ASYMMETRISCH BELEID IS SCHADELIJKE ONZIN – LA POLITIQUE ASYMÉTRIQUE EST UN NON-SENS NUISIBLE – ASYMMETRISCHE POLITIK IST SCHÄDLICHER UNSINN

Afbeelding – Image – Bild: Arbeiders; ouvriers; Arbeiter. Bron, Source, Quelle: https://pixabay.com/nl/photos/gebouw-bouwplaats-bouwen-1510561/

DE NIEUWE INSTITUTIONELE UITVINDING VAN DE PARTICRATIE

Medio juni 2023 legde minister van Werk en Economie, Dermagne (PS), in de Interministeriële Conferentie Werk (ICW) een voorstel vanwege de Belgische regering neer, erop gericht om een asymmetrisch beleid inzake de arbeidsmarkt mogelijk te maken. De B.U.B. vindt dat de schadelijke maatregelen die de minister op tafel legde het arbeidsmarktbeleid in België zowaar nog ingewikkelder maken dan het al is.

In het “federaal” regeerakkoord (30 september 2020) stond reeds dat de “federale” overheid “om tegemoet te komen aan de specifieke noden en dynamieken in de verschillende gebieden van het land […] haar bevoegdheden op asymmetrische wijze [kon uitoefenen] naargelang het betrokken gewest, de betrokken gemeenschap of subregio waarop het betrekking heeft […]. Op die manier zou de federale overheid haar beleid kunnen afstemmen op het beleid van de gemeenschappen en de gewesten wanneer het gaat om bepaalde gedeelde bevoegdheden, zoals op het vlak van werkgelegenheid en gezondheidszorg”. In september 2021 legde toenmalig “Vlaams” minister van Werk, Crevits (CD&V) liefst 29 voorstellen op tafel om dit asymmetrisch beleid inzake de arbeidsmarkt vorm te geven, zo o.m. inzake herstructureringen, vrijstellingen van beschikbaarheid, de flexibiliteit van langdurig zieken, het vrijwilligerswerk enz.

Uiteindelijk werden er door minister Dermagne twee maatregelen voorgesteld (infra) waarover een akkoord met de gewesten, die overigens hun toestemming ter zake niet moeten geven, zou bestaan. De Belgische pers besteedde zeer weinig aandacht aan het hele gebeuren en gaf foutieve en tegenstrijdige informatie over de precieze inhoud van de maatregelen. Wel verschenen er enkele parlementaire verslagen waardoor het mogelijk is om een beeld te krijgen van de inhoud van de voorstellen.

1.     Een (partieel) asymmetrisch beleid inzake de beschikbaarheid van werklozen

Wat de controle en de sanctionering van de actieve en de passieve beschikbaarheid van werklozen betreft, is de situatie vandaag reeds zeer complex. Tot de zesde “staatshervorming” was enkel de centrale staat (de RVA) bevoegd voor deze materie.

Na die “staatshervorming” bleven enerzijds het normatief kader voor de regelgeving inzake passende dienstbetrekking, actief zoekgedrag, administratieve controle en sanctionering nationaal. Anderzijds werd de beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid inzake de controle en sanctionering van actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen gewestelijk of, voor wat de Duitse gemeenschap betreft, communautair. Ze worden vandaag dus uitgevoerd door de “Vlaamse” VDAB, door het “Waalse” FOREM, door de Brusselse Actiris en het Duitstalige Arbeitsamt.

Kort gezegd voeren de gewesten vandaag een nationale bevoegdheid uit. Hierop bestaan evenwel uitzonderingen.

Zo mag enkel de RVA – dus de nationale staat – de sancties materieel uitvoeren. De federale overheid blijft ook bevoegd om te beslissen of een werkloze voldoet aan de voorwaarden die geen betrekking hebben op de actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen  (bv. zwartwerk). Ook kan een gewest (of de Duitstalige gemeenschap), tegen betaling, de uitoefening van zijn bevoegdheid inzake de controle (maar niet inzake de sanctionering) op de actieve beschikbaarheid (maar niet inzake de passieve beschikbaarheid) overdragen aan de federale overheid middels een samenwerkingsakkoord.

