INTERNATIONAAL ENERGIEAGENTSCHAP: VERSNIPPERING BELGISCHE BEVOEGDHEDEN = SLECHT BESTUUR – AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE: EPARPILLEMENT DES COMPETENCES BELGES = MAUVAISE GOUVERNANCE

INTERNATIONAAL ENERGIEAGENTSCHAP: VERSNIPPERING BELGISCHE BEVOEGDHEDEN = SLECHT BESTUUR

Het was een kop in een aantal dagbladen: het Internationaal Energieagentschap (IEA) beveelt België aan om de kernuitstap te heroverwegen. Minder breed uitgesmeerd in de pers, maar daarom zeker niet minder belangrijk was de volgende bedenking: “Het IEA zegt ook dat het beleid over te veel overheden versnipperd is en dat een bevoegdheidsherschikking nodig is”. (DS, 10.03.11, p. 2). De taalnationalisten zwijgen hier natuurlijk zedig over. Wanneer een internationale organisatie zoals het IMF een opmerking maakt aangaande de sociaal-economische verschillen tussen de Belgische gewesten zien ze daar natuurlijk wel een bewijs in tot splitsing (die internationale organisaties beschikken overigens alleen maar over de gegevens van de gewesten, niet over die van de provincies of arrondissementen, maar dit terzijde).

Twee jaar geleden al had hetzelfde agentschap opgemerkt dat de energiebevoegdheid in België zo versnipperd is over verschillende bevoegdheidsniveaus, dat dit gegeven verwarrend werkt voor de consument (IEA – Energy policies of IPA-countries, Parijs, 2009, p. 54).

De oorzaak hiervan ligt uitsluitend bij de federalisering van België. Tot 1980 was het volledige energiebeleid een bevoegdheid van de nationale overheid. De tweede staatshervorming (1980) splitste “de gewestelijke aspecten van het energiebeleid” , en meerbepaald: 1) De elektriciteitsvoorziening door middel van netten waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 30 000 volt, in overeenstemming met de regelen voor aanrekening van het controlecomité voor electriciteit en gas 2) de openbare gasdistributie (zoals bep. in art. 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het vervoer van gasprodukten, vervoer dat overigens nationaal bleef en nog steeds federaal is) 3) de aanwending van het mijngas en van gas afkomstig van hoogovens 4) de netten van warmtevoorziening op afstand 5) de valorisatie van steenbergen 6) de nieuwe energiebronnen, voor zover deze van lokaal belang zijn of in het verlengde liggen van het industrieel onderzoek dat tot de gewestelijke bevoegdheid behoort 7) de terugwinning van energie door de nijverheid en andere gebruikers. Tijdens de derde staatshervorming (1988) werden die bevoegdheden uitgebreid. Zo werden de gewesten bevoegd voor electriciteitsvoorziening voor netten tot 70.000 volt en voor het rationeel energieverbruik.

Tijdens de vierde staatshervorming (1993) werd – zogezegd definitief – vastgelegd waarvoor de federale overheid dan nog wel bevoegd was, te weten: “de aangelegenheden die wegens hun technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven”: a) Het nationaal uitrustingsprogramma in de elektriciteitssector; b) De kernbrandstofcyclus; c) De grote infrastructuren voor de stockering; het vervoer en de produktie van energie; d) De tarieven.

Maar amper zes jaar later wilde de Vlaamse Raad, door het formuleren van haar beruchte resoluties nog verder gaan inzake opsplitsingen. Zo lezen we in die resoluties: “De deelstaten en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moeten inzake de regulering van de energiedomeinen die onder hun bevoegdheid ressorteren, een eigen reguleringsorgaan kunnen instellen en beslissingsrecht krijgen over de vaststelling van de tarieven en de technische aansluitingsvoorwaarden voor de beleidsdomeinen die tot hun bevoegdheid behoren (distributie, rationeel energiegebruik, decentrale productie)”.

In de Octopusnota van het Vlaams Parlement heette dat: “inzake energiebeleid vragen wij oplossingen i.v.m. de bevoegdheidsproblemen m.b.t. de tarievenpolitiek en de vrijstelling van energieheffingen”. In de nota De Wever (oktober 2010) werd dit: “De Gewesten krijgen de bevoegdheid voor de vaststelling van de distributietarieven (exclusief sociaal tarief) ” (blijkbaar is wat in 1993 nog van nationaal belang was dat nu niet meer !). De nota-Vande Lanotte behield die notie en deed er zelfs nog een schepje bovenop. De gewesten zouden immers ook bevoegd worden voor het (Belgische) Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost.

