DE VAL VAN DE MUUR EN BELGIE – LA CHUTE DU MUR ET LA BELGIQUE

IL Y A 25 ANS: LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

Le 9 novembre 2014, le monde et l’Allemagne en particulier ont commémoré la chute du Mur de Berlin il y a 25 ans. Cet événement politique majeur signifiait la fin de la Guerre froide, la fin du régime communiste en Allemagne de l’est (RDA), la réunion de Berlin de l’ouest et de l’est et la réunification de l’Allemagne. Toutefois, cette réunification a aussi entraîné un important courant d’aide de l’ouest vers l’est de l’Allemagne.

En 1996, sept ans après la chute du Mur de Berlin et la levée du Rideau de Fer, le “Bundestag” allemand approuvait un programme d’aide financière gigantesque au bénéfice des nouveaux “Bundesländer”. Il s’agissait d’une somme de 100 milliards de marks allemands (environ 50 milliards d’euros) par an qui devait servir à relancer l’économie de l’Allemagne de l’est et à réduire le taux de chômage avoisinant les 20%.

Aujourd’hui, ces tranferts massifs existent toujours, mais n’ont pas réussi à effacer les différences socio-économiques fondamentales entre l’ouest et l’est de l’Allemagne. En effet, malgré les investissements énormes en infrastructure et logements, l’économie allemande de l’est reste structurellement faible et le chômage demeure élevé (20%). L’Est est aussi touché davantage par la crise économique actuelle que l’ouest. Les investissements étrangers en ex-RDA n’augmentent que peu. L’allemagne est donc toujours un pays à deux vitesses.

De façon étrange, ces transferts massifs vers les 17 millions de compatriotes de l’est n’inspirent pas les Allemands de l’ouest à demander une nouvelle scission de l’Allemagne. La réunification n’est certes pas encore digérée par tous les Allemands de l’est et de l’ouest, mais le sentiment général est que l’Allemagne unie est en tout cas meilleure pour tous que la séparation.

Les Belges devraient prendre exemple sur les Allemands. En Belgique, les transferts du nord vers le sud du pays s’élèvent à 2 ou 5 milliards d’euros par an selon les sources, c’est-à-dire, toute proportion gardée (il y a 65 millions Allemands de l’Ouest contre 17 millions Allemands de l’est et 6 millions de Belges du Nord contre 3 millions de Belges du Sud, abstraction faite des Bruxellois) au moins 2 fois moins qu’en Allemagne.

On est toujours plus forts quand on est uni à condition que le pouvoir soit aux mains de ceux qui soutiennent cette unité. L’exemple allemand devrait non seulement nous encourager à accepter les transferts (décroissants) au sein de la Belgique et à promouvoir l’unité des Belges, mais également à voter pour des partis nationaux qui soutiennent les intérêts de toute la Belgique et de tous les Belges.

 

25 JAAR GELEDEN: DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR

Op 9 november 2014 hebben de wereld en Duitsland in het bijzonder de val van de Berlijnse Muur 25 jaar geleden herdacht. Deze grootse politieke gebeurtenis betekende het einde van de Koude Oorlog, het einde van het communistisch regime in Oost-Duitsland (de DDR), de hereniging van West- en Oost-Berlijn en de hereniging van Duitsland. Nochtans heeft deze hereniging ook een belangrijke hulpstroom van West- naar Oost-Duitsland met zich meegebracht.

In 1996, zeven jaar na de val van de Berlijnse Muur en de opheffing van het Ijzeren Gordijn keurde de “Bundestag” een gigantisch programma van finciële steun voor de nieuwe “Bundesländer” goed. Het ging om een som van 100 miljard Duitse Mark (omgerekend ongeveer 50 miljard euro) par jaar die moest dienen om de economie van Oost-Duitsland terug op gang te trekken en de werkloosheidsgraad, die bijna 20% bedroeg, terug te dringen.

Vandaag bestaan deze enorme transferten nog altijd zonder dat ze erin geslaagd zijn de fundamentele sociaal-economische verschillen tussen West- en Oost-Duitsland weg te werken. Ondanks de enorme investeringen in infrastructuur en woningen blijft de Oost-Duitse economie structureel zwak en de werkloosheid hoog (20%). Zo is het oosten harder door de huidige economische crisis getroffen dan het westen. De buitenlandse investeringen in het vroegere Oost-Duitsland gaan slechts traag vooruit. Duitsland is dus nog duidelijk een land met twee snelheden.

Vreemd genoeg brengen die enorme transferten aan de 17 miljoen landgenoten uit het oosten er de West-Duitsers niet toe om een nieuwe splitsing van Duitsland te eisen. De hereniging is zeker nog niet door alle West- en Oost-Duitsers verwerkt, maar het algemeen gevoel is dat een verenigd Duitsland in elk geval beter is dan een gesplitst Duitsland.

De Belgen zouden aan de Duitsers een voorbeeld moeten nemen. In België bedragen de transferten van het noorden naar het zuiden tussen 2 en 5 miljard euro par jaar volgens de bronnen, dat wil zeggen proportioneel gezien (gelet op het feit dat er 65 miljoen West-Duitsers zijn tegen 17 miljoen Oost-Duitsers en 6 miljoen Noord-Belgen tegen 3 miljoen Zuid-Belgen, als men van de Brusselaars abstractie maakt) minstens 2 keer minder dan in Duitsland.

Men is altijd sterker wanneer men verenigd is op voorwaarde dat de macht in handen is van mensen die de eenheid ondersteunen. Het Duitse voorbeeld moet ons niet alleen aanmoedigen om de (verminderende) transferten binnen België te aanvaarden en om de eenheid van de Belgen te verdedigen, maar ook om te stemmen voor nationale partijen die de belangen van heel België en van alle Belgen ondersteunen.