N-VA TREKT LOGICA STAATSHERVORMINGEN TOT UITERSTE CONCLUSIE DOOR – LA N-VA VA AU BOUT DE LA LOGIQUE DES REFORMES DE L’ETAT

N-VA HOUDT PARTICRATIE SPIEGEL VOOR
 
Geamuseerd, maar ook geïnteresseerd, heeft de B.U.B. kennis genomen van het absurd, kakofonisch en waanzinnig programma omtrent het “confederalisme” dat de separatistische partij N-VA op 30 oktober 2013 de wereld instuurde. Op die manier werden de interne conflicten gedurende een drietal dagen bezworen. Daarna was het weer hommeles.

Bart De Wever, de voorzitter van de partij, benadrukte immers op 2 november 2013 dat zijn partij “geen énkele kans op een sociaaleconomische herstelregering zal laten liggen“. Aan contradicties zijn er bij de N-VA geen gebrek. Andere zwaargewichten van de flamingantische partij lieten immers een ander geluid horen. Zo meldde Weyts dat de andere partijen “op zijn minst” moesten zeggen dat ze confederalisme willen. “Het kan niet dat de ene partij zegt dat ze confederalisme wil en dat een andere partij zegt: dat zien we nog wel.” (DS, 2.11.13). Nog scherper klonk Jambon: “We starten niet met een herstelregering zonder een sterk engagement van de partners dat België evolueert naar een confederatie, zonder een duidelijk engagement op dat vlak bougeren wij niet. […]  Het is simpel: het een kan niet zonder het andere. Als we in iets stappen zal het alleen zijn met partners die de twee willen realiseren.” (De Morgen, 2.11.13).

1. Een waanzinnig en kakofonisch programma, dat echter een interessant debat op gang brengt

Onder enorme media-aandacht legde de N-VA, de partij die in 2010 zo’n 15% van de Belgische stemmen haalde, op 30 oktober 2013 haar ontwerprogramma voor, als voorbereiding op haar ideologisch congres van 31 januari 2014 in het kader van de federale verkiezingen van 25 mei 2014.

De N-VA kiest ronduit voor separatisme. Ze wil immers een “vrijwillige, […] samenwerking” tussen het zogezegde “Vlaanderen” en zogezegde “Wallonië” binnen een “Belgische confederatie”. De twee genoemde entiteiten zouden elk een eigen grondwet krijgen en zouden met elkaar een vrijblijvend “grondverdrag” afsluiten over bevoegdheden die ze nog samen willen uitoefenen. Hiervoor zou men wel de Belgische Grondwet moeten opzeggen, wat ongrondwettelijk is.

Hoedanook heeft de N-VA eindelijk begrepen dat confederalisme separatisme inhoudt (vreemd, aangezien ze het al sedert 2007 verdedigt), iets wat de B.U.B. als eerste heeft onderstreept en al jaren herhaalt. Een confederatie is inderdaad een vrijwillige samenwerking tussen twee of meer onafhankelijke staten (hier het zogenaamde “Vlaanderen” en “Wallonië”) d.m.v. een verdrag (zie onze tekst). Daar beantwoordt dit model van de N-VA aan.

Wat de bevoegdheden betreft zou volgens de N-VA alles gesplitst moeten worden op de BTW en accijnzen (die al grotendeels Europees geregeld worden), defensie (in afwachting van een Europees leger), migratie, de staatsschuld (in afwachting van de afbouw) en enkele delen van het straf- en burgerlijk recht na.

De B.U.B. verwondert zich wel over de verbazing van de particratie en sommige opiniemakers aangaande de separatistische stellingen van de N-VA gelet op het feit dat de partij altijd al separatistisch is geweest. Artikel 1 van haar statuten bevat immers het separatisme als doestelling.

Niettemin is het de verdienste van de N-VA dat er eindelijk aandacht aan het Belgisch staatsrecht besteed zal worden. De Belgen zullen er zich nu eindelijk voor interesseren, hoewel deze materie van oudsher ondergewaardeerd werd. De subsidies die de partij ontvangt van de belastingbetaler dienen dan toch nog tot iets.

Bovendien zullen ook de andere partijen nu stelling over de institutionele toekomst van België moeten innemen, wat een goede zaak is voor de helderheid van het debat.

2. Een dubbele strategie: omfloerst separatisme en indruk van goed bestuur

Als de N-VA zegt  niet te opteren voor separatisme, is ze hypocriet. Maar dat laatste hoort dan weer bij haar marketingstrategie. De N-VA wil zich immers voordoen als een eerbare en gematigde partij die een eenvoudig en goedkoop België wil. Zo doet de separatistische partij zich valselijk voor als een “goede huisvader” voor België . Zo wil de partij het aantal “confederale” ministers tot zes en het aantal “confederale” parlementsleden tot 50 terugbrengen.

Over het aantal gewestministers en –parlementsleden wordt niet gesproken. Dat aantal zou door het groot aantal splitsingen alleen maar opgedreven worden zodat de zogezegde besparing er in werkelijkheid geen is.  In het huidige federale België zijn er liefst 67 ministerportefeuilles. In het unitaire België dat de B.U.B. voorstelt, wordt het aantal ministerportefeuilles teruggebracht tot 12 in totaal (zie onze tekst): een besparing van méér dan 80% vergeleken met vandaag. In het federale België zijn er zo’n 600 parlementsleden.

In het unitaire model van de B.U.B. verdwijnen alle regionale en communautaire parlementen zodat eveneens 80% op deze kosten kan bespaard worden.

3. Een fantoomstaat

Nochtans wil de N-VA België tot een lege schelp of een “fantoomstaat” reduceren. Vooreerst is de N-VA bang om haar unitaristische kiezers te verliezen door openlijk te opteren voor een “Vlaamse” republiek. Voor een separatistische partij komt “confederalisme” bovendien nog steeds, doch onterecht, als een gematigde term over.

Ten tweede wil de N-VA alle moeilijke klippen omzeilen, nl. Brussel, de staatsschuld en de internationale problematiek, die de “zuivere” splitsing van België met zich meebrengt.

Maar dit zijn slechts tactische overwegingen. Een lege schelp is geen staat die naam waardig en heeft geen enkel nut. Voor één keer heeft het « Vlaams » Belang geen ongelijk wanneer het in een persbericht als reactie stelde: “Dit voorgesteld Belgisch confederaal model […] blijkt echter niet de minste meerwaarde te bieden”.

4. Een Brussels kluwen en geïnstitutionaliseerde apartheid

Voor wat Brussel betreft doet de partij uitschijnen alsof er een enorme administratieve vereenvoudiging zou ontstaan door wat zij de “afschaffing” van het Brussels gewest noemt. Er zou echter helemaal niets afgeschaft worden. Zowel de N-VA als de media leggen dit verkeerd uit. Het enige wat er zou veranderen is dat het gewest qua ministers en parlementsleden afgeslankt zou worden en hiërarchisch lager dan de andere lidstaten van de confederatie zou staan. Maar op het terrein zou er bijna niets bespaard worden. Brussel zou zelfs bevoegdheden verkrijgen die het vandaag niet heeft zoals het budgettair en economisch beleid, vennootschapsbelasting, politie, brandweer en civiele veiligheid, nucleaire (!) energie enz.

Voor wat betreft arbeidsmarkt, personenbelasting, sociale zekerheid, justitie en persoonsgebonden materies zou Brussel in wezen onder het cobeheer van het zogenaamde “Vlaanderen” en “Wallonië” vallen.

Door de Brusselaars te doen kiezen tussen twee stelsels wordt er overigens opnieuw een talentelling ingevoerd. Vreemd: de “Vlaamse” beweging heeft hier tientallen jaren tegen gestreden. Bovendien laat de N-VA deels de zelfverklaarde en zogenaamde “Vlaamse” hoofdstad los. Die maakt immers in dit programma ook deel uit van de fédération “Wallonie-Bruxelles”. De wallinganten en Brusselse regionalisten kunnen tevreden zijn.

Anderzijds is er niet de minste compensatie voor de Franstalige particratie: geen ratificatie van het Minderhedenverdrag, geen oplossing voor de benoeming van de burgemeesters in de rand, laat staan een uitbreiding van het Brussels gewest of van het zogenaamde “Wallonië” (om een territoriale band met Brussel te creëren). Sterker nog, de N-VA wil het tweetalig gerechtelijk arrondissement BHV (dat nu “ontdubbeld” is) helemaal opdoeken en de faciliteitengemeenten afschaffen (ook voor de Nederlandstaligen in het zuiden van België!).

Bovendien wordt door van het Brussels gewest partieel een condominium van de twee andere lidstaten van de Belgische confederatie te maken de keuze voor een confederalisme-met-twee nadrukkelijk in de verf gezet. Brusselaars zouden zo gedwongen worden om te kiezen tussen één van deze twee entiteiten (wat vandaag ook al het geval is, bv. in het onderwijs) en worden als dusdanig gedegradeerd tot tweederangsburgers, die de speelbal van de twee andere lidstaten worden. In het Brussel van de N-VA zou men bijvoorbeeld voor twee stelsels van werkloosheidsuitkeringen kunnen kiezen, zelfs binnen één gezin, wat op z’n minst verwarrend is. Het scheppen van twee subnationaliteiten in één stad zou bovendien de sociale spanningen aanwakkeren, wat uiteraard de bedoeling van de partij is. Een toekomstig Sarajevo in West-Europa zeg maar.

Overigens zou Brussel, zoals gezegd, geen eigen personenbelasting kunnen heffen om te vermijden dat het zogenaamde “Vlaanderen” het geld van honderdduizenden pendelaars zou mislopen. Maar wie gaat deze stad dan financieren en hoe? Daarop antwoordt de N-VA niet. Laat staan dat de mening van de Brusselaars hierover zou gevraagd worden…

5. De “lidstaten” zouden de E.U. verlaten

T.o.v. de Europese Unie zou iedere entiteit afzonderlijk verantwoordelijk worden, ook voor wat de budgettaire controle betreft. Het Belgisch buitenlands beleid zou ophouden te bestaan. Zelfs in historische confederaties was dit nu net een bevoegdheid die altijd confederaal bleef. Dit heeft ook zeer vergaande gevolgen aangezien er zo geen opvolgersstaat voor België zou zijn. Zowel het zogenaamde “Vlaanderen”, Brussel en het zogenaamde “Wallonië” zouden zo van rechtswege geen lid van de E.U. en de eurozone meer zijn en zelfs niet meer van de internationale organisaties waar België deel van uitmaakt. In vergelijking daarmee zou het huidige Griekenland een modelstaat zijn.

In een artikel op deredactie.be (30.10.13) zei Professor Marc Hooghe (KULeuven) hier – terecht – over: “De N-VA zal moeten kiezen tussen zwart of wit: ofwel blijft België een lidstaat van de Europese Unie, ofwel moeten “Vlaanderen”, Brussel en “Wallonië” een aanvraag indienen om lid te mogen worden. Een halfslachtig compromis kan er wel voor zorgen dat de publieke opinie misleid wordt, maar is juridisch volstrekt onhoudbaar”.

Het is trouwens amusant om te lezen hoe de N-VA enerzijds de E.U. als het voorbeeld van een geslaagde confederatie aanziet terwijl de partij een paar bladzijden verder de E.U. als een ondemocratische machine beschouwt…

6. De instellingen: zelfs geen schijndemocratie

Wat de Belgische instellingen betreft, wil de N-VA een Belgisch Parlement van 50 leden trapsgewijs laten verkiezen : de parlementsleden van de “lidstaten” duiden de Belgische parlementsleden aan. Sedert de Franse revolutie van 1789 is dit systeem nochtans in onbruik geraakt. De Belgische regering zou blijven bestaan, maar zonder premier weliswaar. De Koning mag ook nog blijven, maar wordt van elke macht ontdaan…

Ook hier is het opzet van de N-VA duidelijk: België totaal machteloos maken als speelbal tussen de lidstaten om het daarna helemaal te kunnen afschaffen. Alle confederaties uit de geschiedenis zijn trouwens verdwenen: de Verenigde Staten en Zwitserland werden federale staten, de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie splitste evenals de Verenigde Arabische staten en Senegambië. Elke vergelijking met

het huidige, federale Zwitserland is dan ook absurd en uit den boze.

Wederom pleit de N-VA om puur electorale redenen niet voor een Belgische republiek, maar wel voor zogezegde “Vlaamse”, “Waalse” en Brusselse deelrepublieken. Er zou ook nog een Belgische Raad komen, een soort inter-deelstatelijk overlegorgaan. Alles zou inderdaad “overlegd” worden. Van een schijn van democratie is zelfs geen sprake meer …

Op de koop toe wordt de Belgische bevolking nogmaals bedrogen door de N-VA wanneer de partij stelt dat de Koning en de Rode Duivels nog wel confederaal zouden blijven. De Koning wordt wel van alle macht ontdaan en mag machteloos toezien hoe het rest-België in haar kolossale staatsschuld, die ze gelet op haar onbestaande middelen onmogelijk kan verminderen, zou wegzinken. Zou de N-VA schrik hebben om de Koning af te schaffen, die ze altijd gehaat hebben? Zou het huidig succes van de Rode Duivels de vorming van een zogenaamde “Vlaamse” voetbalploeg in de weg staan? Dat ruikt naar plat opportunisme.

7. Het sociaaleconomisch luik: een sociaal bloedbad

Niet alleen wil de N-VA de interpersoonlijke solidariteit met het zuiden van België opblazen, waardoor de welvaart daar met ongeveer 20% zal dalen, ook het “eigen volk” wordt allerminst gespaard.

Concreet betekent dit inleveren op lonen en uitkeringen en een zwakkere sociale bescherming. De overheidsuitgaven zouden bevroren worden, er zou op alles bespaard worden, maar de hogere lonen en de bedrijven zouden minder belast worden. De index zou afgeschaft worden, net als het interprofessioneel overleg.

Dit zou het einde van het sociaal overleg betekenen. Voorts zouden de sociale zekerheid afgebouwd en de openbare diensten afgebouwd worden. Lagere lonen, minder zorg, een toenemende sociale ongelijkheid: ziedaar het economisch model van de N-VA. Enkel de 10% rijksten zullen 200 euro per maand meer krijgen, de 10% armsten slechts 1 euro. Bovendien worden de werkloosheidsuitkeringen sterk in de tijd beperkt. Dit is niet alleen extreem neo-liberalisme, maar – sterker nog – sociaal-darwinisme.

8. De houding van de “traditionele” partijen

Veel belangrijker dan deze extremistische onzin zijn de concrete reacties van de ‘traditionele’ partijen. Het voorspelbare “njet” van de Franstalige particratie klinkt bekend in de oren. Uiteindelijk geeft die in principe toch toe, zoals altijd wat de autonomie van de twee grote “gewesten” betreft. Alleen voor het Brussels “gewest” zal dat niet het geval zijn, niet uit liefde voor België, maar aangezien de particratie daar dan macht zou verliezen. En dat is echt onaanvaardbaar voor deze machtswellustelingen.  Niet het belang van België telt voor de anti-Belgische particratie, maar wel haar eigen machtspositie en de daarbij horende rijkelijke subsidies.

