DE LIJSTEN VAN DE B.U.B. (BELG. UNIE) VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS OP 9 JUNI 2024 – LES LISTES DU B.U.B. (BELG. UNIE) POUR LES ÉLECTIONS À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DU 9 JUIN 2024 – DIE LISTEN DER B.U.B. (BELG. UNIE) FÜR DIE WAHLEN ZUR ABGEORDNETENKAMMER AM 9. JUNI 2024

Foto – Image – Bild: De ploeg van de B.U.B. voor het Atomium – l’équipe du B.U.B. devant l’Atomium – Das B.U.B.-Team vor dem Atomium (Bron – Source – Quelle: B.U.B.)

DE LIJSTEN VAN DE B.U.B. (BELG. UNIE)

Op 9 juni 2024 neemt de B.U.B. onder de lijstnaam BELG. UNIE aan de federale wetgevende verkiezingen deel door minstens acht lijsten op een totaal van elf Belgische kieskringen in te dienen. Daarmee is onze partij en beweging, op de PVDA na, de enige die in héél België aan de verkiezingen deelneemt. Nochtans zou dit voor alle partijen de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Een meertalig land heeft immers nood aan meertalige instellingen, organisaties en partijen.

Meer bepaald legt de B.U.B. lijsten neer in Oost-Vlaanderen, Antwerpen, “Vlaams”- en “Waals”-Brabant, Brussel, Namen, Henegouwen en Limburg. Voor wat Luik betreft, werken we nog aan onze lijst. In de provincies Luxemburg en West-Vlaanderen zullen we, voor wat deze verkiezingen betreft, hoogstwaarschijnlijk moeten passen.

De voorlopige lijsten zijn aan dit persbericht toegevoegd (klik op deze link).

De B.U.B. is niet alleen een unitaire partij en beweging, ze ijvert ook voor een unitair België, anders gezegd voor een Belgische staat met een enkele regering en een enkel parlement (Kamer en Senaat) voor héél België. Weliswaar kunnen sommige bevoegdheden door de negen historische provincies, die natuurlijk onder gezag van de nationale staat staan, uitgeoefend worden. Dit systeem heeft 140 jaar uitstekend gewerkt, wat de taalnationalisten die van ons land een institutionele puinhoop hebben gemaakt, ook mogen beweren.

We wijzen erop dat de B.U.B. eerder al deelnam aan alle verkiezingen op elk bestuursniveau – het Europese daargelaten – en dit sedert meer dan twee decennia (verkiezingen van 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 en 2019).

Deze verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn dus de tiende opeenvolgende waaraan onze partij en beweging deelneemt. Er zijn niet veel politieke organisaties in België die ons dat nadoen. Zeker wanneer men in rekening neemt dat de B.U.B. geen eurocent staatssteun krijgt (hetgeen zelfs openlijk separatistische partijen niet ontzegd wordt!) en amper in de media aan bod komt. Inderdaad besteden de media op een voormiddag méér tijd aan een anti-Belgische organisatie als de N-VA dan op twintig jaar tijd aan de B.U.B. Dat is niet normaal in wat een democratische rechtsstaat heet te zijn. 

De hele zaak wordt nog vreemder wanneer men bedenkt dat de B.U.B. geen extremistische partij is. Geen enkele woordvoerder van de B.U.B. heeft zich ooit aan een xenofobe uitspraak bezondigd, hetgeen niet kan gezegd worden van (mandatarissen van) andere partijen, waarvan sommigen in het verleden zelfs voor racisme veroordeeld werden. Onze partij en beweging verdedigt de eenheid van België, een standpunt dat in elk land ter wereld als zeer normaal en gematigd zou worden beschouwd.

Daarbij komt nog dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat ongeveer een Belg op twee het unitaire België wil herstellen en komaf wil maken met het federalisme. Slechts een kleine minderheid is gewonnen voor het separatisme (en dus voor het confederalisme, wat op hetzelfde neerkomt, daar een confederatie een verdrag is tussen onafhankelijke staten). Hebben deze mensen dan geen recht om hun stem kenbaar te maken?

