belgischeunie@unionbelge.be

DE WEVER WIL AANSLUITING VAN ZIJN ‘VLAANDEREN’ BIJ HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN – DE WEVER VEUT UNE ANNEXION DE SA « FLANDRE » PAR LE ROYAUME DES PAYS-BAS

DE WEVER WIL AANSLUITING VAN ZIJN ‘VLAANDEREN’ BIJ HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN – DE WEVER VEUT UNE ANNEXION DE SA « FLANDRE » PAR LE ROYAUME DES PAYS-BAS

Foto – photo: Nederlandse tulpen – des tulipes néerlandaises (bron – source: https://pixabay.com/nl/photos/bloem-groep-gekleurd-kleurrijk-69490/)

FLAMINGANTEN WORDEN STEEDS RADELOZER

Met een glimlach nam de B.U.B. kennis van het voorstel van Bart De Wever, de voorzitter van de separatistische N-VA, om het zogenaamde ‘Vlaanderen’ bij Nederland aan te sluiten (een zogenaamde “hereniging”). Hier zit bijna geen enkele Belg op te wachten. Nochtans lanceerde hij het absurde idee een dag vóór de Nationale Feestdag nadat hij eerder de Belgen al geschoffeerd had door nog eens te dreigen met separatisme na de volgende verkiezingen (zie onze tekst).

1.   Het Vlaams-nationalisme streeft nu al meer dan 100 jaar naar de oprichting van een onafhankelijke republiek ‘Vlaanderen’. Dat einddoel wordt door de voorzitter van de N-VA nu opgegeven om het gewest of de gemeenschap (?) door Nederland te laten annexeren. Anders gezegd, honderd jaar ‘Vlaamse’ strijd en bijna 200 jaar pro-Nederlandstalige beweging in België zouden zo eindigen met een opslorping van Nederlandstalig België door Nederland. Wat met het “argument” van de “schaalverkleining” van de separatisten die ons altijd voorhielden dat “Vlaanderen niet te klein was om onafhankelijk te zijn”? Hebben de taalnationalisten honderd jaar over deze oplossing moeten nadenken? De haat tegen de Belgische staat blijkt zo groot dat zelfs de ‘Vlaamse’ staat er moet aan geloven.

2.   De term ‘hereniging’ is ook niet vrij van kritiek. Het Graafschap Vlaanderen was in de Middeleeuwen dikwijls in oorlog met het Hertogdom Brabant en de term ‘Vlaanderen’ wordt pas sinds het eind van de 19de eeuw  gebruikt en dan nog alleen in bepaalde middens om het noorden van België aan te duiden. “Vlaanderen” is dus een ‘pars pro toto’ voor het Nederlandstalig deel van België. Er was tussen België en Nederland weliswaar een zekere eenheid onder de Bourgondische hertogen vanaf 1430 tot de splitsing van de Nederlanden in 1585 onder de Spanjaarden. Maar we spreken dan wel wat het huidige België betreft over het geheel van de zuidelijke Nederlanden, nl. Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Namen en Luxemburg (Luik was een onafhankelijk prinsbisdom tot de Franse annexatie in 1795). M.a.w. tijdens die periode van ongeveer 150 jaar was België als quasi geheel met de noordelijke Nederlanden verbonden en niet het noordelijk deel van België alleen. Een (zeer hypothetische) hereniging zou dus logischerwijze ook met de rest van België moeten gebeuren.

3.   Opvallend is dat in tegenstelling tot de unitaristen, de flamingantische particraten niet weten wat ze willen. Eerst was er het federalisme zoals de Volksunie dat voorstelde, dan het separatisme, eerst uitgedragen door het Vlaams Blok en vervolgens door de N-VA en het Vlaams Belang, dan het confederalisme (een doorgedreven vorm van separatisme) dat de N-VA al meer dan tien jaar promoot en nu dan het Groot-Neerlandisme van De Wever. Dit standpunt gaat bovendien in tegen het eerste artikel van de statuten van zijn partij dat bepaalt dat de N-VA een onafhankelijk ‘Vlaams’ republiekje als lidstaat van de EU wil.

