DE DUITSE FLAMENPOLITIK – LA FLAMENPOLITIK ALLEMANDE

CONTROVERSIELE HERDENKING VAN DE EERSTE WERELDOORLOG DOOR DE VLAAMS-NATIONALISTEN

Noël 1914: les soldats britanniques et allemands fraternisent pour un jour – Kerstmis 1914: Britse en Duitse soldaten verbroederen voor één dag (bron foto onbekend – source photo inconnue)

De zogenaamde “Vlaamse regering” trekt miljoenen euro’s uit voor de herdenking van Wereldoorlog I. Dat maakte “Vlaams” “minister” van toerisme Geert Bourgeois (N-VA) in maart 2012 bekend. Sedert geruime tijd wordt de naam België zorgvuldig geweerd uit de “Vlaamse” beleidsteksten aangaande de herdenkingen van deze oorlog, die in 1914 begon. Belgische tophistorici die (inter)nationaal baanbrekend werk terzake verrichten, zoals Sophie De Schaepdrijver of Lode Wils worden niet eens bij de organisatie betrokken. Bij de herdenking is het al “Vlaanderen” wat de klok slaat en ligt de klemtoon louter op het pacifisme. Het lijkt alsof Wereldoorlog I nergens om ging, zei Sophie De Schaepdrijver (D.S. 12/13 november 2011, p. 26). Ook andere academici uitten al kritiek. Maar waarom is de “Vlaamse overheid” zo bang van wetenschappelijk onderzoek?

Dat heeft alles te maken met de Vlaams-nationalistische mythologie die in hoofdzaak het volgende stelt: 1) tijdens Wereldoorlog I verkregen de “Vlamingen” op vraag van de “activisten” (15.000 collaborerende flaminganten) van Duitsland rechten die België hun niet gunde: een vernederlandsing van de universiteit van Gent (1916) en de ‘bestuurlijke scheiding’ van België in 1917 – nochtans geen strijdpunt van de vooroorlogse Vlaamse Beweging; 2) de Belgische officiers zouden bevelen in het Frans gegeven hebben die de “Vlaamse soldaten” niet begrepen en werden zo “de dood ingejaagd”.

De werkelijkheid is nochtans beduidend anders. Op 4 augustus 1914 schond de Duitse bezetter de Belgische en Luxemburgse neutraliteit om de doortocht naar Frankrijk te vergemakkelijken. In en buiten Europa zetten de Duitsers nationaliteiten en sociale groepen op tegen het heersende gezag. Het lag dus in de lijn der verwachtingen dat ze in België de Vlaamse Beweging zouden proberen te gebruiken om hun doelstellingen te verwezenlijken, i.c. de vernietiging van de Belgische staat, temeer daar deze Flamenpolitik al vóór de oorlog voorbereid werd in radicaal-nationalistische kringen die in de aanloop naar Wereldoorlog I exponentieel aan invloed wonnen.

In heel België bouwden de Duitsers een netwerk van “vertrouwensmannen” op teneinde in de Vlaamse Beweging systematisch te infiltreren. Aan de flaminganten werd verteld dat er een anti-“Vlaamse” perscampagne woedde, dat België al vóór de oorlog met Frankrijk meeheulde, dat de Franstaligen en “alles wat macht had in de staat” – om de woorden van de Vlaams-nationalistische historicus Hendrik Elias te gebruiken die de flamingantische propaganda overnam (Vijfentwintig Jaar Vlaamse Beweging, Antwerpen, 1969, p. 17) – zogezegd beweerden dat het na de oorlog gedaan zou zijn met het Nederlands. Deze op leugens gebaseerde Flamenpolitik lokte het activisme, een beweging die de totale vernietiging of op zijn minst een vergaande federalisering van België nastreefde, uit.

De flamingantische nationaal-socialist Hendrik Elias zette het werk van de activisten tijdens de tweede wereldoorlog verder (Antwerpen, 1942) – Le national-socialiste flamingant Hendrik Elias poursuivit l’oeuvre des “activistes” durant la deuxième guerre mondiale (Anvers, 1942) (bron foto onbekend – source photo inconnue)

