DEED HET TAALFEDERALISME HET AANTAL COMMUNAUTAIRE CONFLICTEN AFNEMEN? – LE FEDERALISME LINGUISTIQUE A-T-IL REDUIT LE NOMBRE DE CONFLITS COMMUNAUTAIRES?- HAT DER SPRACHFÖDERALISMUS DIE ZAHL DER GEMEINSCHAFTSKONFLIKTE VERRINGERT?

Foto – Image – Bild: kaart van het federale België – carte de la Belgique fédérale – Karte des föderalen Belgiens. Bron; Source; Quelle: https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_constitutionnelle_de_la_Belgique#/media/Fichier:Communities_of_Belgium.svg

DE B.U.B. LICHT EEN RECENTE DOCTORAATSSTUDIE DOOR

Begin augustus 2023 vernamen we via de media dat doctoraatsstudent Maxime Vandenberghe weldra zijn proefschrift van de universiteit van Gent verdedigt. Hij onderzocht daarin veertig jaar (1979-2018) communautaire conflicten. Zijn onderzoek zou uitwijzen dat het aantal “communautaire” ruzies verminderde door zes “staatshervormingen”. Herfederaliseren (herunitariseren) is volgens hem een slecht idee. Vandenberghe betoogt dat de voorstellen daartoe vaak handelen over domeinen waar er veel conflict zou zijn tussen de taalgroepen. Indien men die terug zou brengen naar het nationale niveau, zouden de discussies daar ook opnieuw plaatsvinden. “Terwijl“, aldus Vandenberghe, “het doel van de staatshervormingen net altijd is geweest om op het nationale niveau rust te creëren” (sic). De B.U.B. is het fundamenteel oneens met deze analyse.

1.    Wat bedoelt de auteur precies met communautaire twisten? Gaat het om fel gemediatiseerde ruzies over bepaalde dossiers waarin taalgroepen of deelgebieden tegenover elkaar staan? De auteur stelt zelf vast dat in slechts 8% van de “ruzies” binnen de Belgische regering de twee grote taalgroepen als blokken tegenover elkaar staan, wat het begrip “communautaire ruzie” sterk nuanceert.

2.    Wat is er mis met meningsverschillen binnen de politiek? Wie daar niet mee om kan, moet pleiten voor een dictatuur of voor een totalitair regime.

3.    De zogenaamde “staatshervormingen” kwamen er niet om “rust” te brengen op het nationale, Belgische niveau, maar wel op basis van een taalnationalistische en anti-Belgische politiek en ideologie om dat niveau stelselmatig te ontmantelen ten voordele van de overbodige, polariserende en peperdure gemeenschappen en de gewesten.

4.    Zelfs als de “staatshervormingen” tot doel hadden om rust te brengen op het nationale niveau, hoe zouden er dan communautaire ruzies op Belgisch niveau kunnen ontstaan door het herfederaliseren van bevoegdheden als ruimtelijke ordening, het leefmilieu, het natuurbehoud, de landinrichting, sport, toerisme, de gemeente- en provinciewet, de binnenscheepvaart, de gesplitste delen van de wegcode, de gesplitste delen van het wetenschappelijk onderzoek, de onteigeningsprocedure, de huurwetgeving, de residentiële geriatrie, de vestigingsvoorwaarden, het waterbeleid, het rampenfonds enz.? Sedert 1970 werd nooit een communautaire ruzie uitgevochten om deze bevoegdheden.

5.    De auteur vergeet de interne dynamiek die de staatshervormingen teweegbrengen. Hoe meer men splitst, hoe meer verschillen men creëert en hoe meer verschillen men creëert hoe meer men splitst. Zo werden de gezinsbijslagen niet gesplitst wegens een “communautair conflict”, maar wel – in het kader van de taalnationalistische retoriek omtrent “homogene bevoegdheidspaketten” – omdat er al delen van het gezinsbeleid naar de gemeenschappen overgeheveld werden. Onderdelen van het mobiliteitsbeleid werden gesplitst onder het voorwendsel dat de aanleg van wegen al gedefederaliseerd was. Dezelfde “argumenten” hoort men vandaag voor het splitsen van de curatieve gezondheidszorgen, omdat die voor 10 à 20% gesplitst zijn en omdat de preventieve gezondheidszorgen bijna volledig gesplitst zijn.

