BETOGING VAN DE B.U.B. OP DE NATIONALE FEESTDAG – MANIFESTATION DU B.U.B. LE JOUR DE LA FETE NATIONALE

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE B.U.B.

Ziehier de tweetalige toespraak van de voorzitter van de B.U.B., Hans Van de Cauter, die hij op 21 juli 2020 op de Kunstberg in Brussel hield voor een honderdtal betogers gedurende een tweetal uur:

Wij, Belgen, kunnen niet langer lijdzaam de anti-Belgische propaganda, noch de zelfkastijding in verband met onze vroegere kolonie Belgisch Congo, de beledigingen gericht aan ons Koningshuis, de ondermijning van onze nationale eenheid, de ernstige communicatieproblemen tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus van het federale België, die vooral tijdens de coronacrisis pijnlijk aan het licht kwamen, de lamentabele staat van onze publieke financiën alsook het misprijzen van de particratie voor de verlangens van de Belgen, ondergaan. 

Michel Courtin, de initiatiefnemer van een pro-Belgische petitie met meer dan 21.000 ondertekenaars op Change.org, sluit zich aan bij de unitaristische centrumbeweging Belgische Unie – Union Belge (B.U.B.).

De standbeelden van onze koningen werden weer eens bevuild en besmeurd door vandalen wegens een incident in de Verenigde Staten dat absoluut niets te zien heeft met ons Belgisch koloniaal verleden ! Dat is op zich al onaanvaardbaar.  Wanneer krijgen we een adequate beveiliging van ons nationaal patrimonium en strenge sancties tegen deze delinquenten? Hoe lang moeten de Belgen deze schande nog dulden, deze laster en eerroof tegen Koning Leopold II, die al meer dan 100 jaar dood is en zich dus niet meer kan verdedigen en die zovele positieve zaken voor ons land gedaan heeft ? Dat is laf en gemeen !

ABSURDE EN SCHADELIJKE ZELFKASTIJDING MOET STOPPEN

Op 29 juni 2020 stuurde Koning Filip n.a.v. de herdenking van de Congolese onafhankelijkheid van 30 juni 1960 een brief naar de Congolese president Tshisekedi. Daarin verwees hij zesmaal naar de noodzaak om de samenwerking tussen België en Congo te verdiepen. De B.U.B. is het uiteraard volkomen eens met deze boodschap. 

In zijn betoog wees de Koning op de ”lange gezamenlijke geschiedenis” van België en Congo. Die bestaat, volgens ons staatshoofd uit ”gemeenschappelijke verwezenlijkingen, maar ook uit pijnlijke episoden”. Dat is een accurate en neutrale omschrijving die voor de geschiedenis van elk land geldt. De vorst vervolgde met een vaststelling die evident is: 

“Ten tijde van Congo-Vrijstaat werden geweld- en gruweldaden gepleegd”. Dat die evenwel op ons ”collectieve geheugen” zijn blijven wegen, durven we te betwijfelen. Maar in wezen zei de Koning hier niets anders dan wat de B.U.B. en elke ernstige historicus ook schreven: dat er geweld- en gruweldaden waren, maar geen ”genocide”.

Over de koloniale periode heette het dat er ”leed” veroorzaakt werd en ”vernederingen” toegebracht werden. Dat ontkennen we niet, net als we niet ontkennen dat arbeiders of vrouwen in België en Europa ook vernederd werden. Anderzijds beschouwen zeer veel Congolezen Koning Leopold II als de stichter van hun land en de Belgen als degene die hen welvaart brachten. Koning Leopold II maakte ook een einde aan de Arabische slavernij en aan het kannibalisme.

Koning Filip hield eraan zijn ”diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden”. De politieke druk om zo te handelen zal wel zeer groot geweest zijn. Nochtans betuigde het staatshoofd enkel ‘spijt’, maar bood hij terecht geen excuses aan.

Het idee dat België zijn excuses moet aanbieden aan Congo houdt geen steek. Waarom worden er dan geen excuses aan de Arabieren gevraagd die de Congolezen vóór de heerschappij van Koning Leopold II tot slaven maakten? Waarom moeten de buitenlandse mogendheden die vandaag de Congolezen uitbuiten geen excuses aanbieden?

Het lijkt erop alsof men de hedendaagse ellende in Congo wil verdoezelen en liever een door interne politieke verdeeldheid aangetaste Belgische staat tot zelfkastijding wil dwingen, iets wat natuurlijk perfect past in de waanzinnige hetze die separatisten vandaag tegen België voeren, net als de Britten in het begin van de 20ste eeuw een hetze tegen Koning Leopold II voerden om hun misdaden in hun eigen kolonies te verbergen, waaronder de concentratiekampen voor de Boeren in Zuid-Afrika en de uitmoording van de inheemse bevolking aldaar.

Moeten volgens dezelfde gedachtegang de Romeinen geen excuses aan de Belgen aanbieden wegens hun eeuwenlange bezetting van onze gebieden en de moord op vele Kelten, de oorspronkelijke inwoners van België ?

Bovendien hebben de Belgen dan recht op excuses van de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de Fransen en de Nederlanders die de ene na de andere België overheerst en soms zelfs overrompeld hebben en vele Belgen vermoord hebben. En wanneer krijgen we excuses van Duitsland voor de twee wereldoorlogen, de twee wrede bezettingen met leegroof van ons land alsook de ontwrichting van ons unitair systeem en onze economie ? De Duitsers betaalden alleen na de Eerste Wereldoorlog een deel van de opgelegde herstelbetalingen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben ze niets betaald (onder meer omdat toen de aandacht van de geallieerden naar de Sovjet-dreiging ging).

En waarom zwijgen de kritikasters in alle talen over de taalapartheid die de particratie in België heeft geïnstalleerd d.m.v. het taalfederalisme? Is apartheid dan wel goed voor hen?

En wanneer nagelen we de 19de eeuwse regeringen en bedrijfsleiders aan de schandpaal wegens hun uitbuiting van de arbeiders? En wat met de moorden op de kolonialen en op de Belgen vóór en na de onafhankelijkheid van Congo? En wanneer krijgen we ondubbelzinnige excuses van de „Vlaams“-nationalisten voor hun twee collaboraties met de vijand ?

Gaan onze politici dan ook hun spijt betuigen en welgemeende excuses aanbieden voor het leed, de vernederingen en de gruweldaden die men op de rekening van hun federalisme kan schrijven, ondermeer de overdreven sterfte in de rusthuizen tijdens de coronacrisis ?

