OVERSTROMINGEN: DE BELGISCHE STAAT GEEFT EEN “LENING” AAN HET “WAALS” GEWEST ! – INONDATIONS: L’ETAT BELGE ACCORDE UN “PRÊT” À LA RÉGION « WALLONNE »! – ÜBERSCHWEMMUNGEN: DER BELGISCHE STAAT GEWÄHRT DER “WALLONISCHEN” REGION EIN “DARLEHEN”!

Afbeelding – Photo – Bild: de overstroming in Pepinster (juli 2021); l’inondation à Pepinster (juillet 2021); die Überschwemmung in Pepinster (Juli 2021) – Bron – Source – Quelle: Cassandre W., https://www.flair.be/nl/talks/straf-verhaal/overstromingen-wallonie-cassandre/

BELGISCHE STAAT KAN HULP BIEDEN AAN ANDERE LANDEN, MAAR NIET AAN DE EIGEN PROVINCIES!

De B.U.B. is verbijsterd door de toekenning van een “lening” aan het “Waals” gewest voor de heropbouw van de Belgische Ardennen na de overstromingen. In de maand juli 2021 werden delen van België getroffen door grootschalige overstromingen met rampzalige verwoestingen tot gevolg. Vooral de Ardennen en in het bijzonder de provincie Luik, werden daarbij zwaar getroffen. De manier waarop de nasleep van de ramp aangepakt wordt, legt het gebrek aan structurele solidariteit dat veroorzaakt wordt door het federalisme op een schrijnende manier bloot. Wat een contrast met de spontane hulp van de Belgen die uit alle hoeken van ons mooie land toestroomde aan de getroffen regio’s!

In het zogenaamde “Waals” gewest loopt de schade op tot 3 miljard euro. In elk (federaal) land ter wereld zou de centrale overheid dan te hulp schieten door massale investeringen in de getroffen gebieden. Daarom keurde enkele dagen na de overstromingen de Duitse regering een onmiddellijk federaal hulppakket van 200 miljoen euro aan en en werden de Duitse Länder aangespoord om een identieke som te storten. Tijdens de maand juli beloofde Berlijn om méér te geven, mochten de getroffen gebieden daar nood aan hebben. En in augustus, maakte de federale regering een nationaal solidariteitsfonds van 30 miljard euro vrij. Dat word voor de helft door de centrale staat en voor de helft door de Duitse Länder ondersteund.

Niets van dat alles echter in België. Dat is het gevolg van het taalfederalisme. In België zijn de bevoegdheden namelijk “exclusief”: ze behoren ofwel de federale staat ofwel de deelgebieden toe. Dat betekent dat de federale staat niet rechtstreeks kan financieren in bevoegdheden van de gemeenschappen, zoals de getroffen scholen (onderwijs), ziekenhuizen (gezondheidszorgen) wegen en bruggen (openbare werken) of gewestelijke energievoorzieningen.

Het geld dat de gewesten en de gemeenschappen ontvangen wordt geregeld door de bijzondere financieringswet (BFW) en om die te herzien, is een 2/3de meerderheid (waarover de regering niet beschikt) nodig. Het voorstel van staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) om een solidariteitsfonds van 1,2 miljard euro op te richten om de overstromingsschade aan cruciale infrastructuur te herstellen, waarvan het federale niveau de helft voor zijn rekening zou nemen, ging om die redenen niet door. Nochtans hadden de federale regering en het “Waals” gewest net als voor de coronamaatregelen artikel 92bis van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen (BWHI) kunnen inroepen, waardoor de federale overheid mee de bevoegdheden van het gewest (dus de heropbouw van grote infrastructuurwerken) kon beheren. De B.U.B. begrijpt ook niet dat de federale regering de getroffen provincies niet individueel structureel tegemoetkomt. Rampbestrijding is immers een nationale bevoegdheid.

Bovendien kunnen provincies en gemeenten wel steun geven aan wie zij dat willen. Zo gaf bijvoorbeeld de gemeente Ukkel steun aan de stad Parijs voor de heropbouw van de kerk Notre-Dame de Paris die in 2019 door een brand verwoest werd of in Libanon, na de explosie die een deel van Beiroet in augustus 2020 vernietigde. Als dit kan, waarom kan de nationale staat dan geen steun verlenen aan bijvoorbeeld de provincie Luik, die het zwaarst door de overstromingsramp is getroffen?

