FLAMINGANTEN DELVEN TWEEMAAL HET ONDERSPIT – LES FLAMINGANTS SUBISSENT DEUX LOURDES DEFAITES

FLAMINGANTEN DELVEN TWEEMAAL HET ONDERSPIT

Er werd zedig over gezwegen in de flamingantische pers, maar de feiten zijn er niet minder om. Op 16 april 2013 antwoordde het Europees Hof van Justitie op een prejudiciële vraag van het Belgisch grondwettelijk Hof. Daarbij oordeelde het Hof van Justite dat het “septembecreet” uit 1973 – dat bepaalt dat alle arbeidsovereenkomsten gesloten tussen een werkgever en een werknemer in het “Vlaams” gewest op straf van nietigheid in het Nederlands moeten opgesteld zijn – strijdig is met het vrij verkeer van werknemers in de E.U.. Op 8 mei 2013 oordeelde het Hof in dezelfde zin na een prejudiciële vraag van het Belgisch grondwettelijk Hof aangaande het beruchte grond- en pandendecreet van de “Vlaamse” regering, met name boek 5, getiteld “wonen in eigen streek”.

1) De kritiek op het “septemberdecreet”

Volgens het Europees Hof van Justitie kan dit decreet “een afschrikwekkende werking hebben voor niet-Nederlandstalige werknemers en werkgevers” en moet het perfect mogelijk zijn om naast een versie in het Nederlands ook “een rechtsgeldige versie op te stellen in een door alle betrokken partijen begrepen taal“. Anders gezegd, buitenlandse bedrijven uit de E.U. die zich in het “Vlaams” gewest vestigen, moeten hun arbeidsovereenkomsten ook in een andere taal dan het Nederlands kunnen opstellen. Het is vooralsnog onduidelijk welke gevolgen dit arrest van het Hof zal hebben op bedrijven uit het zuiden van België of Brussel die zich in het noorden willen vestigen. De kritiek op het septemberdecreet is alleszins een opsteker in de strijd tegen het flamingantische taalracisme en een smadelijke nederlaag voor de Vlaams-nationalisten.

Bovendien wordt zo bewezen dat discriminerende taalmaatregelen, waarvan de separatisten dachten dat ze sedert decennia verworven waren, met één pennentrek van tafel kunnen worden geveegd. Dat belooft dus voor de afschaffing van het ongrondwettelijke taalfederalisme.

2) Het grond- en pandendecreet is strijdig met de Europese wetgeving

Nog geen maand na het eerste arrest over het septemberdecreet sprak het Europees Hof van Justitie zich uit over het nog veel meer beruchte grond- en pandendecreet, en meer bepaald het onderdeel “wonen in eigen streek”.

De “Vlaamse” regering had in 2009 een lijst van 69 gemeenten opgesteld, vooral gelegen in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, waar het niet toegelaten is om een woning te verwerven in een woonuitbreidingsgebied, als men geen band met de streek kan aanhalen voor een administratieve beoordelingscommissie (lees in de praktijk: wanneer men hetzij een Franstalige, hetzij een allochtoon is die onvoldoende Nederlands spreekt). In werkelijkheid is dit een toepassing van het racistische “eigen volk eerst”-principe.

Het is duidelijk dat deze maatregel in de eerste plaats gericht is tegen de zogenaamde “verfransing” en meerbepaald tegen de Franstalige Belgen. Maar ook buitenlanders en zelfs inwoners van het zogenaamde “Vlaams” gewest worden hierdoor getroffen.

Het Europees Hof van Justitie oordeelt nu dat dit decreet de fundamentele vrijheden van de burgers manifest inperkt en derhalve strijdig is met het Europees recht terzake. Immers, personen die niet over een “voldoende band” met de gemeente beschikken, komen niet in aanmerking om gronden of daarop opgerichte constructies te verwerven, te huren voor meer dan negen jaar of te bezwaren met een recht van erfpacht of opstal.

Bovendien weerhoudt het decreet burgers van de E.U. die in de gemeente een goed huren of bezitten ervan de gemeente te verlaten, om in een andere lidstaat te verblijven of te werken. Na een tijd zullen ze immers hun “voldoende band” met de gemeente verliezen. Ook de vrijheid van dienstverrichtingen, m.n. van vastgoedondernemingen, wordt beknot. Vastgoedondernemingen oefenen immers overal hun activiteiten uit, waardoor dit decreet hen schade berokkent. Tenslotte merkt het Hof op dat deze maatregelen een inbreuk vormen op het vrij verkeer van kapitaal. Zij ontmoedigen immers investeringen van bewoners die niet in de gemeenten wonen.

