PARTICRATIE IS GEEN DEMOCRATIE ! – PARTICRATIE N’EGALE PAS DEMOCRATIE ! – DIE PARTIKRATIE IST KEINE DEMOKRATIE!

DE AUDIOVISUELE MEDIA PROBEREN DE B.U.B. DE MOND TE SNOEREN

Op 9 juni 2024 wordt de Belgische kiezer geacht met kennis van zaken zijn stem uit te brengen voor drie beleidsniveaus, het Europese, het nationale en het (overbodige) communautaire en regionale niveau. Maar is dat geen utopie wanneer de audiovisuele media partijen eenvoudigweg niet aan het woord laten?

Op 9 juni a.s. neemt onze partij en beweging deel aan de tiende ( ! ) opeenvolgende verkiezingen op alle beleidsniveaus, de regionale (deels) en het Europese daargelaten, en dit sedert 2003.

Interview du B.U.B. à Waremme en province de Liège aujourd’hui (27 mai 2024). Le reportage sera diffusé maintenant à 18 h sur RTC Liège. 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 – Interview van de B.U.B. in Borgworm in de provincie Luik van vandaag (27 mei 2024). De reportage wordt om 18 uur op RTC Luik uitgezonden. 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 – Interview mit der B.U.B. in Waremme in der Provinz Lüttich heute (27. Mai 2024). Der Beitrag wird jetzt um 18 Uhr auf RTC Lüttich ausgestrahlt🇧🇪🇧🇪🇧🇪 (Link – Lien – Link)

1.    De verandering van het partijpolitieke landschap op twee decennia

Op een deel van de partijen die vandaag in het Belgisch parlement zetelen – lees: de drie traditionele politieke families, de groenen, de “Vlaams”-nationalisten (VB en N-VA) en de PVDA – is er geen enkele politieke beweging in België die ons dit nadoet.

Van de méér dan veertig lijsten die in 2003, toen de B.U.B. voor het eerst aan de verkiezingen deelnam, zijn er zes die vandaag onder dezelfde naam deelnemen. De B.U.B. maakt daar deel van uit.

De overige vijf partijen zijn: ECOLO, PS, N-VA, PVDA-PTB en de MR. De zes andere overblijvende partijen uit 2003 veranderden van naam. De voormalige CVP werd in 2001 CD&V. Die partij sloot daarna een alliantie met de N-VA, om in 2009 opnieuw als CD&V op te komen en ten slotte de naam “cd&v” aan te nemen. De SP werd SP.A en ging in 2003 een kartel aan met Spirit (SP.A-Spirit). Daarna werden de partijen eerst SP.A en Spirit, daarna SP.A en VL. Pro, vervolgens SP.A en SLP en, ten slotte, Vooruit. VLD werd VLD-Vivant en, ten slotte, Open VLD. Agalev werd Groen! en ten slotte Groen. De PSC werd trok in 2003 naar de kiezer als het CDH en veranderde later haar naam in Les Engagés.

Het “Vlaams” Belang nam in 2003 niet deel, wel het “Vlaams” Blok. Maar die partij werd, volgend op een gerechtelijke veroordeling, in 2004 ontbonden. Daarna volgde een naamsverandering.

Het FDF nam in 2003 niet als een aparte lijst deel, maar wel als een onderdeel van de MR (in 1999: de PRL). Pas in 2014 nam ze opnieuw als aparte partij deel aan de verkiezingen, waarna de naam veranderd werd in Défi.

2.    Een stabiele factor in de Belgische politiek

Onze partij en beweging is dus een stabiele factor in het Belgische politieke landschap. Ze legt ook bijna overal in België lijsten neer en is de enige unitaristische partij en beweging in ons land. Dat laatste is niet onbelangrijk, daar het unitarisme de sterkste ideologische stroming is.

Nochtans zal u noch op de VRT, noch op VTM, noch op RTL, noch op de BRF ook maar iets vernemen over de B.U.B.. Deze zenders genieten inderdaad de twijfelachtige eer om ons welgeteld nul minuten zendtijd op hun televisiezenders of radiokanalen toe te kennen. Nochtans worden de openbare media VRT en BRF bezoldigd door de Belgische belastingbetaler.

