HET EERSTE UNITARISTISCHE BOEK STAAT ONLINE! –LE PREMIER LIVRE UNITARISTE EST EN LIGNE! – DAS ERSTE UNITARISTISCHE BUCH IST ONLINE!

UNITARISTISCH BOEK VAN DE B.U.B.

Via deze link kan u het gloednieuwe en unitaristische boek van onze voorzitter en stichter Hans Van de Cauter lezen.

In dat boek wordt de politiek-communautaire problematiek die België sedert een halve eeuw in de ban houdt op een wetenschappelijke wijze ontleed. De oorzaak van die problemen is het taalnationalisme en met name het ‘Vlaams-‘ en het ‘Waals’-nationalisme. De belangrijkste versterker hiervan is het peperdure, inefficiënte, versnipperende en polariserende taalfederalisme waardoor België opgedeeld is in gemeenschappen en gewesten. Die gedragen zich als staatjes binnen de staat, elk met hun eigen parlement, regering en symboliek. Deze instellingen werden gecreëerd door verschillende ‘staatshervormingen’ die door de taalgesplitste particratie werden doorgevoerd. Deze particratie heeft het quasi-monopolie op de macht en holt de Belgische democratie uit. Die partijenoligarchie weet op haar beurt haar macht te bestendigen via de mediacratie. Omdat er in België geen vrij verkeer van ideeën bestaat en enkel federalistische, separatistische en confederalistische partijen (de laatste twee zijn ongeveer synoniemen) in de audiovisuele media aan bod komen, blijft elke structurele oplossing uit. En die is nochtans simpel: het herstel van het unitaire België zoals dat van 1830 tot 1970 bestond.

LIVRE UNITARISTE DU B.U.B.

En cliquant sur  ce lien, vous pouvez lire le tout nouveau livre unitariste de notre président et fondateur Hans Van de Cauter.

Ce livre décortique scientifiquement les problèmes politico-communautaires qui agitent la Belgique depuis un demi-siècle. La cause de ces problèmes est le nationalisme linguistique et, en particulier, le nationalisme “flamand” et “wallon”. Le principal catalyseur de ce phénomène est le fédéralisme linguistique dispendieux, inefficace, éparpillant et polarisant qui a divisé la Belgique en communautés et en régions. Celles-ci se comportent comme de petits Etats au sein de l’Etat, chacun ayant son propre parlement, son propre gouvernement et son propre symbolisme. Ces institutions ont été créées par diverses “réformes” de l’État mises en œuvre par la particratie. Cette particratie a un quasi-monopole sur le pouvoir et érode la démocratie belge. Cette oligarchie de partis parvient à son tour à perpétuer son pouvoir par le biais de la médiacratie. Parce qu’il n’y a pas de libre circulation des idées en Belgique et que seuls les discours fédéralistes, séparatistes et confédéralistes (les deux derniers étant plus ou moins synonymes) sont relayés par les médias audiovisuels, toute solution structurelle reste exclue. Et pourtant, celle-ci est simple: le rétablissement de la Belgique unitaire telle qu’elle existait de 1830 jusqu’en 1970.

UNITARISTISCHES BUCH DER B.U.B.

Auf dieser Link können Sie das brandneue und unitaristische Buch unseres Präsidenten und Gründers Hans Van de Cauter lesen.

Dieses Buch zerlegt auf wissenschaftliche Weise die politisch-gemeinschaftlichen Probleme, die Belgien seit einem halben Jahrhundert bewegen. Die Ursache dieser Probleme ist der sprachliche Nationalismus, insbesondere der “flämische” und der “wallonische” Nationalismus. Der wichtigste Verstärker dieses Phänomens ist der kostspielige, ineffiziente, zersplitternde und polarisierende Sprachföderalismus, der Belgien in Gemeinschaften und Regionen aufgeteilt hat. Diese verhalten sich wie kleine Staaten innerhalb des Staates, jeder mit seinem eigenen Parlament, seiner eigenen Regierung und seiner eigenen Symbolik. Diese Institutionen wurden durch verschiedene “Reformen” des Staates geschaffen, die von der Partikratie umgesetzt wurden. Diese Partikratie hat ein Quasi-Monopol auf die Macht und erodiert die belgische Demokratie. Diese Parteienoligarchie schafft es wiederum, ihre Macht durch die Mediakratie zu verewigen. Da es in Belgien keinen freien Verkehr von Ideen gibt und in den audiovisuellen Medien nur föderalistische, separatistische und konföderalistische Diskurse (wobei die beiden letzteren mehr oder weniger synonym sind) wiedergegeben werden, ist eine strukturelle Lösung ausgeschlossen. Dabei ist die strukturelle Lösung dennoch ganz einfach: die Wiederherstellung des einheitlichen Belgiens, wie es ab 1830 bis 1970 bestand.