Wat betekent dit alles nu concreet? Om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen: momenteel zijn er in België liefst vier ministers bevoegd voor energie. De “Vlaamse” minister Freya Van Den Bossche (sp.a) houdt zich, net als haar “Waalse” en Brusselse collega – resp. Nollet (Ecolo) en Huytebroeck (Ecolo) – bezig met electriciteitsvoorziening tot 70.000 volt. Paul Magnette (PS) mag op het federale niveau zorgen voor de voorziening vanaf 70.000 volt. De regionale excellenties zijn bevoegd voor de gasdistributie, de federale voor het gastransport. Alles wordt netjes in overlegcomités overlegd, wat natuurlijk samenwerkingsakkoorden vergt.

Door de maatregelen voorzien in de zesde staatshervorming, krijgen we straks heel misschien – maar zeer waarschijnlijk niet, daar die wel altijd dode letter zal blijven – drie (of vier, indien de Duitstalige gemeenschap nog meer bevoegdheden van het Waals gewest naar zich toetrekt of, zoals sommigen willen, zelf een gewest wordt) ministers bevoegd voor de distributietarieven, en één federale minister om het sociaal tarief te regelen. Daarbij komt nog dat het perfect mogelijk is dat al deze politici tot een andere partij behoren. Op die manier is het natuurlijk onmogelijk om een coherent energiebeleid te voeren.

Mogen we er ook op wijzen dat “onze” politici de aanbevelingen van deze experten stelselmatig aan hun laars lappen, net zoals ze doofstom blijven tegenover ervaringsdeskundigen van Touring die de splitsing van het ministerie van mobiliteit – net als de Raad van State ! – absurd vinden en een volledige herfederalisering ervan eisen, of tegenover de vraag van de dierenactivisten van Gaïa die zich kanten tegen de splitsing van het dierenwelzijn, tegen de bezorgdheid van de magistratuur die geen splitsing van justitie wenst, tegen de wensen van alle NGO’s die ontwikkelingssamenwerking niet willen splitsen, tegen de werkgevers die het departement tewerkstelling niet wensen te regionaliseren, tegen de bedrijven die geen splitsing van buitenlandse handel wensten, tegen de wetenschappers die geen splitsing van het federaal mini sterie van wetenschappen wensen, tegen de vakbonden, die zich verzetten tegen de splitsing van de belastingen en van de sociale zekerheid en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hoe dan ook, deze absurde en onlogische bevoegdheidsversnippering is maar één van de voorbeelden van de inefficiënte, de complexiteit en de meerkost van het federalisme. De B.U.B. vraagt dan ook – net als het IAE – een onmiddellijke herfederalisering van alle bevoegdheden die met energie te maken hebben.

AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE: EPARPILLEMENT DES COMPETENCES BELGES = MAUVAISE GOUVERNANCE

Ce fut le titre de quelques  quotidiens : l’Agence internationale de l’énergie (AIE) recommande la Belgique de reconsidérer l’élimination progressive du nucléaire. Mais la recommandation  suivante: “l’AIE  considère aussi que la gestion du nucléaire est trop fragmenté et qu’une refonte des compétence en la matière est nécessaire” (D.S., 10.03.11, p. 2) –  qui n’est pas moins importante – n’a toutefois pas reçu la même couverture dans la presse. Les nationalistes linguistiques  gardent  le silence à ce sujet. Lorsqu’une organisation internationale telle que le FMI commente les disparités socioéconomiques entre les régions belges ils y voient là, bien entendu,  la preuve  de la nécessité de  scinder des compétences.  Notons d’ailleurs que les organisations internationales  disposent seulement de données sur les régions, non de celles des provinces ou des arrondissements, chose qui n’est pas pris en compte par le monde politique.

Il y a deux ans avait la même Agence avait fait remarquer que les compétences  dans la gestion de l’énergie en Belgique  étaient fragmentées sur  tellement de différents niveaux, qu’elle génère de la confusion pour le consommateur (Politiques énergétiques des pays de l’AIE IPA, Paris, 2009, p. 54).

La  cause  est  exclusivement la fédéralisation de la Belgique. Jusqu’à 1980, la politique énergétique était  une compétence du gouvernement national. La deuxième réforme de l’État  (1980) régionalisa  la politique énergétique et plus précisément :  1)  L’électricité, par le biais de réseaux dont la  tension nominale est inférieure ou égale à 30 000 volts, conformément au règlement du Comité d’ Audit pour l’électricité et le gaz 2) la distribution publique du gaz  (ainsi que précisé à l’article 1er de la Loi du 2 avril 1965 concernant le transport de gaz, qui est national et est toujours resté fédéral) 3) l’utilisation de grisou et du gaz de hauts-fourneaux  4) les réseaux de chaleur à distance 5) la valorisation des terrils 6) les nouvelles sources d’énergie pour autant qu’elles  soient d’intérêt local ou liées à la recherche industrielle qui est une compétence régionale 7) la récupération d’énergie par l’industrie et d’autres utilisateurs.