Alleen waren er op de website van de VRT enkele verwijzingen naar onze partij, maar de B.U.B. werd ook niet in de “stemtest”  opgenomen. Vergelijken we hiermee de media-aandacht die een partij als de N-VA sedert twintig jaar geniet dan is het beslist niet overdreven om te stellen dat deze partij minstens 1 miljoen keer meer belicht wordt dan de onze. Inderdaad krijgen de separatisten van de N-VA op een dag meer aandacht van deze zenders dan de B.U.B. op twintig jaar tijd.

3.    Noord-Koreaanse toestanden

Hiermee bevinden we ons niet ver van Noord-Koreaanse toestanden als we er al niet middenin zitten. Het enige verschil met Noord-Korea is dat er in België nog verschillende partijen mogen bestaan en er een vrij gebruik van internet bestaat en dat dagbladen en tijdschriften soms hun kolommen openstellen voor pro-Belgische en zelfs unitaristische opiniestukken. Kortom, voor “dissidente” artikels. Maar voorts is er geen enkel groot dagblad in geen enkel deel van België dat spontaan aan de B.U.B. aandacht besteedt, ook niet in verkiezingstijd. Wel mogen we in (de meeste!) gemeenten onze verkiezingsaffiches aanplakken.

Bij de RTBF, waar de B.U.B. tweemaal aan een televisiedebat mocht deelnemen met een redelijke spreektijd, werd wel een kleine opening gemaakt.

Maar niemand kan in alle ernst beweren dat deze verkiezingen eerlijk verlopen. De electorale toestanden die in België heersen zijn een beschaafde rechtsstaat onwaardig. Geen wonder dat steeds meer kiezers thuisblijven, blanco of ongeldig stemmen of hun machteloze woede ventileren door voor rechts-radicale partijen te stemmen.

Blijkbaar hebben de traditionele partijen en hun slaafse media nog liever dat de mensen op het xenofobe en fascistoïde “Vlaams” Belang, stemmen dan dat ze voor de gematigde centrumpartij die de B.U.B. is, kiezen. Dat ze liever hebben dat u op de België-haters van de N-VA stemt dan op de B.U.B. was al langer bekend: ze zijn er al op elk niveau coalities mee aangegaan.

Om deze ontoelaatbare discriminatie aan te klagen heeft de B.U.B. begin mei 2024 een verzoek gericht aan de Europese Commissie om de Belgische verkiezingen te komen controleren, zowel wat de media-aandacht als de kiesverrichtingen betreft. Tot op heden wachten we op een antwoord…  U vindt in bijlage van deze tekst de integrale tekst van dat verzoek. 

4.    Aanmodderen, separatisme of unitarisme

Overigens zijn er voor wat de institutionele toekomst van België betreft geen 1000 oplossingen. Of we blijven aanmodderen met dit onwerkbare federalisme, dat enkel nog verdedigd wordt door een handvol zonderlingen en waarover bijna iedereen eens is dat het niet werkt. Of er komt een zoveelste nieuwe “staatshervorming” met willekeurige en eenzijdige bevoegdheidsoverdrachten naar de gewesten en de gemeenschappen. Dat is niet alleen hoogst onwenselijk, maar zal na de verkiezingen ook mathematisch onmogelijk blijken, iets wat de B.U.B. al jaren verkondigt. Of België wordt gesplitst (een confederatie komt op hetzelfde neer), hetgeen politieke science fiction is die door hoogstens 10% van de Belgen gewenst wordt.

Of we kiezen voor een werkbaar België. En het enige werkbare België, is een unitair België. Zonder een unitair België kan men geen enkel probleem oplossen: noch de koopkracht, noch de veiligheid, noch huisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer, landbouw enz. De reden? Er is geen geld, want de federale overheid is schromelijk ondergefinancierd, bevoegdheden zijn versnipperd en de staat blokkeert voortdurend door het even krankzinnige als illegale taalfederalisme.

Het unitaire België is het enige België dat wij verdedigen en zullen blijven verdedigen tot het er is. Maar om dat te bekomen, is een referendum nodig. En om een referendum af te dwingen, is een sterke B.U.B. nodig. Daarom is elke stem die u uitbrengt voor de B.U.B. een stem die een unitair België dichterbij brengt. En elke stem die naar de particratie gaat een verloren stem.

Die partijen hebben België al genoeg verraden – het woord is op zijn plaats – met hun eindeloze “staatshervormingen” en zijn nog te laf zijn om aan hun tegenstrevers media-aandacht te schenken.

Als u op 9 juni 2024 voor ons stemt, pleegt u pas echt een daad van verzet.

LES MEDIAS AUDIOVISUELS TENTENT DE FAIRE TAIRE LE B.U.B.

Le 9 juin 2024, les électeurs belges sont appelés à voter en connaissance de cause pour trois niveaux de politique, l’européen, le national et le (superflu) niveau communautaire et régional. Mais n’est-ce pas une utopie quand les médias audiovisuels ne laissent tout simplement pas la parole aux partis?

Le 9 juin prochain, notre parti et notre mouvement participeront aux dixièmes  (!) élections consécutives à tous les niveaux politiques, à l’exception du niveau regional et communautaire (partiellement) et du niveau l’européen, et ce depuis 2003.

1.    L’évolution du paysage politique des partis en deux décennies

Hormis certains partis actuellement présents au parlement belge – lire : les trois familles politiques traditionnelles, les Verts, les nationalistes « flamands» (VB et N-VA) et le PTB – il n’y a aucun mouvement politique en Belgique qui nous égale.

En effet, sur les plus de 40 listes qui ont participé aux élections en 2003, l’année où le B.U.B. y participait pour la première fois, seulement six y participent aujourd’hui sous le même nom. Le B.U.B. est l’une d’entre elles.

Les cinq autres partis sont: ECOLO, le PS, la N-VA, le PVDA-PTB et le MR. Les six autres partis restants de 2003 ont changé de nom. L’Ancien CVP se transforma en 2001 en CD&V pour ensuite s’allier à la N-VA (un cartel). Depuis 2009 il se présenta sous le nom CD&V et enfin « cd&v ». Le SP devint SP.A et se présenta en tant que SP.A-Spirit (un cartel) à l’électeur en 2003. Suivaient d’abord SP.A SP.A (et VL. Pro), puis SP.A (et SLP) et enfin Vooruit. VLD est devenu VLD-Vivant et, enfin, Open VLD. Agalev est devenu Groen! et enfin Groen. Le CDH – c.a.d. le PSC de 1999 – a changé de nom en se nommant Les Engagés.

Le « Vlaams » Belang n’a pas participé en 2003, mais le « Vlaams » Blok l’a fait. Or, ce parti a été dissous en 2004 à la suite d’une condamnation en justice. Cette dissolution a été suivie d’un changement de nom.

Le FDF n’a pas participé en tant que liste distincte en 2003, mais en tant que partie du MR (qui fut nommé le PRL en 1999). Ce n’est qu’en 2014 qu’il a de nouveau participé en tant que parti distinct, après quoi son nom a été changé en Défi.

2.    Un facteur stable dans la politique belge

Notre parti et mouvement sont donc un facteur stable dans le paysage politique belge. Il dépose des listes presque partout en Belgique, étant le seul parti et mouvement unitariste dans notre pays. Ce dernier point n’est pas sans importance puisque l’unitarisme est le courant idéologique le plus fort.

Par contre, vous n’entendrez rien sur le B.U.B. ni sur la VRT, ni sur la VTM, ni sur la RTL, ni sur la BRF. En effet, ces chaînes nous accordent zéro minutes de temps d’antenne sur leurs chaînes de télévision ou de radio. Toutefois les médias “publics” VRT et BRF sont payés par le contribuable belge.

Seules quelques références à notre parti ont été faites sur le site de la VRT, mais le B.U.B. n’a pas non plus été inclus dans le « stemtest ». Si nous comparons cela à l’attention médiatique dont un parti comme la N-VA bénéficie depuis 20 ans, il n’est certainement pas exagéré de dire que ce parti bénéficie d’au moins 1 million de fois plus d’attention que le nôtre. En effet, les séparatistes de la N-VA reçoivent plus d’attention de la part de ces chaînes en un jour que le B.U.B. en vingt ans.

