belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

4 OKTOBER 1830 – LE 4 OCTOBRE 1830

Op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België uit. Daardoor werd ons land opnieuw onafhankelijk.

Le 4 octobre 1830, le Gouvernement Provisoire a proclamé l’indépendance de la Belgique. Ainsi, notre pays est redevenu indépendant.

5 JUNI 1288: DE SLAG BIJ WOERINGEN – 5 JUIN 1288: LA BATAILLE DE WORRINGEN

5 juni (1288) heeft historisch gezien voor België evenveel betekenis als 11 juli 1302 (Guldensporenslag). Maar de media-aandacht voor beide middeleeuwse veldslagen is totaal verschillend: niets voor Woeringen en enorm veel (vooral in het noorden van het land) voor de Guldensporenslag. Dit opmerkelijk verschil in behandeling is te wijten aan het flamingantisch imperialisme dat onterecht de Belgische politiek domineert. 5 juni kan dan ook als de Brabantse feestdag worden beschouwd.

Le 5 juin (1288) a autant de signification pour la Belgique que le 11 juillet 1302 (la Bataille des Epérons d’or). Toutefois, l’écho médiatique accordé aux deux batailles médiévales est totalement différent : rien pour Woeringen en énormément (surtout au nord du pays) pour la bataille des Epérons d’or. Cette remarquable différence de traitement est due à l’impérialisme flamingant qui domine à tort la politique belge. Le 5 juin peut donc être considéré comme la fête brabançonne.

KOST FEDERALISME : 10 MILJARD EURO PER JAAR – LE COUT DU FEDERALISME: 10 MILLIARDS D’EUROS PAR AN

Waar de media nooit over spreken, is de kost van het taalfederalisme. Nochtans kan op deze post heel wat geld bespaard worden om de begroting recht te trekken. De B.U.B. heeft reeds in februari 2007 de kost van het federalisme op 10 miljard euro per jaar berekend. In 2009 werd de studie verfijnd en hier vindt u een samenvatting.

Ce dont les médias ne parlent jamais est le coût du fédéralisme linguistique. Il est pourtant possible de réaliser d’importantes économies à ce niveau afin d’assainir le budget de l’Etat. Déjà en février 2007, le B.U.B. a calculé le coût du fédéralisme à 10 milliards d’euros par an. En 2009, l’étude a été affinée et ci-dessous, nous vous donnons un résumé.

DE B.U.B. WENST EEN NATIONAAL EN GENATIONALISEERD ENERGIEBELEID – LE B.U.B. SOUHAITE UNE POLITIQUE ENERGETIQUE NATIONALE ET NATIONALISEE – DIE B.U.B. WILL EINE NATIONALE UND VERSTAATLICHTE ENERGIEPOLITIK

De Belgische staat is vandaag niet bij machte om een coherent energiebeleid te voeren. Dat is het gevolg van het federaliseringsproces en van de verkoop van onze energiebedrijven aan buitenlandse firma’s. Nochtans is energie een basisbehoefte waar elke Belg recht op heeft, zonder dat de modaliteiten per regio mogen verschillen. Maar net dat laatste wordt door het federalisme onmogelijk gemaakt.

Der belgische Staat ist heute nicht in der Lage, eine kohärente Energiepolitik zu betreiben. Dies ist das Ergebnis des Föderalisierungsprozesses und des Verkaufs unserer Energie-Unternehmen an ausländischen Firmen. Energie ist jedoch ein Grundbedürfnis, auf das jeder Belgier Anspruch hat, ohne dass die Modalitäten von Region zu Region unterschiedlich sein können. Aber gerade letzteres wird durch den Föderalismus unmöglich gemacht.

Der belgische Staat ist heute nicht in der Lage, eine kohärente Energiepolitik zu betreiben. Dies ist das Ergebnis des Föderalisierungsprozesses und des Verkaufs unserer Energie-Unternehmen an ausländischen Firmen. Energie ist jedoch ein Grundbedürfnis, auf das jeder Belgier Anspruch hat, ohne dass die Modaliäten von Region zu Region unterschiedlich sein können. Aber gerade letzteres wird durch den Föderalismus unmöglich gemacht.

