“VLAAMS” GEWEST VERNIELT OPENBAAR VERVOER – LA REGION “FLAMANDE” DETRUIT LE TRANSPORT EN COMMUN – “FLÄMISCHE” REGION ZERSTÖRT DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHR

Afbeelding – Photo – Bild: Bus De Lijn (bron, source, Quelle: B.U.B.)

GEWESTEN ZORGEN EENS TE MEER VOOR SLECHT BESTUUR

Buslijnen afschaffen, stelplaatsen sluiten en buitenlandse bussen aankopen. Het is duidelijk: de “Vlaamse” regering wil het openbaar vervoer afbreken. Dit wordt allemaal gedaan om de bus te privatiseren. Waarom zou men anders het openbaar vervoer afbreken? De oplossing is simpel: het openbaar vervoer terug Belgisch maken.

Enkele weken geleden trok Ann Schoubs, de Directeur-Generaal van De Lijn, aan de alarmbel in de pers. De Lijn, zo verklaarde ze, krijgt veel te weinig geld. De “Vlaamse” regering negeerde dit alarmsignaal. Enkele dagen later kondigde De Lijn de sluiting van 8 stelplaatsen aan waarop spontane stakingen uitbraken. Maar dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Privatisering

Begin januari zullen honderden kilometers aan buslijnen verdwijnen. Alleen de winstgevende lijnen mogen overblijven. Volgens de B.U.B. kadert de afbraakpolitiek in de wens om De Lijn te privatiseren.

Buitenlandse bussen

Op de koop toe wordt voor 44 miljoen euro aan bussen in het buitenland gekocht. Geld dat wij uit onze economie zien verdwijnen.

Belgisch openbaar vervoer

Ons openbaar vervoer moet terug Belgisch worden. Niet meer de deelstaten moeten over de bus, tram of metro beslissen maar België. Hierdoor zullen er geen vier ministers van mobiliteit meer nodig zijn, maar slechts één. Dat is meer dan genoeg. Het vrijgekomen geld kunnen we dan investeren in beter openbaar vervoer, liefst gebouwd in België.

UNE FOIS DE PLUS, LES REGIONS MENENT A LA MAUVAISE GOUVERNANCE

Suppression de lignes de bus, fermeture de dépôts et achat de bus étrangers, c’est clair : le gouvernement “flamand” veut démolir le transport en commun. Tout cela se passe pour privatiser les bus. Sinon pourquoi faudrait-il démolir le transport en commun?  La solution est pourtant simple: il faut refédéraliser le transport en commun.

Il y a quelques semaines, Ann Schoubs, directrice générale de De Lijn, a tiré la sonnette d’alarme dans la presse: De Lijn reçoit beaucoup trop peu d’argent. Le gouvernement “flamand” a ignoré ce signal d’alarme. Quelques jours plus tard, De Lijn annonçait la fermeture de huit dépôts. Ensuite, des grèves spontanées avaient éclaté. Mais ce n’est que la pointe émergée de l’iceberg.

Privatisation

Début janvier, des centaines de kilomètres de lignes de bus disparaîtront. Seules les lignes rentables pourront subsister”. Selon le B.U.B., cette politique de démolition s’inscrit dans la volonté de privatiser De Lijn.

Bus étrangers

Qui plus est, pour 44 millions d’euros, des bus sont achetés à l’étranger. De l’argent que nous voyons disparaître de notre économie.

Les transports publics belges

Nos transports publics doivent redevenir belges. Ce ne sont plus les entités fédérées qui doivent decider du sort des bus, des trams ou des métros, mais bien la Belgique. Ainsi, il n’y aura plus besoin de quatre ministres de la mobilité. Un seul suffit amplement. Nous pourrons alors investir l’argent ainsi libéré dans de meilleurs transports publics, de préférence construits en Belgique.

EINMAHL MEHR, SORGEN DIE REGIONEN FÜR SCHLECHTE VERWALTUNG

Abschaffung von Buslinien, Schließung von Betriebshöfen und Kauf ausländischer Busse. Es ist klar: Die “flämische” Regierung will den öffentlichen Verkehr abschaffen. Das alles geschieht, um Busse zu privatisieren. Warum sonst soll der öffentliche Verkehr zerschlagen werden? Die Lösung ist einfach: den öffentlichen Verkehr wieder belgisch machen.

Vor einigen Wochen schlug Ann Schoubs, die Generaldirektorin von De Lijn, in der Presse Alarm. De Lijn, so erklärte sie, erhalte viel zu wenig Geld. Die “flämische” Regierung ignorierte dieses Alarmsignal. Einige Tage später kündigte De Lijn die Schließung von acht Depots an, woraufhin spontane Streiks ausbrachen. Doch dies ist nur die Spitze des Eisbergs.

Privatisierung

Anfang Januar werden Hunderte von Kilometern an Buslinien verschwinden. Nur die rentablen Linien dürfen bleiben. Nach Angaben der B.U.B. steckt hinter der Abrisspolitik die Absicht, De Lijn zu privatisieren.

Ausländische Busse

Positiv ist, dass Busse im Wert von 44 Millionen Euro im Ausland gekauft werden. Geld, das wir aus unserer Wirtschaft verschwinden sehen.

Belgischer öffentlicher Verkehr

Unser öffentlicher Verkehr sollte wieder belgisch werden. Nicht mehr die Teilgebiete sollen über den Bus, die Straßenbahn oder die Metro entscheiden, sondern Belgien. Dazu braucht es nicht mehr vier Mobilitätsminister, sondern nur noch einen. Das ist mehr als genug. Das freiwerdende Geld können wir dann in bessere öffentliche Verkehrsmittel investieren, die vorzugsweise in Belgien gebaut werden.