DE IJZERWAKE: OOK DE HOOGMIS VAN DE NATIONALISTISCHE PARTICRATIE – L’YSERWAEKE EST AUSSI LA GRAND-MESSE DE LA PARTICRATIE NATIONALISTE – “YSER VIGIL”: PRESS RELEASE


DE IJZERWAKE: OOK DE HOOGMIS VAN DE NATIONALISTISCHE PARTICRATIE

Op 21 augustus om 11 uur is het weer zover in Steenstrate, West-Vlaanderen: dan vindt voor de tiende maal de zgn. Ijzerwake plaats. De Ijzerwake is een radicale afscheuring van de al zeer extremistische Ijzerbedevaart (die een week later plaatsvindt). Maar de Ijzerwake is zoveel meer dan een radicale bijeenkomst, het is het laatste echte nazi-treffen in Europa, dat bovendien door de aan de macht zijnde – en dus met belastinggeld gefinancierde – partijen getolereerd of zelfs gesteund wordt. Zo vinden we onder de ondertekenaars van het Ijzerwakemanifest niet alleen VB’ers, maar ook tientallen N-VA’ers, of gewoon leden van de VVB, het OVV, oud-Ijzerbedevaarders. Die staan broederlijk tussen de “zware jongens”: de mannen van het neo-fascistische Voorpost, het NSV, het ANZ en het KVHV.

In de aankondiging voor dit jaar (“Vlaanderen Staat”, 6 augustus 2011) lezen we dat in de toespraak van de voorzitter Wim De Wit de oproep naar een onafhankelijk Vlaanderen, een “ordelijke opdeling” van België – tiens was dat niet de naam van een recent boek van kamerlid Gerolf Annemans (VB)? – “telkens weer” vervat zit. Dat zal wel, want het wil maar niet vlotten met die ‘Vlaamse onafhankelijkheid’, ook niet na méér dan vier jaar (!) vruchteloos onderhandelen over een staatshervorming (lees: staatsafbraak), die er – gelukkig maar – toch nooit komt. Vorig jaar sprak Wim De Wit nochtans klare taal: “Het enige compromis dat ‘Vlaanderen’ [sic] zich vandaag kan permitteren bestaat erin dat die onafhankelijkheid in stappen gerealiseerd wordt”. De “staatshervorming” – waaraan àlle traditionele partijen meewerken – dient dus om België te vernietigen. Zo hoort u het ook eens van een « onverdachte » bron. De slechtingelichte of naïeve Belgen, die denken dat een zoveelste “staatshervorming” noodzakelijk is om het land te “redden”, zouden zich beter eens bezinnen – we hebben het al meermaals gezegd.

 Nog volgens de aankondiging van de Ijzerwake zullen dit jaar opnieuw enkele ‘historische figuren’ in de verf gezet worden. Zo ene Erik Verstraete, journalist en dichter, maar vooral radicale nationalist, die dweept met collaborateurs en oorlogsmisdadigers als August Borms en Cyriel Verschaeve en het “Dietse” Brussel – volgens hem vandaag ten prooi aan “de multiculturalistische en jihadistisch-islamitische verloedering, vervreemding en ontaarding” – wil hernederlandsen (door een etnische zuivering?). ( lees maar eens deze rouwhulde in – voor één keer – mooi, literair Nederlands aan een overleden “Dietse” pastoor). Kortom, we kunnen ons dus op de komende Ijzerwake weer eens verwachten aan een traditionele ophemeling van de collaboratie en het nationaalsocialisme. Per slotte zijn de jongens en meisjes van de Ijzerwake de nazaten – zonen, dochters, kleinzonen enz. – van de nazicollaborateurs…

Bart De Wever (N-VA) en/et Kris Peeters (CD&V) op/le 10.07.2011 te/à Kortrijk/Courtrai; foto / photo Belga

De Wit maakte vorig jaar tijdens zijn toespraak ook duidelijk dat er voor de splitsing van BHV geen enkele prijs mocht betaald worden en zeker geen federale kieskring. We weten dus bij welke ideologie Wouter Beke (CD&V), die dit unitaristische « borrelnootje” uit de beruchte nota-Di Rupo liet verwijderen, zijn mosterd haalt. Verleden jaar eiste de voorzitter ook dat amnestie eindelijk in overweging zou worden genomen. De Wit kan tevreden zijn want in mei 2011 namen in de Senaat àlle zogenaamde “Vlaamse” partijen (Groen! daargelaten)  het negationistische en minimaliserende voorstel van het VB voor een totale amnestie in overweging. Daarin stond dat de daden van de collaborateurs slechts “vermeende daden van incivisme” waren.