De “Vlaamse” regering beweerde nochtans dat het decreet de maatschappelijk zwakkeren wou beschermen en dus volledig gerechtvaardigd was. Het Hof veegde die uitleg van tafel: “geen van [de] voorwaarden [in het decreet houdt] rechtstreeks verband met de socio-economische aspecten van het door de Vlaamse regering aangevoerde doel uitsluitend de minst kapitaalkrachtige endogene bevolking op de vastgoedmarkt te beschermen. Aan dergelijke voorwaarden kan namelijk niet alleen worden voldaan door deze minst kapitaalkrachtige bevolking, maar ook door andere personen die over voldoende middelen beschikken en dan ook niet specifiek behoefte hebben aan sociale bescherming op die markt. Die maatregelen gaan dus verder dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel te bereiken.”.

Nochtans beweerde de Vlaamse regering bij het Europees Hof van Justitie dat het om “een zuiver interne situatie” ging. De “Vlaamse” minister van Wonen, de zelfverklaarde “socialiste” Freya Van den Bossche (sp.a), verklaarde daarop: “we moeten de regel gewoon een beetje bijstellen”. Er is blijkbaar nog steeds geen vuiltje aan de lucht voor de flaminganten, ondanks het feit dat dit de zwaarste berisping is die de “Vlaamse” regering ooit opgelopen heeft. Sociaal zwakkeren mogen wel juridisch beschermd worden door regelgevingen die fundamentele vrijheden beperken op voorwaarde dat die gebaseerd zijn op objectieve criteria, die niet-discriminerend en vooraf kenbaar zijn”. De “vage” en discriminerende bepalingen in het “Vlaams” decreet voldoen daar uiteraard niet aan. De B.U.B. houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zal gepast optreden indien de Belgische vrijheden desgevallend opnieuw bedreigd worden.

De B.U.B. schreef al in april en september 2009 dat deze maatregel discriminerend en racistisch was en niet lang stand zou houden. Bovendien stipten we toen reeds aan dat dit decreet Europese dimensies had. De Vlaams-nationalisten zouden misschien beter soms naar onze aanbevelingen luisteren, ook daar waar het gaat om hun grondwetsschendingen en illegale staatshervormingen. Tenminste als ze vroeg of laat niet opnieuw tegen de Europese en/of Belgische lamp willen lopen...

 

LES FLAMINGANTS SUBISSENT DEUX LOURDES DEFAITES

Les sujets ont été à peine abordés dans la presse flamingante, mais les faits sont indéniables. Le 16 avril 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a répondu à une question préjudicielle de la Cour constitutionnelle belge. La Cour de Justice a considéré que le “décret de septembre” datant de 1973 – qui stipule que tous les contrats de travail en région “flamande” doivent être rédigés en langue néerlandaise sous peine de nullité – était contraire aux règles de la libre circulation des travailleurs au sein de l’U.E.. Le 8 mai 2013, la Cour de Justice a répondu dans le même sens, suite à une autre question préjudicielle posée par la Cour constitutionnelle concernant le décret de la région “flamande” du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment le fameux livre 5 intitulé “habiter dans sa propre région”.

1) La critique sur le “décret de septembre”

Selon la Cour de Justice, ce décret pourrait avoir “un effet effrayant sur les travailleurs et employeurs non néerlandophones” et la possibilité de rédiger à part de la version néerlandaise “une version valide dans une langue mutuellement compréhensible pour les deux parties” doit exister. Autrement dit, des entreprises établies en région “flamande” doivent pouvoir rédiger leurs contrats de travail dans une autre langue que le néerlandais. Pour l’heure, il est encore difficile de savoir si cette décision aura une conséquence pour les entreprises établies dans le sud de la Belgique ou à Bruxelles. La critique sur le “décret de septembre” est de toute façon une bonne nouvelle dans la lutte contre le racisme linguistique flamingant et une défaite cinglante pour les nationalistes “flamands”.

Ainsi, il est démontré que des mesures discriminatoires que les séparatistes pensaient acquises depuis des décennies, peuvent être effacées d’un trait de plume. C’est de bon augure pour la suppression du fédéralisme linguistique inconstitutionnel.

