belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

4 OKTOBER 1830 – LE 4 OCTOBRE 1830

Op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uit. Daardoor werd ons land opnieuw onafhankelijk.

Le 4 octobre 1830, le Gouvernement Provisoire a proclamé l’indépendance de la Belgique. Ainsi, notre pays est redevenu indépendant.

5 JUNI 1288: DE SLAG BIJ WOERINGEN – 5 JUIN 1288: LA BATAILLE DE WORRINGEN

5 juni (1288) heeft historisch gezien voor België evenveel betekenis als 11 juli 1302 (Guldensporenslag). Maar de media-aandacht voor beide middeleeuwse veldslagen is totaal verschillend: niets voor Woeringen en enorm veel (vooral in het noorden van het land) voor de Guldensporenslag. Dit opmerkelijk verschil in behandeling is te wijten aan het flamingantisch imperialisme dat onterecht de Belgische politiek domineert. 5 juni kan dan ook als de Brabantse feestdag worden beschouwd.

Le 5 juin (1288) a autant de signification pour la Belgique que le 11 juillet 1302 (la Bataille des Epérons d’or). Toutefois, l’écho médiatique accordé aux deux batailles médiévales est totalement différent : rien pour Woeringen en énormément (surtout au nord du pays) pour la bataille des Epérons d’or. Cette remarquable différence de traitement est due à l’impérialisme flamingant qui domine à tort la politique belge. Le 5 juin peut donc être considéré comme la fête brabançonne.

KOST FEDERALISME : 10 MILJARD EURO PER JAAR – LE COUT DU FEDERALISME: 10 MILLIARDS D’EUROS PAR AN

Waar de media nooit over spreken, is de kost van het taalfederalisme. Nochtans kan op deze post heel wat geld bespaard worden om de begroting recht te trekken. De B.U.B. heeft reeds in februari 2007 de kost van het federalisme op 10 miljard euro per jaar berekend. In 2009 werd de studie verfijnd en hier vindt u een samenvatting.

Ce dont les médias ne parlent jamais est le coût du fédéralisme linguistique. Il est pourtant possible de réaliser d’importantes économies à ce niveau afin d’assainir le budget de l’Etat. Déjà en février 2007, le B.U.B. a calculé le coût du fédéralisme à 10 milliards d’euros par an. En 2009, l’étude a été affinée et ci-dessous, nous vous donnons un résumé.

LE B.U.B. SOUTIENT LA LEVÉE DE L’IMMUNITÉ DU SÉPARATISTE CATALAN PUIGDEMONT – DE B.U.B. STEUNT DE OPHEFFING VAN DE IMMUNITEIT VAN DE CATALAANSE SEPARATIST PUIGDEMONT

Le 9 mars 2021, le parlement européen a levé avec une nette majorité l’immunité de l’ancien chef des séparatistes catalans, Puigdemont, ainsi que celle de deux anciens ministres régionaux de l’époque. 400 (58%) parlementaires ont voté pour, 248 (36%) ont voté contre et 45 (6%) se sont abstenus. Les politiciens catalans sont accusés d’avoir organisé un référendum sur l’indépendance de la Catalogne en violation de la législation espagnole. L’ancien ministre-président de la région, qui réside en Belgique, est également poursuivi par l’Etat espagnol pour détournement de fonds publics.

Op 9 maart 2021 heeft het Europees parlement met een afgetekende meerderheid de onschendbaarheid van de voormalige leider van de Catalaanse separatisten, Puigdemont, en twee toenmalige regionale oud-ministers opgeheven. Er stemden 400 (58%) parlementsleden voor, 248 (36%) stemden tegen en 45 (6%) onthielden zich. Er wordt hen ten laste gelegd dat ze een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid hebben georganiseerd dat in strijd is met de Spaanse wetgeving. De oud minister-president van de regio, die in België verblijft, wordt door de Spaanse staat ook vervolgd wegens verduistering van overheidsgeld.

VOLKSBEVRAGING: STAP IN DE GOEDE RICHTING – L’ENQUETE POPULAIRE EST UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION

Zoals voorzien in het regeerakkoord van 30 september 2020 wil de regering de burger betrekken bij de institutionele vernieuwing van België. In dat kader willen de ministers van institutionele hervormingen en democratische vernieuwing, Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR), de burger elektronisch betrekken bij haar plannen om tegen 2024 een nieuwe staatshervorming voor te bereiden. De B.U.B. staat gematigd positief tegenover dit initiatief.

