‘VLAAMS’ PARLEMENT EERT HET NAZISME EN HET SEPARATISME – LE PARLEMENT ‘FLAMAND’ GLORIFIE LE NAZISME ET LE SEPARATISME

Afbeelding – image: Staf De Clercq (VNV), bron onbekend – Source inconnue


IN ELK ANDER LAND OF IN ELKE ANDERE REGIO ZOU DIT AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT EEN STORM VAN PROTEST, BEHALVE IN ‘FLAMANDISTAN’

In januari 2020 publiceerde het maandblad Newsweek, in samenwerking met het zogenaamde ‘Vlaams’ parlement een reclamebrochure waaraan liefst 90.000 euro belastinggeld gespendeerd werd. De brochure moet dienen om de Noord-Belgische bevolking te indoctrineren met de anti-Belgische nationalistische ideologie. En zelfs de collaboratie van een deel ‘Vlaamse’ beweging tijdens de Eerste en zowat de hele beweging tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt erin in een gunstig daglicht geplaatst want twee nazi’s, Staf De Clercq en August Borms, de staatsvijanden nr. 1 en 2 van de Belgische staat krijgen erin een vermelding als vaders van de “Vlaamse” autonomie.

De volgende paragraaf komt uit Volk en Staat, het dagblad van het VNV, (Vlaams Nationaal Verbond) van 13 augustus 1942:

De zuiveringsmaatregelen tegen de joden (…) worden met de dag strenger toegepast. Het schijnt zo dat we rondom onze  redactiekantoren weer zuiver zullen kunnen ademhalen en nu er week na week huizen en appartementen in de buurt leegkomen (door de deportaties van joden naar vernietigingskampen door de Duitse bezetter, B.U.B.) kunnen we tenminste eens rustig van huis naar kantoor en van kantoor naar huis wandelen‘.

De ‘leider’ van het VNV was Staf De Clercq. In november 1940 verklaarde hij:

In onze strijd tegen België moesten wij van grenzen spreken (…). België was trouwens onze vijand. Duitsland is onze vijand niet. Wij hebben vertrouwen in de Führer (Adolf Hitler). Wij twijfelen er niet aan of wat hij zal doen, zal goed gedaan zijn.“ (Volk en Staat, 13 november 1940).

Een andere controversiële figuur is August Borms. Die collaboreerde zelfs in beide wereldoorlogen. Op aansturen van het Duitse generaal-gouvernement riep hij op 22 december 1917 achter gesloten deuren zelfs de ‘onafhankelijkheid’ van ‘Vlaanderen’ uit. Hij deed dat in naam van de Raad van Vlaanderen, het marionettenparlement van de Duitse bezetter. (Zie onze tekst over de Flamenpolitik). Na de Eerste Wereldoorlog werd hij tot de doodstraf veroordeeld (die omgezet werd in dwangarbeid en, vervolgens, in vervroegde vrijlating) en na de Tweede Wereldoorlog werd hij wegens landverraad ter dood veroordeeld en in 1946 geëxecuteerd. De Clercq overleed reeds in 1942 en ontsnapte zo aan zijn straf.

In elk land en zelfs in elke regio, waar ook ter wereld, zou het voorstellen van zo’n sinistere figuren in een brochure van overheidswege als figuren die de ‘emancipatie van taal en volk‘ hebben ‘vormgegeven‘ volledig onmogelijk zijn. In elke streek, behalve dan in het (taal)racistische ‘Vlaanderen’, waar separatisme, nationalisme, xenofobie en racisme in het als normaal worden beschouwd en waar 40 à 50% van het electoraat voor extreemrechtse partijen stemt, het hoogste percentage van de hele wereld en van de wereldgeschiedenis ! 

Natuurlijk zit er een kern van waarheid in wat het “Vlaams” parlement verkondigt: zonder de “inzet” van de collaborateurs in beide wereldoorlogen, zonder een Duitse politiek erop gericht om België politiek te ontwrichten om “België duurzaam te verzwakken”, om de woorden van het hoofd van de Duitse Politieke Afdeling tijdens de Eerste Wereldoorlog te hernemen, was er vandaag nooit een anti-Belgisch Vlaams-nationalisme geweest.

