belgischeunie@unionbelge.be

NIEUWE RAMPDAG VOOR BELGIE – NOUVELLE JOURNEE CATASTROPHE POUR LA BELGIQUE

NIEUWE RAMPDAG VOOR BELGIE – NOUVELLE JOURNEE CATASTROPHE POUR LA BELGIQUE

ZESDE STAATSHERVORMING TREEDT OP 1 JULI IN WERKING

Op 1 juli 2014 treedt de nieuwe, zesde (!) staatshervorming in werking. Op ongrondwettelijke wijze is de anti-Belgische particratie erin geslaagd het leven van de Belgen nog wat ingewikkelder te maken en België nog wat meer te vernielen.

Je zou het met al die Rode Duivelsgekte haast vergeten, maar de particratie werkt nog steeds noestig verder aan de afbraak van België. Op 1 juli 2014 worden door de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming een reeks nieuwe “federale” bevoegdheden gesplitst zoals verkeersveiligheid, huur, kinderbijslagen, rusthuizen, sanctionering van werklozen enz.. De B.U.B. wijdt aan al deze splitsingen een aparte rubriek die u op de website kan consulteren.

Wist u bv. dat de bestaande fiscale voordelen voor een woonlening worden vervangen door maar liefst 14 nieuwe federale en regionale belastingverminderingen, waarvan 9 per gewest? Wist u dat uw belastingaangifte van 2015 meer dan 50 nieuwe codes zal bevatten? De pers zal u over deze fiscale horror niet veel duidelijkheid verschaffen omdat ze deze nieuwe en nutteloze aanslag op het leven van de Belgen moet doen slikken zonder dat er massaal protest uitbreekt, dat nochtans volledig gerechtvaardigd zou zijn.

De ongrondwettelijke gewesten en gemeenschappen krijgen hierdoor ook een bijkomend budget van maar liefst 20 miljard euro per jaar ! Terwijl België net minder ministers nodig had, krijgen we er nu nog een serie bij ! Niet dat de Belgische burger er enig voordeel uithaalt, wel integendeel. Zijn of haar leven wordt er alleen maar ingewikkelder en duurder op.

De officiële uitleg van de particratische bende – die nota bene ook het resultaat van de verkiezingen vervalst om aan de macht te blijven – was dat deze hervorming nodig was om de separatisten van de N-VA – waarvan ze nota bene het programma deels uitvoeren door bevoegdheden op taalbasis te splitsen – te stoppen. Ondertussen weten we dat de N-VA hierdoor niet gestopt is, wel integendeel want de separatisten zijn sterker dan ooit !

Bovendien wordt de eenheid van België steeds meer onder druk gezet, niet door de Belgen zelf (die zijn massaal Belgisch-gezind zoals we de laatste dagen in de met de Belgische kleuren bevlagde straten konden zien), maar door de splitsingen van bevoegdheden die politici verplichten om steeds meer “Vlaams” , Brussels, Duitstalig of “Waals” te denken.

Zo slaagt de particratie erin de Belgen tegen hun wil tegen elkaar op te zetten. Een echt crimineel regime dus, dat alleen aan haar eigenbelang denkt. Hoelang gaan de Belgen dit collectief bedrog van die particratische maffia nog aanvaarden?

 

LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT ENTRE EN VIGUEUR LE 1er JUILLET

Le 1er juillet 2014, la nouvelle et sixième ( !) réforme de l’Etat entre en vigueur. De facon inconstitutionnelle, la particratie antibelge a réussi à rendre la vie des Belges encore un peu plus compliquée et à démolir la Belgique un peu plus.

On aurait tendance à l’oublier en raison de la folie populaire autour des Diables Rouges, mais la particratie s’emploie toujours d’arrache-pied à détruire la Belgique. Le 1er juillet 2014, une nouvelle série de compétences « fédérales » seront scindées sur base de la sixième réforme de l’Etat comme la sécurité routière, le bail, les allocations familiales, les maisons de repos, le sanctionnement des chômeurs etc.. Le B.U.B. consacre une rubrique séparée à toutes ces scissions, que vous pouvez consulter sur notre site web.

Saviez-vous que les avantages fiscaux existants pour un prêt hypothécaire seront remplacés par pas moins de 14 réductions d’impôts fédérales et régionales, dont 9 par région ? Saviez-vous que votre déclaration d’impôt de 2015 contiendra plus de 50 nouveaux codes ? La presse vous informera à peine sur cette horreur fiscale parce qu’elle doit faire avaler ce nouvel attentat inutile sur la vie des Belges sans que cela ne donne lieu à un tollé généralisé, qui serait pourtant pleinement justifié.

Les régions et communautés inconstitutionnelles reçoivent de ce fait un budget supplémentaire de pas moins de 20 milliards d’euros par an ! Tandis que la Belgique avait besoin de moins de ministres, elle en reçoit encore une série en plus ! On cherchera aussi en vain les avantages pour les citoyens belges. Bien au contraire : leur vie devient encore plus compliquée et plus coûteuse.

L’explication officielle de la bande particratique – qui n’hésite d’ailleurs pas à falsifier le résultat des élections pour se maintenir au pouvoir – fut que cette réforme était nécessaire à arrêter les séparatistes de la N-VA – dont elle exécute pourtant partiellement le programme en scindant toutes ces compétences sur base linguistique. Entretemps, l’on sait que cela n’arrête pas la N-VA, bien au contraire parce que les séparatistes sont plus forts que jamais !

En outre, l’unité de la Belgique est de plus en plus mise sous pression, non par les Belges eux-mêmes (qui sont massivement pro-belges comme nous pouvions le voir dans les rues aux couleurs belges ces derniers jours), mais par les scissions de compétences qui obligent les politiciens à penser de plus en plus en termes de « Wallons », de « Flamands », de Bruxellois et de germanophones.

Ainsi, la particratie réussit à monter les Belges les uns contre les autres. Un véritable régime criminel donc, qui ne pense qu’à ses propres intérêts. Combien de temps les Belges vont-ils encore accepter cette tromperie collective de la part de cette maffia particratique ?

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)