De B.U.B. is geschokt door zoveel selectieve verontwaardiging.

Excuses zijn trouwens niet zomaar vrijblijvend want herstelbetalingen kunnen leiden tot een faillissement van de Belgische staat. Dat leggen de particraten die zo’n herstelbetalingen voorstaan niet aan hun kiezers uit.

Zo’n schadeloosstellingen zijn overigens een gevaarlijk precedent, want elke kolonie, waar ook ter wereld kan dan schadevergoeding eisen. Als gevolg daarvan zullen de voormalige moederlanden op hun beurt herstelbetalingen gaan eisen van hun voormalige vijanden. Want inderdaad moeten in het geval van België eventuele herstelbetalingen minstens gecompenseerd worden door herstelbetalingen vanwege Duitsland. Maar dat geldt ook voor andere landen waardoor er onvermijdelijk zware internationale spanningen zullen ontstaan.

Overigens bood België tussen 1960 en 2009 voor 10 miljard euro aan ontwikkelingshulp aan Congo en heeft het voor 5 miljard euro projecten gefinancierd. In 2010 heeft ons land de Congolese schuld voor 500 miljoen euro kwijtgescholden. Congo werd ook militair gesteund. Tussen 2010 en 2019 werd per jaar 250 miljoen euro aan ontwikkelingshulp aangeboden. Dus nog eens 2,5 miljard euro. Congo/Zaïre heeft zo tijdens de 60 jaar onafhankelijkheid minstens 18 miljard euro aan steun ontvangen. We mogen aannemen dat dat van die herstelbetalingen mag worden afgetrokken ? Dit geld werd trouwens helemaal niet nuttig besteed, maar werd verspild in een corrupt staatsapparaat.

In plaats van gratuite onzin over ‘excuses’ aan de Congolezen te verkopen, zouden politici beter een regering vormen die het achterlijke taalfederalisme afschaft en België weer unitair maakt. Dat zou tenminste nut hebben aangezien België zo beter en goedkoper bestuurd kan worden. Dat zou België in staat stellen wederom een voortrekkersrol op het internationale niveau te spelen, ook in zijn relatie met Congo. Maar zo slim zijn de particraten nog niet. Ze zijn alleen slim genoeg om aan hun eigenbelang te denken en de Belgen met een misplaatst minderwaardigheidscomplex op te zadelen.  In plaats van een nutteloze parlementaire commissie over het Congo van meer dan 100 jaar geleden op te zetten, zou men beter een echte parlementaire onderzoekscommissie over het wanbestuur tijdens de coronaviruscrisis en bij uitbreiding over het federalisme op poten zetten. Of zijn de ongeveer 10.000 dodelijke slachtoffers in het kleine België (meer dan heel Duitsland), waarvan vele in gecommunautariseerde rusthuizen gevallen zijn, daarvoor niet belangrijk genoeg?  

Dat brengt ons tot de vaststelling dat tijdens de coronacrisis

HET TAALFEDERALISME DUIDELIJK MENSEN HEEFT GEDOOD !

De B.U.B. wees er al verschillende keren op hoe de rampzalige bevoegdheidsverdeling in de gezondheidszorgen vermoedelijk honderden mensenlevens kostte in de coronacrisis. Die doden vielen vooral in de rusthuizen, die sedert de zesde ”staatshervorming” van 2013 een bevoegdheid zijn van de gemeenschappen.

Op 10 juli 2020 verklaarde Pedro Facon – secretaris-generaal van de FOD Gezondheidszorgen – in de ”Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid” (de absurde en hoogdravende naam voor de coronacommissie in het overbodige ”Vlaams” parlement) dat door de ingewikkelde bevoegdheidsverdeling in België de hele crisis moeilijk te coördineren viel: ”… ik denk dat de structuur van dit land maakt dat individuen minder goed functioneren”, verklaarde hij.

Die bevoegdheidsversnippering – met negen ministers van gezondheid – heeft volgens de topambtenaar in een crisissituatie dubbel zoveel impact.

Wie nu voor pleit voor een ‘staatshervorming’ met méér splitsingen, wil dus nog meer crisissen en nog meer doden !

De samenwerking tussen de bevoegdheidsniveaus loopt bovendien ook volledig spaak.

Facon vertelt hierover hoe eind maart 2020 aan de zogenaamde ”Vlaamse” en ”Waalse” “regeringen” werd voorgesteld om de crisis ”interfederaal” te laten coördineren. Die regeringen wezen dat echter, als ‘goede’ nationalisten, af. Die weigering kostte vele mensenlevens. Er waren daardoor immers mondmaskers in de gecommunautariseerde rusthuizen tekort waardoor er honderden slachtoffers vielen.

De ambtenaar pleit voor een structuur waarbinnen één enkele persoon de versnipperde gezondheidszorgen kan coördineren en voor het geheel verantwoordelijk is. Volgens de B.U.B. kan dat logischerwijs enkel de Belgische minister van Volksgezondheid zijn. Een nieuwe structuur is niet nodig, gewoon een volledige herfederalisering. Dat is trouwens niet alleen onze mening, maar ook die van 70 procent van de Belgen volgens de laatste peiling van Le Soir-HLN van 22 juni 2020.

Wanneer een politiek systeem mensenlevens kost, is dat een heel slecht systeem. Bovendien is dit verderfelijke en absurde systeem gebaseerd op een anti-Belgische ideologie. Het moordende taalfederalisme is dan ook de grootste schande van onze nationale geschiedenis. De hele particratie is hiervoor verantwoordelijk. De B.U.B. pleit vooruitziend al sinds 20 jaar voor de onmiddellijke afschaffing van dit geldverslindende, inefficiënte, onontwarbare en immorele systeem van taalfederalisme.

DE DRIE OORZAKEN EN OPLOSSINGEN VAN DE POLITIEKE CRISIS

We zien ook dat de politieke crisis in België niet ophoudt. Eén jaar en een half na de val van de regering Michel is er nog steeds geen nieuwe volwaardige nationale regering. Voor de B.U.B. zijn de oorzaken van de politieke crisis duidelijk. De oplossingen ook. Maar ze zullen heel drastisch moeten zijn. 

Deze crisis vat mooi de permanente crisis van het taalfederalisme en het taalnationalisme samen. Sedert tien jaar werd die erg acuut. De taalgesplitste particratie kan geen oplossingen bieden omdat ze zelf een deel van het probleem vormt. 