6.    Als het aantal communautaire conflicten al zou afnemen wegens een splitsing van bevoegdheden, zit hier een zekere “logica” in: hoe minder de Belgische staat aan bevoegdheden heeft, hoe minder ruzie er kan gemaakt worden. Dit geldt overigens ook voor ideologische twisten.

7.    De auteur onderzocht niet de toestand in het unitaire België. Zelfs al zouden “communautaire conflicten” tussen 1830 en 1970 de staat voortdurend verlamd hebben (quod non), dan nog blijft het onduidelijk waarom België moest gefederaliseerd worden op basis van taalgebieden. Anders gezegd, op basis van gebieden waarbinnen nationalistische frontvorming, die de auteur op nationaal niveau nefast vindt, geïnstitutionaliseerd wordt.

8.    Ook zijn er sedert de federalisering van België twisten bijgekomen die in een unitaire staat ondenkbaar waren, zoals de permanente twisten tussen verschillende nevengeschikte bestuursniveaus.

9.    De zogenaamde “communautaire twisten” zijn bovendien verplaatst naar de regeringsvormingen waarin voortdurend een “nieuwe, grote staatshervorming” op de agenda staat. Zo duurde het na de verkiezingen van 2007 liefst 194 dagen om een nieuwe regering te vormen. In 2010-2011 werd dat aantal opgedreven tot 541 dagen. In 2014 moest er 139 dagen onderhandeld worden om een nieuwe regering te vormen. Tussen 2018 en 2020 zat de Belgische regering 452 dagen in lopende zaken. Kortom, sedert 2007 werden er ongeveer vier ( ! ) jaar besteed aan regeringsonderhandelingen.

10. Indien men de mening is toegedaan dat méér splitsen leidt tot minder conflicten, moet men consequent pleiten voor de splitsing van België, wat volledig tegengesteld is met de wil van méér dan 90% van de Belgen.

11. Tenslotte kan men niet ernstig beweren dat de regionale en communautaire niveaus geen twisten kennen. De momenteel verlamde “Vlaamse” (in feite: “Vlaams”-nationalistische) regering is er zelfs het beste voorbeeld van. Die regering bestaande uit N-VA’ers, VLD’ers en CD’Vers voert een verbeten strijd over het stikstofbeleid, dat vooral de sector van de boeren zwaar treft. Het gaat om net die regering die moest bewijzen dat het “Vlaams” niveau beter werkt dan het federale.

De B.U.B. herinnert er overigens aan geen voorstander te zijn van een gecentraliseerd unitair België, maar wel van een gedecentraliseerde unitaire staat, waar de provincies en de steden – natuurlijk onder voogdij van de nationale overheid – over ruime bevoegdheden zullen beschikken. Wat dat betreft, hebben we nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag welke gemeenschaps- of gewestbevoegdheden niet door enerzijds het nationale en anderzijds het provinciale niveau – of door beide – zouden kunnen beheerd worden.

LE B.U.B. EVALUE UNE RECENTE ETUDE DE DOCTORAT

Début d’août 2023, nous avons appris dans les médias que le doctorant Maxime Vandenberghe défendra bientôt sa thèse à l’Université de Gand. Il y examine 40 ans (1979-2018) de conflits communautaires. Ses recherches montreraient que les six “réformes” de l’État ont permis de réduire le nombre de querelles dites “communautaires”. Des refédéralisations (ré-unitarisations) sont une mauvaise idée, selon lui. Vandenberghe affirme que les propositions en ce sens concernent souvent des matières qui donneraient lieu à beaucoup de conflits entre les groupes linguistiques. Si l’on devait les ramener au niveau national, les discussions se poursuivraient. “Alors que l’objectif des réformes de l’Etat“, selon Vandenberghe, “a toujours été de créer une pacification au niveau national” (sic). Le B.U.B. est fondamentalement en désaccord avec cette analyse.

