INTERPELLATIE: DADEN VAN VANDALISME TEGEN DE STANDBEELDEN VAN ONZE KONINGEN – INTERPELLATION : ACTES DE VANDALISME CONTRE LES STATUES DE NOS ROIS

Afbeelding: Napoleon, keizer der Fransen (1804-14); Napoléon, empereur des Français (1804-1814), bron-source: wikipedia

STOP DE BEELDENSTORM !

Hieronder vindt u de interpellatie van voorzitter van de B.U.B., die zetelt voor de fractie Ukkel Vooruit, ingediend op de gemeenteraad van Ukkel van 25 juni 2020.

Onze fractie Ukkel Vooruit is verbaasd en verbolgen door het feit dat een deel van de pers en van de particratie ons het vandalisme tegen onze overleden staatshoofden en meer bepaald tegenover Koning Leopold II en Koning Boudewijn, in het kielzog van de moord op een zwarte crimineel in de VS, wil doen aanvaarden.

Op sommige plaatsen werd dit vandalisme trouwens al „beloond“. Zo hebben Gent en Antwerpen standbeelden van Koning Leopold II laten verwijderen nadat ze besmeurd en met verf beklad werden.

De meerderheid binnen het Brussels gewest heeft eveneens, onder druk van een extremistische minderheid, besloten de Leopold II-tunnel een nieuwe naam te geven. Zelfs denkt ze eraan de schitterende standbeelden van Koning Leopold II op de Troonplaats in Brussel en in de Koningstuin te Elsene te laten verwijderen. 

Indien men racisme wil bestrijden moet men dit doen via juridische en politieke middelen en niet d.m.v. vandalisme. Waar stopt dit? In Ukkel bestaat er ook een koninklijke buste, namelijk die van Koning Albert I nabij het Observatorium. Die dient ook als gemeentelijk verzamelpunt om de dood van de ‘Koning-Soldaat’ te herdenken. Deze Koning heerste ook over Congo.

In de wijk van de Prins van Oranje is er ook een Napoleonlaan, opgedragen aan een Franse keizer die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de dood van honderdduizenden personen tijdens zijn veldtochten in Europa en in Afrika aan het begin van de 19de eeuw. Gaat men die naam ook schrappen?

En wat te denken van de Winston Churchilllaan, genoemd naar een Britse eerste minister die massale luchtbombardementen beval die tijdens de Tweede Wereldoorlog tienduizenden Duitse burgers het leven hebben gekost ? Bovendien was Churchill, net als Koning Leopold II, onrechtstreeks verantwoordelijk voor de moord en uitbuiting door kolonisten van een groot aantal inboorlingen in de talrijke kolonies die het Verenigd Koninkrijk destijds bezat.

Wij hopen dat de gemeente Ukkel deze beeldenstorm niet zal volgen door historische straatnamen te schrappen en dat ze bij het Brussels gewest zal aandringen om de straatnamen die verwijzen naar onze Koning-Bouwheer Leopold II, net als zijn standbeelden, te bewaren en dit gelet op zijn grote belang in de ontwikkeling van België en Congo en ondanks de fouten die hij onrechtstreeks beging.

De geschiedenis bestaat altijd uit goed en kwaad. Daarom moet men het kind niet met het badwater weggooien en het verleden, zoals men dat in totalitaire regimes doet, uitwissen. Zo’n regime werd zeer treffend beschreven door George Orwell in zijn meesterwerk ‘1984’ waar het verleden veranderlijk was en waar mannen en vrouwen in een eeuwig en absoluut heden leefden, dat de partij oplegde.

Het spreekt vanzelf dat we niet die totalitaire weg moeten inslaan maar, integendeel, het collectief geheugen levendig moeten houden opdat de Belgen zich hun verleden kunnen herinneren met de negatieve en de positieve kanten ervan.

ARRETEZ LA REVOLTE ICONOCLASTE!

Ci-dessous vous trouvez l’interpellation du président du B.U.B., qui siège pour la fraction En Avant Uccle. Celle-ci a été introduite lors du conseil communal d’Uccle le 25 juin 2020.

Notre fraction Uccle en Avant est stupéfaite et écoeurée par le fait qu’une partie de la presse et de la particratie essaie de nous faire accepter les actes de vandalisme perpétrés contre les statues de nos souverains décédés et en particulier contre le Roi Léopold II et le Roi Baudouin à la suite du meurtre d’un criminel noir par des policiers aux Etats-Unis.

Ces actes de vandalisme ont déjà été « rémunérés » à certains endroits parce qu’à Gand et à Anvers, les communes ont enlevé les statues du Roi Léopold II après qu’elles ont été taguées et couvertes de peinture.

La majorité de la région bruxelloise a aussi décidé, sous la pression d’une minorité d’extrémistes, de rebaptiser le tunnel Léopold II et elle pense à faire enlever les magnifiques statues du Roi Léopold II Place du Trône à Bruxelles et au Jardin du Roi à Ixelles.

Si on veut combattre le racisme, il faut avoir recours à des moyens juridiques et politiques et non à des actes de vandalisme. Où cela va-t-il finir ? A Uccle, il existe aussi un buste royal, celui du Roi Albert Ier près de l’Observatoire, qui sert d’ailleurs de lieu de rassemblement communal pour commémorer la mort du « Roi-Soldat ». Ce roi régnait aussi sur le Congo.

Il y a également dans le Quartier du Prince d’Orange une avenue Napoléon, dédiée à un empereur français qui, lui, est directement responsable de la mort de centaines de milliers de personnes tombées lors de ses batailles en Europe et en Afrique du début du 19ième siècle. Va-t-on aussi supprimer ce nom ?  

Ou que penser de l’avenue Winston Churchill, ce premier ministre britannique, qui a ordonné des bombardements aériens massifs qui ont causé la mort de dizaines de milliers de civils allemands pendant la seconde guerre mondiale et qui est aussi indirectement responsable, comme le Roi Léopold II, du meurtre et de l’exploitation par des coloniaux d’un grand nombre d’indigènes dans les nombreuses colonies britanniques de l’époque ?

Nous espérons que la Commune d’Uccle ne va pas suivre ce mouvement iconoclaste en supprimant des noms de rues historiques et qu’elle interpellera la région pour qu’elle garde les noms de rue qui réfèrent à notre Roi Bâtisseur Léopold II ainsi que ses statues vu sa grande importance dans le développement de la Belgique et du Congo et ceci malgré les fautes qu’il a commises indirectement.

Dans l’histoire, il y a toujours du bien et du mal. Ce n’est pas pour cela qu’il faut jeter le bébé avec l’eau du bain en effaçant le passé à l’instar des régimes totalitaires. L’écrivain George Orwell a très bien décrit un tel régime dans son ouvrage magistral intitulé « 1984 », où le passé était modifiable et où les hommes et femmes vivaient dans un présent éternel et absolu dicté par le parti omniprésent.

Il ne faut évidemment pas suivre cette voie totalitaire, mais au contraire garder la mémoire collective vivante pour que les Belges puissent se souvenir de leur passé avec ses côtés négatifs et positifs.