Zo’n stroming was volkomen tegengesteld aan de vooroorlogse “Vlaamse” beweging. In zijn Gedenkschriften drukte de katholieke flamingantische Frans Van Cauwelaert het als volgt uit: Het activisme is een vreemd gewas, zorgvuldig voorbereid en kunstmatig door de Duitse veroveringspolitiek op de Vlaamse Beweging ingeënt”. (R. DE SCHRYVER, F. VAN CAUWELAERT, Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische politiek, Antwerpen, 1971, p. 265). De vooroorlogse Vlaamse beweging werd uiteindelijk in twee gesplitst in een Belgisch-loyaal deel en een anti-Belgisch deel. Na 1918 “infecteerde” het laatste deel een fractie van de frontsoldaten die misnoegd waren over taaltoestanden in het Belgische leger. In het interbellum werd dan de mythe geconstrueerd als zouden Belgische, Nederlandsonkundige officieren Nederlandstalige soldaten de dood ingejaagd hebben. Deze mythe wordt echter niet door bronnen van tijdens de Eerste Wereldoorlog gestaafd. Het anti-Belgische deel van de Vlaamse beweging droeg een sterke anti-parlementaire inslag, wat haar ontvankelijk maakte voor een tweede collaboratie met de nationaal-socialisten tijdens de Tweede Wereldoorlog (o.a. VNV, die Verdinaso en Nederlandstalig Rex had opgeslorpt).

Het belangrijkste is te weten dat het Vlaams-nationalisme door de Duitse Flamenpolitik geschapen werd. Lode Wils signaleerde dit al in een boek van 1974 (L. WILS, Flamenpolitik en aktivisme, Leuven, 1974, p. 259-265) en herhaalde het niet zo lang geleden: “Bart De Wever zal het […] niet graag horen: daar is het Vlaams-nationalisme ontstaan. Het is gesticht door de Duitsers.” (Knack, 25 maart 2011).

Het is dus bijzonder ironisch dat in België de herdenking van W.O. I georganiseerd wordt door de “minister” van een partij die de rechtstreekse erfgenaam is van een door de vijand gestichte beweging, die bestaat door de oorlog die ze zelf herdenkt ! Dit is vooral onterend voor de vele Belgische soldaten die gesneuveld zijn bij de verdediging van hun vaderland. Daarenboven wordt diezelfde Vlaams-nationale beweging, die tijdens de eerste wereldoorlog gecreëerd werd, nog altijd niet fundamenteel in vraag gesteld door de particratie en hun media. Meer nog, ze wordt door hen zelfs  actief gesteund ! Het is tenslotte tekenend voor het gebrek aan vaderlandsliefde van de federale, Belgische regering is dat ze deze anti-Belgische herdenkingen laat doorgaan en zich tegelijkertijd bezighoudt met een voor België schadelijke staatshervorming, die bovendien de Belgische Grondwet op flagrante wijze schendt…

 

COMMEMORATION CONTROVERSEE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE PAR LES NATIONALISTES FLAMANDS

Le soi-disant “gouvernement flamand” consacre des millions d’euros à la commémoration de la première guerre mondiale. C’est en tous cas ce qu’a déclaré le « ministre » flamand du tourisme Geert Bourgeois (N-VA) en mars 2012. Depuis pas mal de temps le terme « Belgique » est soigneusement écarté des textes officiels de l’autorité « flamande » concernant la commémoration de cette guerre qui a débuté en 1914. Les historiens belges de renommée internationale qui ont réalisé des travaux de recherche innovateurs en ce domaine, tels que Sophie De Schaepdrijver ou Lode Wils, n’ont même pas été impliqués dans l’organisation. Pour cette célébration, ce sont les nationalistes « flamands » qui battent la mesure et l’accent est mis uniquement sur le pacifisme. Cela donne l’impression que la première guerre mondiale n’avait pas de cause, a commenté Sophie De Schaepdrijver (De Standaard du 12/13 novembre 2011, p. 26). D’autres professeurs émettent aussi des critiques. Mais pourquoi le « gouvernement flamand » a-t-il si peur de la recherche scientifique ?

Tout cela tient à la mythologie nationaliste flamande qui se caractérise principalement par les éléments suivants : 1) pendant la Première guerre mondiale et à la demande des « activistes » (15.000 collaborateurs flamingants), les Belges néerlandophones se sont vus attribuer des droits par l’Allemagne que la Belgique ne leur donnait pas : une néerlandisation de l’Université de Gand (1916) et la ‘séparation administrative’ en 1917 – qui n’était pourtant pas un objectif du Mouvement « flamand » d’avant-guerre; 2) les officiers belges auraient donné des ordres en français que les “soldats flamands“ n’auraient pas compris, ce qui les aurait précipités vers la mort.