Overigens is sedert de zesde ( ! ) “staatshervorming” het rampenfonds gesplitst. Die absurde splitsing werd, ironisch genoeg, geïmplementeerd toen Di Rupo (PS), vandaag de zogenaamde “Waals” minister-president, eerste minister van België was. Premier De Croo (Open VLD) stelt nu een zogenaamd “interfederaal solidariteitsmechanisme” voor dat bij uitzonderlijke rampen kan geactiveerd worden. Eerst splitsen om dan weer samen te werken: het behoort tot het schrijnende verhaal van het taalfederalisme.

De federale regering kan, ondanks alles, in beperkte mate ingrijpen. Zo krijgen particuliere eigenaars in het rampgebied tot eind 2022 (met een mogelijke verlenging) een BTW-verlaging voor afbraak- en heropbouwwerken. Werkgevers kunnen een belastingvermindering van 25% krijgen op de lonen van nieuwe aangeworven werknemers en er is de mogelijkheid van technische werkloosheid (tot eind 2021). Natuurlijk kunnen ook federale infrastructuurwerken hersteld worden (spoorweglijnen, hoogspanningskabels, postkantoren, rechtbanken enz.). Ook zal de Belgische regering de Europese Commissie aanspreken om te bekijken of bijkomende fondsen ter beschikking gesteld kunnen worden in het kader van het Europees relanceplan. En natuurlijk zal de civiele bescherming, de politie (waarvan de lokale eenheden versterkt worden) en het leger de getroffen gebieden blijven ondersteunen (LLB, 30 september 2021). Overigens wou de PS uitgerekend de civiele bescherming en de politie in de zomer van 2020 splitsen…

De federale regering besliste op 29 september 2021 om aan het (overbodige) “Waals” gewest de som van 1,2 miljard euro toe te kennen onder de vorm van een lening van 15 jaar (met mogelijkheid tot opschorting van vijf jaar) voor de heropbouw van grote infrastructuurwerken. Het moet een politiek unicum zijn dat de centrale overheid geld geld leent aan haar eigen onderdelen (de gewesten) ! In feite leent de staat dus aan … zichzelf.

Eens te meer blijkt dat het federalisme niet is opgewassen tegen de rampen die de globale problemen zoals het terrorisme (de aanslagen in Brussel in 2016), covid (vanaf 2020) en natuurlijke catastrofen (de overstromingen) met zich meebrengen.

Het is hemeltergend dat de Belgische staat de eigen burgers niet rechtstreeks te hulp kan schieten, omdat er een absurd, inefficiënt, peperduur, ondemocratisch, hypercomplex en asociaal systeem – het taalfederalisme – dat verhindert. De Belgische staat kan scholen, bruggen en wegen bouwen in het buitenland door het verlenen van ontwikkelingssamenwerking, maar niet in eigen land. Kan het nog waanzinniger? De B.U.B. vindt het dan ook schandalig dat de nationale staat niet meer de mogelijkheid heeft om zijn eigen landgenoten met rechtstreekse steun te helpen. Hij kan geld geven aan Irak of Haïti, maar niet aan de eigen provincies ! En dat terwijl gemeenten subsidies geven (geen leningen !) aan projecten in het buitenland. Dit federalisme is absurd, schandalig en moet onmiddellijk afgeschaft worden! Degenen die dit systeem nog verdedigen, verraden België.

L’ETAT BELGE PEUT DONNER DE L’AIDE AUX AUTRES PAYS, MAIS PAS A SES PROPRES PROVINCES!

Le B.U.B. est sidéré par l’octroi d’un « prêt » à la région « wallonne » pour la reconstruction des Ardennes belges après les inondations. Au mois de juillet de 2021, certaines parties de la Belgique ont été touchées par des inondations massives qui ont entraîné des destructions catastrophiques. Les Ardennes, et la province de Liège en particulier, ont été sévèrement touchées. La façon dont les conséquences de la catastrophe sont gérées met douloureusement en évidence le manque de solidarité structurelle causé par le fédéralisme. Quel contraste avec l’aide spontanée des Belges aux régions sinistrées venant des quatre coins de notre beau pays!

Dans la région dite « wallonne », les dommages s’élèvent à 3 milliards d’euros. Dans n’importe quel pays (fédéral) au monde, le gouvernement central viendrait à la rescousse en investissant massivement dans les zones touchées. C’est pourquoi quelques jours après les inondations, le gouvernement allemand a adopté une aide fédérale immédiate de 200 millions d’euros tandis que les Länder allemands étaient amenées à verser une somme identique. Au mois de juillet, Berlin a promis d’offrir davantage s’il s’avère que les régions sinistrées en ont besoin. En août, le gouvernement fédéral allemand a en outre débloqué un fonds de solidarité nationale de 30 milliards d’euros. Ce fonds est subventionné à moitié par l’Etat central et à moitié par les Länder allemands.

