4 OKTOBER 1830 – LE 4 OCTOBRE 1830

Schilderij van Gustaaf Wappers over de Belgische Revolutie - Peinture de Gustave Wappers sur la Révolution belge (1835); Koninklijke Musea van Schone Kunsten van België; Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique; Bron: Wikipedia
Schilderij van Gustaaf Wappers over de Belgische Revolutie – Peinture de Gustave Wappers sur la Révolution belge (1835); Koninklijke Musea van Schone Kunsten van België; Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique; Bron: Wikipedia

188 JAAR GELEDEN

Op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uit. Daardoor werd ons land opnieuw onafhankelijk.

De Belgische revolutie begon op 25 augustus 1830 toen na de opvoering van de opera “De Stomme van Portici” in de Brusselse Muntschouwburg onlusten uitbraken. Vervolgens verkeerde België gedurende een maand in een zeer onrustige en soms verwarrende situatie. Wat in het begin een opstand van het volk tegen de burgerij was, werd een opstand van de burgerij tegen de Hollandse koning Willem I.

De internationale erkenning van deze onafhankelijkheid zou pas plaatsvinden na een lange procedure beginnende bij de conferentie van Londen – die in oktober 1830 begon – tot de definitieve regeling in 1839, het verdrag van de 24 artikelen.

In 1839 verloor België het oostelijk deel van Limburg, dat Nederlands werd, en het oosten van Luxemburg, dat later het Groot-Hertogdom Luxemburg werd.

IL Y A 188 ANS

Le 4 octobre 1830, le Gouvernement Provisoire a proclamé l’indépendance de la Belgique. Ainsi, notre pays est redevenu indépendant.

La révolution belge débuta le 25 août 1830 lorsqu’après la représentation de l’opéra “La Muette de Portici” au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles des désordres se sont produits. Ensuite, pendant un mois, la Belgique connaissait une situation troublée et parfois confuse. Ce qui était au début une insurrection du peuple contre la bourgeoisie est devenu ensuite une insurrection de la bourgeoisie contre le roi hollandais Guillaume Ier.

La reconnaissance internationale de cette indépendance sera consacrée au terme d’un long processus s’échelonnant de la conférence de Londres – qui commence en octobre 1830 – jusqu’au règlement définitif de 1839, le traité des 24 articles.

En 1839, la Belgique perdait la partie orientale du Limbourg, qui passa aux Pays-Bas, et l’est du Luxembourg, qui devenait plus tard le Grand-Duché de Luxembourg.


Bibliographie / bibliografie:

– X. MABILLE, Histoire politique de la Belgique, Crisp, Bruxelles – Brussel, 1997, p. 92
– P. DEWIT, La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours, ULB, Bruxelles – Brussel, 2012, p. 23
– Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_belge http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie