatie en niet eens bevoegd voor die materie. Dat geld zou veel beter naar onze landbouwers gaan.

Het wordt tijd dat de EU luistert naar de lidstaten en naar de inwoners van die lidstaten i.p.v. die te pesten met bureaucratische ingrepen die hen vervreemden van de EU zelf. De EU zou een project van vrede en welvaart moeten zijn dat elke beroepssector, en dus ook de landbouwsector, die voor iedereen cruciaal is, ondersteunt. In die context is het een schande dat er tonnen geld verspild worden om in niet-lidstaten conflicten te bestendigen ! Voorts is het een schande dat er in België vier ministers van landbouw zijn i.p.v. één.

DER EU MUSS AUF STAATEN UND BÜRGER HÖREN

Die Belgische Union (B.U.B.) unterstützt alle belgischen Landwirte. Sagen wir der EU, dass sie so nicht mehr weitermachen kann. Der “Green Deal” ist zu grün und zu wenig “Deal”. Und die Landwirtschaft muss wieder eine nationale Kompetenz werden. Diese Aufteilung hat keinen Sinn!

Zunächst einmal muss die Landwirtschaft wieder in die nationale Zuständigkeit übergehen. Heute hat Belgien nicht weniger als vier ( ! ) Landwirtschaftsminister, von denen drei regional sind. Wenn es nach den föderalistischen “Genies” geht, die die deutschsprachige Gemeinschaft in eine vierte Region verwandeln wollen, würde sich diese Zahl sogar auf fünf erhöhen. Das ist völlig lächerlich, zumal die Landwirtschaft weitgehend eine europäische Kompetenz ist. Wenn sich die belgischen Agrarminister untereinander nicht einigen können, sollte sich Belgien auf europäischer Ebene enthalten. Mit dieser lächerlichen Art der Entscheidungsfindung ist niemandem gedient und schon gar nicht den Interessen der Landwirte.

Außerdem sollte der sogenannte europäische “Green Deal” rückgängig gemacht werden. Der “Deal” ist viel zu grün und zu wenig “Deal”. In der Tat werden die Interessen der Landwirte viel zu wenig berücksichtigt, obwohl dieser Sektor seit Jahrzehnten in Schwierigkeiten steckt und die Zahl der Landwirte in vier Jahrzehnten um 80 % zurückgegangen ist.

Die Landwirte werden in eine erdrückende bürokratische Zwangsjacke gezwängt. Auf der so genannten “flämischen” Ebene werden sie beispielsweise durch den Stickstofferlass schikaniert, der sie daran hindert, Genehmigungen zu erhalten. Außerdem sind die Vorschriften so erdrückend, dass die Landwirte nicht mehr wissen, wo sie ihren Dung entsorgen sollen. Gleichzeitig wird Ackerland unbezahlbar, obwohl das gesamte Einkommensmodell in der Landwirtschaft von den Landwirten verlangt, ihre Betriebe ständig zu erweitern. Wenn sie das nicht tun, sind ihre Investitionen nicht rentabel. Und selbst wenn sie es tun, bekommen sie nicht genug Geld für ihren Viehbestand, obwohl die Tierhaltung der wichtigste Sektor in Belgien ist. Wie kann man in diesem toxischen Kontext die Landwirtschaft für künftige Generationen sichern? Die Landwirte haben ein Recht auf eine faire und gerechte Politik, die ihre Wünsche respektiert und ihnen erlaubt, bessere Preise für ihre Waren zu verlangen.

Die EU behauptet zwar, die Interessen der Landwirte zu verteidigen, und zahlt ihnen über den Gemeinsamen Agrarfonds jährlich etwa 40 Milliarden Euro. Aber dieselbe EU zögert nicht, am 1. Februar 2024 auf einen Schlag und ohne die geringste Beteiligung ihrer Bürger ein weiteres Hilfspaket im Wert von 50 Milliarden Euro für die Ukraine freizugeben, die kein EU-Mitgliedstaat ist. Ein wesentlicher Teil davon beinhaltet Militärhilfe, was lebensgefährlich ist, weil es die direkte Konfrontation Russlands mit der NATO und den EU-Mitgliedstaaten – einschließlich Belgiens – verschärft. Der B.U.B. hat bereits 2022 davor gewarnt (siehe unseren Text). Außerdem ist die EU keine militärische Organisation und in diesem Bereich nicht einmal kompetent. Dieses Geld wäre für unsere Landwirte viel besser angelegt.

Es ist an der Zeit, dass die EU auf die Mitgliedstaaten und die Menschen in diesen Mitgliedstaaten hört, anstatt sie mit bürokratischen Eingriffen zu schikanieren, die sie von der EU selbst entfremden. Die EU sollte ein Projekt des Friedens und des Wohlstands sein, das jeden Berufszweig unterstützt, einschließlich der Landwirtschaft, die für alle von entscheidender Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang ist es eine Schande, dass tonnenweise Geld für die Aufrechterhaltung von Konflikten in Drittländern verschwendet wird! Außerdem ist es eine Schande, dass es in Belgien vier Agrarminister gibt statt nur einem.