1.    Qu’est-ce que l’auteur entend exactement par querelles communautaires ? S’agit-il de querelles férocement médiatisées sur certains dossiers où s’opposent des groupes linguistiques ou des entités fédérées? L’auteur même affirme que dans seulement 8% des “querelles” au sein du gouvernement belge, les deux grands groupes linguistiques s’opposent en bloc, ce qui nuance grandement la notion de “querelles communautaires”.

2.    Qu’y a-t-il de mal à ce qu’il y ait des désaccords en politique ? Ceux qui ne peuvent pas les tolérer devraient prôner une dictature ou un régime totalitaire.

3.    Les soi-disant “réformes” de l’État n’ont pas été mises en place pour apporter une pacification au niveau national belge, mais bien sur base d’une politique et d’une idéologie nationaliste et anti-belge visant à démanteler systématiquement ce niveau au profit de communautés et de régions superflues, polarisantes et extrêmement dispendieuses.

4.    Même si les “réformes” de l’Etat visaient à ramener le calme au niveau national, comment pourrait-il y avoir des querelles communautaires au niveau belge en refédéralisant des compétences telles que l’aménagement du territoire, l’environnement, la protection de la nature, le sport, le tourisme, la tutelle sur les communes et les provinces, la navigation intérieure, les scissions partielles du code de la route, les scissions partielles de la recherche scientifique, la procédure d’expropriation, la législation sur les loyers, la gériatrie résidentielle, les conditions d’établissement, la politique de l’eau, le fonds des calamités, etc. ? Depuis 1970, il n’y a jamais eu de querelle communautaire au sujet de ces compétences.

5.    L’auteur oublie la dynamique interne créée par les réformes de l’Etat. Plus on scinde, plus on crée de différences et plus on crée de différences, plus on scinde. Par exemple, les allocations familiales n’ont pas été scindées en raison de quelconcque “conflit communautaire”, mais – dans le contexte de la rhétorique linguistique nationaliste sur les “paquets de compétences homogènes” – parce que des parties de la politique familiale avaient déjà été transférées aux communautés. Certaines parties de la politique de mobilité ont été scindées sous prétexte que la construction de routes avait déjà été défédéralisée. On entend aujourd’hui les mêmes “arguments” pour scinder les soins de santé curatifs. Celles-ci étant scindés de 10 à 20 % devraient être scindées totalement sur base de cet “argument”. Le fait que les soins de santé préventifs ont déjà été presque entièrement défédéralisés devrait renforcer cette thèse.

6.    Si le nombre de conflits communautaires diminue du fait de la défédéralisation des compétences, il y a une certaine logique à cela: moins l’Etat belge a de compétences, moins on se dispute. Cela vaut d’ailleurs aussi pour les querelles idéologiques.

7.    L’auteur n’a pas examiné la situation dans la Belgique unitaire. Même si les “conflits communautaires” entre 1830 et 1970 avaient continuellement paralysé l’Etat (quod non), on ne voit pas pourquoi la Belgique devait être fédéralisée sur base de régions linguistiques. En d’autres termes, sur base de régions au sein desquelles le front nationaliste, que l’auteur trouve pernicieux au niveau national, est institutionnalisée.

8.    Par ailleurs, depuis la fédéralisation de la Belgique, se sont ajoutés des contentieux impensables dans un Etat unitaire, tels que les contentieux permanents entre les différents niveaux de gouvernement juxtaposés.

9.    En outre, ce que l’on appelle les “querelles communautaires” se sont déplacées vers la formation du gouvernement, où une “nouvelle réforme majeure de l’État” est constamment à l’ordre du jour. Après les élections de 2007, par exemple, il a fallu 194 jours pour former un nouveau gouvernement. En 2010-2011, ce chiffre est passé à 541 jours. En 2014, il a fallu 139 jours de négociations pour former un nouveau gouvernement. Entre 2018 et 2020, le gouvernement belge a consacré 452 jours aux affaires courantes. En bref, environ quatre ( ! ) années ont été consacrées aux négociations gouvernementales depuis 2007.

10. Si l’on croit que plus de scissions mènent à moins de conflits, il faut systématiquement prôner la scission de la Belgique, ce qui est totalement contraire à la volonté de plus de 90 % des Belges.

