5 JUNI 1288: DE SLAG BIJ WOERINGEN – 5 JUIN 1288: LA BATAILLE DE WORRINGEN

5 juni (1288) heeft historisch gezien voor België evenveel betekenis als 11 juli 1302 (Guldensporenslag). Maar de media-aandacht voor beide middeleeuwse veldslagen is totaal verschillend: niets voor Woeringen en enorm veel (vooral in het noorden van het land) voor de Guldensporenslag. Dit opmerkelijk verschil in behandeling is te wijten aan het flamingantisch imperialisme dat onterecht de Belgische politiek domineert. 5 juni kan dan ook als de Brabantse feestdag worden beschouwd.

Le 5 juin (1288) a autant de signification pour la Belgique que le 11 juillet 1302 (la Bataille des Epérons d’or). Toutefois, l’écho médiatique accordé aux deux batailles médiévales est totalement différent : rien pour Woeringen en énormément (surtout au nord du pays) pour la bataille des Epérons d’or. Cette remarquable différence de traitement est due à l’impérialisme flamingant qui domine à tort la politique belge. Le 5 juin peut donc être considéré comme la fête brabançonne.

KOST FEDERALISME : 10 MILJARD EURO PER JAAR – LE COUT DU FEDERALISME: 10 MILLIARDS D’EUROS PAR AN

Waar de media nooit over spreken, is de kost van het taalfederalisme. Nochtans kan op deze post heel wat geld bespaard worden om de begroting recht te trekken. De B.U.B. heeft reeds in februari 2007 de kost van het federalisme op 10 miljard euro per jaar berekend. In 2009 werd de studie verfijnd en hier vindt u een samenvatting.

Ce dont les médias ne parlent jamais est le coût du fédéralisme linguistique. Il est pourtant possible de réaliser d’importantes économies à ce niveau afin d’assainir le budget de l’Etat. Déjà en février 2007, le B.U.B. a calculé le coût du fédéralisme à 10 milliards d’euros par an. En 2009, l’étude a été affinée et ci-dessous, nous vous donnons un résumé.

DE VERKIEZINGSUITSLAG VAN DE B.U.B. GEANALYSEERD – L’ANALYSE DES RESULTATS DES ELECTIONS DU B.U.B. – ANALYSE DES WAHLERGEBNISSES DER B.U.B.

In dit tweede deel van onze analyse van de verkiezingsuitslagen bespreken we het resultaat van onze partij en beweging – Dans cette deuxième partie de notre analyse des résultats des élections, nous discutons des résultats de notre parti et mouvement – In diesem zweiten Teil unserer Analyse der Wahlergebnisse gehen wir auf das Ergebnis unserer Partei und Bewegung ein

LE VRAI RESULTAT DES ELECTIONS – DE ECHTE UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN – DAS TATSÄCHLICHE ERGEBNIS DER WAHLEN

De N-VA heeft deze verkiezingen verloren. Het “Vlaams” Belang dat vóór de verkiezingen op 30% van de kiezers en veel méér dan 1 miljoen kiezers op het zogenaamde “Vlaams” niveau mikte en door de media al tot grote winnaar uitgeroepen werd, behaalde slechts slechts 11,4% op nationaal niveau. Het gegeven dat die partij in de laatste rechte lijn de opsplitsing van België verdedigd heeft, zorgde voor een pro-Belgische reflex bij een groot deel van haar electoraat. 20% van de Belgen is niet komen stemmen, heeft blanco of ongeldig gestemd of heeft op partijen gestemd die niet in de Kamer van Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigd zijn – La N-VA a perdu les élections. Le “Vlaams” Belang, qui, avant les élections, visait 30% des électeurs et bien plus d’un million d’électeurs au niveau dit “flamand” et qui était déjà proclamé grand vainqueur par les médias, n’a obtenu que 11,4% des voix au niveau national. 20% des Belges n’est pas allé voter, ont voté blanc ou nul ou a voté pour des partis qui ne sont pas représentés à la Chambre des Représentants – Die N-VA hat diese Wahlen verloren. Der “Vlaams” Belang, der vor den Wahlen 30 % der Wähler und weit über 1 Million Wähler auf der so genannten “flämischen” Ebene anstrebte und von den Medien bereits zum großen Gewinner erklärt wurde, erhielt auf nur 11,4 % auf nationaler Ebene. Damit blieb die Partei weit hinter den Erwartungen zurück. Die Tatsache, dass diese Partei auf der Zielgeraden die Abspaltung Belgiens verteidigt hat, hat bei einem großen Teil ihrer Wählerschaft einen pro-belgischen Reflex ausgelöst. Diese Gruppe von Belgiern fand eine solche Rede zu extrem und wählte eine andere Partei. 20% der Belgier ist nicht zur Wahl gegangen, hast leer oder ungültig gewählt oder hast für Parteien gestimmt, die nicht in der Abgeordnetenkammer vertreten sind.

BEDANKT! – MERCI! – DANKE!

Wij zullen het vertrouwen van onze kiezers niet beschamen en zetten onverminderd onze strijd voor een unitair België met een enkele regering en een enkel parlement voor héél België voort – Nous ne trahirons pas la confiance de nos 16 000 électeurs et nous continuerons à nous battre pour une Belgique unitaire avec un seul gouvernement et un seul parlement pour l’ensemble du pays – Wir werden das Vertrauen unserer 16.000 Wähler nicht enttäuschen und weiterhin für ein unitarischen Belgien mit einer einzigen Regierung und einem einzigen Parlament für das ganze Land kämpfen