belgischeunie@unionbelge.be

GEEN “BRUSSELSE CORONAPAS”! – NON AU “PASS SANITAIRE BRUXELLOIS”!

GEEN “BRUSSELSE CORONAPAS”! – NON AU “PASS SANITAIRE BRUXELLOIS”!

Foto B.U.B.: “anti-coronatent” vóór het Sint-Elisabeth-ziekenhuis in Ukkel, Brabant (09.04.20); Photo B.U.B.: tente “anti-corona” devant l’hôpital Sainte-Elisabeth à Uccle dans le Brabant (09.04.20)

DE B.U.B. IS TEGEN DE SLUIKSE REGIONALISERING VAN DE CORONAMAATREGELEN

De regionalistische en separatistische politici pleiten voor verschillende covid-maatregelen per gewest. De B.U.B. ging hier vroeger reeds uitvoerig op in.  Op 7 september 2021 vernamen we (Le Soir, 7 september 2021) dat de Belgische staat en de deelgebieden een samenwerkingsakkoord gesloten hadden betreffende de uitbreiding van het gebruik van het ‘Covid Safe Ticket’ (CST). Dit instrument, dat verkregen wordt na een dubbele vaccinatie of na een negatieve PCR test bestaat op heden al en kan met name vereist worden bij massa-evenementen. Krachtens het nieuwe samenwerkingsakkoord, wordt het toepassingsprincipe uitgebreid naar andere sectoren – de horeca, sportaccommodaties, discotheken, danszalen, markten en zelfs de ziekenhuizen ( ! ) – indien een deelstaat dit wenst.

Het Brussels gewest wil het CST vanaf 1 oktober 2021 op al die bovenvermelde plaatsen opleggen. Aangezien de andere gewesten niet geïnteresseerd zijn, zou er in de rest van België (voorlopig) niets veranderen.

Volgens de B.U.B. moeten de coronamaatregelen in heel België dezelfde zijn.

Hoe legt men aan een inwoner van Ukkel, waar de vaccinatiegraad 72% is uit dat hij een coronapas moet hebben terwijl een inwoner van Antwerpen, waar er een vaccinatiegraad van slechts 62%, dat hij er geen moet hebben? Dat is onuitlegbaar en een duidelijke schending van de gelijkheid tussen de Belgen (artikel 10 van de Grondwet).

Er is geen wetenschappelijke reden om de maatregelen te binden aan de vaccinatiegraad in de 19 Brusselse gemeenten. Dat gaat in tegen de sociologische realiteit van België en Brabant in het bijzonder. Er zijn immers veel mensen die dagelijks tussen Brussel en de Brabantse voorsteden pendelen. Als men de vaccinatiegraad wil evalueren, dan moet dit op het niveau van de provincies gebeuren en op Brabants niveau, een gebied met ongeveer evenveel inwoners als de provincie Antwerpen.

In die laatste provincie varieert de vaccinatiegraad trouwens tussen 60 en 85%, afhankelijk van de gemeente. De vaccinatiegraad in de stad Antwerpen, die een nog groter gebied beslaat dan het Brussels gewest, bedraagt slechts 60%, maar Bart De Wever, de voorzitter van de separatistische N-VA en burgemeester van de stad Antwerpen, pleit enkel voor strengere Brusselse maatregelen, niet voor strengere maatregelen in zijn eigen gemeente.

Dat is overigens des te vreemder, daar zijn partij niet alleen Brussel als hoofdstad van het zogenaamde ‘Vlaanderen’ beschouwt, maar ook de gezondheidszorgen op het niveau van de gemeenschappen wil organiseren. Welnu, de ‘Vlaamse’ gemeenschap oefent haar bevoegdheden evenzeer in Brussel als in Antwerpen uit. Het is dus zeer hypocriet van de N-VA om voor een Brusselse apartheid te pleiten.

Voor de B.U.B. moeten de Covid-maatregelen in heel België gelijk zijn of ten minste gelijk op het niveau van de provincie, met inbegrip van Brabant. Als we de vaccinatiecijfers berekenen op het niveau van Brabant, komen we uit op een veel betere vaccinatiegraad, zodat de Brusselpas niet meer nodig is.

Naar aanleiding van de mogelijke uitbreiding van het CST naar de horeca, de evenementensector en de congreszalen, verklaarde afgevaardigd bestuurder Fabian Hermans in Le Soir van 5 september 2021: ‘Indien de pas morgen louter Brussels is, zal niemand onze discotheken bezoeken. De mensen zullen naar Antwerpen, Luik, Namen en Hasselt trekken, terwijl onze zaken leeg blijven. Of er komt een nationale CST of er komt er geen‘. Nadat de beslissing genomen was, stelde Hermans het besluit en de handelswijze te betreuren: “Het is onbegrijpelijk om in Brussel wel, maar in ‘Vlaanderen’ en ‘Wallonië’ geen sanitair paspoort in te voeren (…) « De overheid en niet wij, dient de controle van onze klanten op zich te nemen. Wij voelen ons niet geroepen om als politiemacht op te treden. Dat de regering haar verantwoordelijk maar neemt. Wij zullen geen controles uitvoeren. » (Le Soir, 7 september 2021).