 1. OORZAKEN VAN DE CRISIS 
 1. Het taalnationalisme

Hoewel de taalproblematiek in de enge zin van het woord uit de 19de eeuw dateert, ontstond er pas tijdens de Eerste Wereldoorlog een anti-Belgische stroming binnen de ‘’Vlaamse’’ beweging. Die anti-Belgische stroming was het gevolg van een bewuste Duitse politiek, die erop gericht was België politiek te vernietigen, nl. de “Flamenpolitik.   Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd daar nog een schepje bovenop gedaan.  

De zuivering na de oorlog (verkeerdelijk door de flaminganten en de pers “repressie” genoemd) was zeer licht.  Men liet de Volksunie zich als federalistische partij ontwikkelen vanaf zijn stichting in Antwerpen in 1954. De partij werd gesubsidieerd door het bedrijfsleven. Die partij kreeg als objectieve bondgenoot het Rassemblement Wallon in 1968. Beide politieke formaties dreven België in de richting van het taalfederalisme, dat vanaf 1970 uitgebouwd werd. 

In 1978 ontstond uit een eerste scheuring van de Volksunie het ‘’Vlaams’’ Blok, (vanaf 2004: ‘’Vlaams’’ Belang), een radicaalrechtse en separatistische partij.  Na de implosie en de tweede splitsing van de VU in 2001 ontstond de N-VA, een openlijk separatistische partij. Volgend op een kartel met CD&V van 2004 tot 2008 werd die in 2010 de grootste partij van ons land. 

Het taalnationalisme domineert sinds 100 jaar de Belgische politiek en wordt onderhouden door (teveel) ééntalige politici, gesplitste politieke partijen, gesplitste media en het taalfederalisme. 

2) Het taalfederalisme 

Dit systeem bestaat nu 50 jaar en is zeer ingewikkeld, inefficiënt, peperduur, polariserend, ondemocratisch en is zelfs op ongrondwettelijke wijze  tot stand gekomen.  

Het is het institutioneel gevolg van de politiek van taalnationalisme: ons land opsplitsen op basis van taalgrenzen. Dit systeem versterkt de bestaande nationalismen in België, die vandaag over talloze eigen regeringen en parlementen beschikken. Elk willen ze hun macht uitbreiden. 

Hoe meer nationale bevoegdheden men splitst, hoe meer verschillen men creëert en hoe meer verschillen men creëert, hoe meer men splitst. Het is een vicieuze cirkel. Zo dreigt de interne logica van het federalisme het land te splitsen.

Elk gewest en elke gemeenschap beschikt nu over zijn of haar eigen regering en parlement. Overal is het partijpolitieke landschap versnipperd, maar omwille van de taalsplitsing van de partijen nergens meer dan op het federale vlak. De zogenaamde traditionele partijen worden bovendien steeds kleiner, terwijl populistische partijen een omgekeerde beweging maken. Het resultaat daarvan is dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers een tiental partijen telt, elk met een (ongeveer) even groot electoraal gewicht.

Zo wordt het moeilijker een Belgische regering samen te stellen. Bovendien is de urgentie om een federale regering te vormen minder groot omdat er al zoveel bevoegdheden gesplitst zijn en omdat de andere regeringen toch al gevormd zijn. De paraplu die de EU en de monetaire unie bieden, verlaagt die urgentie nog meer. 

BESPAREN ? FEDERALISME AFSCHAFFEN !

Waar de media nooit over spreken, is de kost van het taalfederalisme. Nochtans kan op deze post heel wat geld bespaard worden om de begroting recht te trekken. De B.U.B. heeft reeds in februari 2007 de kost van het federalisme op 10 miljard euro per jaar berekend. Dertien jaar en een staatshervorming later is de kost alleen maar groter geworden…

 • De directe kosten

De vijf gewest- en gemeenschapsregeringen en –parlementen creëren natuurlijk een directe kost: 307 parlementariërs en 38 ministers, die samen een twintigtal gebouwen nodig hebben. Daarbij komen nog de parlementaire werkingskosten en bedienden alsook de kabinetskosten en -medewerkers, zodat men op minstens 300 miljoen euro per jaar komt.

Bovendien zijn er in België ongeveer een miljoen ambtenaren, waarvan de meeste zeer nuttig zijn en goed werk leveren, bijv. politieagenten, leraars, provinciaal en gemeentelijk personeel en federale ambtenaren. De meeste gewest- en gemeenschapsambtenaren zullen uiteraard ook in een nieuw unitair België noodzakelijk blijven, maar op andere bestuursniveaus. Een aantal posten zal echter overbodig worden. Die fusie zal toelaten de diensten af te slanken zodat ongeveer 10% van de ambtenarenkost kan uitgespaard worden. Aangezien een ambtenaar gemiddeld 50.000 € per jaar kost, kan zo ongeveer 5 miljard euro op jaarbasis bespaard worden.

Bijgevolg levert de afschaffing van het federalisme een besparing op van ongeveer 5,3 miljard euro per jaar op vlak van de directe kosten.

 • De indirecte kosten

De indirecte kosten van het Belgisch federalisme zijn abstracter en dus moeilijker te berekenen.

Allereerst is er een gebrek aan synergie door de vele splitsingen van overheidsdiensten sinds 1980. Op vlak van openbare werken heeft elk gewest nu zijn eigen ingenieurs terwijl die, als ze samenwerkten, noodzakelijkerwijze meer expertise zouden verenigen en minder dubbel of driedubbel werk zouden verrichten.

Het verlies aan synergie kan bescheiden op 500 miljoen euro per jaar worden geschat.

Bovendien verliest België heel wat buitenlandse investeringen door de opsplitsing van nationale bevoegdheden zoals economie, ruimtelijke ordening, milieu en buitenlandse handel. Welk bedrijf wil graag investeren in een staat waar drie wetgevingen bestaan voor ruimtelijke ordening, huur, milieu, werkgelegenheid enz.? Deze redenering geldt des te meer in periodes van institutionele en economische crisis, zoals België die nu kent sinds 2008. Het aantal buitenlandse investeringen in België is in de laatste jaren overigens flink gedaald (en vooral in het zogenaamde “Vlaams” gewest).

We schatten het verlies aan investeringen door de ingewikkeldheid van het taalfederalisme, de rechtsonzekerheid en de bijkomende kost voor de bedrijven die deze factoren met zich meebrengen op 3 miljard euro per jaar.