2) Le décret relatif à la politique foncière et immobilière viole la législation européenne

A peine un mois après le premier arrêt sur le décret de septembre, la Cour de Justice européenne s’est prononcé à propos du fameux décret relatif à la politique foncière et immobilière et notamment sur la partie “habiter dans sa propre région”.

En 2009, le gouvernement “flamand” avait établi une liste de 69 communes, surtout situés dans l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde où il est interdit d’acquérir des biens immeubles dans une zone d’extension d’habitat, si l’on ne prouve pas un lien avec la région devant une commission d’évaluation administrative (lire dans la pratique: lorsqu’on est soit francophone, soit allochtone qui ne maîtrise pas suffisamment la langue de Vondel). Il s’agit en réalité d’une application du principe raciste “le propre peuple d’abord”.

Il est clair que cette mesure est destinée à combattre en premier lieu la soi-disant “francisation” et notamment les Belges francophones. Mais sont en outre visés les étrangers, voire les habitants de la soi-disant région “flamande”.

La Cour de Justice considère dès lors que ce décret viole manifestement les principes de libre circulation des personnes et qu’il est par conséquent contraire au droit européen. En effet, des personnes ne démontrant pas de “lien suffisant” avec la commune ne sont pas autorisées à acquérir des terrains ou des constructions qui y sont érigées, à louer pour plus de neuf ans ou à acquérir un droit d’emphytéose ou de superficie.

De plus, le décret empêche les citoyens de l’U.E. qui sont propriétaires ou locataires d’un bien de quitter leur commune pour résider ou travailler dans un autre Etat-Membre. Après un laps de temps, ils perdront en effet leur “lien suffisant” avec la commune. Aussi le principe de la libre prestation de services, notamment des entreprises immobilières, est bafoué. Il est évident qu’en principe les entreprises immobilières ont le droit d’exercer leurs activités partout dans l’U.E.. Enfin, la Cour observe que ces mesures violent la libre circulation des capitaux. Ces mesures découragent notamment des investissements des habitants qui n’y sont pas domiciliés.

Le gouvernement “flamand” prétendait pourtant que ce décret avait pour but de défendre les personnes défavorisées et que ce décret était donc parfaitement justifié. La Cour a balayé cette argumentation d’un revers de la main : “aucune desdites conditions [du décret] n’est en rapport direct avec les aspects socio-économiques correspondant à l’objectif de protéger exclusivement la population autochtone la moins fortunée sur le marché immobilier invoqué par le Vlaamse Regering. En effet, de telles conditions sont susceptibles d’être satisfaites non seulement par cette population la moins fortunée, mais également par d’autres personnes disposant de moyens suffisants et qui, par conséquent, n’ont aucun besoin spécifique de protection sociale sur ledit marché. Ainsi, ces mesures vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché”.

Néanmoins, devant la Cour européenne, le gouvernement “flamand” a invoqué qu’il s’agissait “d’une situation purement interne”. Qui plus est, en réponse à cet arrêt, la ministre “flamande” du Logement, la socialiste autoproclamée Freya Van den Bossche (sp.a), a déclaré qu’il suffisait d’apporter “quelques petites modifications” pour rendre la législation conforme au droit européen. Apparemment, les flamingants font toujours mine de rien, malgré qu’il s’agisse de la plus sévère réprimande que le “gouvernement” flamand n’ait jamais encourue. Les personnes défavorisées peuvent être protégées juridiquement par des règles restreignant les libertés fondamentales à condition que ce règles soient basées sur des critères objectifs, non discriminatoires qui sont connues à l’avance. Les dispositions “vagues” et discriminatoires du décret “flamand” n’y satisfont évidemment pas. Le B.U.B. tient la situation attentivement à l’oeil et recourra aux mesures nécessaires pour maintenir et rétablir les libertés des Belges.

Déjà en avril et en septembre 2009, le B.U.B. avait mis en garde contre le caractère discriminatoire et raciste de cette législation et a indiqué qu’elle ne se maintiendrait pas longtemps. En outre, nous soulignions déjà à l’époque les dimensions européennes de ce décret.  Dans leur propre intérêt, les nationalistes “flamands” feraient mieux d’écouter de temps en temps le B.U.B. s’ils ne souhaitent pas être rattrapés par leurs propres bêtises…