Tot slot wijzen we erop dat de B.U.B. blijft ijveren voor een raadgevend referendum over de institutionele toekomst voor België. Het is de enige realistische manier om de Belgen te verlossen uit de institutionele gevangenis waarin ons land al méér dan vijftig jaar gevangen zit.

LES LISTES DU B.U.B. (BELG. UNIE)

Le 9 juin 2024, le B.U.B. participera, sous le nom de liste BELG. UNIE, aux élections législatives fédérales en présentant au moins huit listes sur un total de 11 circonscriptions belges. Cela fait de notre parti et mouvement, en dehors du PTB, le seul à participer aux élections dans toute la Belgique. Pourtant, cela devrait être la chose la plus normale au monde pour tous les partis. En effet, un pays multilingue a besoin d’institutions, d’organisations et de partis multilingues.

Plus précisément, le B.U.B. dépose des listes en Flandre orientale, à Anvers, dans le Brabant “flamand” et “wallon”, à Bruxelles, à Namur, dans le Hainaut et dans le Limbourg. Pour Liège, nous sommes encore en train de travailler sur notre liste. Dans les provinces de Luxembourg et de Flandre occidentale nous pourrons, en ce qui concerne ces élections, pas participer.

Les listes provisoires sont jointes à ce communiqué de presse (cliquez sur ce lien).

Le B.U.B. n’est pas seulement un parti et un mouvement unitaire, il se bat aussi pour une Belgique unitaire, c’est-à-dire pour un Etat belge avec un seul gouvernement et un seul parlement (Chambre et Sénat) pour l’ensemble de la Belgique. Certes, certaines compétences peuvent être exercées par les neuf provinces historiques, qui sont bien entendu placées sous l’autorité de l’Etat national. Ce système fonctionnait parfaitement depuis 140 ans, quoi qu’en disent les nationalistes linguistiques qui ont fait de notre pays un capharnaüm institutionnel.

Nous rappelons que le B.U.B. a déjà participé à toutes les élections à tous les niveaux de pouvoir – à l’exception du niveau européen – depuis plus de deux décennies (élections de 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 et 2019).

Ces élections pour la Chambre des représentants sont donc les dixièmes consécutives auxquelles notre parti et mouvement participe. Il n’y a pas beaucoup d’organisations politiques en Belgique qui nous imitent. Surtout si l’on tient compte du fait que le B.U.B. ne reçoit pas un seul centime d’euro d’aide de l’Etat (ce qui n’est pas refusé aux partis ouvertement séparatistes !) et qu’il ne bénéficie pratiquement d’aucune couverture médiatique. En effet, en une matinée, les médias consacrent plus de temps à une organisation anti-belge comme la N-VA qu’au B.U.B. en vingt ans. Ce n’est pas normal dans ce qui est censé être un État de droit démocratique.

L’affaire devient encore plus étrange si l’on considère que le B.U.B. n’est pas un parti extrémiste. Aucun porte-parole du B.U.B. n’a jamais fait de déclaration xénophobe, ce qui n’est pas le cas des (mandataires) d’autres partis, dont certains ont même été condamnés pour racisme dans le passé. Notre parti et mouvement défend l’unité de la Belgique, une position qui serait considérée comme très normale et modérée dans n’importe quel pays du monde.

De plus, des études scientifiques montrent qu’environ un Belge sur deux souhaite restaurer l’unité de la Belgique et abandonner le fédéralisme. Seule une petite minorité est favorable au séparatisme (et donc au confédéralisme, ce qui revient au même, puisqu’une confédération est un traité entre États indépendants). Ces personnes n’ont-elles donc pas le droit de faire entendre leur voix ?

Enfin, nous rappelons que le B.U.B. continue à faire campagne pour un référendum consultatif sur l’avenir institutionnel de la Belgique. C’est le seul moyen réaliste de libérer les Belges de la prison institutionnelle dans laquelle notre pays est enfermé depuis plus de 50 ans.