In dezelfde brochure verklaart Liesbeth Homans (N-VA), de voorzitster van het “Vlaams” parlement, dat er over samenwerking met het openlijk separatistische en xenofobe “Vlaams” Belang zeker “gepraat moet kunnen worden“.Tijdens de zomer van 2020 heeft haar partij dat na de verkiezingen van 2019 al eens maandenlang gedaan met het oog op de vorming van een “Vlaamse” regering. 

Niets nieuws onder de zon dus, ook al heeft de voorzitter van de N-VA, Bart De Wever, in het magazine Humo van 19 december 2020 plechtig verklaard dat als de toekomst een samenwerking tussen het VB en de N-VA inhield hij daar geen deel wenste van uit te maken. “Ik ga mezelf niet verloochenen om hier een ambt te kunnen blijven bekleden. Dan doe ik de deur dicht en met de glimlach“. Laten we er toch aan herinneren dat Homans na haar eedaflegging op 2 juli 2019 de Belgische vlag een “vod” noemde…

Daarmee zijn we tot de kern van de zaak aanbeland: wat de „Vlaams“-nationalisten drijft, is een niets ontziende haat tegen België, dezelfde haat die Borms en De Clercq in de collaboratie met een genocidair regime dreef. 

Zouden de politici van de traditionele partijen hier al van op de hoogte zijn ? Zouden ze weten dat geen enkele “staatshervorming” het vuur van die haat kan blussen? 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat volgens deze brochure de stichting en ontwikkeling van het “Vlaams” parlement kadert in “de opmars en de vorming van de Vlaamse onafhankelijkheid, identiteit, taal“. In het “Vlaams” regeerakkoord stelt “Vlaanderen” zich trouwens enerzijds voor als een “deelstaat van het Koninkrijk België” (sic, er zijn in België enkel gemeenschappen en gewesten; noot van de B.U.B.) maar vooral (tienmaal!) als “een natie“, hetgeen strijdig is met de Belgische Grondwet die enkel de Belgische natie erkent (art. 33). 

Het is ongehoord dat een Belgische overheidsinstelling, hoe ongrondwettelijk ook (zie onze tekst), zegt te streven naar afscheiding ! Hetzelfde geldt uiteraard ook voor het eren van collaborateurs. Het is overigens duidelijk dat de flaminganten er niet voor terugdeinzen om gemene zaak te maken met de meest duistere figuren uit onze geschiedenis teneinde hun separatistische ideologie te proberen te promoten.

DANS CHAQUE AUTRE PAYS OU RÉGION IL Y AURAIT EU UNE VAGUE DE PROTESTATIONS, SAUF EN “FLAMANDISTAN”  

En janvier 2020, le magazine mensuel Newsweek, a publié en collaboration avec le soi-disant parlement ‘flamand’, une brochure publicitaire qui a coûté pas moins de 90.000 euros au contribuable. La brochure doit servir à endoctriner la population de la Belgique du nord sur une idéologie antibelge. Même la collaboration d’une partie du mouvement ‘flamand’ pendant la Première Guerre Mondiale et d’à peu près l’entièreté du mouvement ‘flamand’ pendant la Seconde Guerre Mondiale sont présentés sous un jour favorable. En effet, deux nazis, Staf De Clercq et August Borms, les N° 1 et 2 de l’Etat belge y sont mentionnés comme des figures emblématiques du mouvement “flamand”. 

Image – Afbeelding: à droite, rechts August Borms (source-bron: wikipedia)


Le paragraphe suivant a été publié dans Volk en Staat, le quotidien du VNV, (Vlaams Nationaal Verbond; Alliance Nationale Flamande) le 13 août 1942: 

Les mesures d’épuration contre les juifs, (…) sont appliquées chaque jour avec plus de sévérité. Il semble que, petit à petit, nous pouvons respirer plus librement autour de nos bureaux de rédaction et maintenant que de semaine en semaine, des maisons et des appartements du quartier se vident (à cause des déportations des juifs vers les camps de destruction par l’occupant allemand, B.U.B.),  nous pouvons au moins nous promener tranquillement de la maison au bureau et du bureau à la maison)”.

Le leader du VNV était Staf De Clercq. En novembre 1940, il a déclaré:

Dans notre lutte contre la Belgique, nous devions parler de frontières (…). La Belgique était d’ailleurs notre ennemi. L’Allemagne n’est pas notre ennemi. Nous faisons confiance au Führer (Adolf Hitler). Nous ne doutons pas qu’il fera bien ce qu’il fera. (Volk en Staat, 13 novembre 1940).