Ook op toeristisch vlak verliest België heel wat inkomsten door een gebrek aan een nationaal gecoördineerd toeristisch beleid. In 2010 bezochten ongeveer 7 miljoen buitenlandse toeristen België. In ons buurland Frankrijk, het meest bezochte land van de wereld met Parijs als meest bezochte stad van de wereld – op nauwelijks 300 km van Brussel -, bedroeg dit aantal in 2009 76 miljoen, dus meer dan 10 keer zoveel. Frankrijk telt nochtans slechts 58 miljoen inwoners, maar heeft één toeristisch beleid. België trekt daarentegen aanzienlijk minder buitenlandse toeristen aan dan het inwoners heeft hoewel Brussel de hoofdstad van Europa is. Als we jaarlijks 10 miljoen toeristen méér aantrekken, levert dit ongeveer 2 miljard euro per jaar op (a rato van 200 euro per overnachting).

In totaal bedragen de indirecte kosten van het taalfederalisme dus ongeveer 5,5 miljard euro per jaar.

De berekening van de B.U.B. toont bijgevolg aan dat het federalisme de Belgen jaarlijks minstens 10 miljard euro kost. Deze cijfers stemmen tot nadenken, zeker wanneer men weet dat België één van de landen is met de hoogste belastingsdruk van de wereld, vooral voor de middenklasse.

Bovendien heeft al dat politieke gebakkelei rond politiek-communautaire problemen en staatshervormingen een prijs: de politici kunnen zich minder met de echte problemen bezighouden zoals de terugdringing van de staatsschuld. Ook dat is de prijs van het taalfederalisme.

3) De particratie 

Zo komen we aan de derde oorzaak van de politiek-communautaire problemen: de particratie.

De particratie bestond nog niet ten tijde van de Belgische onafhankelijkheid in 1830. Pas in 1847 werd de eerste partij opgericht, de liberale partij. Na de Eerste Wereldoorlog werden de partijen gaandeweg sterker. Op zich vormde dat geen probleem. Maar tussen 1968 en 1978 werden de grote partijen op taalbasis gesplitst. Dit zorgde ervoor dat de politici uit het noorden, het zuiden, het centrum (Brussel) en het oosten (Duitstalige gemeenschap) veel minder met elkaar spraken en zich in de eerste plaats tot woordvoerder van hun taalgemeenschap opwerpen. 

Die partijen domineren het Belgische politieke landschap en kiezen zelf met welke andere partijen ze willen onderhandelen. Als ze op regionaal of communautair niveau al akkoorden hebben gesloten met bepaalde partijen, willen ze ook op “federaal” niveau met die partijen samenwerken. Maar de andere partijen van over de taalgrens, van wie de verkiezingsresultaten gelet op de taalsplitsing soms heel anders zijn, keuren die coalities niet automatisch goed.

Voeg daarbij nog eens de aangehaalde grote versnippering van het politieke landschap sinds enkele jaren en het electoraal gewicht van separatistische partijen in het noorden. Zo ontstaat een spanningsveld dat voor blokkeringen zorgt, zoals we er nu opnieuw één meemaken. De vorige keer was tijdens de lange crisis van 2007 tot 2011, die de zesde staatshervorming voorafging.  

 • OPLOSSINGEN  

De oplossingen voor de politiek-communautaire problemen zijn net zoals de oorzaken drieledig. 

 1. Meertaligheid en strijd tegen taalnationalisme 

De media en de meeste scholen moeten in heel het land drietalig worden. Dat veronderstelt dat die niet langer een gemeenschapsbevoegdheid blijven, maar opnieuw een nationale bevoegdheid worden, eventueel aangevuld met provinciale decentralisatie. 

 • Een nieuw unitair België 

Het taalfederalisme is een politieke, staatkundige, economische, sociologische en culturele ramp. Het moet onverwijld afgeschaft worden en vervangen worden door een unitair België op basis van de 9 historische provincies. De taalgrens en de taalwetten blijven behouden, de provincie Brabant wordt herenigd. Eventueel worden drie kleine cultuurraden behouden, met een louter adviserende bevoegdheid.

Die omwenteling kan er het gemakkelijkst komen via een institutioneel referendum met verschillende opties en rondes. Zowat de helft van de Belgen wil immers vandaag al unitarisme ook al wordt het nauwelijks in de media of in de politiek verdedigd.  

 • Meertalige partijen en vrije politieke markt 

Een nieuw unitair België gaat de taalgesplitste partijen ook dwingen om weer nationaal en dus drietalig te worden (Nederlands, Frans, Duits). Gelet op het feit dat er in het nationaal parlement nog steeds politieke families (socialisten, liberalen) bestaan of zelfs unitaire partijen en fracties (groenen, PVDA) is dit ook zeer haalbaar. De grote verliezers worden dan natuurlijk de nationalistische partijen die aan de andere kant van de taalgrens geen partner hebben. De vorming van een nationale regering – de enige die er dan nog overblijft – zal dan veel eenvoudiger worden. 

Tevens dient er meer ruimte gegeven te worden aan nieuwe politieke initiatieven door een drastische vermindering of afschaffing van de partijsubsidies. Zo zullen nieuwe grote, drietalige partijen kunnen ontstaan die de aftandse particratie kunnen vervangen. 

4) Hoe moet de huidige formatie van de federale regering nu verder?

Het acute probleem is nu natuurlijk hoe de federale regeringsformatie verder moet. Elke confederalistische oplossing, zoals een ‘afspiegelingsregering’, waarbij de federale regering gevormd wordt als afspiegeling van de regionale regeringen, is een non-oplossing die de blokkering alleen maar zal verergeren. Politici dwingen om samen te werken, is overigens nooit een goede oplossing en is antidemocratisch. Ook een zevende en dus zoveelste staatshervorming of “een België van 4 gewesten”, dat in realiteit neerkomt op een bevestiging van de schadelijke bipolariteit (een België van 2,75 gewesten), zal de problematiek van de kunstmatige bipolarisering van de Belgische politiek alleen maar verscherpen.

Wat moet er dan wel gebeuren? De Koning zou een voorlopige regering van nationale eenheid moeten samenstellen met vertegenwoordigers van alle gematigde partijen en aangevuld met enkele onafhankelijke experten. Deze overgangsregering voor ongeveer 1,5 jaar dient een beperkte agenda te hebben, namelijk het opstellen van een begroting, het beheer van de lopende zaken en de organisatie van een institutioneel en consultatief referendum met verschillende rondes en opties, waaronder uiteraard de unitaristische optie.  Zo zullen de Belgen eindelijk zekerheid hebben over de staatsstructuur waarin ze de komende decennia zullen leven.