DIE LISTEN DER B.U.B. (BELG. UNIE)

Am 9. Juni 2024 wird die B.U.B. unter dem Listennamen BELG. UNIE an den föderalen Parlamentswahlen teilnehmen, indem sie mindestens acht Listen aus insgesamt 11 belgischen Wahlkreisen einreicht. Damit ist unsere Partei und Bewegung, abgesehen von der PVDA, die einzige, die in ganz Belgien an den Wahlen teilnimmt. Dabei sollte dies für alle Parteien die normalste Sache der Welt sein. Denn ein mehrsprachiges Land braucht mehrsprachige Institutionen, Organisationen und Parteien.

Konkret stellt die B.U.B. Listen in Ostflandern, Antwerpen, “flämischem” und “wallonischem” Brabant, Brüssel, Namur, Hennegau und Limburg auf. Was Lüttich betrifft, so arbeiten wir noch an unserer Liste. In den Provinzen Luxemburg und Westflandern werden wir, was diese Wahlen betrifft, höchstwahrscheinlich passen müssen.

Die vorläufigen Listen sind dieser Pressemitteilung beigefügt (Klicken Sie auf diesen Link).

Die B.U.B. ist nicht nur eine unitärische Partei und Bewegung, sie kämpft auch für ein unitärisches Belgien, d.h. für einen belgischen Staat mit einer einzigen Regierung und einem einzigen Parlament (Kammer und Senat) für ganz Belgien. Freilich können die neun historischen Provinzen, die natürlich dem Nationalstaat unterstellt sind, gewisse Befugnisse ausüben. Dieses System hat 140 Jahre lang gut funktioniert, was auch immer die Sprachnationalisten behaupten, die unser Land in ein institutionelles Chaos verwandelt haben.

Wir weisen darauf hin, dass die B.U.B. seit mehr als zwei Jahrzehnten an allen Wahlen auf allen Regierungsebenen – mit Ausnahme der Europawahl – teilgenommen hat (Wahlen von 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 und 2019).

Diese Wahlen zur Abgeordnetenkammer sind somit die zehnten in Folge, an denen unsere Partei und Bewegung teilnimmt. Es gibt nicht viele politische Organisationen in Belgien, die es uns nachmachen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die B.U.B. keinen einzigen Eurocent an staatlicher Unterstützung erhält (was selbst offen separatistischen Parteien nicht verwehrt wird!) und in den Medien kaum Beachtung findet. An einem Vormittag berichten die Medien sogar mehr über eine antibelgische Organisation wie die N-VA als über die B.U.B. in zwanzig Jahren. Das ist nicht normal in einem angeblich demokratischen Rechtsstaat. 

Die ganze Angelegenheit wird noch merkwürdiger, wenn man bedenkt, dass die B.U.B. keine extremistische Partei ist. Kein Sprecher der B.U.B. hat sich jemals fremdenfeindlich geäußert, was man von (Mandataren anderer) Parteien, von denen einige in der Vergangenheit sogar des Rassismus überführt wurden, nicht behaupten kann. Unsere Partei und Bewegung verteidigt die Einheit Belgiens, eine Position, die in jedem anderen Land der Welt als sehr normal und gemäßigt gelten würde.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen im Übrigen, dass etwa jeder zweite Belgier das einheitliche Belgien wiederherstellen und den Föderalismus abschaffen möchte. Nur eine kleine Minderheit befürwortet den Separatismus (und damit den Konföderalismus, was auf dasselbe hinausläuft, da eine Konföderation ein Vertrag zwischen unabhängigen Staaten ist). Haben diese Menschen also kein Recht, ihre Stimme zu erheben?

Schließlich weisen wir darauf hin, dass die B.U.B. weiterhin für ein konsultatives Referendum über die institutionelle Zukunft Belgiens eintritt. Dies ist die einzige realistische Möglichkeit, die Belgier aus dem institutionellen Gefängnis zu befreien, in dem unser Land seit mehr als 50 Jahren gefangen ist.