belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

4 OKTOBER 1830 – LE 4 OCTOBRE 1830

Op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uit. Daardoor werd ons land opnieuw onafhankelijk.

Le 4 octobre 1830, le Gouvernement Provisoire a proclamé l’indépendance de la Belgique. Ainsi, notre pays est redevenu indépendant.

5 JUNI 1288: DE SLAG BIJ WOERINGEN – 5 JUIN 1288: LA BATAILLE DE WORRINGEN

5 juni (1288) heeft historisch gezien voor België evenveel betekenis als 11 juli 1302 (Guldensporenslag). Maar de media-aandacht voor beide middeleeuwse veldslagen is totaal verschillend: niets voor Woeringen en enorm veel (vooral in het noorden van het land) voor de Guldensporenslag. Dit opmerkelijk verschil in behandeling is te wijten aan het flamingantisch imperialisme dat onterecht de Belgische politiek domineert. 5 juni kan dan ook als de Brabantse feestdag worden beschouwd.

Le 5 juin (1288) a autant de signification pour la Belgique que le 11 juillet 1302 (la Bataille des Epérons d’or). Toutefois, l’écho médiatique accordé aux deux batailles médiévales est totalement différent : rien pour Woeringen en énormément (surtout au nord du pays) pour la bataille des Epérons d’or. Cette remarquable différence de traitement est due à l’impérialisme flamingant qui domine à tort la politique belge. Le 5 juin peut donc être considéré comme la fête brabançonne.

KOST FEDERALISME : 10 MILJARD EURO PER JAAR – LE COUT DU FEDERALISME: 10 MILLIARDS D’EUROS PAR AN

Waar de media nooit over spreken, is de kost van het taalfederalisme. Nochtans kan op deze post heel wat geld bespaard worden om de begroting recht te trekken. De B.U.B. heeft reeds in februari 2007 de kost van het federalisme op 10 miljard euro per jaar berekend. In 2009 werd de studie verfijnd en hier vindt u een samenvatting.

Ce dont les médias ne parlent jamais est le coût du fédéralisme linguistique. Il est pourtant possible de réaliser d’importantes économies à ce niveau afin d’assainir le budget de l’Etat. Déjà en février 2007, le B.U.B. a calculé le coût du fédéralisme à 10 milliards d’euros par an. En 2009, l’étude a été affinée et ci-dessous, nous vous donnons un résumé.

“VLAAMSE” CANON IS UITERAARD FLAMINGANTISCH PROPAGANDA-INSTRUMENT – LE CANON “FLAMAND” EST EVIDEMMENT UN OUTIL DE PROPAGANDE FLAMINGANT – “FLÄMISCHE” KANON IST SELSBSTVERSTÄNDLICH EIN FLAMINGANTISCHE PROPAGANDAINSTRUMENT

De zogenaamde “Canon van Vlaanderen” is zowel elektronisch als in boekvorm verscheen. De B.U.B. vraagt zich af waar dit nationalistisch project goed voor is.

Le soi-disant “Canon flamand” est paru à la fois sous forme électronique et sous forme de livre. Le B.U.B. se demande à quoi sert ce projet nationaliste.

Der so genannte “Kanon von Flandern” ist sowohl elektronisch als auch in Buchform erschienen ist. Die B.U.B. fragt sich, wozu dieses nationalistische Projekt gut ist.

LE PREMIER MINISTRE DOIT-IL ETRE ELU AU SUFFRAGE DIRECT? – MOET DE PREMIER RECHTSTREEKS VERKOZEN WORDEN? – SOLLTE DER PREMIERMINISTER DIREKT GEWÄHLT WERDEN?

Le 11 avril 2023, l’Open VLD a lancé une proposition de réforme électorale profonde, qui sera soumise au congrès du parti en mai. Cette proposition prévoit notamment que le Premier ministre belge sera désormais élu au suffrage direct dans le cadre d’une circonscription nationale.

Open VLD lanceerde op 11 april 2023 een voorstel betreffende een vergaande hervorming van de verkiezingen, dat in mei aan het congres van de partij zal voorgelegd worden. Daarin staat o.a. dat de Belgische premier voortaan rechtstreeks verkozen wordt in een nationale kieskring.

Am 11. April 2023 hat Open VLD einen Vorschlag für eine weitreichende Wahlreform vorgelegt, der dem Parteikongress im Mai unterbreitet werden soll. Darin heißt es unter anderem, dass der belgische Premierminister künftig direkt in einem nationalen Wahlkreis gewählt werden soll.

