BEDANKT! – MERCI! – DANKE!

DE B.U.B. BEDANKT ZIJN 16.000 KIEZERS!

Op 9 juni 2024 hebben er, voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 15.780 Belgen hun stem uitgebracht voor onze unitaristische partij en beweging. Het spreekt vanzelf dat wij op meer stemmen hadden gehoopt. Maar we herinneren eraan dat dit resultaat behaald werd met minstens 10.000 keer minder media-aandacht en middelen dan de machtspartijen. 

Wij stellen voorts vast dat de twee separatistische partijen – m.n. de N-VA en het VB – voor wat de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreft, welgeteld één enkele zetel (!) gewonnen hebben. De N-VA boekt zelfs zijn slechtste verkiezingsresultaat in bijna twee decennia maar kroont zich niettemin – met de hulp van de kritiekloze media – tot de winnaar ( ! ) van deze verkiezingen.

U zal het niet in de media horen, maar liefst 1,75 miljoen Belgische kiezers zijn zelfs niet komen stemmen, hebben blanco of ongeldig gestemd of hebben op niet-particratische partijen gestemd die niet in de Kamer vertegenwoordigd zijn. Dat is liefst 21%. Anders gezegd: méér dan 1/5de van het electoraat. Dit enorme aantal wordt door geen enkele Belgische partij ook maar benaderd. 

In een latere en meer uitgebreide publicatie zullen we de verkiezingsuitslag grondig analyseren.

Wij zullen alleszins het vertrouwen van onze 16.000 kiezers niet beschamen en zetten onverminderd onze strijd voor een unitair België met een enkele regering en een enkel parlement voor héél het land voort. 

Leve België!

LE B.U.B. REMERCIE SES 16.000 ELECTEURS !

Le 9 juin 2024, 15.780 Belges ont voté pour notre parti et mouvement unitariste pour la Chambre de Représentants. Il va sans dire que nous espérions obtenir plus de voix. Mais nous rappelons que ce résultat a été obtenu avec au moins 10.000 fois moins de couverture médiatique et de moyens que les partis au pouvoir.

Nous constatons également qu’en ce qui concerne la Chambre des représentants, les deux partis séparatistes – à savoir la N-VA et la VB – n’ont gagné qu’un seul siège (!). La N-VA a même enregistré son plus mauvais résultat électoral depuis près de deux décennies, mais s’est néanmoins autoproclamée – avec l’aide des médias dociles – vainqueur (!) de ces élections.

Vous ne l’entendrez pas dans les médias, mais pas moins de 1,75 million d’électeurs belges ne se sont même pas déplacés pour voter, ont voté blanc ou nul, ou ont voté pour des partis non particratiques qui ne sont pas représentés dans le parlement. Cela représente pas moins de 21 %. En d’autres termes, plus d’un cinquième de l’électorat. Aucun parti belge s’approche même de ce chiffre.

Nous analyserons les résultats des élections en profondeur dans une publication ultérieure qui sera plus complète.

Quoi qu’il en soit, nous ne trahirons pas la confiance de nos 16 000 électeurs et nous continuerons à nous battre pour une Belgique unitaire avec un seul gouvernement et un seul parlement pour l’ensemble du pays. 

Vive la Belgique!

DIE B.U.B. DANKT IHREN 16.000 WÄHLERN!

Am 9. Juni 2024 stimmten 15.780 Belgier für unsere unitaristische Partei und Bewegung für die Abgeordnetenkammer. Es versteht sich von selbst, dass wir auf mehr Stimmen gehofft hatten. Aber wir erinnern daran, dass dieses Ergebnis mit etwa 10.000 Mal weniger Medienberichterstattung und Mitteln als die regierenden Parteien erzielt wurde. 

Wir stellen auch fest, dass bei der Abgeordnetenkammer die beiden separatistischen Parteien – nämlich die N-VA und die VB – nur einen einzigen Sitz (!) gewonnen haben. Die N-VA verzeichnete sogar ihr schlechtestes Wahlergebnis seit fast zwei Jahrzehnten, erklärte sich aber dennoch – mit Hilfe der willfährigen Medien – zum Sieger (!) dieser Wahlen.

Sie werden es in den Medien nicht hören, aber nicht weniger als 1,75 Millionen belgische Wähler sind nicht einmal zur Wahl gegangen, haben blanco oder ungültig gewählt oder haben für nicht partikratische Parteien gestimmt, die nicht im Parlament vertreten sind. Dies entspricht nicht weniger als 21 Prozent. Mit anderen Worten: mehr als ein Fünftel der Wählerschaft. Keine belgische Partei kommt auch nur annähernd an diese Zahl heran. 

Wir werden die Wahlergebnisse in einer späteren, ausführlicheren Veröffentlichung eingehend analysieren.

Auf jeden Fall werden wir das Vertrauen unserer 16.000 Wähler nicht enttäuschen und weiterhin für ein unitarischen Belgien mit einer einzigen Regierung und einem einzigen Parlament für das ganze Land kämpfen. 

Es lebe Belgien!