Comme prévu dans l’accord gouvernemental du 30 septembre 2020, le gouvernement vise à impliquer le citoyen dans le renouveau institutionnel de la Belgique. C’est pourquoi les ministres des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique, Annelies Verlinden (CD&V) et David Clarinval (MR), veulent associer le citoyen de manière électronique à son plan visant à préparer une nouvelle réforme de l’Etat qui devrait être mise en oeuvre à partir de 2024. Le B.U.B. est modérément positif à l’égard de cette initiative.

EEN UNITAIR BELGIË OP BASIS VAN DE NEGEN PROVINCIES – UNE BELGIQUE UNITAIRE SUR BASE DES NEUF PROVINCES

Zolang we blijven aanmodderen met een beleid waarin bepaalde politieke structuren soms belangrijker lijken dan het welzijn van de bevolking, zal de burger het slachtoffer blijven van de politiek, die geacht wordt hem te dienen.

Tant que nous continuerons à nous embrouiller avec un système politique dans lequel certaines structures politiques semblent parfois plus importantes que le bien-être de la population, le citoyen continuera à être la victime de la politique qui est censée le servir.

NOUVELLE OFFENSIVE ANTI-BELGE – NIEUW ANTI-BELGISCH OFFENSIEF

“Qu’est-ce qu’ils bricolent encore à Bruxelles?” se serait demandé le bourgmestre emblématique de Knokke, Leopold Lippens, décédé le 19 février 2021. Selon la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), la Belgique doit évoluer vers un modèle «2 + 2» (17.02.2021). Lisez: «Flandre» et «Wallonie» d’une part et Bruxelles et la Belgique germanophone d’autre part. Cependant, elle n’explique pas quel problème cela résoudrait ou si la Belgique aurait ainsi enfin (après plus de 50 ans !) de nouveau une structure étatique efficace ne nécessitant plus de bricolages supplémentaires. Le B.U.B. considère cette idée inepte, qui n’est cependant pas nouvelle, comme une preuve supplémentaire de la faillite totale du fédéralisme linguistique.

„Wat steken ze daar weer uit in Brussel?”, zou de op 19 februari 2021 overleden emblematische burgemeester van Knokke, Leopold Lippens, gezegd hebben. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) moet België evolueren naar een “2 + 2”-model (17.02.2021). Lees: “Vlaanderen” en “Wallonië” enerzijds en Brussel en Duitstalig België anderzijds. Welk probleem dit gaat oplossen, zegt ze er echter niet bij, en of België dan eindelijk (na meer dan 50 jaar !) opnieuw een deftige staatsstructuur zal hebben, waar niet meer aan gesleuteld moet worden, ook niet. De B.U.B. vindt dit onzinnig, maar niet nieuw idee het zoveelste bewijs van het totale faillissement van het taalfederalisme.

‘VLAAMS’ PARLEMENT EERT HET NAZISME EN HET SEPARATISME – LE PARLEMENT ‘FLAMAND’ GLORIFIE LE NAZISME ET LE SEPARATISME

In januari 2020 publiceerde het maandblad Newsweek, in samenwerking met het zogenaamde ‘Vlaams’ parlement een reclamebrochure waaraan liefst 90.000 euro belastinggeld gespendeerd werd. De brochure moet dienen om de Noord-Belgische bevolking te indoctrineren met de anti-Belgische nationalistische ideologie. En zelfs de collaboratie van een deel ‘Vlaamse’ beweging tijdens de Eerste en zowat de hele beweging tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt erin in een gunstig daglicht geplaatst want twee nazi’s, Staf De Clercq en August Borms, de staatsvijanden nr. 1 en 2 van de Belgische staat krijgen erin een vermelding als vaders van de “Vlaamse” autonomie.

En janvier 2020, le magazine mensuel Newsweek, a publié en collaboration avec le soi-disant parlement ‘flamand’, une brochure publicitaire qui a coûté pas moins de 90.000 euros au contribuable. La brochure doit servir à endoctriner la population de la Belgique du nord sur une idéologie antibelge. Même la collaboration d’une partie du mouvement ‘flamand’ pendant la Première Guerre Mondiale et d’à peu près l’entièreté du mouvement ‘flamand’ pendant la Seconde Guerre Mondiale sont présentés sous un jour favorable. En effet, deux nazis, Staf De Clercq et August Borms, les N° 1 et 2 de l’Etat belge y sont mentionnés comme des figures emblématiques du mouvement “flamand”.