Toch zit er ditmaal een addertje onder het gras. Dit is immers geen gewone “staatshervorming”, maar een dubbele staats-vorming. Voor de N-VA moet Brussel, zoals gezegd, voor enorm veel bevoegdheden, onder cobeheer vallen. Maar de Franstalige partijen, en – op CD&V na – de Nederlandstalige partijen, wijzen zo’n scenario af. Integendeel zelfs, in het kader van de zesde (!) “staatshervorming” (lees: staatsafbraak) krijgt Brussel gemeenschapsgebonden bevoegdheden, zoals toerisme. Ook in domeinen als sociale zekerheid, personenbelasting enz. kunnen de Franstalige partijen de voorstellen van de N-VA niet aanvaarden.

Bovendien kan men zich afvragen of de particratie niet meer te winnen heeft bij het in stand houden van het huidige complexe kluwen, waar er op elk niveau honderden postjes te verdelen zijn. Dat is wellicht de reden waarom partijen als Groen, OPEN VLD en SP.A dit plan afwijzen. CD&V, die vreemd genoeg het confederalisme al in haar programma heeft opgenomen, wil voorlopig niet verder gaan dan de zesde staatshervorming, die natuurlijk al zeer anti-Belgisch is. Bovendien heeft CD&V-boegbeeld Kris Peeters al gezegd dat hij een zevende “staatshervorming” (lees: staatsafbraak) wenst.

SP.A heeft het confederalisme niet in haar programma staan en OPEN VLD heeft aangekondigd het in november te schrappen. In Le Soir liet Maggie De Block (OPEN VLD) alvast weten dat het programma van de N-VA onverzoenbaar met dat van OPEN VLD was, die voor een federaal België ijvert (Le Soir, 2.11.13). Vreemd genoeg had De Block op 19 oktober 2013 in De Gazet Van Antwerpen en in Het Belang van Limburg, tot groot jolijt van de Vlaams-nationalisten, verklaard dat OPEN VLD aan het confederalisme zou vasthouden. Ze is zonder twijfel op het matje geroepen.

Charles Michel (MR) stelde het nog scherper: “De N-VA wil geen liberaal beleid voeren, maar wel het land breken” (L’Echo, 2.11.13).

Daarmee verliest de N-VA alvast de liberale partijen, die sociaal-economisch, het dichtst bij hun programma staan. We weten al dat de partij noch met socialisten, noch met de groenen wil regeren. Wat rest er hen dan nog? Een staatsgreep misschien?

Hoe dan ook, wie het plan van de N-VA aanvaardt, is een separatist. In die zin is het opvallend dat de meeste kritiek zich tot op heden op Brussel en de Duitstalige gemeenschap toespitste en niet op de regionalisering van federale restbevoegdheden. Dat is niet verwonderlijk want de N-VA slaat hier in zekere zin enkel twee of drie  staatshervormingen over en confronteert de partijen met het uiteindelijke resultaat van wat ze vandaag al doen: België ontmantelen. Dat kan er de andere, gesplitste, traditionele partijen toe verleiden om een nieuwe en zogezegd – in vergelijking met het programma van de N-VA – ‘gematigde’ staatshervorming te prediken. In dat scenario zouden ze de centrale overheid weer macht en middelen ontfutselen terwijl ze zich ogenschijnlijk van de N-VA zouden distantiëren. Maar hiermee doen ze alleen verder wat ze al sinds 1970 doen: stapsgewijs het programma van de “Vlaams”-nationalisten (VNV, VU, N-VA, “Vlaams” Belang) uitvoeren.

Wat de N-VA zegt, mag dan wel revolutionair klinken, maar ligt gewoon in het verlengde van haar separatistisch programma en de staatshervormingen die België sedert 1970 afbreken. Wie niet-taalgebonden bevoegdheden splitst, opent immers de deur tot de gehele splitsing van het land. Waar leg je immers de grens?  We herinneren de lezer eraan dat Johan Vande Lanotte (sp.a), één van de zovele “bemiddelaars” tijdens de voorbije institutionele crisis, in februari 2011 voorstelde om een soort “Belgische Unie” met vier deelstaten op te richten met nauwelijks meer bevoegdheden dan wat de N-VA nu de confederatie toekent (zie onze tekst).

9. De Belgen hebben het recht om te zwijgen

Hoe gelukkig gaan de Belgen in dat “confederaal” België worden? Mogen ze zoals in elke democratie die naam waardig zich hierover in een referendum uitspreken? De N-VA rept er met geen woord over, net zoals de particraten België sinds 1970 zonder ruggespraak met de bevolking en op ongrondwettelijke wijze schaamteloos federaliseren. Dit is volksbedrog en dit zijn ondemocratische maffiapraktijken, die de B.U.B. scherp veroordeelt.

10. Besluit: op naar een nieuw en unitair België

De B.U.B. heeft ernstige twijfels bij de intellectuele capaciteiten van de schizofrene N-VA. We raden de partij dan ook aan op enkele degelijke juristen en psychiaters beroep te doen.
 
Maar ook al die anderen die vandaag nog niet inzien dat het taalfederalisme een ramp is en tot separatisme leidt, moeten zich dringend gaan bezinnen. Als men zoveel tijd in nutteloze debatten over deze communautaire waanzin steekt, moet minstens een debat over unitarisme in de “openbare” media kunnen gevoerd worden, temeer daar unitarisme de enige echt wettelijke staatsvorm van België is (zie onze tekst).