La réalité est pourtant sensiblement différente. Le 4 août 1914, l’occupant allemand a violé la neutralité de la Belgique et du Luxembourg pour faciliter son avance vers la France. A l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe, les Allemands montaient les nationalismes et les groupes sociaux contre les autorités en vigueur. Il fallait donc s’attendre à ce qu’ils essayent d’utiliser le Mouvement flamand pour atteindre leurs objectifs, c’est-à-dire la disparition de l’état belge. Cette Flamenpolitik avait déjà été préparée avant la guerre dans les milieux radicaux-nationalistes qui, dans la période précédant la Première guerre mondiale, gagnaient de l’influence de façon exponentielle.

Dans toute la Belgique, les Allemands ont bâti un réseau de “personnes de confiance” pour infiltrer systématiquement tout le mouvement “flamand”. On avait raconté aux flamingants qu’une campagne de presse anti-flamande faisait rage, disant que la Belgique s’était rangée aux côtés de la France déjà avant la guerre et que les francophones et « tout ce qui avait de l’autorité dans l’Etat » – pour reprendre les mots de l’historien nationaliste flamand Hendrik Elias qui s’était accaparé de la propagande flamingante (Vingt cinq ans de Mouvement flamand, Anvers, 1969, p. 17)  – avaient soi-disant déclaré qu’il en serait terminé de l’usage du néerlandais après la guerre. Cette Flamenpolitik, basée sur des mensonges, suscita l’activisme, un mouvement qui tentait d’obtenir la disparition totale, ou au moins une fédéralisation très poussée, de la Belgique.

Le “Raad van Vlaanderen”, dirigé par des “activistes” a même proclamé l’indépendance de la “Flandre” en 1917 – De door activisten geleide Raad van Vlaanderen riep in 1917 zelfs de onafhankelijkheid van “Vlaanderen” uit

Ce courant de pensée était profondément contraire à celui du Mouvement flamand d’avant-guerre. Dans ses Pensées (Gedenkschriften), le chef du mouvement catholique flamingant Frans Van Cauwelaert écrivit: L’activisme est une semence étrangère, préparée artificiellement avec soin par la politique allemande d’invasion, injectée dans le Mouvement  flamand.(R. DE SCHRYVER, F. VAN CAUWELAERT, Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische politiek, Antwerpen, 1971, p. 265). Le mouvement flamand d’avant-guerre a été finalement coupé en deux, en une partie loyale envers la Belgique et une partie anti-belge. Après 1918, cette dernière partie a « infecté » une fraction des soldats du front qui étaient mécontents de la situation linguistique au sein de l’armée belge. Dans l’entre-deux-guerres, on a alors construit le mythe selon lequel les officiers belges ne connaissant pas le néerlandais envoyaient des soldats néerlandophones à la mort. Ce mythe n’est même pas confirmé par des sources datant de la Première guerre mondiale. La partie anti-belge du Mouvement Flamand avait un caractère anti-parlementaire ce qui l’a rendue réceptive à une seconde collaboration avec les national-socialistes durant la deuxième guerre mondiale (notamment le VNV, qui avait absorbé le Verdinaso et la partie néerlandophone du Rex).

Le plus important est de savoir que le nationalisme flamand découle de la Flamenpolitik allemande. Lode Wils l’avait déjà signalé dans un livre de 1974 (L. WILS, Flamenpolitik en aktivisme, Leuven, 1974, p. 259-265) et l’a rappelé il n’y a pas si longtemps : “Bart De Wever ne l’entendra […] pas avec plaisir : là est né le nationalisme flamand. Ce dernier a été créé par les Allemands.” (Knack, 25 mars 2011).

Il est donc particulièrement curieux qu’en Belgique la commémoration de la première guerre mondiale soit organisée par le “ministre” venant d’un parti  qui est l’héritier direct d’un mouvement créé par l’ennemi et qui existe grâce à la même guerre qu’il commémore ! C’est surtout déshonorant pour beaucoup de soldats belges qui ont été tués en se battant pour leur patrie.  Qui plus est, de nos jours, ce même mouvement flamingant, créé pendant la première guerre mondiale, n’est toujours pas mis en cause fondamentalement par la particratie et leurs médias. Au contraire, il est même activement soutenu par eux ! Enfin, le gouvernement fédéral belge de son côté témoigne d’un manque cruel de patriotisme en laissant continuer ces commémorations anti-belges en même temps qu’il procède à une réforme de l’état nocive pour le pays, qui de plus viole la Constitution belge de façon flagrante…