En raison du fédéralisme linguistique, il n’en est rien en Belgique. Chez nous, les compétences sont « exclusives »: elles appartiennent soit à l’Etat fédéral, soit aux entités fédérées. Cela signifie que l’Etat fédéral ne peut pas financer directement les compétences des entités fédérées, telles que les écoles concernées (enseignement), les hôpitaux (soins de santé), les routes et les ponts (travaux publics) ou l’approvisionnement énergétique régional.

L’argent reçu par les régions et les communautés est régi par la Loi Spéciale de Financement (LSF) et une majorité des 2/3 (dont le gouvernement actuel ne dispose pas) est nécessaire pour la réviser. La proposition du secrétaire d’État à la Relance Thomas Dermine (PS) de créer un fonds de solidarité de 1,2 milliards d’euros afin de réparer les dommages causés par les inondations aux infrastructures essentiels, dont la moitié serait subventionnée par le niveau fédéral, n’a pas été acceptée pour ces raisons. Toutefois, tout comme pour les mesures de covid, le gouvernement fédéral et la région « wallonne » auraient pu invoquer l’article 92bis de la Loi Spéciale de Réformes Institutionnelles (LSRI), qui aurait permis au gouvernement fédéral de cogérer les compétences de la région (c’est-à-dire la reconstruction des grandes infrastructures). Le B.U.B. ne comprend pas non plus pourquoi le gouvernement fédéral ne fournit pas d’aide structurelle de manière individuelle aux provinces touchées. L’aide en cas de catastrophe est en effet une compétence nationale.

En outre, les provinces et les communes peuvent apporter leur soutien à qui elles veulent. Ainsi la commune d’Uccle a apporté son soutien à la ville de Paris pour la reconstruction de l’église Notre-Dame de Paris qui a été ravagé par un incendie en avril 2019 ou au Liban après l’explosion qui a détruit une partie de Beyrouth en août 2020. Si cela est possible, pourquoi l’Etat national ne peut-il pas soutenir, par exemple, la province de Liège, qui a été la plus touchée par la catastrophe des inondations ?

Notons également que depuis la sixième ( ! ) « réforme » de l’État, le fonds des calamités a été régionalisé. Cette scission absurde a été, ironiquement, mise en œuvre lorsque Di Rupo (PS), l’actuel soi-disant ministre-président « wallon », était Premier ministre de la Belgique. Le Premier ministre De Croo (Open VLD) propose quant à lui un « mécanisme de solidarité interfédéral » qui pourrait être activé en cas de catastrophes exceptionnelles. Scinder d’abord, pour ensuite coopérer à nouveau : cela fait partie de l’histoire affligeante du fédéralisme linguistique.

Malgré tout, le gouvernement fédéral peut intervenir dans une mesure limitée. Les propriétaires privés situés dans la zone sinistrée bénéficient par exemple d’une réduction de la TVA pour les travaux de démolition et de reconstruction jusqu’à la fin de 2022 (avec une prolongation possible). Les employeurs peuvent obtenir une réduction d’impôt de 25 % sur les salaires des employés nouvellement embauchés et il existe une possibilité de chômage technique (jusqu’à la fin de 2021). Bien entendu, les ouvrages d’infrastructure fédéraux peuvent également être reconstruits (lignes ferroviaires, câbles à haute tension, bureaux de poste, tribunaux, etc.) Le gouvernement belge va également approcher la Commission européenne pour voir si des fonds supplémentaires peuvent être mis à disposition dans le cadre du plan de relance européen. Et, bien sûr, la protection civile, la police (dont les unités locales sont renforcées) et l’armée continueront à soutenir les zones touchées (LLB, 30 septembre 2021). Le PS voulait d’ailleurs scinder la protection civile et la police pendant l’été 2020….

Le 29 septembre 2021, le gouvernement fédéral a décidé d’accorder à la région « wallonne » (superflue) la somme de 1,2 milliards d’euros sous la forme d’un prêt sur 15 ans (avec la possibilité de le suspendre pendant cinq ans) pour la reconstruction de grands travaux d’infrastructure. Il doit s’agir d’une première politique qu’un gouvernement central prête de l’argent à ses propres composantes (les régions)! En fait, l’État prête donc à … lui-même.