Ten slotte zijn samenwerkingsakkoorden verplicht om, op basis van Europese richtlijnen, de intensiteit van de gemeenschappelijke doelstellingen voor de intensiteit van de begeleiding van werklozen vast te leggen.

Blijkbaar was deze regeling nog niet complex genoeg. Want in het voorgestelde asymmetrische beleid zouden de gewesten zelf kunnen opteren voor hetzij het nationale systeem van controle op en sanctionering van actieve beschikbaarheid of het nationale systeem van controle op en sanctionering van aangepaste beschikbaarheid. Aan de passieve beschikbaarheid zou niets veranderen.

Het systeem van aangepaste beschikbaarheid, dat vandaag al door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten uitgevoerd wordt, is een soort uitzondering op de actieve beschikbaarheid. Ze geldt voor mensen die 60 jaar of ouder zijn en laat een meer gepersonaliseerd traject toe.

Zeer waarschijnlijk zal het “Vlaams” gewest opteren voor een veralgemeend systeem van aangepaste beschikbaarheid en het “Waals” gewest het systeem van actieve beschikbaarheid behouden. Als argument voor deze asymmetrie worden de verschillen tussen de gewesten aangehaald. Nochtans zullen die enkel maar vergroten door deze maatregel. Immers, hoe meer men splitst, hoe meer verschillen men creëert en hoe meer verschillen men creëert, hoe meer men splitst. Méér dan tien jaar geleden, n.a.v. de zesde “staatshervorming”, schreef de B.U.B. al: “Bovendien houdt een splitsing van de controlebevoegdheid in dat de situatie op het terrein kan verschillen, waardoor de eenheid van het Belgische arbeidsrecht onder druk zal komen te staan, hetgeen zonder twijfel de bedoeling van de taalnationalisten is” (zie deze link). Vandaag blijkt dat deze voorspelling correct was.

Immers, het “asymmetrisch” beleid, verbrokkelt inderdaad (verder) het Belgisch arbeidsrecht (Koninklijk Besluit dd. 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, art. 56 en 58) en opent de deur naar een regionalisering.De feitelijke institutionele bipolariteit binnen België zal immers zo nog versterkt worden. Indien men werkelijk tegemoet wil komen aan verschillen inzake tewerkstelling, zonder de eenheid van het land te ondermijnen, dient men een gedifferentieerd provinciaal beleid te voeren binnen een nationaal kader.

2.    Er komt een federaal kader ter ondersteuning van de zogenaamde ‘zones zonder langdurige werkloosheid’.

In het zogenaamde “Waals” gewest bestaan er zogenaamde “zones zonder langdurige werkloosheid”. Paradoxaal genoeg betreft het territoria waar net veel langdurig werklozen zijn. Het doel van dit project is om een werkcontract aan te bieden aan iedereen die langer dan twee jaar werkloos is in deze gebieden. De gewesten kunnen, volgens de door Dermagne voorgestelde maatregel, opteren om als ze die zones invoeren, deze doelgroep niet meer te benaderen als langdurig werklozen, maar als personen die net op de arbeidsmarkt instromen. Opvallend is dat de “federale” overheid zich hier mengt in een aspect van het (sedert de zesde “staatshervorming”) gewestelijk doelgroepenbeleid.

De splitsing van het doelgroepenbeleid botst hier op zijn limieten. Want waarom moest dat beleid (grotendeels) gedefederaliseerd worden, als nu blijkt dat om een gewestelijk doelgroepenbeleid te voeren, de steun van de “federale” overheid nodig is?

Overigens liggen alle gemeenten in de “zones zonder langdurige werkloosheid”, op één na, in de provincies Luik en Henegouwen. Alweer dwingt een provinciaal beleid zich dus op.

Na regionaliseringen en communautariseringen krijgen we nu dus ook een “asymmetrisch” beleid. Een unitair België met provinciale decentralisatie is de enige uitweg uit dit taalfederalistisch doolhof, waar geen burger nog een snars van begrijpt. Maar om dat te bekomen is een raadgevend referendum nodig. 