11. Finalement, on ne peut pas sérieusement prétendre que les niveaux régionaux et communautaires ne connaissent pas de conflits. En fait, le gouvernement “flamand” (en fait: flamingant) actuellement paralysé en est le meilleur exemple. Ce gouvernement, composé de membres de la N-VA, de l’Open VLD et du CD&V, mène une bataille acharnée sur la politique de l’azote, qui touche de plein fouet le secteur agricole. C’est justement ce gouvernement qui a dû prouver que le niveau “flamand” fonctionne mieux que le niveau fédéral.

Par ailleurs, le B.U.B. rappelle qu’il n’est pas favorable à une Belgique unitaire centralisée, mais à un Etat unitaire décentralisé, où les provinces et les villes – bien entendu sous la tutelle du gouvernement national – auront de larges compétences. A cet égard, nous n’avons toujours pas reçu de réponse à la question de savoir quelles compétences communautaires ou régionales ne pourraient pas être gérées par le niveau national d’une part et le niveau provincial – ou les deux – d’autre part.

DIE B.U.B. WERTET EINE KÜRZLICH DURCHGEFÜHRTE DOKTORARBEIT AUS

Anfang August 2023 erfuhren wir aus den Medien, dass der Doktorand Maxime Vandenberghe bald seine Dissertation an der Universität Gent verteidigen wird. Darin untersuchte er 40 Jahre (1979-2018) Gemeinschaftskonflikte. Seine Forschungen zeigen, dass sechs Staatsreformen die Zahl der gemeinschaftlichen Streitigkeiten verringert haben. Reföderalisierungen (Re-Unitarisierungen) sind seiner Meinung nach eine schlechte Idee. Vandenberghe argumentiert, dass sich entsprechende Vorschläge oft auf Gebiete beziehen, in denen es viele Konflikte zwischen den Sprachgruppen gäbe. Würde man diese auf die nationale Ebene zurückholen, würden auch die dortigen Diskussionen erneut geführt werden. “Während das Ziel von Staatsreformen”, laut V         andenberghe, eben immer die Befriedung der nationalen Ebene war” (sic). Die B.U.B. ist mit dieser Analyse grundsätzlich nicht einverstanden.

1.      Was genau meint der Autor mit “Gemeinschaftskonflikte”? Handelt es sich um heftig mediatisierte Auseinandersetzungen um bestimmte Dossiers, in denen sich Sprachgruppen oder Teilregionen gegenüberstehen? Der Autor selbst stellt fest, dass sich in nur 8 % der “Streitigkeiten” innerhalb der belgischen Regierung die beiden großen Sprachgruppen als Blöcke gegenüberstehen, was den Begriff “Gemeinschaftskonflikte” stark nuanciert.

2.      Was ist falsch an Meinungsverschiedenheiten in der Politik? Wer damit nicht umgehen kann, sollte sich für eine Diktatur oder ein totalitäres Regime einsetzen.

3.      Die so genannten “Staatsreformen” sind nicht zustande gekommen, um die nationale, belgische Ebene zu “befrieden”, sondern auf der Grundlage einer sprachnationalistischen und antibelgischen Politik und Ideologie, um diese Ebene systematisch zugunsten von überflüssigen, polarisierenden und enorm teuren Gemeinschaften und Regionen zu zerschlagen.

4.      Selbst wenn die “Staatsreformen” darauf abzielen, die nationale Ebene zu beruhigen, wie kann es dann auf belgischer Ebene durch die Reföderalisierung von Zuständigkeiten wie Raumordnung, Umwelt, Naturschutz, Sport, Tourismus, Kommunal- und Provinzialrecht, Binnenschifffahrt, die getrennte Teile der Straßenverkehrsordnung, die getrennte Teile der wissenschaftlichen Forschung, das Enteignungsverfahren, das Mietrecht, die Wohngeriatrie, die Siedlungsbedingungen, die Wasserpolitik, der Katastrophenfonds, usw. ? Seit 1970 hat es noch nie einen Streit zwischen den Gemeinden über diese Zuständigkeiten gegeben.