Daarmee komen we tot de kern van de zaak. Wim De Wit verhulde het vorig jaar ook niet: “het is onze heilige plicht, uw plicht en mijn plicht om deze onzalige Belgische staat te vernietigen!”. Een « jihad » of ‘heilige oorlog’ tegen België dus. Nochtans collaboreren de Nederlands- en Franstalige partijen doodleuk met deze (neo-)nazi’s die stapsgewijs de Belgische rechtsstaat willen vernietigen om vervolgens een (neo-)fascistisch republiekje “Vlaanderen” op te richten. We vragen ons af waarom de Ijzerwake zich niet openstelt voor andere partijen, zoals CD&V, maar ook de SP.A, of zelfs de PS. Marcourt, Demotte (PS), Beke, Peeters (CD&V), Bruno Tobback, Ingrid Lieten, Joke Quintens (SP.a) – “wij zijn geen Belgisch-gezinde partij” – e.a. zouden er beslist niet misstaan want het zijn zij die iedere dag proberen om de droom van deze ultrarechtse fascisten dichterbij te brengen. Tenzij men natuurlijk gelooft dat de splitsing van de kinderbijslagen, de ziekenhuizen of van de civiele bescherming socialistische of christen-democratische ideeën zijn…

Maar uitgenodigd of niet, de banden tussen de CD&V, de N-VA en het Vlaams Belang zijn welgekend (zie het gezellig onderonsje tussen Kris Peeters (CD&V) en (een redelijk beschonken) Bart De Wever (N-VA) op het Groeningenveld te Kortrijk). Tevens kent men de uitzaaiingen van de vroegere Volksunie-leden naar het Vlaams Belang, de N-VA en de gesplitste, Nederlandstalige traditionele partijen. Het Vlaams-nationaal gedachtegoed is bijgevolg in de hele nationalistische particratie verspreid geraakt en zo is de Ijzerwake één van de toonaangevende symbolen van deze anti-humanistische en anti-Belgische ideologie.

Beseft de “traditionele” particratie wel dat ze het pad effent voor deze blinde fanatici, die ons in een neo-nazistische “volksstaat” willen opsluiten? Wie een “staatshervorming” – in anti-Belgische zin – wenst, is geen haar beter dan deze horde extremisten. Sterker nog, de particraten zijn, in zekere zin, nog erger. Ze verraden hun ideologie én hun land en dit op een geniepige wijze. De fascisten van de Ijzerwake zijn tenminste nog eerlijk en verzwijgen hun einddoel niet, integendeel. Wij hopen dat – ondanks de traditioneel lage opkomst – de Ijzerwake ook dit jaar weer een radicaal gebeuren zal zijn, zodat de Vlaams-nationalisten de Belgen nog meer tonen waar ze voor staan. Bovendien suggereert de B.U.B. de UNESCO om dit uniek gebeuren als Werelderfgoed te erkennen, opdat we nog vele jaren van dit unieke “spektakel” mogen genieten, ook wanneer de Vlaams-nationale beweging dood en begraven en België weer unitair zal zijn. 

 

 

L’YSERWAEKE EST AUSSI LA GRAND-MESSE DE LA PARTICRATIE NATIONALISTE

 

Le 21 août prochain à 11 heures, la dixième Yserwaeke ou Veillée de l’Yser aura lieu à Steenstrate en Flandre Occidentale. L’Yserwaeke est un schisme radical du pèlerinage de l’Yser, un évènement déjà très extrémiste, qui a lieu une semaine plus tard. Néanmoins, l’Yserwaeke est beaucoup plus qu’une réunion radicale: il s’agit de la dernière véritable rencontre nazie en Europe qui est tolérée ou même soutenue par les partis au pouvoir (et donc financée par le contribuable). Ainsi, nous trouvons parmi les signataires du manifeste de la veillée non seulement des membres du VB, mais également des dizaines de membres de la N-VA, du VVB, de l’OVV, bref d’anciens participants du pèlerinage de l’Yser. Ils y côtoient des organisations très radicales comme le Voorpost, une organisation néofasciste, le NSV, l’ANZ et le KVHV.

Dans l’annonce de cette année (« Vlaanderen Staat [la ‘Flandre’, un Etat] », communiqué de presse du 6 août 2011), il est précisé que l’allocution du président Wim De Wit contiendra, comme d’habitude, un appel à une ‘Flandre’ indépendante et une “Ordelijke Opdeling” (« scission ordonnée ») de la Belgique – tiens, n’était-ce pas le titre d’un livre récent de Gerolf Annemans (VB)? On comprend très bien pourquoi cet appel est à chaque fois réitéré puisque les négociations sur une “réforme de l’Etat” (lisez: destruction de l’Etat) n’avancent pas – bien heureusement – et traînent depuis plus de quatre (!) ans. L’année passée, Wim De Wit, a pourtant parlé sans langue de bois : « L’unique compromis que la “Flandre” (sic) peut se permettre à l’heure actuelle est que l’indépendance sera réalisée en étapes”. « La réforme de l’Etat » – à laquelle tous les partis traditionnels coopèrent – a donc pour but de détruire la Belgique. Cette fois-ci, vous l’entendez de la bouche de quelqu’un qui est « hors suspicion ». Les Belges mal informés ou naïfs qui pensent qu’une énième « réforme de l’Etat » est nécessaire afin de « sauver » le pays, devraient se mettre à réfléchir, comme on l’a déjà dit à maintes reprises.