4.   Dit voorstel bewijst dat het economisch centennationalisme hoogtij viert, toch bij de pragmatische separatisten. Allicht beseffen die ook door de Catalonië-crisis dat loutere onafhankelijkheid van een gewest betekent dat dat gewest ook meteen de Europese Unie verlaat. In die zin is een aansluiting bij een ander land de enige mogelijkheid voor de flaminganten om een dramatische “Vlexit” te vermijden. In die zin begrijpt de B.U.B. dat het om hun laatste reddingsboei gaat.

5.   Helaas voor de flamingantische separatisten zit niemand in België en zelfs Nederland op deze onzin te wachten. Alleen de steun in Nederland kan veranderen om nationalistische redenen, zoals de vergroting van het territorium. In België is er evenwel helemaal geen draagvlak voor separatisme, laat staan partiële annexatie door een ander land. Dat tonen op constante wijze alle peilingen van de laatste 30 jaar aan. Het percentage separatisten blijft rond de 10% van de Nederlandstalige Belgen hangen. Dat zal ook niet veranderen.

Dit bewijst weer eens dat de flaminganten een klein, wereldvreemd clubje met veel macht en hoogheidswaanzin  zijn, dat er maar niet in slaagt het aantal separatisten te doen toenemen ondanks een constante en enorme media-aandacht en miljoenensubsidies sinds decennia. De unitaristen daarentegen hebben noch geld, noch media-aandacht, maar zijn al met minstens drie keer zoveel !

Bovendien zijn ook vele ‘Vlaams’-nationalisten zelf tegen dat ‘hollandisme’ gekant. Geen wonder dat De Wever niets van referenda wil weten. Uiteraard zal ook de EU zich nooit voor zo’n krankzinnig scenario uitspreken, zeker niet gelet op het feit dat er in vele Europese lidstaten minderheden bestaan die zich misschien bij andere landen willen aansluiten, bijvoorbeeld de Oostenrijkers in Italië, de Hongaren in Roemenië en de Denen in Duitsland.

6.   Overigens is Nederland een unitair Koninkrijk dat bovendien gedecentraliseerd is op basis van provincies én met een minderheidstaal in het noorden, nl. het Fries). Zo’n staat is de antithese van het centralistische flamingantisme en tevens de droom van de unitaristen voor België. Bovendien zou het kunnen dat de Noord-Belgen die zogezegd door een minderheid Zuid-Belgen “onderdrukt” worden dan door 17 miljoen Nederlanders onderdrukt zullen worden.

7.   De Wever voert aan dat het taalfederalisme in België ook pas na een lange flamingantische strijd zijn ingang heeft gevonden. Dat is zeker zo, het illegale aspect van dat federalisme en het feit dat het zonder referendum tot stand kwam niet te na gesproken (zie onze tekst). Maar hier begaat de politicus-historicus een schromelijke vergissing. De drijfveren van het federalisme waren zeker deels cultuurflamingantisme en een streven naar wallingantisch regionalisme, maar de meeste ondersteuners waren opportunisten, die de slogan divide et impera huldigden en naïeve Belgisch-gezinden, die dachten het door de minderheden van separatisten onder druk gezette België te kunnen stabiliseren door toe te geven aan de separatisten. Die “federalistische” particraten profiteren nu van een institutioneel waterhoofd, dat hen veel geld en macht opbrengt. Een aansluiting bij Nederland van Noord-België zal hen deze privileges niet meer gunnen en betekent de facto het einde van de Belgisch eenheid. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat de 2/3de meerderheid die voor de staatshervormingen gevonden werd, nu ook door de ‘Hollandisten’ kan gevonden worden.

8.   Tot slot stelt de separatist ook dat het noodzakelijk zou zijn alle Nederlandstaligen in dezelfde staat samen te brengen. Zou dat principe dan ook gelden voor alle Engels-, Frans-, Spaans- en Duitstaligen? Er is niets mis met een internationale verspreiding van de Nederlandse taal. Dat maakt de taal juist sterker. Het argument dat taal- en staatsgrenzen moeten samenvallen werd trouwens ook gebruikt door de nazi’s bij hun inlijving van Oostenrijk, het Sudetenland en de Oostkantons.