Het unitaire België - La Belgique unitaire
Het unitaire België – La Belgique unitaire

De B.U.B. verkondigt deze boodschap al consequent en zonder onderbreken sedert haar oprichting in 2002. Zolang het institutionele evenwicht van België niet is hersteld d.m.v. een unitair en meertalig België op basis van de negen historische provincies met behoud van de taalwetten, zal de Belgische politiek nooit gestabiliseerd worden.

.

LA N-VA MONTRE LE VRAI VISAGE DE LA PARTICRATIE
 
Amusé, mais intéressé, le B.U.B. a pris connaissance du programme absurde, cacophonique et démentiel concernant le « confédéralisme » que la N-VA a divulgué le 30 octobre 2013. Ainsi, le parti a réussi à masquer les conflits internes pendant à peine trois jours.

La trêve a déjà pris fin le 2 novembre 2013 lorsque Bart De Wever, le président du parti, déclara que son parti « ne laisserait passer aucune occasion de former un gouvernement de rétablissement socio-économique. » Manifestement, il ne manque pas de contradictions à la N-VA. En effet, d’autres figures de proue du parti flamingant ont fait entendre un autre son de cloche. Ben Weyts par exemple a affirmé que les autres partis devraient «au moins» confirmer qu’ils désirent une confédération. « Il ne peut être question qu’un parti prône le confédéralisme et qu’un autre adopte une attitude attentiste” (DS, 02.11.13). Jan Jambon a souligné que son parti n’entrera pas dans un gouvernement de redressement socio-économique sans un engagement ferme des partenaires sur l’évolution de la Belgique vers le confédéralisme. « Sans cela, on ne bougera pas. C’est simple: l’un ne peut exister sans l’autre. Si l’on participe au gouvernement, ce ne sera qu’avec des partenaires qui veulent réaliser les deux volets » (De Morgen, 02.11.13).

253928_217225771633959_187016391321564_758131_8276481_n1. Un programme farfelu et cacophonique, qui lance cependant un débat intéressant

Le 30 octobre 2013, bénéficiant d’une énorme attention médiatique, la N-VA, le parti qui a obtenu environ 15 % des votes belges en 2010, a présenté son projet de programme en préparation de son congrès idéologique du 31 janvier 2014 dans le cadre des élections fédérales du 25 mai 2014.

La N–VA opte pour le séparatisme. En effet, elle désire « […] une coopération volontaire» entre la soi-disant « Flandre » et la soi-disant « Wallonie » au sein d’une  « confédération belge ». Les deux entités nommées seraient dotées d’une constitution propre et concluraient un traité de base sur des compétences que les entités voudraient encore exercer ensemble, mais qui serait toutefois non contraignant. Il en résulterait notamment l’abandon de la Constitution belge, ce qui est un acte inconstitutionnel.

Quoi qu’il en soit, la N-VA a enfin compris que le confédéralisme implique le séparatisme (étrange vu qu’elle défend le concept depuis 2007). Rappelons que le B.U.B., comme premier parti, n’a cessé de répéter la définition de ce terme pendant des années.  Une confédération est en effet une coopération volontaire entre deux ou plusieurs Etats indépendants (ici la soi-disant « Flandre » et la soi-disant « Wallonie ») par le biais d’un traité (voir notre texte). Or, ce modèle de la N-VA y correspond.

La N-VA a l’intention de scinder toutes les compétences belges, hormis la TVA et les accises (qui sont déjà largement réglementées au niveau européen), la défense (en attendant une armée européenne), l’immigration, la dette publique (en attendant le désendettement) et quelques parties du droit pénal et du droit civil.

Le B.U.B. s’étonne pourtant de l’étonnement de la particratie et de certains éditorialistes à propos des positions séparatistes de la N-VA vu que le parti a toujours été séparatiste. L’article 1er de ses statuts vise en effet le séparatisme comme objectif.

Néanmoins, la N-VA a le mérite de susciter un débat sur le droit constitutionnel belge. Les Belges vont donc enfin s’y intéresser, alors que cette matière a été traditionnellement sous-estimée. Les subsides du contribuable que le parti reçoit servent enfin à quelque chose.

En outre, les autres partis devront désormais se positionner par rapport à l’avenir institutionnel de la Belgique, ce qui est une bonne chose pour la clarté du débat.

2 . Une double stratégie : du séparatisme feutré et une impression de bonne gestion

Si la N-VA affirme ne pas être séparatiste, elle est hypocrite. Cependant, cette tactique fait partie de sa stratégie marketing. La N-VA essaie de se présenter comme un parti modéré et fréquentable qui désire une Belgique plus simple et « bon marché ». Ainsi, le parti séparatiste se comporte faussement comme un « bon père de famille » pour la Belgique. Ainsi, le parti souhaite réduire le nombre de ministres « confédéraux » à six et le nombre de parlementaires « confédéraux » à 50.

Toutefois, la N-VA passe sous silence le nombre de ministres et de députés régionaux. Leur nombre augmenterait nécessairement vu le grand nombre de scissions de sorte que les prétendues économies seraient anéanties. A l’heure actuelle, la Belgique fédérale compte pas moins de 67 portefeuilles ministériels. Dans la Belgique unitaire prônée par le B.U.B., le nombre de portefeuilles ministériels sera réduit à 12 au total (voir notre texte) : une économie de plus de 80% par rapport à aujourd’hui. La Belgique fédérale compte environ 600 députés.

