info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

4 OKTOBER 1830 – LE 4 OCTOBRE 1830

Op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uit. Daardoor werd ons land opnieuw onafhankelijk.

Le 4 octobre 1830, le Gouvernement Provisoire a proclamé l’indépendance de la Belgique. Ainsi, notre pays est redevenu indépendant.

5 JUNI 1288: DE SLAG BIJ WOERINGEN – 5 JUIN 1288: LA BATAILLE DE WORRINGEN

5 juni (1288) heeft historisch gezien voor België evenveel betekenis als 11 juli 1302 (Guldensporenslag). Maar de media-aandacht voor beide middeleeuwse veldslagen is totaal verschillend: niets voor Woeringen en enorm veel (vooral in het noorden van het land) voor de Guldensporenslag. Dit opmerkelijk verschil in behandeling is te wijten aan het flamingantisch imperialisme dat onterecht de Belgische politiek domineert. 5 juni kan dan ook als de Brabantse feestdag worden beschouwd.

Le 5 juin (1288) a autant de signification pour la Belgique que le 11 juillet 1302 (la Bataille des Epérons d’or). Toutefois, l’écho médiatique accordé aux deux batailles médiévales est totalement différent : rien pour Woeringen en énormément (surtout au nord du pays) pour la bataille des Epérons d’or. Cette remarquable différence de traitement est due à l’impérialisme flamingant qui domine à tort la politique belge. Le 5 juin peut donc être considéré comme la fête brabançonne.

KOST FEDERALISME : 10 MILJARD EURO PER JAAR – LE COUT DU FEDERALISME: 10 MILLIARDS D’EUROS PAR AN

Waar de media nooit over spreken, is de kost van het taalfederalisme. Nochtans kan op deze post heel wat geld bespaard worden om de begroting recht te trekken. De B.U.B. heeft reeds in februari 2007 de kost van het federalisme op 10 miljard euro per jaar berekend. In 2009 werd de studie verfijnd en hier vindt u een samenvatting.

Ce dont les médias ne parlent jamais est le coût du fédéralisme linguistique. Il est pourtant possible de réaliser d’importantes économies à ce niveau afin d’assainir le budget de l’Etat. Déjà en février 2007, le B.U.B. a calculé le coût du fédéralisme à 10 milliards d’euros par an. En 2009, l’étude a été affinée et ci-dessous, nous vous donnons un résumé.

MANIFESTATIE VOOR DE EENHEID VAN BELGIE – MANIFESTATION POUR L’UNITE DE LA BELGIQUE

Wij, Belgen, kunnen niet langer lijdzaam de anti-Belgische propaganda , noch de zelfkastijding in verband met onze vroegere kolonie Belgisch Congo, de beledigingen gericht aan ons Koningshuis, de ondermijning van onze nationale eenheid, de ernstige communicatieproblemen tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus van het federale België, die vooral tijdens de coronacrisis pijnlijk aan het licht kwamen, de lamentabele staat van onze publieke financiën alsook het misprijzen van de particratie voor de verlangens van de Belgen, ondergaan.

Les Belges ne peuvent rester les bras croisés face à la propagande antibelge, l’autoflagellation permanente à propos de notre ancienne colonie du Congo belge, les injures à l’adresse de notre Maison royale, le délitement de l’unité nationale, les graves problèmes de communication entre les différents niveaux de pouvoir de la Belgique fédérale particulièrement mis à jour lors de la crise du coronavirus, l’état lamentable des finances publiques de la Belgique et le dédain de la particratie à l’égard de la volonté des Belges.

NOTRE PARTI ET MOUVEMENT UNITARISTE EXISTENT DEPUIS 20 ANS – ONZE UNITARISTISCHE PARTIJ EN BEWEGING BESTAAT 20 JAAR

Le 1er juillet 2000, notre président Hans Van de Cauter a fondé le mouvement et parti unitariste «Nouvelle Belgique» (N.B.) à Bruxelles. Le 5 juillet 2002, l’association de fait a été rebaptisée «Union belge – Union Belge» (B.U.B.).

Op 1 juli 2000 richtte onze voorzitter Hans Van de Cauter de unitaristische beweging en partij “Nieuw België” (N.B.) in Brussel op. Op 5 juli 2002 werd de feitelijke vereniging omgedoopt in “Belgische Unie – Union belge” (B.U.B.).

INTERPELLATIE: DADEN VAN VANDALISME TEGEN DE STANDBEELDEN VAN ONZE KONINGEN – INTERPELLATION : ACTES DE VANDALISME CONTRE LES STATUES DE NOS ROIS

Hieronder vindt u de interpellatie van voorzitter van de B.U.B., die zetelt voor de fractie Ukkel Vooruit, ingediend op de gemeenteraad van Ukkel van 25 juni 2020.

Ci-dessous vous trouvez l’interpellation du président du B.U.B., qui siège pour la fraction En Avant Uccle. Celle-ci a été introduite lors du conseil communal d’Uccle le 25 juin 2020.

LE B.U.B. CONDAMNE L’ABSURDE REVOLTE ICONOCLASTE ET L’HYSTERIE CONTRE LE ROI LEOPOLD II – B.U.B. VEROORDEELT WAANZINNIGE BEELDENSTORM EN HYSTERIE TEGEN KONING LEOPOLD II

Suite au meurtre d’un criminel noir par des policiers blancs aux Etats-Unis, un débat mondial sur le racisme a été lancé. Ou s’agit-il d’une hystérie de masse? En Belgique, un petit groupe de vandales et de fondamentalistes abuse de la situation pour détruire les statues et les bustes du Roi Léopold II. En même temps des voix s’élèvent pour demander le déboulonnage des statues et le retrait des bustes du deuxième Roi des Belges.

N.a.v. de moord door blanke agenten op een zwarte crimineel in de VS laait wereldwijd het debat over racisme op. Of moeten we zeggen dat er een massahysterie losgebarsten is? In België misbruikt een kleine groep vandalen en fundamentalisten de situatie om de standbeelden van Koning Leopold II kapot te maken. Tegelijk willen sommigen dat de standbeelden en de bustes van de tweede Koning der Belgen weggehaald wordern.

VOOR CD&V ZIJN 10.000 DODEN ONVOLDOENDE! – POUR LE CD&V, 10.000 MORTS NE SUFFISENT PAS!

Bijna 10.000 corona-doden zijn blijkbaar niet genoeg om sommige particraten en hun handlangers de onzin van het taalfederalisme te doen inzien. In een interview met het dagblad De Tijd (4 juni 2020) pleit Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro en van CD&V-signatuur, nogmaals voor een overheveling van de volledige gezondheidszorgen naar de gewesten.

Presque 10.000 morts suite à la crise du coronavirus ne suffisent apparemment pas pour que certains particrates et leurs complices se rendent compte de l’absurdité du fédéralisme linguistique. Lors d’un entretien accordé au journal De Tijd le 4 juin 2020, Margot Cloet, administrateur délégué de ‘Zorgnet-Icuro’ et de signature CD&V, appelle une fois de plus à un transfert de l’entièreté de la politique des soins de santé aux régions.