5.      Der Autor vergisst die interne Dynamik, die durch staatliche Reformen entsteht. Je mehr man spaltet, desto mehr Unterschiede schafft man, und je mehr Unterschiede man schafft, desto mehr spaltet man. So wurden z.B. die Kinderzulage nicht wegen eines “Gemeinschaftskonflikts” aufgespalten, sondern – im Rahmen der sprachnationalistischen Rhetorik von “homogenen Kompetenzpaketen” – weil Teile der Familienpolitik bereits an die Gemeinschafte übertragen worden waren. Teile der Mobilitätspolitik wurden unter dem Vorwand abgespalten, dass der Straßenbau bereits deföderalisiert worden sei. Die gleichen “Argumente” hört man heute für die Spaltung der kurativen Gesundheitsversorgung, weil sie um 10-20% aufgeteilt wurde, und weil die präventive Gesundheitsversorgung fast komplett aufgeteilt wurde.

6.      Wenn die Zahl der Gemeinschaftskonflikte schon durch eine Aufteilung der Zuständigkeiten abnehmen würde, so liegt darin eine gewisse Logik: Je weniger der belgische Staat an Kompetenzen hat, desto weniger Streit kann es geben. Dies gilt übrigens auch für ideologische Streitigkeiten.

7.      Der Autor hat den Zustand des unitärische Belgiens nicht untersucht. Selbst wenn “Gemeinschaftskonflikte” zwischen 1830 und 1970 den Staat kontinuierlich lähmten (quod non), bleibt unklar, warum Belgien auf der Grundlage von Sprachgebieten föderalisiert werden musste. Mit anderen Worten, auf der Grundlage von Gebieten, in denen die nationalistische Frontstellung, die der Autor auf nationaler Ebene für verhängnisvoll hält, institutionalisiert ist.

8.      Außerdem hat die Föderalisierung Belgiens zu Konflikten geführt, die in einem Einheitsstaat undenkbar gewesen wären, wie z. B. der ständige Streit zwischen verschiedenen, nebeneinander liegenden Regierungsebenen.

9.      Darüber hinaus haben die so genannten “Gemeinschaftsstreitigkeiten” zu Regierungsbildungen geführt, bei denen ständig eine “neue, große Staatsreform” auf der Tagesordnung steht. So dauerte es nach den Wahlen 2007 ganze 194 Tage, bis eine neue Regierung gebildet werden konnte. In den Jahren 2010-2011 erhöhte sich diese Zahl auf 541 Tage. Im Jahr 2014 dauerte es 139 Verhandlungstage, um eine neue Regierung zu bilden. Zwischen 2018 und 2020 verbrachte die belgische Regierung 452 Tage mit den laufenden Geschäften. Kurzum, seit 2007 wurden etwa vier ( ! ) Jahre für Regierungsverhandlungen aufgewendet.

10.  Wenn man glaubt, dass mehr Spaltungen zu weniger Konflikten führen, muss man systematisch die Spaltung Belgiens befürworten, was dem Willen von über 90 % der Belgier völlig zuwiderläuft.

11.  Schließlich kann man nicht ernsthaft behaupten, dass es auf der Regional- und Gemeinschaftsebene keine Konflikte gibt. In der Tat ist die derzeit gelähmte “flämische” (eigentlich: “flämisch” nationalistische) Regierung das beste Beispiel dafür. Diese Regierung, die sich aus Mitgliedern der N-VA, der VLD und der CD zusammensetzt, führt einen erbitterten Kampf um die Stickstoffpolitik, die den Agrarsektor schwer trifft. Gerade diese Regierung musste beweisen, dass die “flämische” Ebene besser funktioniert als die föderale Ebene.

Darüber hinaus erinnert die B.U.B. daran, dass sie nicht für ein zentralisiertes Einheits-Belgien ist, sondern für einen dezentralisierten Einheitsstaat, in dem die Provinzen und Städte – natürlich unter der Aufsicht der nationalen Regierung – über weitreichende Befugnisse verfügen werden. In diesem Zusammenhang haben wir immer noch keine Antwort auf die Frage erhalten, welche gemeinschaftlichen oder regionalen Befugnisse nicht einerseits von der nationalen und andererseits von der provinziellen Ebene – oder von beiden – verwaltet werden könnten.