Dans le modèle unitaire du B.U.B., tous les parlements régionaux et communautaires disparaîtront entraînant de nouveau une économie de 80% sur ce poste.

3. Un État croupion

Néanmoins, la N-VA entend  réduire la Belgique à une coquille vide ou un Etat croupion. D’abord, le parti a peur de perdre ses électeurs unitaristes si elle optait pour une république “flamande”. Par ailleurs, pour un parti séparatiste, le «confédéralisme» paraît à tort un terme modéré.

Deuxièmement, la N-VA entend éviter les écueils, à savoir Bruxelles, la dette de l’Etat et la problématique internationale qui se manifesteraient inéluctablement lors d’une scission « pure et dure » de la Belgique.

Mais ce ne sont que des considérations tactiques. Une coquille vide n’est plus un Etat digne de ce nom et n’a aucune utilité. Pour une fois, le « Vlaams » Belang n’a pas tort en affirmant dans un communiqué de presse en réponse à la N-VA : “Ce modèle confédéral belge proposé […] ne semble offrir aucune valeur ajoutée“.

4. Bruxelles: un nœud institutionnel et de l’apartheid institutionnalisé

En ce qui concerne Bruxelles, le parti feint une énorme simplification administrative qui devrait résulter de ce qu’elle appelle «l’abolition» de la région de Bruxelles. Cependant, rien n’est aboli. Tant la N-VA que les médias l’expliquent mal. La seule chose qui changerait, c’est que l’administration régionale serait réduite tant au niveau des ministres qu’au niveau des députés. La région même serait hiérarchiquement inférieure par rapport aux autres États-membres de la confédération. Toutefois, sur le terrain, il n’y aurait presque aucune réduction de dépenses. Bruxelles se verrait même attribuer des compétences dont elle ne dispose pas à l’heure actuelle comme la politique budgétaire et économique, l’impôt des sociétés, la police, les pompiers et la sécurité civile, l’énergie nucléaire ( !) etc.

En ce qui concerne le marché de l’emploi, l’impôt des personnes physiques, la sécurité sociale, la justice et les affaires personnalisables, Bruxelles serait cogéré par la soi-disant « Flandre » et la soi-disant « Wallonie ».

En laissant aux Bruxellois le choix entre deux régimes, la N-VA introduit d’ailleurs à nouveau le recensement linguistique. Or, le mouvement « flamand » l’a combattu pendant des décennies. En outre, la N- VA lâche partiellement la prétendue capitale “flamande” autoproclamée. En effet, selon ce programme, Bruxelles ferait également partie de la fédération “Wallonie’-Bruxelles”. Les wallingants et les régionalistes bruxellois peuvent s’en réjouir.

belgiq2En revanche, il n’y a pas la moindre compensation pour la particratie francophone: pas de ratification du traité sur les minorités, pas de solution pour la nomination des bourgmestres en périphérie bruxelloise, et encore moins une extension de la région bruxelloise ou de la soi-disant « Wallonie » (afin de créer un lien territorial avec Bruxelles). Bien au contraire, la N- VA veut même supprimer l’arrondissement judiciaire et bilingue de BHV (qui est maintenant « dédoublé ») et abolir les communes à facilités (donc également pour les néerlandophones au sud du pays!).

En outre, en transformant la région bruxelloise partiellement en une condominium des deux autres Etats-membres de la confédération belge, on met le « confédéralisme à deux » nettement en évidence. Ainsi, les Bruxellois seraient obligés de choisir entre l’une de ces entités (ce qui est déjà le cas aujourd’hui, notamment en matière d’enseignement) se voyant dès lors dégradés à des citoyens de seconde zone, qui deviendraient le jouet des deux autres Etats-membres. Dans le Bruxelles de la N-VA, on pourrait par exemple choisir entre deux régimes d’allocutions de chômage, même au sein de la même famille, ce qui est pour le moins embrouillant. De plus, la mise en place de deux sous-nationalités dans une seule ville attiserait les tensions sociales, ce qui est évidemment l’intention de ce parti. Voilà, un nouveau Sarajevo en Europe de l’Ouest…

Qui plus est, comme observé ci-avant, Bruxelles ne pourrait pas lever son propre impôt des personnes physiques afin d’éviter que la soi-disant “Flandre” serait privée de l’argent des centaines de milliers de ces navetteurs. Mais alors qui financerait cette ville et comment? La N- VA n’y répond pas tout comme elle ne dit mot sur une éventuelle consultation des Bruxellois sur la question….

europe-union-europeenne5. Les Etats-membres quitteraient l’Union Européenne

Chaque entité deviendrait individuellement responsable devant l’Union européenne, y compris pour le contrôle budgétaire. La politique étrangère belge cesserait d’exister. Même dans les confédérations historiques, cette compétence a pourtant été au niveau confédéral. Cette solution a aussi des conséquences drastiques vu qu’il n’y aurait pas d’Etat successeur à la Belgique. Tant la soi-disant “Flandre” que Bruxelles et la soi-disant “Wallonie” seraient d’office exclus immédiatement de l’UE, de la zone euro, voire de toutes les organisations internationales dont la Belgique est membre. En comparaison, la Grèce actuelle serait un Etat modèle. 