BAISSE DE LA FORCE DE MOBILISATION DES NATIONALISTES “FLAMANDS” – TANENDE MOBILISATIEKRACHT “VLAAMS”-NATIONALISTEN – SCHWINDENDE MOBILISIERUNGSKRAFT DER “FLÄMISCHEN” NATIONALISTEN

Le B.U.B. constate que les nationalistes “flamands” ont de moins en moins de militants sur pied, décennie après décennie. Par exemple, il y avait autrefois cent mille personnes qui participaient au pèlerinage de l’Yser flamingant. Aujourd’hui, la situation est différente. En outre, les partis séparatistes plafonnent également sur le plan électoral.

De B.U.B. stelt vast dat de “Vlaams”-nationalisten decennium na decennium minder militanten op de been krijgen. Zo waren er ooit honderdduizend mensen die de flamingantische Ijzerbedevaart bijwoonden. Vandaag is dat wel even anders. Bovendien plafonneren de separatistische partijen ook electoraal.

Die B.U.B. stellt fest, dass die “flämischen” Nationalisten von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weniger Kämpfer auf die Beine bringen. So nahmen einst hunderttausend Menschen an der flamingantischen Ijzer Pilgerfahrt teil. Heute sind die Dinge ein wenig anders. Darüber hinaus sind die separatistischen Parteien auch in der Wählergunst gesunken.

DE N-VA IS TEGEN HET OVERLEGCOMITE EN DUS TEGEN CONFEDERALISME – LE N-VA S’OPPOSE AU COMITÉ DE CONCERTATION ET DONC AU CONFEDERALISME – DIE N-VA IST GEGEN DEN KONZERTIERUNGSAUSSCHUSS UND DAMIT GEGEN DEN KONFÖDERALISMUS

De laatste maanden zijn de energieprijzen in België, vooral door de oorlog in Oekraïne, zeer sterk gestegen. De Belgische regering nam op 30 augustus maatregelen hieromtrent. De dag nadien werd het Overlegcomité samengeroepen om over de materie te delibereren. Dit orgaan verenigt in zijn schoot alle regeringen die België “rijk” is.

Les prix de l’énergie en Belgique ont très fortement augmenté ces derniers mois, principalement en raison de la guerre en Ukraine. Le gouvernement belge a pris des mesures à cet égard le 30 août dernier. Le lendemain, le Comité de Concertation (“Codeco”) a été convoqué pour délibérer sur la question. Cet organisme réunit en son sein tous les gouvernements de la Belgique.

Die Energiepreise in Belgien sind in den letzten Monaten sehr stark gestiegen, was vor allem auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Die belgische Regierung ergriff am 30. August diesbezügliche Maßnahmen. Am folgenden Tag wurde der Konzertierungsausschuss einberufen, um über die Angelegenheit zu beraten. Dieses Gremium vereint in seinem Schoß alle Regierungen in Belgien.

LA SOI-DISANT “FLANDRE” QUITTE LE CENTRE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES UNIA – HET ZOGENAAMDE “VLAANDEREN” STAPT UIT HET GELIJKEKANSENCENTRUM UNIA – DAS SO GENANNTE “FLANDERN” VERLÄSST DAS ZENTRUM FÜR CHANCENGLEICHHEIT UNIA

Le 1er juillet 2022, il a été annoncé que la région “flamande” et la communauté “flamande” quitteront le Centre “interfédéral” pour l’égalité des chances Unia. Un institut “flamand” des droits de l’homme (VMRI, c.a.d. ‘Vlaams’ Mensenrechten Instituut) prendra sa place. Mais est-ce une avancée pour les droits des Belges?

Op 1 juli 2022 raakte bekend dat het ‘Vlaams’ gewest en de ‘Vlaamse’ gemeenschap uit het ‘interfederaal’ Gelijkekansencentrum Unia stappen. In de plaats komt een ‘Vlaams’ mensenrechteninstituut (VMRI). Maar zijn de rechten van de Belgen hierbij ook gebaat?

