belgischeunie@unionbelge.be

1 APRIL VALT VROEG DIT JAAR ! – UN POISSON D’AVRIL PRECOCE

1 APRIL VALT VROEG DIT JAAR ! – UN POISSON D’AVRIL PRECOCE

1 APRIL VALT VROEG DIT JAAR !

Het Vlaams parlement heeft op 18 maart 2009 een nieuw ruimtelijke ordeningsdecreet gestemd waarin o.a. wordt bepaald dat mensen die geen nauwe banden hebben met bepaalde gemeenten er ook geen bouwgrond kunnen kopen. Dit is een maatregel die de B.U.B. niet kan geloven. Wij denken dan ook aan een vroege aprilgrap.

We nemen hier even letterlijk het bericht over dat op De Standaard online stond op 22 maart 2009:

“BRUSSEL – In 67 Vlaamse dorpen en steden wordt het wet dat nieuwe bouwkavels enkel toegewezen worden aan kopers die een nauwe band hebben met de streek. Eén op de drie Vlamingen woont in zo’n gemeente.
Het Vlaams parlement keurde vorige woensdag het nieuwe grond- en pandendecreet goed van minister Dirk Van Mechelen (Open VLD). Onderdeel daarvan is de nieuwe regel over betaalbaar wonen in eigen streek.

Het principe werd vier jaar geleden voorgesteld door volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker (N-VA) en het werd vorig jaar, toen het kartel met CD&V nog bestond, overgenomen door de Vlaamse regering. Het nieuwe decreet wordt wet vanaf september.

Om de drie jaar gaat de Vlaamse overheid een lijst opstellen van gemeenten waar de regel van toepassing is. De maatregel viseert Franstaligen en eurocraten in de Vlaamse rand rond Brussel, gepensioneerden en rijke buitenlanders aan de kust, Nederlanders in het noorden van Antwerpen en welstellende stadsbewoners in de groene rand rond Gent en Antwerpen.

Het minst wat men kan zeggen, is dat de Vlaams-nationalisten eerlijke racisten zijn: ze zeggen wie ze discrimineren. Of was deze precisering gewoon een “uitschuiver” van de journalist?

Deze discriminerende maatregel die de constitutionele gelijkheid van de Belgen en de Europese vrije marktprincipes met de voeten treedt, is te gek voor woorden omdat ze totaal gedisproportioneerd is met zijn beweerde doel: de immobiliënprijzen in de “beschermde” gemeenten doen dalen. Wat zou er trouwens niet gebeuren met de prijzen in de andere gemeenten? Gaan die niet het gelag betalen voor deze groteske maatregel? Misschien kan het – overigens totaal overbodige – Vlaams parlement eens een goede jurist en economist in dienst nemen?

Het Vlaams-nationalisme heeft een hoogtepunt van onverdraagzaamheid bereikt. In nazi-Duitsland was er zelfs meer bewegingsvrijheid. Willen die flaminganten ons terugbrengen naar de Middeleeuwen? Knettergek.

UN POISSON D’AVRIL PRECOCE

Le parlement flamand a voté le 18 mars 2009 un nouveau décret sur l’aménagement du territoire dans lequel il est notamment stipulé que les personnes ne disposant pas de liens étroits avec certaines communes ne peuvent pas acheter des terrains à bâtir. Ceci est une mesure que le B.U.B. ne peut prendre au sérieux. Nous pensons dès lors qu’il s’agit d’un poisson d’avril précoce.

Nous reprenons ici littéralement le message que nous avons trouvé sur le site du Standaard le 22 mars 2009 (traduction) :

« BRUXELLES – Dans 67 villes et villages flamands, il sera décrété que les nouveaux lots ne sont attribués qu’aux acheteurs qui ont un lien étroit avec la région. Un sur trois Flamands habite une telle commune.

Mercredi passé, le parlement flamand approuvait un nouveau décret sur les lots et bâtiments du ministre Dirk Van Mechelen (Open VLD). La nouvelle règle sur les logements abordables à proximité en fait partie.

Le principe a été avancé il y a quatre ans par le représentant Mark Demesmaeker (N-VA) et a été repris l’année passée, à un moment où le cartel avec le CD&V existait encore, par le gouvernement flamand. Le nouveau décret entrera en vigueur à partir de septembre.

Tous les trois ans, le gouvernement flamand va dresser une liste de communes où la règle sera applicable. La mesure vise les Francophones et les eurocrates en périphérie bruxelloise, les pensionnés et les étrangers riches à la côte, les Néerlandais au nord d’Anvers et les personnes aisées en banlieue verte de Gand et d’Anvers. »

La moindre que l’on puisse dire est que les nationalistes flamands sont des racistes honnêtes : ils disent qui ils vont discriminer. Ou cette précision était-elle un petit dérapage du journaliste ?

Cette mesure discriminatoire violant l’égalité des Belges assurée par la Constitution ainsi que les principes européens de la libre circulation de personnes est injustifiable car totalement disproportionnée par rapport à son but présumé : faire diminuer les prix de l’immobilier dans les communes « protégées ». Qu’en sera-t-il d’ailleurs des prix dans les autres communes ? Celles-ci ne vont-elles pas payer les frais de cette mesure grotesque ? Peut-être que le parlement flamand – par ailleurs totalement inutile – peut engager un bon juriste et un bon économiste ?

Le nationalisme flamand a atteint un nouveau sommet d’intolérance. En Allemagne nazie, il y avait même plus de liberté de mouvement. Ces nationalistes flamands veulent-ils nous faire revenir au moyen âge ? Quelle bêtise.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)