Besluit

België heeft dus hic et nunc nood aan een institutioneel referendum en een tijdelijke regering van nationale eenheid. De oplossing voor de Belgische politieke situatie is dus tegelijkertijd eenvoudig en ingewikkeld. Laten we allen samenwerken om België zijn eenheid glorie en welvaart van vroeger weer terug te laten krijgen. Ik wens u een gezellige Nationale Feestdag en bescherm u goed !

EENDRACHT MAAKT MACHT !

LEVE BELGIE ! LEVE DE KONING !

BRABANCONNE

MANIFESTATION DU B.U.B. LE JOUR DE LA FETE NATIONALE

Voici l’allocution bilingue prononcée le 21 juillet 2020, Mont des Arts à Bruxelles, par le président du B.U.B., Hans Van de Cauter devant une centaine de manifestants durant environ 2 heures:

Les Belges ne peuvent rester les bras croisés face à la propagande antibelge, l’autoflagellation permanente à propos de notre ancienne colonie du Congo belge, les injures à l’adresse de notre Maison royale, le délitement de l’unité nationale, les  graves problèmes de communication entre les différents niveaux de pouvoir de la Belgique fédérale particulièrement mis à jour lors de la crise du coronavirus, l’état lamentable des finances publiques de la Belgique et le dédain de la particratie à l’égard de la volonté des Belges.

Michel Courtin, l’initiateur d’une pétition pro-belge avec plus de 21.000 signataires, se joint au mouvement unitariste et centriste Belgische Unie – Union belge (B.U.B.).

Les statues de nos Rois ont de nouveau été taguées et souillées par des vandales suite à un incident aux Etats-Unis qui n’a aucun lien avec le passé colonial de la Belgique ! C’est en soi déjà inacceptable.

Quand aurons-nous enfin une sécurisation adéquate de notre patrimoine national et des sanctions sévères contre ces délinquants? Combien de temps les Belges doivent-ils encore tolérer cette honte, cette calomnie à l’encontre de notre Roi Léopold II qui est mort depuis plus de 100 ans et qui ne sait donc plus se défendre et qui a fait tellement de choses positives pour notre pays. C’est lâche et méchant !

L’AUTO-FLAGELLATION ABSURDE ET NOCIVE DOIT S’ARRETER

Le 29 juin 2020, le Roi Philippe a envoyé une lettre au président congolais Tshisekedi à l’occasion de la commémoration de l’indépendance congolaise le 30 juin 1960. Il y a évoqué six fois la nécessité d’approfondir la coopération entre la Belgique et le Congo. Il va de soi que le B.U.B. est totalement d’accord avec ce message.

Dans son discours, le Roi a souligné la «longue histoire commune» de la Belgique et du Congo. Il s’agit, selon notre chef de l’Etat, de «réalisations communes, mais aussi d’épisodes douloureux». Il s’agit d’une description précise et neutre qui s’applique à l’histoire de chaque pays. Le monarque a ajouté une déclaration qui est évidente:

“A l’époque de l’État indépendant du Congo des actes de violence et de cruauté ont été commis”. On émet pourtant nos doutes quant à l’affirmation que ceux-ci pèseraient encore et toujours sur notre “mémoire collective”. Mais au fond, le Roi n’a rien dit d’autre que ce que le B.U.B. et tout historien sérieux ont également écrit, à savoir qu’il y avait des actes de violence et des atrocités, mais pas de «génocide».

La période coloniale aurait provoqué des “souffrances” et des “humiliations”. Nous ne le nions pas, tout comme nous ne nions pas que des travailleurs ou des femmes en Belgique et en Europe ont également été humiliés. En revanche, de très nombreux Congolais considèrent le Roi Léopold II comme le fondateur de leur pays et les Belges comme ceux qui leur ont apporté la prospérité. Le Roi Léopold II a également mis fin à l’esclavage arabe et au cannibalisme.

Le Roi Philippe tenait à exprimer ses “plus profonds regrets pour ces blessures du passé”. La pression politique pour agir de cette manière a dû être très forte. Toutefois, le chef d’Etat a seulement exprimé des “regrets” sans présenter des excuses, à juste titre d’ailleurs.

L’idée que la Belgique devrait présenter ses excuses au Congo ne tient  pas la route. Pourquoi alors ne pas demander des excuses aux Arabes qui ont asservi les Congolais avant le règne du Roi Léopold II? Pourquoi les puissances étrangères qui exploitent les Congolais aujourd’hui ne devraient-ils pas s’excuser?

Il semble que l’on veuille dissimuler la misère actuelle au Congo et plutôt contraindre un État belge, affaibli par des divisions politiques internes, à l’auto-flagellation, ce qui bien sûr va de pair avec l’agitation folle des séparatistes contre la Belgique aujourd’hui, tout comme les Britanniques ont mené, au début du 20e siècle, une campagne contre le roi Léopold II pour cacher leurs crimes dans leurs propres colonies, y compris les camps de concentration pour les Boers en Afrique du Sud et le massacre des peuples indigènes.

Dans le même ordre d’idées, les Romains ne devraient-ils pas s’excuser auprès des Belges pour leur occupation pendant des siècles de nos territoires et le meurtre de nombreux Celtes, les premiers habitants de la Belgique?

De plus, les Belges ont alors droit aux excuses des Espagnols, des Autrichiens, des Français et des Hollandais, qui ont dominé la Belgique les uns après les autres et qui ont même parfois envahi le pays et tué de nombreux Belges. Et quand recevrons-nous finalement des excuses de l’Allemagne pour les deux guerres mondiales, accompagnées de deux occupations cruelles et de pillages de notre pays ainsi que la destruction de notre système unitaire et de notre économie? Les Allemands n’ont payé qu’une partie des réparations imposées après la Première Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, ils n’ont rien payé du tout (notamment parce que l’attention des Alliés s’était ensuite tournée vers la menace soviétique).

Pourquoi les détracteurs passent-ils sous silence l’apartheid linguistique que la particratie a installée en Belgique par le biais du fédéralisme linguistique ? Estiment-ils que l’apartheid est une bonne chose?

Et quand va-t-on clouer au pilori les gouvernements et les chefs d’entreprise du 19ième siècle pour l’exploitation de nos ouvriers? Et quid des meurtres des coloniaux et des Belges avant et après l’indépendance du Congo? Pour quand les excuses non équivoques des nationalistes “flamands” pour leur deux collaborations avec l’ennemi ?