3.    Comme en Corée du Nord

Ainsi, nous nous approchons de situations dignes de la Corée du Nord, si nous n’y sommes déjà pas. La seule différence avec la Corée du Nord étant qu’en Belgique, l’existence de partis différents est encore autorisée, l’utilisation d’internet est libre et les journaux et magazines accordent parfois l’hospitalité de leurs colonnes à des articles d’opinion pro-belges, voire unitaristes. Bref, à des articles « dissidents ». Mais aucun grand quotidien, dans aucune partie de la Belgique, ne s’intéresse spontanément au B.U.B., même pas en période électorale. Nous sommes cependant autorisés à poser nos affiches électorales dans (la plupart ! ) des communes.

A la RTBF, où le B.U.B. a été autorisé à deux reprises à participer à un débat télévisé avec un temps de parole raisonnable, une petite ouverture a été faite.

Mais personne ne peut prétendre sérieusement que ces élections sont équitables. Les conditions électorales qui prévalent en Belgique sont indignes d’un Etat de droit civilisé. Il n’est pas étonnant que de plus en plus d’électeurs restent chez eux, votent blanc ou nul, ou expriment leur colère impuissante en votant pour des partis de droite radicale.

Apparemment, les partis traditionnels et leurs médias serviles préfèrent que les gens votent pour le « Vlaams » Belang, un parti xénophobe et fascistoïde, plutôt que pour le parti centriste modéré qu’est le B.U.B. Le fait qu’ils préfèrent que l’on vote pour la N-VA, qui déteste la Belgique, plutôt que pour le B.U.B. est connu depuis longtemps : ils ont déjà formé des coalitions avec ce parti à tous les niveaux de pouvoir.

Pour dénoncer cette discrimination inacceptable, le B.U.B. a adressé une demande à la Commission européenne début mai 2024 pour qu’elle vienne contrôler les élections belges, tant au niveau de la couverture médiatique que des opérations électorales. A ce jour, nous sommes dans l’attente d’une réponse… Vous trouverez le texte complet de cette demande en annexe de ce texte. 

4.    La débrouille, le séparatisme ou l’unitarisme

D’ailleurs, en ce qui concerne l’avenir institutionnel de la Belgique, il n’y a pas 1.000 solutions. Soit on continue à patauger dans ce fédéralisme inapplicable, qui n’est défendu que par une poignée d’excentriques et dont tout le monde ou presque tout le monde s’accorde à dire qu’il ne fonctionne pas. Ou bien il y aura une nouvelle “réforme” de l’État, avec des transferts de compétences arbitraires et unilatérales vers les régions et les communautés. Cela n’est non seulement pas souhaitable, mais s’avérera mathématiquement impossible après les élections, ce que le B.U.B. proclame depuis des années. Soit la Belgique est scindée (une confédération revient au même), ce qui est de la science-fiction politique souhaitée par au plus 10 % des Belges.

Soit nous optons pour une Belgique viable. Et la seule Belgique viable, c’est une Belgique unitaire. Sans une Belgique unitaire, nul problème ne peut être résolu: ni le pouvoir d’achat, ni la sécurité, ni le logement, ni l’aménagement du territoire, ni la circulation, ni l’agriculture, etc. La raison? Il n’y a pas d’argent, parce que le gouvernement fédéral est largement sous-financé, les compétences sont éparpillées et l’Etat est constamment bloqué par le fédéralisme linguistique, qui est aussi insensé qu’illégal.

La Belgique unitaire est la seule Belgique que nous défendons et que nous continuerons à défendre jusqu’à ce qu’elle voit le jour. Mais pour l’obtenir, il faut un référendum. Et pour forcer un référendum, il faut un B.U.B. fort. C’est pourquoi chaque vote pour le B.U.B. est un vote qui nous rapproche de la Belgique unitaire. Et chaque voix qui va à la particratie est une voix perdue.

Ces partis ont déjà suffisamment trahi la Belgique – le mot est approprié – avec leurs sempiternelles “réformes” de l’Etat et sont encore trop lâches pour accorder de l’attention médiatique à leurs adversaires.

Si vous votez pour nous le 9 juin 2024, vous ferez véritablement acte de résistance.

DIE AUDIOVISUELLEN MEDIEN VERSUCHEN, DEN B.U.B. ZUM SCHWEIGEN ZU BRINGEN

Am 9. Juni 2024 sind die belgischen Wähler aufgerufen, in Kenntnis der Sachlage ihre Stimme für drei politische Ebenen abzugeben: die europäische, die nationale und die (überflüssige) gemeinschafts und regionale Ebene. Aber ist das nicht eine Utopie, wenn die audiovisuellen Medien die Parteien einfach nicht zu Wort kommen lassen?