Une fois de plus, le fédéralisme n’est pas à la hauteur des désastres causés par les problèmes globaux tels que le terrorisme (les attentats de Bruxelles en 2016), la covid (à partir de 2020) et les catastrophes naturelles (les inondations de juillet 2021).

Il est scandaleux que l’État belge ne puisse pas venir en aide directement à ses propres citoyens parce qu’un système absurde, inefficace, extrêmement dispendieux, antidémocratique, hypercomplexe et antisocial – le fédéralisme linguistique – l’en empêche. L’État belge peut construire des écoles, des ponts et des routes à l’étranger en fournissant une aide à la coopération au développement, mais pas dans son propre pays. Cela dépasse l’entendement ! Le B.U.B. dénonce fermement que l’Etat national n’ait plus la possibilité d’aider ses propres compatriotes par une aide directe. Il peut donner de l’argent à l’Irak ou à Haïti, mais pas à ses propres provinces! Cependant, les communes accordent des subventions (et non des prêts !) à des projets à l’étranger. Ce fédéralisme est absurde, scandaleux et doit être aboli immédiatement ! Ceux qui le défendent encore sont des traîtres à la Belgique.

DER BELGISCHE STAAT KANN ANDEREN LÄNDERN HILFE GEWÄHREN, ABER NICHT SEINEN EIGENEN PROVINZEN!

Die B.U.B. ist verblüfft über die Gewährung eines “Darlehens” an die “wallonische” Region für den Wiederaufbau der belgischen Ardennen nach den Überschwemmungen. Im Juli 2021 wurden Teile Belgiens von massiven Überschwemmungen heimgesucht, die zu katastrophalen Zerstörungen führten. Die Ardennen und insbesondere die Provinz Lüttich waren stark betroffen. Die Art und Weise, wie mit den Folgen der Katastrophe umgegangen wird, offenbart auf schmerzliche Weise den durch den Föderalismus bedingten Mangel an struktureller Solidarität. Welch ein Kontrast zu der spontanen Hilfe der Belgier, die aus allen Ecken unseres schönen Landes in die betroffenen Regionen strömten!

In der so genannten “wallonischen” Region beläuft sich der Schaden auf 3 Milliarden Euro. In jedem (föderalen) Land in der Welt würde die Zentralregierung dann durch massive Investitionen in den betroffenen Gebieten einspringen. Daher beschloss die deutsche Bundesregierung wenige Tage nach dem Hochwasser ein sofortiges Hilfspaket des Bundes in Höhe von 200 Millionen Euro, und die deutschen Bundesländer wurden aufgefordert, einen Beitrag in gleicher Höhe zu leisten. Im Laufe des Monats Juli versprach Berlin, mehr zu geben, falls die betroffenen Gebiete dies benötigten. Und im August gab die Bundesregierung einen nationalen Solidaritätsfonds in Höhe von 30 Milliarden Euro frei. Die Hälfte davon wird vom Bundesstaat und die andere Hälfte von den Bundesländern getragen.

Aber nichts dergleichen in Belgien. Das ist die Folge des Sprachföderalismus. In Belgien sind die Befugnisse “exklusiv”: Sie gehören entweder dem Föderalstaat oder den Regionen und Gemeinschaften. Das bedeutet, dass der Bundesstaat die Zuständigkeiten der Gemeinden, wie die betroffenen Schulen (Bildung), Krankenhäuser (Gesundheitsversorgung), Straßen und Brücken (öffentliche Arbeiten) oder die regionale Energieversorgung nicht direkt finanzieren kann.

Die Gelder, die die Regionen und Gemeinschaften erhalten, werden durch das Sondergesetz bezüglich der Finanzierung der Gemeinschaften und Regionen geregelt, für dessen Änderung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist (die die Regierung nicht hat). Der Vorschlag des Staatssekretärs Thomas Dermine (PS), einen Solidaritätsfonds in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zur Behebung von Hochwasserschäden an kritischen Infrastrukturen einzurichten, der zur Hälfte vom Föderalstaat getragen werden sollte, wurde aus diesen Gründen nicht angenommen. Wie bei den Covid-Massnahmen hätten sich die föderale Regierung und die Wallonische Region auf Artikel 92bis des Sondergesetzes über die institutionelle Reform berufen können, der es der föderalen Regierung ermöglicht hätte, die Zuständigkeiten der Region (d.h. den Wiederaufbau der großen Infrastrukturen) mit zu verwalten. Unverständlich ist für die B.U.B. auch, warum der Föderalstaat den betroffenen Provinzen keine individuellen Strukturhilfen zur Verfügung stellt. Die Katastrophenhilfe ist schließlich eine nationale Befügnis.