Nos politiciens vont-ils également exprimer leurs regrets et présenter des excuses sincères pour les souffrances, l’humiliation et les atrocités qui sont la conséquence de leur fédéralisme comme notamment celles qui ont eu lieu lors de la crise Covid ?

Le B.U.B. est choqué par autant d’indignation sélective.

Des excuses ne sont d’ailleurs pas sans engagement, car les paiements pourraient conduire à la faillite de l’Etat belge. Ceux qui préconisent ce genre de réparations ne l’expliquent cependant pas à leurs électeurs.

De telles indemnisations constituent également un précédent dangereux, car toute colonie, partout dans le monde, pourrait exiger des dommages-intérêts. Par conséquent, les anciennes mère patries demanderaient à leur tour des réparations à leurs anciens ennemis. Dans le cas de la Belgique, toute réparation doit au moins être compensée par des paiements de la part de l’Allemagne. Mais cela s’applique également à d’autres pays, ce qui entraînerait inévitablement de graves tensions internationales.

Rappelons qu’entre 1960 et 2009, la Belgique a fourni 10 milliards d’euros d’aide au développement au Congo et a financé des projets pour 5 milliards d’euros. En 2010, notre pays a annulé la dette congolaise pour 500 millions d’euros. Le Congo a également été soutenu militairement. Entre 2010 et 2019, 250 millions d’euros d’aide au développement ont été offerts annuellement. Donc encore 2,5 milliards d’euros. Le Congo/Zaïre a ainsi reçu au moins 18 milliards d’euros de subventions au cours des 60 ans de l’indépendance. Nous pouvons supposer que cela pourra être déduit de ces indemnisations ? En outre, cet argent n’a pas du tout été dépensé de manière utile, mais a été perdu dans les rouages d’une machine d’État corrompue.

Plutôt que de raconter des balivernes au sujet des “excuses” aux Congolais, les politiciens feraient mieux de former un gouvernement qui supprime le fédéralisme linguistique rétrograde et qui rend la Belgique à nouveau unitaire. Au moins, il s’agirait d’un travail utile permettant à la Belgique d’être mieux gérée et de manière moins dispendieuse. De plus, une telle démarche permettrait à la Belgique de jouer à nouveau un rôle de pionnier au niveau international et notamment dans ses relations avec le Congo. Toutefois, les particrates n’ont pas encore atteint ce niveau d’intelligence. Ils ne pensent qu’à leurs propres intérêts et imposent aux Belges un complexe d’infériorité déplacé. Au lieu de mettre en place une commission parlementaire inutile sur les évènements au Congo d’il y a plus de 100 ans, il vaudrait mieux créer une véritable commission d’enquête sur la malgouvernance lors de la crise du coronavirus et par extension sur le fédéralisme. Ou est-ce que les 10.000 morts dans la petite Belgique (plus que dans toute l’Allemagne), dont beaucoup sont tombés dans les maisons de retraite communautarisées, ne sont-ils pas assez importants ?

Cela nous amène au constat que pendant la crise Covid

LE FEDERALISME LINGUISTIQUE A CLAIREMENT TUE DES GENS !

Le B.U.B. a souligné à plusieurs reprises que l’éparpillement désastreux des compétences en matière de soins de santé a probablement coûté des centaines de vies pendant la crise Covid. Ces décès se sont produits principalement dans les maisons de retraite, qui relèvent, suite à la sixième « réforme de l’Etat » de 2013, de la compétence des communautés.

Le 10 juillet 2020, Pedro Facon, le secrétaire général du SPF Santé Publique, a déclaré devant la « Commission ad hoc pour l’Evaluation et la Poursuite de la Mise en Oeuvre de la Politique Corona flamande » (le nom absurde et pompeux du comité Covid au sein du superflu parlement « flamand ») que la répartition compliquée des compétences en Belgique a compliqué la coordination de toute la crise: ” … Je pense que la structure de ce pays fait en sorte que les individus fonctionnent moins bien“, a-t-il déclaré.

Cet émiettement de compétences – avec ses neuf ministres de la santé -, a deux fois plus d’impact en période de crise, selon ce fonctionnaire.

Ceux qui plaident pour une “réforme de l’Etat” avec davantage de scissions souhaitent par conséquent plus de crises et plus de morts !

Par ailleurs, la coopération entre les niveaux de pouvoir ne fonctionne pas non plus.

Facon explique à ce sujet que fin mars 2020, il a été proposé aux soi-disant “gouvernements” “flamand” et “wallon” de coordonner la crise au niveau “interfédéral”. Ces gouvernements ont cependant, en «bons» nationalistes, rejeté cette proposition. Ce refus a causé de nombreuses victimes. Il a occasionné une pénurie de masques de protection dans les maisons de retraite communautarisées avec comme conséquence que les habitants et les membres du personnel n’étaient pas suffisamment protégés.

Le fonctionnaire préconise une structure au sein de laquelle une seule personne peut coordonner les soins de santé éparpillés tout en étant responsable de l’ensemble. Selon le B.U.B., cela ne peut logiquement être que le ministre belge de la Santé. Une nouvelle structure n’est pas nécessaire. Une refédéralisation complète de la matière s’impose. Ce n’est pas seulement notre avis, mais aussi celui de 70% des Belges selon le dernier sondage du Soir / HLN du 22 juin 2020.

Un système politique qui tue des gens n’est pas acceptable !

De plus, ce système nocif et absurde repose sur une idéologie antibelge. Le fédéralisme linguistique meurtrier est donc la plus grande honte de notre histoire nationale. La particratie entière en est responsable. Le B.U.B. plaide déjà depuis 20 ans pour l’abolition immédiate de ce système coûteux, inefficace, inextricable et immoral qui est le fédéralisme linguistique.

LES TROIS CAUSES DE LA CRISE POLITIQUE

Entretemps, la crise politique en Belgique s’éternise. Un an et demi après la chute du gouvernement Michel, il n’y a toujours pas de nouveau gouvernement national de plein exercice. Pour le B.U.B., les causes de la crise politique sont évidentes. Les solutions aussi. Mais celles-ci devront être très drastiques.

La crise politique actuelle résume très bien à la fois la crise permanente du fédéralisme linguistique et celle du nationalisme linguistique. Vu que la particratie est scindée elle-même sur base linguistique, elle fait partie du problème et ne peut donc offrir des solutions.  