TWINTIG JAAR GELEDEN ONTZEGDE DE RAAD VAN STATE DE B.U.B. HET RECHT OP VRIJE MENINGSUITING – IL Y A VINGT ANS, LE CONSEIL D’ETAT A REFUSE AU B.U.B. LE DROIT A LA LIBRE EXPRESSION – VOR ZWANZIG JAHREN VERWEIGERTE DER STAATSRAT DEM B.U.B. DAS RECHT AUF FREIE REDE

Op 1 april 2003 – twintig jaar geleden dus – ontzegde de Raad van State, de hoogste administratieve rechtsmacht van België, de B.U.B. de toegang tot de zogenaamde openbare media. Deze beslissing stond haaks op de principes van een democratische rechtsstaat. Twee decennia later blijft het particratische monopolie in de audiovisuele media onaangetast.

Le 1er avril 2003 – il y a donc vingt ans – le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction administrative belge, a refusé au B.U.B. l’accès aux médias dits publics. Cette décision était contraire aux principes d’un État de droit démocratique. Deux décennies plus tard, le monopole particratique sur les médias audiovisuels reste intact.

Am 1. April 2003 – also vor zwanzig Jahren – verweigerte der Staatsrat, die höchste Verwaltungsinstanz Belgiens, der B.U.B. den Zugang zu den so genannten öffentlichen Medien. Diese Entscheidung stand im Widerspruch zu den Grundsätzen eines demokratischen Rechtsstaates. Zwei Jahrzehnte später bleibt das partikratische Monopol in den audiovisuellen Medien unangetastet.

BART DE WEVER (N-VA) EST LE PLUS GRAND POLITICIEN WOKE DE LA BELGIQUE – BART DE WEVER (N-VA) IS DE GROOTSTE WOKE-POLITICUS VAN BELGIË – BART DE WEVER (N-VA) IST DER GRÖSSTE WOKE-POLITIKER BELGIENS

Le président du club extrémiste et séparatiste N-VA, Bart De Wever, dans son besoin pathologique d’attirer l’attention, a écrit un nouveau livret intitulé “Over Woke”. Il s’y oppose fermement à cette idéologie. C’est très étrange, car l’homme lui-même est le plus grand politicien “woke” de Belgique.

In zijn ziekelijke drang naar permanente aandacht, heeft de voorzitter van de extremistische en separatistische N-VA-club Bart De Wever heeft een nieuw boekje, getiteld Over Woke, geschreven. Daarin trekt hij hard van leer tegen deze ideologie. Dat is erg vreemd, want de man is zelf de grootste woke-politicus van België.

Der Vorsitzende des extremistischen und separatistischen N-VA-Clubs Bart De Wever hat in seinem krankhaften Drang nach Aufmerksamkeit eine neue Broschüre mit dem Titel Over Woke geschrieben. Darin wendet er sich entschieden gegen diese Ideologie. Das ist sehr merkwürdig, denn der Mann ist selbst der größte “Woke”-Politiker Belgiens.

BELGIË IS TSJECHOSLOVAKIJE NIET – LA BELGIQUE N’EST PAS LA TCHECOSLOVAQUIE – BELGIEN IST NICHT DIE TSCHECHOSLOWAKEI

“Vlaams”-nationalisten beweren vaak dat een eenvoudige zetelmeerderheid in het zogenaamde “Vlaams” parlement, bijvoorbeeld in een regering VB-NVA, volstaat om eenzijdig de onafhankelijkheid uit te roepen en daarna eventueel de praktische modaliteiten van een splitsing met “Wallonië” te onderhandelen. Daarbij wordt dan verwezen naar het Tsjechoslovaakse voorbeeld. Dat land werd op 1 januari 1993 gesplitst in twee nieuwe staten, Tsjechië en Slovakije. De situatie in België en Tsjechoslovakije zijn echter volledig onvergelijkbaar.

Les nationalistes “flamands” prétendent souvent qu’une majorité simple au parlement “flamand”, par exemple dans un gouvernement VB-NVA, suffit pour déclarer unilatéralement l’indépendance et éventuellement négocier ensuite les modalités pratiques d’une scission avec la “Wallonie”. L’exemple de la Tchécoslovaquie est ensuite évoqué. Ce pays a été scindé en deux nouveaux Etats, la république tchèque et la Slovaquie, le 1er janvier 1993. Or, la situation de la Belgique et celle de la Tchécoslovaquie sont tout à fait incomparables.

“Flämische” Nationalisten behaupten oft, dass eine einfache Sitzmehrheit im so genannten “flämischen” Parlament, zum Beispiel in einer VB-NVA-Regierung, ausreicht, um einseitig die Unabhängigkeit zu erklären und dann möglicherweise die praktischen Modalitäten einer Abspaltung von “Wallonien” auszuhandeln. In diesem Zusammenhang wird auf das tschechoslowakische Beispiel verwiesen. Dieses Land wurde am 1. Januar 1993 in zwei neue Staaten, die Tschechische Republik und die Slowakei, geteilt. Die Situation in Belgien und der Tschechoslowakei ist jedoch völlig unvergleichbar.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)