Außerdem können die Provinzen und Gemeinden unterstützen, wen sie wollen. So hat die Gemeinde Ukkel der Stadt Paris Unterstützung für den Wiederaufbau der Kirche Notre-Dame de Paris die im April 2019 durch ein Feuer verwüstet werde oder im Libanon nach der Explosion, die einen Teil von Beirut im August 2020 zerstörte. Wenn dies möglich ist, warum kann der nationale Staat dann nicht zum Beispiel die Provinz Lüttich unterstützen, die von der Flutkatastrophe am stärksten betroffen war?

Übrigens: Seit der sechsten ( ! ) “Staatsreform” ist der Katastrophenfonds regionalisiert. Diese absurde Spaltung wurde ironischerweise vollzogen, als Di Rupo (PS), der heutige so genannte “wallonische” Ministerpräsident, Premierminister von Belgien war. Premierminister De Croo (Open VLD) schlägt nun einen so genannten “interföderalen Solidaritätsmechanismus” vor, der im Falle außergewöhnlicher Katastrophen aktiviert werden kann. Erst aufspalten und dann wieder zusammenarbeiten: Das ist Teil der erschütternden Geschichte des Sprachföderalismus.

Trotz allem kann die belgische Regierung in begrenztem Umfang eingreifen. So erhalten private Eigentümer im Katastrophengebiet bis Ende 2022 (mit möglicher Verlängerung) eine Mehrwertsteuerermäßigung für Abriss- und Wiederaufbauarbeiten. Arbeitgeber können eine Steuerermäßigung von 25 % auf die Löhne von neu eingestellten Arbeitnehmern erhalten, und es besteht die Möglichkeit der technischen Arbeitslosigkeit (bis Ende 2021). Natürlich können auch Infrastrukturwerke des Zentralstaates wiederaufgebaut werden (Eisenbahnlinien, Hochspannungsleitungen, Postämter, Gerichte usw.). Die belgische Regierung wird sich auch an die Europäische Kommission wenden, um zu prüfen, ob zusätzliche Mittel im Rahmen des europäischen Konjunkturprogramms zur Verfügung gestellt werden können. Und natürlich werden der Zivilschutz, die Polizei (deren lokale Einheiten verstärkt werden) und die Armee die betroffenen Gebiete weiterhin unterstützen (LLB, 30. September 2021). Übrigens wollte die PS im Sommer 2020 den Zivilschutz und die Polizei regionalisieren…

Am 29. September 2021 beschloss die föderale Regierung, der (überflüssigen) wallonischen Region 1,2 Milliarden Euro in Form eines Darlehens mit einer Laufzeit von 15 Jahren (mit der Möglichkeit, es für fünf Jahre auszusetzen) für den Wiederaufbau der großen Infrastrukturen zu gewähren. Es muss politisch einzigartig sein, dass die Zentralregierung ihren eigenen Komponenten (den Regionen) Geld leiht! In der Tat leiht sich der Staat … selbst.

Einmal mehr ist der Föderalismus den Katastrophen, die durch globale Probleme wie den Terrorismus (die Anschläge von Brüssel 2016), den Kovid (ab 2020) und den Naturkatastrophen (die Überschwemmungen vom Juli 2021) verursacht werden, nicht gewachsen.

Es ist empörend, dass der belgische Staat seinen eigenen Bürgern nicht direkt helfen kann, weil ein absurdes, ineffizientes, extrem teures, undemokratisches, hyperkomplexes und unsoziales System – der Sprachföderalismus – ihn daran hindert. Der belgische Staat kann durch Entwicklungszusammenarbeit Schulen, Brücken und Straßen im Ausland bauen, aber nicht im eigenen Land. Kann es noch verrückter werden? Die B.U.B. findet es skandalös, dass der Nationalstaat nicht mehr die Möglichkeit hat, seinen eigenen Landsleuten mit direkter Hilfe beizustehen. Sie kann dem Irak oder Haiti Geld geben, aber nicht ihren eigenen Provinzen! Dennoch gewähren die Gemeinden Zuschüsse (keine Darlehen!) für Projekte im Ausland. Dieser Föderalismus ist absurd, skandalös und muss sofort abgeschafft werden! Diejenigen, die sie immer noch verteidigen, sind Verräter an Belgien.