Au cours de la troisième réforme de l’État  (1988) ces pouvoirs ont été élargis et  les régions  sont devenues compétentes pour  la  fourniture d’électricité aux réseaux jusqu’à 70 000 volts et  pour  la rationalisation de la   consommation de l’énergie.  Au cours de la quatrième réforme de l’État (1993) – appelée « définitive » – le gouvernement fédéral avait encore compétence pour : ” les questions qui  en raison de  leur indivisibilité technique et économique  seraient maintenues  au niveau national“: a) le programme national d’équipement dans le secteur de l’électricité. b) du cycle du combustible nucléaire. c) les grandes infrastructures de stockage ;  le transport et la production d’énergie ; d) les tarifs.

Mais à  peine six ans plus tard, le Parlement  flamand, formulant des résolutions tristement célèbres  voulait aller  encore plus loin  . Nous lisons  dans ces résolutions: ”  dans les domaines énergétiques qui relèvent de leurs compétences, les  régions  et la région de Bruxelles  capitale doivent   disposer de leurs propres organismes de réglementation et obtenir le droit de décider  des tarifs  et des techniques d’admissibilité pour les domaines de gestion qui relèvent de leur compétence (distribution, utilisation rationnelle de l’énergie, production, décentralisé)”. La Note Octopus du Parlement flamand précise: « En ce qui concerne la politique énergétique nous demandons des solutions  aux  problèmes de compétence au sujet de la politique tarifaire  et l’exemption de taxes sur l’énergie“.  La note De Wever (octobre 2010)  spécifie: “les régions reçoivent  les compétences pour établir les tarifs de distribution (à l’exclusion des tarifs sociaux) ” (apparemment ce qui, en 1993, était encore d’importance nationale ne l’est plus maintenant !). La note Vande Lanotte confirme et renforce cette  position.   Les régions  deviendraient également responsables  pour le Fonds ( belge)  pour réduction des coûts d’énergie globale.

Qu’est-ce  que cela signifie, concrètement?  En termes simples, il y a actuellement, en Belgique , quatre ministres chargés de l’énergie. Le ministre « flamand » Freya Van Den Bossche (SP.a)  et  ses collègues « wallons » et bruxellois – respectivement :  Nollet (Ecolo) et Huytebroeck (Ecolo) – sont compétents pour  l’électricité jusqu’à 70 000 volts. Paul Magnette (PS), au niveau fédéral,  est compétent pour garantir l’approvisionnement  au dessus de 70 000 volts. Les excellences régionales  sont  compétentes pour  la distribution de gaz, le gouvernement fédéral pour le transport de gaz. Toute la gestion se fait en comités de consultation  ce qui nécessite évidemment des accords de coopération.

Dans  la sixième réforme de l’État prévue,  Il y aurait  – mais probablement pas, parce que cette « réforrme » restera toujours lettre morte – trois  ministres responsables des tarifs de distribution et un ministre fédéral pour les tarifs sociaux.  On peut en envisager quatre, si la communauté germanophone obtient les mêmes pouvoirs que la région wallonne, par exemple  en devenant, comme certains veulent,  une région. En outre, il est parfaitement possible que tous les politiciens compétents dans la matière appartiennent à des partis différents. De cette façon, il est évidemment impossible de mettre en œuvre une politique énergétique cohérente.

Notons également que nos politiciens se fichent des récommandations des experts, tout comme ils restent sourds et muets pour l’analyse des experts de Touring (et le Conseil d’Etat!) qui estime que la scission du ministère de la mobilité est une absurdité et réclame une refédéralisation, pour les activistes de Gaïa qui sont contre la scission du bien-être des animaux, pour la magistrature qui elle ne veut pas une scission de la justice, pour les demandes de tous les ONG qui ne souhaitent pas scinder la coopération au développement, pour les souhaits des employeurs qui ne veulent pas d’une scission du ministère de travail, des entreprises qui ne voulaient pas une scission du commerce extérieur, des scientifiques opposés à la scission du ministère fédéral de la science, des syndicats, opposés à une scission des impôts et de la sécurité sociale et nous nous en passons …

De toute façon, ette fragmentation, absurde et illogique, des compétences n’est qu’un des exemples de l’inefficacité, de la complexité et des coûts additionnels  générés par le fédéralisme. Le B.U.B.  demande, par conséquent – comme l’AIE – la refédéralisation immédiate de toutes les compétences dans le domaine de l’ énergie.