Overigens kan men zich ook afvragen waarom alle gemeenschaps- en gewestparlementen (en regeringen) nodig zijn, zelfs binnen een federaal België, wanneer de “federale” regering zélf maatregelen kan uitvaardigen waarbinnen gemeenschappen en gewesten kunnen functioneren.

LA NOUVELLE TROUVAILLE INSTITUTIONNELLE DE LA PARTICRATIE

A la mi-juin 2023, le ministre de l’Emploi et de l’Économie Dermagne (PS) a présenté, au nom du gouvernement belge, une proposition à la Conférence Interministérielle de l’Emploi (CIE) visant à autoriser les politiques asymétriques sur le marché du travail. Le B.U.B. estime que les mesures néfastes que le ministre a proposées rendent la politique du marché du travail en Belgique encore plus compliquée qu’elle ne l’est déjà.

L’accord de coalition “fédérale” (30 septembre 2020) prévoyait déjà que le gouvernement “federal” “afin de répondre aux besoins et dynamiques spécifiques dans les différentes régions du pays […] pourrait [exercer] ses compétences de manière asymétrique en fonction de la région, de la communauté ou de la sous-région concernée […]. Cela permettrait au gouvernement fédéral de coordonner politiques sur celle des communautés et des régions lorsqu’il s’agit de certaines compétences partagées, comme dans les domaines de l’emploi et des soins de santé.” En septembre 2021, le ministre “flamand” du Travail de l’époque, Crevits (CD&V), mettait sur la table pas moins de 29 propositions pour concrétiser cette politique asymétrique sur le marché du travail, e.a. en ce qui concerne les restructurations, les dispenses de disponibilité, la flexibilité des malades de longue durée, le volontariat, etc.

Enfin, deux mesures ont été proposées par le ministre Dermagne (infra) sur lesquelles il y aurait un accord avec les régions, qui ne doivent d’ailleurs pas donner leur aval en la matière. La presse belge a accordé très peu d’attention à l’ensemble de l’événement et a donné des informations erronées et contradictoires sur le contenu exact des mesures. Toutefois, certains rapports parlementaires ont été publiés, ce qui a permis de se faire une idée du contenu des propositions.

1. Une politique (partiellement) asymétrique en matière de disponibilité des chômeurs

En ce qui concerne le contrôle et la sanction de la disponibilité active et passive des chômeurs, la situation actuelle est déjà très complexe. Jusqu’à la sixième “réforme” de l’Etat, seul l’Etat central (l’ONEM) était compétent en la matière.

Après cette “réforme” de l’État, d’une part, le cadre normatif des réglementations relatives à l’emploi convenable, au comportement de recherche active, au contrôle administratif et au sanctionnement est resté national. D’autre part, les pouvoirs décisionnels et exécutifs concernant le contrôle et le sanctionnement de la disponibilité active et passive des chômeurs sont devenus régionaux ou, en ce qui concerne la communauté allemande, communautaires. Ils sont donc aujourd’hui exercés par le VDAB “flamand”, par le FOREM “wallon”, par l’Actiris bruxellois et par l’Arbeitsamt germanophone.

En résumé, les régions mettent aujourd’hui en œuvre une compétence nationale. Il existe toutefois des exceptions.

En bref, les régions mettent aujourd’hui en œuvre une compétence nationale. Il existe toutefois des exceptions à cette règle.

Ainsi, seul l’ONEM – c’est-à-dire l’État national – peut matériellement mettre en œuvre des sanctions. Le gouvernement fédéral reste également compétent pour décider si un chômeur remplit des conditions qui ne sont pas liées à la disponibilité active et passive des chômeurs (par exemple, le travail non déclaré). Par ailleurs, une région (ou la communauté germanophone) peut, moyennant un paiement, transférer l’exercice de son pouvoir de contrôle (mais pas de sanction) de la disponibilité active (mais pas de la disponibilité passive) au gouvernement fédéral par le biais d’un accord de coopération.

Enfin, les accords de coopération sont conclus, sur la base des directives européennes, de fixer des objectifs communs pour l’intensité de l’accompagnement des chômeurs.

Apparemment, ce dispositif n’était pas encore assez complexe. En effet, dans le cadre de la politique asymétrique proposée, les régions pourraient opter pour le système national de contrôle et de sanction de la disponibilité active ou pour le système national de contrôle et de sanction de la disponibilité adaptée. Rien ne changerait en ce qui concerne la disponibilité passive.