In het federale België vergelijkt men voortdurend appelen met peren: de hoofdstad, bestaande uit 19 gemeenten, en twee helften van het land. Dat is onwetenschappelijk en creëert ongelijkheden.

LE B.U.B. EST CONTRE LA REGIONALISATION LARVEE DES MESURES COVID

Les politiciens régionalistes et séparatistes plaident en faveur de différentes mesures covid par région. Le B.U.B. a déjà abordé ce sujet en détail. Le 7 septembre 2021, l’on a appris (Le Soir, 7 septembre 2021) que l’Etat belge et les entités fédérées ont conclu un accord de coopération étendant l’usage du ‘Covid Safe Ticket’ (CST). Ce pass, obtenu après une double vaccination ou un test PCR négatif, existe déjà à l’heure actuelle et peut notamment être réclamé lors des événements de masse. En vertu du nouvel accord de coopération, le principe est étendu à d’autres secteurs – l’horeca, les installations de sport, les discothèques et salles de danse, les foires commerciales, voire les hôpitaux ( ! ).

La région bruxelloise entend imposer le CST dans tous les lieux susmentionnés à partir du 1er octobre 2021. Les deux autres régions n’étant pas parties prenantes, rien ne changerait (provisoirement) dans le reste de la Belgique.

Selon le B.U.B., les mesures Covid doivent être les mêmes dans toute la Belgique

Comment expliquer à un habitant d’Uccle, où le taux de vaccination est de 72%, qu’il doit avoir un coronapas alors qu’un habitant d’Anvers, où le taux de vaccination n’est que de 62%, qu’il ne doit pas en avoir ? Cela est inexplicable et constitue une violation manifeste de l’égalité entre les Belges (article 10 de la Constitution).

Il n’y a aucune raison scientifique de lier ces mesures à la couverture vaccinale dans les 19 communes de Bruxelles. C’est contraire à la réalité sociologique de la Belgique et du Brabant en particulier. En effet, de nombreuses personnes font quotidiennement la navette entre Bruxelles et les banlieues brabançonnes. Si l’on veut évaluer la couverture de vaccination, il faut le faire au niveau des provinces et au niveau du Brabant, un territoire qui compte à peu près le même nombre d’habitants que la province d’Anvers.

Par ailleurs, dans cette dernière province, la couverture vaccinale varie entre 60 et 85%, selon la commune. Le taux de vaccination dans la ville d’Anvers, qui couvre une superficie encore plus grande que la région de Bruxelles, n’est que de 60 %, mais Bart De Wever, président du parti séparatiste N-VA et bourgmestre de la ville d’Anvers, ne fait que plaider  pour des mesures plus strictes à Bruxelles, non pour des mesures plus sévères dans sa propre commune.

C’est d’autant plus étrange vu que son parti considère non seulement Bruxelles comme la capitale de la “Flandre”, mais veut également organiser les soins de santé au niveau des communautés. Or, la communauté “flamande” exerce ses pouvoirs aussi bien à Bruxelles qu’à Anvers. Il est donc très hypocrite de la part de la N-VA de plaider pour une ‘apartheid’ bruxelloise.

Pour le B.U.B., les mesures Covid doivent être les mêmes dans toute la Belgique ou à tout le moins égales au niveau de la province, y compris le Brabant. Si on calcule les chiffres de vaccination au niveau du Brabant, on arrive à un bien meilleur taux de vaccination de sorte que le pass bruxellois n’est plus nécessaire.

C’est également l’avis d’Horeca Bruxelles. Dans le cadre de l’extension éventuelle du CST au secteur de la restauration, de l’événementiel et des salles de conférence, le directeur général Fabian Hermans avait déclaré dans le quotidien Le Soir du 5 septembre 2021 : « Si demain le pass est uniquement bruxellois, il n’y a personne qui ira dans nos boîtes de nuit. On va retrouver du monde à Anvers, à Liège, à Namur, à Hasselt, et nos établissements vont rester vides. Ce CST où il est national ou il n’y en a pas ».

Après la conclusion de l’accord de coopération susmentionné, Hermans a affirmé regretter cette décision et ce mode de gestion: “C’est incompréhensible de mettre en place le pass sanitaire à Bruxelles mais pas en ‘Flandre’ et en ‘Wallonie’ (…) Le contrôle de nos clients, c’est aux pouvoirs publics de s’en charger. Nous n’avons pas vocation à jouer aux forces de l’ordre. Le gouvernement n’a qu’à prendre ses responsabilités. Nous, nous n’effectuerons pas de contrôles. » (Le Soir, 7 septembre 2021).

Dans la Belgique fédérale, on compare constamment des pommes et des poires : la capitale, composée de 19 communes, et les deux moitiés du pays. Cela n’est pas scientifique et crée des inégalités.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)