A juste titre, dans un article paru sur deredactie.be (30.10.13), le professeur Marc Hooghe (KULeuven) affirmait à ce sujet: “La N-VA devra choisir entre noir ou blanc: soit la Belgique reste membre de l’Union européenne, soit la “Flandre”, Bruxelles et la “Wallonie” devront introduire une demande d’adhésion. Un compromis ambiguë pourrait éventuellement induire en erreur l’opinion publique, mais serait juridiquement absolument intenable“.

Par ailleurs, il est amusant de lire comment la N-VA décrit l’U.E. comme l’exemple d’une confédération réussie, tandis qu’elle la considère quelques pages plus loin comme une machine antidémocratique…

6. Les institutions : même pas un simulacre de démocratie

En ce qui concerne les institutions belges, la N-VA souhaite instaurer un parlement belge de 50 membres, qui seraient élus en cascade par les députés des Etats-membres. Pourtant, ce système est tombé en désuétude depuis la Révolution française de 1789. Le gouvernement belge continuerait à exister, mais sans premier ministre. La royauté est conservée,  mais dépouillée de tout pouvoir… A nouveau, le projet de la N-VA est clair: d’abord rendre la Belgique impuissante en en faisant un jouet des Etats-membres pour la supprimer ensuite pour de bon. Toutes les confédérations historiques ont d’ailleurs disparu: les Etats-Unis et la Suisse sont devenus des Etats fédéraux tandis que l’Empire austro-hongrois, les Etats arabes unis et la Sénégambie ont été scindés. Chaque comparaison avec la Suisse fédérale de nos jours est donc absurde.

Pour des raisons purement électorales, la N-VA ne plaide de nouveau pas pour une république belge, mais bien pour républiques autonomes nommées erronément la « Flandre », la « Wallonie » et Bruxelles. Il y aurait également un Conseil belge, une sorte d’organe de concertation entre les Etats-membres de la confédération. Tout serait en effet «négocié». Il n’y a même pas de simulacre de démocratie…

Qui plus est, la population belge se trouve de nouveau trompée par la N-VA lorsque ce parti déclare que le Roi et les Diables Rouges resteraient encore confédéraux. Le Roi est cependant privé de tout pouvoir et pourra être le spectateur impuissant de la déroute de la « Belgique coquille vide » qui serait engloutie par une dette publique colossale qu’elle ne pourrait pas diminuer faute de moyens.  La N-VA aurait-elle peur de supprimer le Roi, qu’elle a toujours détesté ? Le succès actuel des Diables Rouges empêcherait-il la formation d’une soi-disant équipe de foot « flamande » ? C’est de l’opportunisme pur et dur.

7. Le volet socio-économique: un bain de sang social

La N-VA ne veut pas que détruire la solidarité interpersonnelle avec le sud de la Belgique, ce qui y réduirait la prospérité d’environ 20%, elle n’épargnerait pas davantage le “propre peuple”. En pratique, cela implique une réduction des salaires et des allocations sociales ainsi qu’une diminution de la protection sociale.

Les dépenses publiques seraient gelées, on économiserait sur tout, mais les salaires les plus élevés et les entreprises seraient moins taxés. L’indexation et le dialogue interprofessionnel seraient supprimés, entraînant ainsi la fin du dialogue social. De plus, la sécurité sociale et les services publics seraient démantelés. Des salaires plus bas, une réduction des soins, une inégalité sociale augmentée : voici le modèle économique de la N-VA. Seuls les 10 % les plus riches gagneraient chaque mois 200 euros en plus tandis que les plus pauvres seulement 1 euro.. De plus, les allocations de chômage seraient fortement réduites dans le temps. C’est un néo-libéralisme extrême, voire un véritable darwinisme social.

8 . L’attitude des partis «traditionnels»

Bien plus importantes que ces âneries extrémistes sont les réactions des partis « traditionnelles ». Le “njet” prévisible de la particratie francophone est déjà-vu. En fin de compte, ils font toujours des concessions en ce qui concerne l’autonomie des deux grandes «régions». Ce n’est que pour la « région » de Bruxelles que ce ne sera pas le cas, non par amour pour la Belgique, mais parce que la particratie y perdrait du pouvoir. Et cela est vraiment inacceptable pour ces personnes avides de pouvoir. Non l’intérêt de la Belgique importe pour la particratie anti-belge, mais bien sa position de force et les subsides qui y sont liés.

Pourtant, cette fois-ci, il y a un hic. Il ne s’agit en effet pas d’une « réforme » de l’Etat ordinaire, mais bien d’une formation de deux Etats. Comme on l’a remarqué ci-dessus, pour la N-VA, Bruxelles doit être cogéré dans de nombreuses matières. Mais les partis francophones et – hormis le CD&V – les partis néerlandophones, désapprouvent un tel scénario. Bien au contraire, dans le cadre de la sixième « réforme de l’État » (lire : démantèlement de l’Etat ), Bruxelles obtient des compétences communautaires ( !), comme le tourisme. Aussi dans des domaines tels que la sécurité sociale, l’IPP etc., les partis francophones ne pourront accepter les propositions de la N-VA.