Le système de disponibilité adaptée, déjà mis en œuvre aujourd’hui par les services régionaux de l’emploi, est une sorte d’exception à la disponibilité active. Il s’applique aux personnes âgées de 60 ans et plus et permet un parcours plus personnalisé.

Selon toute vraisemblance, la région “flamande” optera pour un système généralisé de disponibilité adaptée tandis que la région “wallonne” conservera le système de disponibilité active. Les différences entre les régions sont invoquées pour justifier cette asymétrie. Or, celles-ci ne feront que s’accentuer avec cette mesure. En effet, plus on scinde, plus on crée de différences et plus on crée de différences, plus on scinde. Il y a plus de dix ans, à l’occasion de la sixième “réforme de l’Etat”, le B.U.B. écrivait déjà : “En outre, la scission de la compétence de contrôle signifie que la situation sur le terrain peut être différente, ce qui exercera une pression sur l’unité du droit du travail belge, ce qui est sans aucun doute l’intention des nationalistes linguistiques” (voir ce lien). Aujourd’hui, il s’avère que cette prédiction était correcte.

En effet, la politique “asymétrique” éparpille (davantage) le droit du travail belge (arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage, articles 56 et 58) et ouvre la porte à la régionalisation. La bipolarité institutionnelle actuelle de la Belgique s’en trouvera encore renforcée. Si l’on veut réellement tenir compte des différences en matière d’emploi sans porter atteinte à l’unité du pays, une politique provinciale différenciée doit être menée dans un cadre national.

Dans la région dite “wallonne”, il existe des zones dites “sans chômage de longue durée”. Paradoxalement, il s’agit de territoires où il y a justement beaucoup de chômeurs de longue durée. L’objectif de ce projet est d’offrir un contrat de travail à toute personne au chômage depuis plus de deux ans dans ces territoires. Selon la mesure proposée par Dermagne, les régions peuvent choisir, lorsqu’elles mettent en place ces zones, de ne plus aborder ce groupe cible comme des chômeurs de longue durée, mais comme des personnes entrant sur le marché du travail. Il est frappant de constater que le gouvernement “federal” se mêle ici dans un aspect de la politique régionalisée des groupes cibles (depuis la sixième “réforme de l’État”).

La scission de la politique des groupes cibles atteint ici ses limites. En effet, pourquoi cette politique a-t-elle dû être (en grande partie) défédéralisée, s’il s’avère aujourd’hui que la mise en œuvre d’une politique régionale des groupes cibles nécessite le soutien du gouvernement “federal”?

D’ailleurs, toutes les communes des “zones sans chômage de longue durée”, sauf une, se trouvent dans les provinces de Liège et du Hainaut. Une fois de plus, une politique provinciale s’impose donc à nous.

Après les régionalisations et les communautarisations, c’est donc une politique “asymétrique” qui nous est proposée. Une Belgique unitaire avec une décentralisation provinciale est la seule façon de sortir de ce labyrinthe fédéraliste linguistique qu’aucun citoyen ne comprend. Mais pour cela, il faut un référendum consultatif.

On peut d’ailleurs se demander pourquoi tous les parlements (et gouvernements) communautaires et régionaux sont nécessaires, même au sein d’une Belgique fédérale, alors que le gouvernement “federal” lui-même peut prendre des mesures dans le cadre desquelles les communautés et les régions peuvent fonctionner.

DER NEUE INSTITUTIONELLE FUND DER PARTIKRATIE

Mitte Juni 2023 legte der Minister für Arbeit und Wirtschaft Dermagne (PS) im Namen der belgischen Regierung der Interministeriellen Konferenz für Arbeit (IKA) einen Vorschlag vor, asymmetrische Arbeitsmarktpolitik zuzulassen. Der B.U.B. ist der Ansicht, dass die schädlichen Maßnahmen, die der Minister vorgeschlagen hat, die Arbeitsmarktpolitik in Belgien noch komplizierter machen, als sie ohnehin schon ist.