Am 9. Juni werden unsere Partei und unsere Bewegung an den zehnten (!) aufeinanderfolgenden Wahlen auf allen politischen Ebenen teilnehmen, mit Ausnahme der regionalen und gemeinschafts-Ebene (teilweise) und der europäischen Ebene, und dies seit 2003.

1.        Die Veränderung der parteipolitischen Landschaft in zwei Jahrzehnten

Abgesehen von einigen der Parteien, die heute im belgischen Parlament sitzen – i.e. die drei traditionellen politischen Familien, die Grünen, die „flämischen“ Nationalisten (VB und N-VA) und die PVDA – gibt es in Belgien keine politische Bewegung, die uns nachahmt.

Von den mehr als 40 Listen, die 2003 an den Wahlen teilnahmen, als die B.U.B. zum ersten Mal antrat, treten heute noch sechs unter demselben Namen an. Die B.U.B. ist eine von ihnen.

Die anderen fünf Parteien sind: ECOLO, PS, N-VA, PVDA-PTB und die MR. Die sechs übrigen Parteien aus dem Jahr 2003 haben ihre Namen geändert. Der ehemaligen CVP wurde 2001 die CD&V. Diese Partei ging dann ein Bündnis mit der N-VA ein, um 2009 als CD&V wieder aufzutauchen und schließlich den Namen „cd&v“ anzunehmen. Die SP wurde SP.A und ging 2003 ein Kartell mit Spirit (SP.A-Spirit) ein. Danach wurden die Parteien zunächst zu SP.A und Spirit, dann zu SP.A und VL. Pro, dann SP.A und SLP und schließlich Vooruit. VLD wurde VLD-Vivant und schließlich Open VLD. Agalev wurde Groen! und schließlich Groen. Die PSC ging 2003 als CDH an die Wahlurnen und änderte später ihren Namen in Les Engagés.

Der „Vlaams“ Belang nahm 2003 nicht teil, wohl aber der „Vlaams“ Blok. Diese Partei wurde jedoch nach einer gerichtlichen Verurteilung im Jahr 2004 aufgelöst. Daraufhin erfolgte eine Namensänderung.

Die FDF nahm 2003 nicht als eigene Liste teil, sondern als Teil der MR (1999: PRL). Erst 2014 nahm sie wieder als eigenständige Partei an den Wahlen teil, woraufhin der Name in Défi geändert wurde.

2.        Ein stabiler Faktor in der belgischen Politik

Unsere Partei und Bewegung ist also ein stabiler Faktor in der belgischen politischen Landschaft. Außerdem stellt sie fast überall in Belgien Listen auf und ist die einzige unitaristische Partei und Bewegung in unserem Land. Letzteres ist nicht unwichtig, denn der Unitarismus ist die stärkste ideologische Strömung.

Allerdings werden Sie auf VRT, VTM, RTL oder BRF nichts über die B.U.B. hören. Diese Sender genießen sogar die zweifelhafte Ehre, uns null Minuten Sendezeit in ihren Fernseh- oder Radiokanälen zu gewähren. Dabei werden die öffentlichen Medien VRT und BRF vom belgischen Steuerzahler bezahlt.

Auf der VRT-Website gab es nur einige wenige Hinweise auf unsere Partei, aber die B.U.B. wurde auch nicht in den „Wahltest“ aufgenommen. Wenn man dies mit der Medienaufmerksamkeit vergleicht, die eine Partei wie die N-VA seit 20 Jahren genießt, ist es sicher nicht übertrieben zu sagen, dass diese Partei mindestens eine Million Mal mehr ausgesetzt ist als unsere. Tatsächlich erhalten die Separatisten der N-VA an einem Tag mehr Aufmerksamkeit von diesen Kanälen als die B.U.B. in zwanzig Jahren.