En outre, il est légitime de se demander si la particratie n’a pas intérêt à maintenir l’enchevêtrement complexe actuel dans lequel il existe des centaines de postes à distribuer à tous les niveaux. C’est peut-être la raison pour laquelle les partis Groen, OPEN VLD et SP.a rejettent le plan. Le CD&V, qui étrangement a introduit le confédéralisme dans son programme, ne veut pour le moment pas aller plus loin que la sixième réforme de l’Etat, qui est pourtant déjà très anti-belge. En outre, Kris Peeters, figure de proue du CD&V, a déjà déclaré vouloir une septième « réforme de l’Etat » (lisez : destruction de l’Etat).

Le SP.a n’a pas repris le confédéralisme dans son programme et l’OPEN VLD a annoncé vouloir le supprimer en novembre. Dans le journal Le Soir du 2 novembre 2013, Maggie De Block (OPEN VLD) a affirmé que le programme de la N-VA est incompatible avec celui de l’Open VLD, qui souhaite une Belgique fédérale. Curieusement, le 19 octobre 2013, De Block avait déclaré dans le Gazet Van Antwerpen et Het Belang Van Limburg, à la grande joie des nationalistes ‘flamands’, que l’Open VLD ne supprimerait pas le confédéralisme de son programme.

Charles Michel (MR) était encore plus clair dans l’Echo du 2 novembre 2013: «La N-VA ne veut pas mener une politique libérale, mais casser le pays.”

Ainsi, la N-VA perd déjà les partis libéraux qui se situent, d’un point de vue socio-économique, le plus proches de son programme. On sait déjà que le parti ne veut pas gouverner avec les socialistes ni avec les verts. Que leur reste-t-il donc ? Un coup d’Etat peut-être ?

Quoi qu’il en soit, celui qui accepte le plan de la N-VA est séparatiste. En ce sens, il est frappant de constater que la plupart des critiques se sont limitées jusqu’à ce jour  aux projets de la N-VA concernant Bruxelles et la communauté germanophone, mais ne concernent pas la régionalisation des pouvoirs résiduels du gouvernement fédéral. Ce n’est pas surprenant parce qu’en réalité, la N- VA ne fait que sauter deux ou trois réformes de l’Etat en confrontant les partis avec le résultat final de ce qu’ils font aujourd’hui, c’est-à-dire le démantèlement de la Belgique. Cela pourrait séduire les autres partis traditionnels scindés à promouvoir une nouvelle réforme de l’Etat, qui serait soi-disant “modérée” en comparaison avec le programme de la N-VA. Dans ce scénario, ils enlèveraient encore plus de pouvoirs du gouvernement central tout en prenant en apparence leur distance par rapport à la N-VA. En réalité, ils ne feraient que continuer ce qu’ils font déjà depuis 1970 : exécuter étape par étape le programme des nationalistes « flamands » (VNV, VU , N- VA, Vlaams « Belang »).

Les propositions de la N-VA peuvent apparaître révolutionnaires, mais en réalité elles ne sont que le prolongement de son programme séparatiste et des réformes de l’Etat qui détruisent la Belgique depuis 1970. Scinder des compétences qui ne sont pas liées à la langue équivaut à la scission totale du pays. Rappelons au lecteur qu’en février 2011, Johan Vande Lanotte (sp.a), un des nombreux «médiateurs» pendant la dernière crise institutionnelle, avait proposé la création d’une sorte d’« Union Belge » sur base de quatre entités fédérées. Cette « union » aurait eu à peine plus de compétences que celles accordées par la N-VA à sa confédération (voir notre texte).

9. Les Belges ont le droit de se taire

Comment cette Belgique « confédérale » contribuerait-elle au bien-être des Belges ? Les citoyens pourraient-ils se prononcer sur ce projet par référendum comme dans toute démocratie digne de ce nom? La N-VA n’en parle pas, tout comme les particrates qui sans honte détricotent la Belgique depuis 1970 de façon anticonstitutionnelle et sans dialogue avec le peuple. Ainsi, les politiciens trompent les citoyens et se rendent coupables de pratiques maffieuses, que le B.U.B. condamne fermement.

10. Conclusion : vers une nouvelle Belgique unitaire

Le B.U.B. doute sérieusement des capacités intellectuelles de la N-VA schizophrène. Nous recommandons au parti de contacter quelques bons juristes et psychiatres.
 
Mais aussi tous ceux qui ne comprennent toujours pas que le fédéralisme linguistique est un désastre qui conduit au séparatisme, doivent d’urgence se mettre en question. Si l’on met tant de temps dans des débats inutiles sur ces absurdités politico-communautaires, un débat sur l’unitarisme dans les médias «publics» doit pouvoir être mené d’autant plus que l’unitarisme est la seule structure étatique légale de la Belgique (voir notre texte).

Le B.U.B. défend ce message de façon constante depuis sa fondation en 2002. Aussi longtemps que l’équilibre institutionnel de la Belgique n’est pas rétabli au moyen d’une Belgique unitaire et multilingue sur la base des neuf provinces historiques avec le maintien des lois linguistiques, la politique belge ne sera jamais stabilisée.