Bereits im “föderalen” Koalitionsvertrag (30. September 2020) war vorgesehen, dass die “föderale” Regierung” um “den spezifischen Bedürfnissen und Dynamiken in den verschiedenen Regionen des Landes gerecht zu werden […] ihre Kompetenzen asymmetrisch in Abhängigkeit von der jeweiligen Region, Gemeinschaft oder Unterregion [ausüben] könnte […]. Dies würde es der Föderalregierung ermöglichen, ihre Politik mit der der Gemeinschaften und Regionen zu koordinieren, wenn es um bestimmte geteilte Zuständigkeiten geht, wie etwa in den Bereichen Beschäftigung und Gesundheitsfürsorge”. Im September 2021 legte der damalige “flämische” Arbeitsminister Crevits (CD&V) nicht weniger als 29 Vorschläge zur Umsetzung dieser asymmetrischen Arbeitsmarktpolitik auf den Tisch, u. a. in Bezug auf Umstrukturierungen, Freistellungen von der Verfügbarkeit, Flexibilität für Langzeitkranke, Freiwilligkeit usw.

Schließlich wurden von Minister Dermagne (infra) zwei Maßnahmen vorgeschlagen, die mit den Regionen abgestimmt werden sollen, die im Übrigen nicht zustimmen müssen. Die belgische Presse hat dem Ganzen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt und falsche und widersprüchliche Informationen über den genauen Inhalt der Maßnahmen verbreitet. Es erschienen jedoch einige Parlamentsberichte, die es ermöglichten, sich ein Bild vom Inhalt der Vorschläge zu machen.

1.     Eine (teilweise) asymmetrische Politik zur Verfügbarkeit von Arbeitslosen

Was die Kontrolle und Sanktionierung der aktiven und passiven Verfügbarkeit von Arbeitslosen betrifft, so ist die Situation bereits heute sehr komplex. Bis zur sechsten “Staatsreform” war nur der Zentralstaat (das NEO) für diese Angelegenheit zuständig.

Nach dieser “Staatsreform” blieb einerseits der normative Rahmen für Regelungen zu angemessener Beschäftigung, aktivem Suchverhalten, administrativer Kontrolle und Sanktionierung national. Andererseits wurden die Entscheidungs- und Durchführungskompetenzen für die Kontrolle und Sanktionierung der aktiven und passiven Verfügbarkeit von Arbeitslosen regional bzw., soweit es die deutsche Gemeinschaft betrifft, gemeinschaftlich. So werden sie heute vom “flämischen” VDAB, vom “wallonischen” FOREM, von der Brüsseler Actiris und dem deutschsprachigen Arbeitsamt implementiert.

Kurz gesagt, die Regionen setzen heute eine nationale Zuständigkeit um. Allerdings gibt es auch Ausnahmen.

So kann nur die NEO – also der Nationalstaat – Sanktionen materiell umsetzen. Der Föderalstaat bleibt auch dafür zuständig zu entscheiden, ob ein Arbeitsloser Bedingungen erfüllt, die sich nicht auf die aktive und passive Verfügbarkeit der Arbeitslosen beziehen (z. B. Schwarzarbeit). Ebenso kann eine Region (oder die deutschsprachige Gemeinschaft) die Ausübung ihrer Befugnis zur Kontrolle (aber nicht zur Sanktionierung) der aktiven Verfügbarkeit (aber nicht der passiven Verfügbarkeit) gegen eine Gebühr im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung auf die föderale Regierung übertragen.

Schließlich sind die Kooperationsvereinbarungen auf der Grundlage europäischer Richtlinien verpflichtet, gemeinsame Ziele für die Intensität der Beratung von Arbeitslosen festzulegen.

Offensichtlich war diese Regelung noch nicht komplex genug. Denn bei der vorgeschlagenen asymmetrischen Politik könnten sich die Regionen selbst entweder für das nationale System der Überwachung und Sanktionierung der aktiven Verfügbarkeit oder für das nationale System der Überwachung und Sanktionierung der angepassten Verfügbarkeit entscheiden. An der passiven Verfügbarkeit würde sich nichts ändern.