A. LES CAUSES DE LA CRISE

 1. Le nationalisme linguistique

Bien que la problématique linguistique, au sens strict du mot, date du 19e siècle, ce n’est que pendant la Première Guerre Mondiale qu’un mouvement antibelge est né au sein du mouvement ‘’flamand’’. Ce courant antibelge était la conséquence d’une politique allemande menée consciemment, ayant comme but la destruction politique de la Belgique, la ‘’Flamenpolitik’’. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on y a rajouté une couche.  

L’épuration après la guerre (appelée à tort “répression” par les flamingants et par la presse) a été très légère. On a autorisé la Volksunie de se développer en tant que parti fédéraliste dès sa fondation à Anvers en 1954. Le parti a été subventionné par le monde des affaires. Il a vu dans le Rassemblement Wallon (1968) un allié objectif. Les deux formations politiques ont poussé la Belgique dans la direction du fédéralisme linguistique, qui a été approfondi à partir de 1970.

En 1978, à la suite d’une première scission de la Volksunie, le “Vlaams” Blok (depuis 2004 ”Vlaams” Belang), parti séparatiste et d’extrême droite, est né. Suite à l’implosion de la VU en 2001 et sa seconde scission, la N-VA a émergé, un parti ouvertement séparatiste. Après un cartel avec le CD&V de 2004 à 2008, il est devenu le plus grand parti de notre pays en 2010. 

Le nationalisme linguistique domine la politique belge depuis 100 ans et est entretenu par des politiciens unilingues (qui sont trop nombreux), des partis politiques scindés, des médias scindés et le fédéralisme linguistique. 

2. Le fédéralisme linguistique 

Le système fédéral existe depuis 50 ans. Il est très compliqué, inefficace, coûteux, polarisant, antidémocratique et même anticonstitutionnel.  

Ce système est la conséquence institutionnelle de la politique du nationalisme linguistique : diviser notre pays sur base de frontières linguistiques. Le fédéralisme renforce les nationalismes en Belgique, qui possèdent aujourd’hui leurs propres gouvernements et parlements. Chacun d’entre eux veut étendre son pouvoir.

Plus les compétences nationales sont scindées, plus des différences sont créées et plus on crée des différences, plus on scinde. C’est un cercle vicieux. De par sa logique interne, le fédéralisme risque de scinder le pays.

Chaque région et chaque communauté dispose désormais de son propre gouvernement. Le paysage politique est partout fragmenté, mais nulle part plus qu’au niveau fédéral en raison de la scission linguistique des partis. En outre, les partis dits traditionnels deviennent de plus en plus petits, tandis que les partis populistes évoluent en sens opposé. Le résultat en est que la Chambre de Représentants compte une dizaine de partis, chacun ayant un poids électoral (à peu près) égal.

Il est évident que cela complique la formation du gouvernement belge. En outre, l’urgence de former un gouvernement fédéral est moindre puisque de nombreuses compétences ont déjà été scindées et les autres gouvernements régionaux et communautaires ont déjà été formés. Le parapluie offert par l’UE et l’union monétaire réduit encore davantage cette urgence. 

ECONOMISER? SUPPRIMER LE FEDERALISME !

Ce dont les médias ne parlent jamais est le coût du fédéralisme linguistique. Il est pourtant possible de réaliser d’importantes économies à ce niveau afin d’assainir le budget de l’Etat. Déjà en février 2007, le B.U.B. a calculé le coût du fédéralisme à 10 milliards d’euros par an. Treize ans et une réforme de l’Etat plus tard, ce coût n’a fait qu’augmenter.

 • Les coûts directs

Les cinq gouvernements et parlements régionaux et communautaires engendrent évidemment un coût direct : 307 parlementaires et 38 ministres, qui utilisent ensemble une vingtaine de bâtiments. Il s’y ajoute les frais de fonctionnement et les employés parlementaires ainsi que les frais de fonctionnement et les collaborateurs des cabinets, ce qui coûte au total 300 millions d’euros par an.

En outre, il y a en Belgique environ un million de fonctionnaires, dont la plupart sont très utiles et font très bien leur travail, par exemple les agents de police, les enseignants, le personnel communal et provincial et les fonctionnaires fédéraux. La plupart des fonctionnaires régionaux et communautaires ne perdront pas leur job dans une nouvelle Belgique unitaire parce qu’ils resteront nécessaires, mais à d’autres niveaux de pouvoir. Un certain nombre de postes deviendront en revanche superflus. Cette fusion permettra de dégraisser les services de sorte qu’environ 10% du coût des fonctionnaires pourront être économisés. Vu qu’un fonctionnaire coûte en moyenne 50.000 euros par an, on peut ainsi économiser 5 milliards d’euros sur base annuelle.

Par conséquent, la suppression du fédéralisme permet de réaliser une économie d’environ 5,3 milliards d’euros par an au niveau du coût direct.

 • Les coûts indirects

Les coûts indirects du fédéralisme belge sont plus abstraits et donc plus difficiles à calculer.

Tout d’abord, il y a le manque de synergie en raison du grand nombre de scissions de ministères depuis 1980. Sur le plan des travaux publics par exemple, chaque région dispose de ses propres ingénieurs tandis qu’ils pourraient rassembler plus d’expertise s’ils travaillaient ensemble. De même, on éviterait les doublons et les triplons.

La perte de synergie peut être évaluée modestement à une somme de 500 millions d’euros par an.

En outre, la Belgique perd énormément d’investissements étrangers par la scission de compétences nationales comme l’économie, l’aménagement du territoire, l’environnement et le commerce extérieur. Quelle entreprise aime bien investir dans un pays où il existe trois législations en matière d’urbanisme, de bail, d’environnement, d’emploi etc. ? Ce raisonnement vaut d’autant plus en périodes de crise institutionnelle et économique, comme la Belgique les connaît depuis 2008. Le nombre d’investissements étrangers a d’ailleurs fort baissé les dernières années (et surtout en région dite « flamande »).

Nous estimons la perte d’investissements en raison de la complexité du fédéralisme linguistique, l’insécurité juridique et le coût supplémentaire que ces facteurs engendrent pour les entreprises à 3 milliards d’euros par an.

