belgischeunie@unionbelge.be

100 JAAR GELEDEN BEGON DE EERSTE WERELDOORLOG – IL Y A 100 ANS DEBUTA LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

100 JAAR GELEDEN BEGON DE EERSTE WERELDOORLOG – IL Y A 100 ANS DEBUTA LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Gavrilo Princip pleegt zijn moordaanslag in Sarajevo op 28 juni 1914 - Gavrilo Princip commet son assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914

Gavrilo Princip pleegt zijn moordaanslag in Sarajevo op 28 juni 1914 – Gavrilo Princip commet son assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914

EERSTE WERELDOORLOG WAS OORSPRONG VAN SEPARATISTISCH FLAMINGANTISME

Op 28 juni 1914 vermoordde de Servische vrijheidsstrijder Gavrilo Princip de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger en aartshertog Franz Ferdinand in Sarajevo, dat toen de hoofdstad was van de Oostenrijks-Hongaarse provincie Bosnië-Hercegovina. Dat was het begin van de Eerste Wereldoorlog. De eerste wereldoorlog was ook een dramatisch kantelmoment in de Belgische geschiedenis wegens de “Flamenpolitik” van de Duitsers.

Door het systeem van allianties dat de Europese grootmachten hadden uitgewerkt, leidde deze moordaanslag tot de inval van België door Duitsland op 4 augustus 1914. De bezetting van België door de Duitsers was ook een uitgelezen kans voor Duitsland om België politiek te ontwrichten. Daarom voerde dat land een actieve politiek erop gericht om de flaminganten van de Belgische staat los te weken. Hun collaboratie staat bekend als het activisme. Binnen de “Vlaamse” beweging, die voor de oorlog, relatief klein en beslist pro-Belgisch was, sloegen de Duitsers een breuk tussen een aanvankelijk zeer kleine groep Vlaamsgezinden die tegen België was en tussen Belgisch-loyale flaminganten. Die eerste groep   groeide uit tot een door de Duitsers actief ondersteunde en separatistische beweging en dit tot 1945 toe. De collaboratie heeft de “Raad van Vlaanderen” – een door Duitsland in het leven geroepen schertsorgaan – zelfs verleid om in de val van radicale Duitsers in legerkringen te lopen en in 1917 de onafhankelijkheid van het zogenaamde “Vlaanderen” uit te roepen.

Het doeleinde van die radicale groep was elke compromisvrede onmogelijk te maken en dat kon door België te vernietigen. Tenslotte was de soevereiniteit van België net de reden geweest voor het Verenigd Koninkrijk om zich in een Europese oorlog te storten… Deze flaminganten waren slechts zielige marionetten van het Duitse imperialisme.

Waarschijnlijk zal de flamingantische overheid tijdens de herdenkingen deze gebeurtenissen uit schaamte verzwijgen. Niettemin is het huidige flamingantisme een afgeleid product van de Duitse bezetter van de eerste wereldoorlog. Paradoxaal genoeg hebben het grote aantal Belgen met buitenlandse wortels en de Belgische jongeren niets meer te zien met de communautaire problemen van het verleden zodat de Vlaams-nationalistische beweging een anachronisme is geworden, dat op artificiële wijze door een overgefinancierde en overgemediatiseerde particratie voorlopig in het leven wordt gehouden.

 

Affiche du "Conseil de Flandre" proclamant l'indépendance le 22 décembre 1917 - Affiche van de "Raad van Vlaanderen", waarbij op 22 december 1917 de onafhankelijkheid wordt uitgeroepen

Affiche du “Conseil de Flandre” proclamant l’indépendance le 22 décembre 1917 – Affiche van de “Raad van Vlaanderen”, waarbij op 22 december 1917 de onafhankelijkheid wordt uitgeroepen

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE EST A L’ORIGINE DU SEPARATISME FLAMINGANT

Le 28 juin 1914, le résistant serbe Gavrilo Princip a tué l’héritier du trône austro-hongrois et archiduc François-Ferdinand à Sarajevo à Sarajevo, qui fut à l’époque la capitale de la Bosnie-Hercegovine, une province de l’Empire austro-hongrois. C’était le début de la Première Guerre Mondiale. Celle-ci était également un tournant dramatique dans l’histoire de la Belgique en raison de la « Flamenpolitik » des Allemands.

Par le système des alliances élaboré par les grands pouvoirs européens, cet assassinat a mené à l’invasion de la Belgique par l’Allemagne le 4 août 1914. L’occupation de la Belgique par les Allemands fut aussi une énorme chance pour l’Allemagne de disloquer les structures politiques de l’Etat belge. C’est pourquoi l’Allemagne mena une politique active destinée à aliéner les flamingants de l’Etat belge. On appelle leur collaboration “l’activisme”. Au sein du mouvement « flamand »,  qui était relativement petit et certainement pro-belge avant-guerre, les Allemands ont créé une discorde entre une fraction de flamingants, très minoritaire au début, qui était anti-belge et une autre qui restait loyale à la Belgique. Le premier groupe s’est transformé en un mouvement séparatiste soutenu activement par les Allemands jusqu’en 1945. Cette collaboration a même incité le “conseil de Flandre” – une organisation fantoche créée par l’Allemagne, séduit par les militaires radicaux allemands – à proclamer l’indépendance de la soi-disant « Flandre » en 1917.

Ce groupe radical voulait rendre chaque paix, basée sur un compromis, impossible, ce qui n’était possible qu’en détruisant la Belgique. Somme toute, la violation de la souveraineté de la Belgique était la raison pour l’Angleterre d’entrer en guerre… Ces flamingants n’étaient que des marionnettes pathétiques de l’impérialisme allemand.

Probablement, de honte, l’autorité flamingante passera sous silence ces événements lors des commémorations.  Néanmoins, le flamingantisme contemporain est un produit dérivé de l’occupant allemand de la première guerre mondiale. Ce qui est paradoxal, c’est que le grand nombre de Belges d’origine étrangère et les jeunes Belges n’ont plus rien à voir avec les problèmes communautaires du passé de sorte que le nationalisme flamand est devenu un anachronisme maintenu en vie de façon artificielle temporairement par une particratie surfinancée et surmédiatisée.