3.        Nordkoreanische Zustände

Damit sind wir nicht mehr weit von nordkoreanischen Verhältnissen entfernt, wenn wir nicht schon mittendrin sind. Der einzige Unterschied zu Nordkorea besteht darin, dass in Belgien verschiedene Parteien noch existieren dürfen, das Internet frei genutzt werden kann und Zeitungen und Zeitschriften ihre Spalten manchmal für pro-belgische und sogar unitarische Meinungsbeiträge öffnen. Kurz gesagt, für „dissidente“ Artikel. Aber darüber hinaus schenkt keine große Tageszeitung in irgendeinem Teil Belgiens der B.U.B. spontan Aufmerksamkeit, nicht einmal zu Wahlzeiten. Allerdings dürfen wir in (den meisten!) Gemeinden unsere Wahlplakate aufhängen.

Bei der RTBF, wo die B.U.B. zweimal an einer Fernsehdebatte mit angemessener Redezeit teilnehmen durfte, wurde eine kleine Öffnung vorgenommen.

Aber niemand kann ernsthaft behaupten, dass diese Wahlen ehrlich sind. Die Wahlbedingungen, die in Belgien herrschen, sind eines zivilisierten Rechtsstaates nicht würdig. Kein Wunder, dass immer mehr Wähler zu Hause bleiben, leer oder ungültig wählen oder ihrem ohnmächtigen Zorn Luft machen, indem sie rechtsradikalen Parteien ihre Stimme geben.

Offenbar ist es den traditionellen Parteien und ihren sklavischen Medien lieber, dass die Menschen den fremdenfeindlichen und faschistoiden „Vlaams“ Belang wählen, als dass sie die gemäßigte Partei der Mitte, die B.U.B., wählen. Dass sie lieber die belgienhassende N-VA als die B.U.B. wählen würden, ist schon seit einiger Zeit bekannt: Sie sind bereits auf allen Ebenen Koalitionen mit ihr eingegangen.

Um diese inakzeptable Diskriminierung anzuprangern, hat die B.U.B. die Europäische Kommission am. Anfang Mai 2024 gebeten, die belgischen Wahlen zu beobachten, sowohl was die Medienberichterstattung als auch die Wahlvorgänge angeht. Bis heute warten wir auf eine Antwort… Den vollständigen Text dieses Antrags finden Sie im Anhang zu diesem Text. 

4.        Sich durchwursteln, Separatismus oder Unitarismus

Was die institutionelle Zukunft Belgiens betrifft, gibt es übrigens keine 1000 Lösungen. Entweder wir machen weiter mit diesem untauglichen Föderalismus, der nur von einer Handvoll Exzentriker verteidigt wird und bei dem sich fast alle einig sind, dass er nicht funktioniert. Oder es kommt zu einer weiteren „Staatsreform“ mit willkürlichen und einseitigen Kompetenzübertragungen an die Regionen und Gemeinden. Dies ist nicht nur höchst unerwünscht, sondern wird sich nach den Wahlen als mathematisch unmöglich erweisen, was die B.U.B. seit Jahren verkündet. Oder Belgien wird geteilt (eine Konföderation ist dasselbe), was eine politische Science-Fiction ist, die von höchstens 10 % der Belgier gewünscht wird.

Oder wir entscheiden uns für ein funktionsfähiges Belgien. Und das einzige funktionsfähige Belgien ist ein unitärischen Belgien. Ohne ein einheitliches Belgien kann man keines der Probleme lösen: weder die Kaufkraft, noch die Sicherheit, noch das Wohnungswesen, die Raumplanung, den Verkehr, die Landwirtschaft, usw. Der Grund? Es ist kein Geld da, weil die föderale Regierung stark unterfinanziert ist, die Zuständigkeiten zersplittert sind und der Staat ständig durch den Sprachföderalismus blockiert wird, der ebenso verrückt wie illegal ist.

Das unitärische Belgien ist das einzige Belgien, das wir verteidigen, und wir werden es so lange verteidigen, bis es da ist. Aber um es zu erreichen, brauchen wir ein Referendum. Und um ein Referendum zu erzwingen, ist eine starke B.U.B. erforderlich. Deshalb ist jede Stimme, die Sie für die B.U.B. abgeben, eine Stimme, die ein einheitliches Belgien näher bringt. Und jede Stimme, die an die Partikraten geht, ist eine verlorene Stimme.

Diese Parteien haben Belgien mit ihren endlosen „Staatsreformen“ schon genug verraten und sind immer noch zu feige, ihren Gegnern mediale Aufmerksamkeit zu schenken.

Wenn Sie am 9. Juni 2024 für uns stimmen, begehen Sie wirklich einen Akt des Widerstands.