Aussi sur le plan du tourisme, la Belgique perd des rentrées importantes en raison de l’absence d’une politique touristique coordonnée au niveau national. En 2010, près de 7 millions de touristes étrangers ont visité la Belgique. Notre voisin du sud, la France, le pays le plus visité du monde avec Paris comme la ville la plus visitée du monde – située à à peine 300 km de Bruxelles – attirait 76 millions de touristes étrangers en 2009, donc plus de 10 fois que le chiffre belge. La France ne compte pourtant que 58 millions d’habitants, mais mène une politique touristique unique. En revanche, la Belgique attire bien moins de touristes qu’elle compte d’habitants malgré le fait que Bruxelles soit la capitale de l’Europe. Si nous attirons chaque année 10 millions de touristes en plus, cela rapporterait environ 2 milliards d’euros par an (à concurrence de 200 euros par nuitée).

Au total, les coûts indirects du fédéralisme linguistique s’élèvent donc à environ 5,5 milliards d’euros par an.

Le calcul du B.U.B. démontre donc que le fédéralisme coûte annuellement au moins 10 milliards d’euros. Ces chiffres invitent à la réflexion, sachant également que la Belgique est l’un des pays avec la plus grande charge fiscale du monde, surtout aux dépens de la classe moyenne.

En outre, toutes ces querelles politiques sur des questions politico-communautaires et les réformes de l’Etat ont un coût. En effet, les politiciens disposent de moins de temps pour s’occuper des vrais problèmes comme la diminution de la dette publique. Cela aussi est le coût du fédéralisme.3. La particratie

Ainsi, on en arrive à la troisième cause de la crise politico-communautaire : la particratie.

La particratie n’existait pas encore au moment de l’indépendance de la Belgique en 1830. Ce n’est qu’en 1847 que le premier parti a été fondé, le parti libéral. Après la Première Guerre mondiale, les partis politiques se sont progressivement renforcés. En soi, cela ne constituait aucun problème. Cependant, entre 1968 et 1978, les grands partis se sont scindés sur base linguistique. Cela signifie que les politiciens du nord, du sud, du centre (Bruxelles) et de l’est (communauté germanophone) se parlaient beaucoup moins et sont devenus en premier lieu les portes-parole de leur propre communauté linguistique.

Ces partis dominent le paysage politique belge et choisissent avec quels autres partis ils veulent négocier. Lorsqu’ils ont déjà conclu des accords avec certains partis au niveau régional ou communautaire, ces partis souhaitent également coopérer avec ces partis au niveau “fédéral”. Mais les autres partis de l’autre côté de la frontière linguistique, dont les résultats électoraux sont parfois très différents suite à la division linguistique, n’acceptent pas automatiquement les mêmes coalitions.

Lorsqu’on y ajoute la grande fragmentation déjà évoquée du paysage politique depuis quelques années et le poids électoral des partis séparatistes dans le nord, on arrive à un terreau idéal pour les blocages politiques, comme celui que nous vivons actuellement. La première fois, une tel blocage s’est produit lors de la longue crise de 2007 à 2011, qui a précédé la sixième réforme de l’Etat. 

B. LES SOLUTIONS

Les solutions aux problèmes politico-communautaires sont triples, tout comme les causes.  

1) Le multilinguisme et la lutte contre le nationalisme linguistique

Les médias et la plupart des écoles devront devenir trilingues dans tout le pays. Cette solution implique que ces compétences redeviennent nationales, éventuellement avec une décentralisation provinciale.

2) Une nouvelle Belgique unitaire

Le fédéralisme linguistique est un désastre politique, économique, sociologique et culturel. Il doit être aboli au plus vite et remplacé par une Belgique unitaire basée sur les neuf provinces historiques. La frontière linguistique et les lois linguistiques seront préservées, la province du Brabant sera réunifiée. Si nécessaire, trois petits conseils culturels seront gardés dotés d’une compétence purement consultative.

Le moyen le plus facile d’opérer cette révolution consiste à organiser un référendum consultatif avec plusieurs options et tours. Déjà à l’heure actuelle, environ la moitié des Belges souhaite un Etat unitairebien que cette option ne soit à peine défendue dans les médias.

3)   Des partis multilingues et un marché politique libre

Une nouvelle Belgique unitaire obligera également les partis scindés sur base linguistique à redevenir nationaux et donc trilingues (néerlandais, français, allemand). Étant donné qu’il existe encore des familles politiques au parlement national (socialistes, libéraux) et même des partis et fractions politiques unitaires (les verts, le PTB), cela ne devrait pas poser de difficulté. Les grands perdants seront alors bien entendu les partis nationalistes puisqu’ils sont privés de partenaire au-delà de la frontière linguistique. La formation d’un gouvernement national – le seul qui restera – sera alors grandement facilitée.

En même temps, il convient d’accorder une place plus importantes aux nouvelles initiatives politiques en réduisant drastiquement, voire en supprimant les subventions aux partis. De cette façon, de nouveaux grands partis trilingues pourront émerger et remplacer la particratie désuète.

4)   De quelle manière faut-il maintenant poursuivre la formation du gouvernement fédéral ?

Le problème aigu qui se pose à présent est bien sûr de savoir comment continuer la formation du gouvernement fédéral. Toute solution confédéraliste, telle qu’un “gouvernement miroir”, c’est-à-dire un gouvernement fédéral formé comme reflet des gouvernements régionaux ou « la Belgique des 4 régions » qui consiste en réalité à confirmer la bipolarité (une Belgique composée de 2,75 régions), est une non-solution qui ne fera qu’aggraver le blocage. Forcer les hommes politiques à travailler ensemble n’est en outre jamais une bonne solution et de surcroît antidémocratique. Aussi une septième et donc une énième réforme de l’État ne fera qu’exacerber la bipolarisation artificielle de la politique belge.

Alors, que faire à l’heure actuelle? Le Roi devrait composer un gouvernement provisoire d’union nationale composé de représentants de tous les partis modérés et complétés de quelques experts indépendants. Ce gouvernement de transition pour environ 1,5 an doit avoir un agenda limité, c’est-à-dire l’élaboration d’un budget, la gestion des affaires courantes et l’organisation d’un référendum institutionnel et consultatif à plusieurs options et tours, dont bien-sûr l’option unitariste. Ainsi, les Belges auront enfin une certitude sur la structure étatique dans laquelle ils vivront les prochaines décennies.

Conclusion

La Belgique a donc maintenant besoin d’un référendum institutionnel et d’un gouvernement provisoire d’union nationale. La solution à la situation politique belge est donc à la fois simple et compliquée. Travaillons tous ensemble pour redonner à la Belgique son unité, son bien-être et sa gloire d’antan !

L’UNION FAIT LA FORCE !

Je vous souhaite encore une belle fête nationale et protégez-vous bien !

VIVE LA BELGIQUE ! VIVE LE ROI !

BRABANCONNE