Het voorstel van de leider van de flaminganten kan, hoe vaak het ook herhaald wordt, niet ernstig genomen worden. De separatisten worden blijkbaar elke dag zieliger en wanhopiger. Dat bewijst eens te meer dat een nieuw unitair België de enige uitweg is uit dit institutioneel moeras. Om dit te realiseren stelt de B.U.B. al sinds 2016 voor een niet-bindend, consultatief referendum met meerdere opties, waaronder het unitarisme, en met meerdere rondes te organiseren (zie onze tekst).

LES FLAMINGANTS SONT DE PLUS EN PLUS DESESPERES

Avec un sourire, le B.U.B. a pris connaissance de la proposition de Bart De Wever, le président de la N-VA séparatiste, de rattacher la soi-disant « Flandre » aux Pays-Bas (une prétendue “réunification”). Quasiment aucun Belge n’en veut. Il a pourtant lancé cette idée absurde au lendemain de la fête nationale après avoir déjà offensé les Belges en brandissant de nouveau la menace du séparatisme après les prochaines élections (voir notre texte).

1.  Depuis 100 ans maintenant, le nationalisme « flamand » lutte pour la fondation d’une république indépendante « flamande ». Ce but ultime est désormais abandonné par le président de la N-VA qui veut rattacher la région ou la communauté (?) « flamande » aux Pays-Bas. Autrement dit, cent ans de lutte « flamande » et près de 200 ans de mouvement pro-néerlandophone en Belgique se termineraient ainsi par l’absorption de la Belgique néerlandophone par les Pays-Bas. Quid de “l’argument” de la « réduction d’échelle”. Les séparatistes ont en effet toujours affirmé que la “Flandre n’était pas trop petite pour être indépendante”.  Les nationalistes linguistiques ont-ils dû réfléchir  cent ans à cette solution? La haine à l’égard de l’Etat belge s’avère si grande que même l’Etat « flamand » doit passer à la trappe.

2.   Le terme «réunification» ou “rattachement” est également critiquable. Au Moyen Âge, le Comté de Flandre était souvent en guerre avec le Duché de Brabant et le terme « Flandre » n’est utilisé que depuis la fin du XIXe siècle et encore uniquement dans certains milieux pour désigner le nord de la Belgique. La « Flandre » est donc un « pars pro toto » pour la partie néerlandophone de la Belgique. Il y avait certes une certaine unité entre la Belgique et les Pays-Bas sous les ducs de Bourgogne à partir de 1430 et ceci jusqu’à la division des Pays-Bas en 1585 sous les Espagnols. Mais il s’agissait en ce qui concerne la Belgique actuelle de l’ensemble des Pays-Bas méridionaux, à savoir la Flandre, le Brabant, le Hainaut, Namur et le Luxembourg (Liège étant une principauté indépendante jusqu’à l’annexion française en 1795). Pendant cette période d’environ 150 ans, la Hollande était liée à la Belgique dans son entièreté et non la seule partie septentrionale de la Belgique. Une réunification (très hypothétique) devrait donc logiquement concerner toute la Belgique.

3.   Il est frappant de constater que contrairement aux unitaristes, les flamingants ne savent pas ce qu’ils veulent. Ils ont d’abord voulu le fédéralisme proposé par la Volksunie, puis le séparatisme, d’abord défendu par le Vlaams Blok et puis par la N-VA et le Vlaams Belang, ensuite le confédéralisme (une forme de séparatisme) que la N-VA promeut depuis plus de dix ans. Maintenant arrive le Pan-Néerlandisme de De Wever. Cette position contredit en outre l’article premier des statuts de son parti qui dispose que la N-VA souhaite une république « flamande » indépendante en tant qu’État-Membre de l’UE.

4.   Cette proposition prouve que le nationalisme économique (‘centennationalisme’) est dominant, du moins parmi les séparatistes pragmatiques. En raison de la crise catalane, ils réalisent probablement aussi que l’indépendance d’une région signifie que celle-ci quitte immédiatement l’Union européenne. Rejoindre un autre pays est le seul moyen pour les flamingants d’éviter un « Vlexit » dramatique. En ce sens, le B.U.B. comprend qu’il s’agit de leur dernière bouée de sauvetage.