Das System der angepassten Verfügbarkeit, das heute bereits von den regionalen Arbeitsverwaltungen umgesetzt wird, ist eine Art Ausnahme von der aktiven Verfügbarkeit. Es gilt für Personen ab 60 Jahren und ermöglicht einen stärker personalisierten Verlauf.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich die “flämische” Region für ein generelles System der angepassten Verfügbarkeit entscheiden, während die “wallonische” Region das System der aktiven Verfügbarkeit beibehalten wird. Als Begründung für diese Asymmetrie werden die Unterschiede zwischen den Regionen angeführt. Diese werden sich jedoch durch diese Maßnahme nur noch verstärken. Denn je mehr man aufspaltet, desto mehr Unterschiede werden geschaffen, und je mehr Unterschiede geschaffen werden, desto mehr wird man aufspalten. Bereits vor mehr als zehn Jahren, anlässlich der sechsten “Staatsreform”, schrieb der B.U.B.: “Außerdem bedeutet die Aufspaltung der Kontrollkompetenz, dass die Situation vor Ort unterschiedlich sein kann, was Druck auf die Einheitlichkeit des belgischen Arbeitsrechts ausüben wird, was zweifellos die Absicht der Sprachnationalisten ist” (siehe diesen Link). Heute stellt sich heraus, dass diese Vorhersage richtig war.

Tatsächlich wird durch die “asymmetrische” Politik das belgische Arbeitsrecht (weiter) zersplittert (Königlicher Erlass vom 25. November 1991 über die Regelung der Arbeitslosigkeit, Artikel 56 und 58) und der Regionalisierung Tür und Tor geöffnet. Die derzeitige institutionelle Bipolarität Belgiens wird dadurch weiter verstärkt. Wenn man den Unterschieden im Bereich der Beschäftigung wirklich Rechnung tragen will, ohne die Einheit des Landes zu beeinträchtigen, muss eine differenzierte Provinzpolitik in einem nationalen Rahmen betrieben werden.

2. Es wird einen föderalen Rahmen geben, um sogenannte “Zonen ohne Langzeitarbeitslosigkeit” zu unterstützen

In der sogenannten “wallonischen” Region gibt es sogenannte “Gebiete ohne Langzeitarbeitslosigkeit”. Paradoxerweise handelt es sich dabei um Gebiete, in denen es gerade viele Langzeitarbeitslose gibt. Ziel dieses Projekts ist es, allen Personen, die in diesen Gebieten seit mehr als zwei Jahren arbeitslos sind, einen Arbeitsvertrag anzubieten. Gemäß der von Dermagne vorgeschlagenen Maßnahme können die Regionen bei der Einrichtung dieser Gebiete wählen, ob sie diese Zielgruppe nicht mehr als Langzeitarbeitslose, sondern als Personen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, ansprechen wollen. Es ist auffällig, dass sich die “föderale” Regierung hier in einen Aspekt der regionalisierten Zielgruppenpolitik (seit der sechsten “Staatsreform”) einmischt.

Die Aufspaltung der Zielgruppenpolitik stößt hier an ihre Grenzen. Denn warum musste diese Politik (weitgehend) deföderalisiert werden, wenn sich nun herausstellt, dass zur Umsetzung einer regionalen Zielgruppenpolitik die Unterstützung der “föderalen” Regierung erforderlich ist?

Übrigens liegen alle Gemeinden in den “Zonen ohne Langzeitarbeitslosigkeit”, mit einer Ausnahme, in den Provinzen Lüttich und Hennegau. Wieder einmal drängt sich also eine provinzielle Politik auf.

Nach Regionalisierungen und Communautarisierungen bekommen wir also nun auch eine “asymmetrische” Politik. Ein unitärische Belgien mit einer Dezentralisierung der Provinzen ist der einzige Ausweg aus diesem sprachlichen föderalistischen Irrgarten, den kein Bürger versteht. Aber dazu ist ein konsultatives Referendum erforderlich.

Im Übrigen könnte man sich auch fragen, wozu man alle Gemeinscchafts- und Regionalparlamente (und Regierungen) braucht, selbst in einem föderalen Belgien, wenn die “föderale” Regierung selbst Maßnahmen erlassen kann, innerhalb derer die Gemeinschaften und Regionen funktionieren können.