Am 1. Juli 2022 wurde bekannt gegeben, dass die “flämische” Region und die “flämische” Gemeinschaft die “interföderale” Gleichstellungsstelle Unia verlassen. Ein “flämisches” Menschenrechtsinstitut (VMRI) wird an seine Stelle treten. Aber profitieren davon auch die Rechte der Belgier?

EXCLUSIEF INTERVIEW VAN DE B.U.B. MET BEKENDE ACTRICE “CARMEN” – INTERVIEW EXCLUSIVE DU B.U.B. AVEC “CARMEN”, ACTRICE CONNUE AU NORD DU PAYS – EXKLUSIVES INTERVIEW DER B.U.B. MIT “CARMEN”, DER BEKANNTEN SCHAUSPIELERIN IM NORDEN DES LANDES

De B.U.B. had de eer een interview te mogen afnemen van Bekende Belg Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” van de populaire TV-reeks “FC De Kampioenen”. De reeks dateert van oktober 1990 en liep tot 2011. Ze wordt nog regelmatig op de vroegere BRT (nu spijtig genoeg “VRT”, een absurde naamsverandering die de B.U.B. uiteraard ongedaan wil maken) heruitgezonden. De erg vriendelijke mevrouw Van den Heuvel blijkt dezelfde ideeën te hebben als de B.U.B., waarvoor ze overigens sympathie toont. Dat verheugt ons natuurlijk en we zijn er zeker van dat ons unitaristisch gedachtegoed ook gedeeld wordt door minstens de helft van de Belgen (zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt) en dat dit aantal in werkelijkheid wellicht zelfs oploopt tot 70 tot 80% van de Belgen, ook al willen de particratie en de pers dit verborgen houden. Loes verwoordt haar ideeën op zeer gevatte wijze en is uitgesproken unitariste.

Le B.U.B. a eu l’honneur d’interviewer la célèbre Belge Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” de la série télévisée populaire “FC De Kampioenen”. La série date d’octobre 1990 et a été diffusée jusqu’en 2011. Elle est encore régulièrement rediffusée sur l’ancienne BRT (aujourd’hui malheureusement nommé “VRT”, un changement de nom absurde que le B.U.B. veut évidemment défaire). La très sympathique Mme Van den Heuvel semble avoir les mêmes idées que le B.U.B., pour lequel, d’ailleurs, elle manifeste de la sympathie. Nous en sommes bien sûr heureux et nous sommes sûrs que nos idées unitaristes sont également partagées par au moins la moitié des Belges (comme le montrent les sondages scientifiques) et qu’en réalité ce nombre pourrait même atteindre 70 à 80% des Belges, même si la particratie et la presse veulent le cacher. Loes exprime ses idées avec beaucoup d’enthousiasme et est une unitariste convaincue.

Die B.U.B. hatte die Ehre, die bekannte Belgierin Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” aus der beliebten Fernsehserie “FC De Kampioenen”, zu interviewen. Die Serie begann im Oktober 1990 und lief bis 2011. Sie wird immer noch regelmäßig auf dem ehemaligen BRT ausgestrahlt (jetzt leider “VRT”, eine absurde Namensänderung, die die B.U.B. offensichtlich rückgängig machen will). Die sehr freundliche Frau Van den Heuvel scheint die gleichen Vorstellungen zu haben wie die B.U.B., für die sie übrigens Sympathie zeigt. Wir freuen uns natürlich darüber und sind sicher, dass unsere unitarischen Ideen auch von mindestens der Hälfte der Belgier geteilt werden (wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen) und dass diese Zahl in Wirklichkeit sogar auf 70 bis 80 % der Belgier ansteigen könnte, auch wenn die Partikratie und die Presse dies verbergen wollen. Loes drückt ihre Ideen sehr witzig aus und ist eine ausgesprochene Unitarist.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)