5.   Malheureusement pour les séparatistes flamingants, quasiment personne en Belgique, voire aux Pays-Bas est demandeur de cette absurdité. Seul le soutien aux Pays-Bas peut changer pour des raisons nationalistes, comme l’extension du territoire. En Belgique cependant, le séparatisme n’est guère soutenu par la population et encore moins l’annexion partielle par un autre pays. Tous les sondages des 30 dernières années le démontrent de façon constante. Le pourcentage de séparatistes se maintient à environ 10 % des Belges néerlandophones. Et cela ne changera pas.

Ceci démontre une fois de plus que les flamingants sont un petit club déconnecté de la réalité, mais mégalomane et doté de beaucoup de pouvoir, qui n’arrive pas à augmenter le nombre de séparatistes malgré une couverture médiatique constante et énorme et des subsides dans les millions d’euros depuis des décennies. Les unitaristes en revanche bénéficient à peine d’argent et d’accès aux médias, mais sont au moins trois fois plus nombreux !

De plus, de nombreux nationalistes « flamands » s’opposent eux-mêmes à ce ‘hollandisme’. Il n’est donc pas étonnant que De Wever ne veuille rien savoir de référendums. Bien sûr, l’UE ne soutiendra jamais un scénario aussi insensé, certainement pas tenant compte de l’existence de minorités dans de nombreux États-Membres européens qui pourraient vouloir se rattacher à d’autres pays, par exemple les Autrichiens en Italie, les Hongrois en Roumanie ou les Danois en Allemagne.

6.   L’Etat néerlandais est un royaume unitaire décentralisé sur la base de provinces et avec une langue minoritaire au nord, à savoir le frison. Un tel Etat est l’antithèse du flamingantisme centralisateur et aussi le rêve des unitaristes pour la Belgique. De plus, les Belges du Nord qui s’estiment « opprimés » par une minorité de Belges du Sud risquent ensuite d’être opprimés à leur tour par 17 millions de Néerlandais.

7.   De Wever soutient que le fédéralisme linguistique n’a été réalisé en Belgique qu’après une longue lutte des flamingants. On peut l’admettre, abstraction faite de l’aspect illégal de ce fédéralisme et de l’absence de référendum (voir notre texte). Toutefois, l’historien devenu politicien commet également une grave erreur. Les motifs du fédéralisme étaient certes en partie la défense du flamingantisme culturel et du régionalisme wallingant, mais la plupart de ses partisans étaient des opportunistes, défendant le principe de « divide et impera », ainsi que des « pro-belges » naïfs, qui pensaient pouvoir stabiliser la Belgique, mise sous pression par les minorités séparatistes, en faisant des concessions aux séparatistes. Ces particrates « fédéralistes » profitent aujourd’hui d’un labyrinthe institutionnel qui leur rapporte beaucoup d’argent et de pouvoir. Le rattachement aux Pays-Bas du nord de la Belgique mettre en danger ces privilèges et signifiera d’office la fin de l’unité belge. Il est donc très peu probable que la majorité des deux tiers, qui a été trouvée pour les réformes de l’Etat, puisse désormais être obtenue de nouveau par les « Hollandistes ».

8.   Enfin, le séparatiste fait également valoir qu’il serait nécessaire de réunir tous les Néerlandophones dans un même État. Ce principe s’appliquerait-il également à tous les Anglophones, Francophones, Hispanophones et Germanophones ? Il n’y a pas d’inconvénient à une diffusion internationale de la langue néerlandaise. Cela rend la langue plus forte. L’argument de la coïncidence des frontières étatiques avec les frontières linguistiques était aussi utilisé par les nazis pour l’annexion de l’Autriche, de la région des Sudètes et des Cantons de l’Est.

La proposition du leader flamingant, peu importe combien de fois elle sera répétée, ne peut pas être prise au sérieux. Les séparatistes semblent devenir de plus en plus pathétiques et désespérés. Cela prouve encore une fois qu’une nouvelle Belgique unitaire est la seule issue à ce marasme institutionnel. Pour y arriver, le B.U.B. propose depuis 2016 la tenue d’un référendum consultatif et non contraignant à plusieurs options, dont l’unitarisme, et à plusieurs tours (voir notre texte).

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)