Une autre figure controversée est August Borms. Celui-ci a même collaboré lors des deux guerres mondiales. Sur instruction du gouvernement-général allemand, il a même proclamé le 22 décembre 1917, l'”indépendance” de la “Flandre”. Il l‘a fait au nom du parlement flamand, le parlement fantoche de l’occupant allemand (voir notre texte sur la Flamenpolitik).  Après la Première Guerre Mondiale, il a été condamné à la peine de mort (qui a été convertie en une peine de prison et, ensuite, il a été libéré anticipativement). Après la Seconde Guerre Mondiale, il a été condamné à mort en raison de haute trahison et a été exécuté en 1946. De Clercq est décédé en 1942 et a ainsi échappé à sa peine. 

Dans chaque pays, voire dans chaque région du monde, la présentation de tels sinistres personnages dans une brochure éditée par l’autorité publique comme des figures ayant donné forme  à ‘l’émancipation de la langue et du peuple‘  serait parfaitement impossible. C’est pourtant une chose banale en ‘république’ de ‘Flamandistan’, puisqu’il s’agit d’une région où 40 à 50 % de l’électorat vote pour l’extrême-droite, le score le plus élevé du monde, voire de l’histoire mondiale.

Certes, il y a une part de vérité dans les affirmations du parlement ‘flamand’: sans ‘l’engagement’ des collaborateurs pendant les deux guerres mondiales et sans une politique allemande visant à saper le système politique belge pour ‘affaiblir la Belgique durablement’, pour reprendre les mots du chef de la Section Politique allemande pendant la première guerre mondiale, un nationalisme flamand anti-belge n’aurait tout simplement pas existé aujourd’hui.

Toujours dans la même brochure, Liesbeth Homans (N-VA), la présidente du parlement “flamand”, estime qu’il faut absolument ‘pouvoir parler‘ d’une collaboration avec le ‘Vlaams’ Belang, parti  ouvertement séparatiste et xénophobe. Pendant l’été 2020, son parti l’a déjà fait durant des mois en vue de la formation d’un gouvernement ‘flamand’.

Rien de neuf sous le soleil donc, même si le président de la N-VA, Bart De Wever, a solennellement déclaré dans un entretien dans le magazine Humo paru le 19 décembre 2020 ne pas vouloir faire partie d’une future collaboration entre le VB et  la N-VA  “Je ne vais pas me renier pour préserver mes fonctions. Le cas échéant, je ferme la porte, avec le sourire“. Rappelons cependant que Homans a déclaré après sa prestation de serment le 2 juillet 2019 que le drapeau belge n’était qu’un ‘ chiffon’. 

Ainsi, nous abordons le vif du sujet: la raison d’être du nationalisme ‘flamand’ est une haine profonde à l’égard de la Belgique. C’est la même haine qui a incité Borms et De Clercq à collaborer avec un régime génocidaire.

Les politiciens des partis traditionnels en seraient-ils déjà au courant ? Sauraient-ils qu’aucune ‘réforme’ de l’Etat ne peut apaiser cette haine?

Ce n’est donc pas étonnant que, toujours selon cette brochure, la fondation et le développement du parlement ‘flamand’ s’inscrive dans ‘l’avancée et la formation de l’indépendance flamande, l’identité et la langue’. Dans l’accord gouvernemental ‘flamand’, la ‘Flandre’ se présente d‘ailleurs d’une part comme ‘entité fédérée du Royaume de Belgique’ (sic, la Belgique ne connaît que des régions et des communautés ; note du B.U.B.) et d’autre part, comme une ‘nation’ (à 10 reprises !), ce qui est contraire à la Constitution belge qui ne reconnaît que la nation belge (art. 33). 

Il est inouï qu’une autorité publique, si inconstitutionnelle qu’elle soit (voir notre texte), déclare vouloir œuvrer vers une sécession ! Il en est de même pour la glorification des collaborateurs. Il est d’ailleurs clair que les flamingants n’ont pas peur de s’allier avec les figures les plus sombres de notre histoire pour tenter de promouvoir leur idéologie séparatiste.