Encore selon l’annonce de l’Yserwaeke, on célébrera cette année de nouveau quelques personnages historiques. Un certain Erik Verstraete, co-organisateur, journaliste et poète, mais surtout nationaliste radical et fanatique des collaborateurs et des criminels de guerre comme August Borms et Cyriel Verschaeve veut rendre Bruxelles, ville “thioise” (pannéerlandaise), de nouveau néerlandophone (par le biais d’une épuration ethnique?). Il est d’avis que Bruxelles est aujourd’hui à la proie d’une «clochardisation multiculturaliste et djihadiste-islamiste, de l’aliénation et de la dégénération » (lisez cet hommage de deuil pour un défunt prêtre “thiois” dans un néerlandais littéraire). Bref, le prochain Yserwaeke nous réserve encore une fois une adulation à outrance de la collaboration et du national-socialisme. Au bout du compte, les adeptes de l’Yserwaeke constituent la postérité – les fils, les filles, les petits-fils etc. – des collaborateurs nazis…

Au cours de son allocution de l’année précédente, De Wit a également laissé entendre qu’aucun prix ne pourra être payé pour la scission de l’arrondissement électoral de BHV excluant en même temps la création d’une circonscription fédérale. Par conséquent, nous savons d’où vient l’idéologie de Wouter Beke (CD&V), l’homme qui a fait évacuer la circonscription fédérale, cette “cacahuète unitariste », de la note Di Rupo. L’année passée, le president de la Veillée de l’Yser a également exigé que l’on aborde la question de l’amnistie. Or, De Wit peut être content vu qu’en mai 2011 tous les soi-disant partis « flamands » (hormis Groen!) ont pris en considération la proposition  négationniste et minimisante du VB en faveur d’une amnistie totale pour les collaborateurs de guerre. Dans cette proposition, on peut en effet lire que les crimes des collaborateurs n’étaient que des « actes prétendûment inciviques ».

Nous voilà, au coeur de l’affaire. Wim De Wit a dit toute la vérité flamingante l’année passée en exclamant: « il est notre saint devoir, votre devoir et mon devoir de détruire ce misérable Etat belge! ». « Un jihad » ou une guerre sainte contre la Belgique donc. Pourtant, les partis néerlandophones et les partis francophones collaborent sans broncher  avec ces (néo-)nazis qui souhaitent détruire la Belgique pas à pas pour proclamer ensuite une république d’opérette de « Flandre », qui serait en outre (néo-)fasciste. Nous nous demandons donc pourquoi l’Yserwaeke n’ouvre pas ses portes à d’autres partis, comme le CD&V, mais aussi le SP.A, voire le PS. Marcourt et Demotte (PS), Beke et Peeters (CD&V), Bruno Tobback, Ingrid Lieten et Joke Quintens (SP.a) – “nous ne sommes pas un parti pro-Belge” –  y auraient bonne place car chaque jour ils essaient de réaliser le rêve de ces extrémistes. Pourvu que l’on ne croie pas naïvement que la scission des allocations familiales, des hôpitaux ou de la protection civile constituent des idées socialistes ou chrétiens-démocratiques …

Enfin, la particratie “traditionnelle” se rend-elle compte du fait qu’elle joue le jeu des fanatiques qui veulent constituer un “Volksstaat” neo-nazi? Ceux qui souhaitent « une réforme de l’Etat » – dans un sens anti-belge – ne sont en effet pas mieux classés que cette bande d’extrémistes. Au contraire, ces particrates sont en quelque sorte encore pires. Ils trahissent leur idéologie et leur pays de façon sournoise. Les fascistes de l’Yserwake, eux, sont honnêtes en évoquant ouvertement leur but final. Nous espérons donc que – malgré le taux de participation traditionnellement faible – l’Yserwaeke restera un événement radical afin que les Belges voient le vrai visage des nationalistes flamands. En outre, le B.U.B. suggère que l’UNESCO reconnaisse cet événement unique comme patrimoine mondial. Ainsi, nous pourrons contempler ce « spectacle» encore pendant longtemps, même lorsque le mouvement nationaliste flamand aura disparu et que  la Belgique sera à nouveau unitaire.

“YSER VIGIL”: PRESS RELEASE

Saturday, August 21st at 11 o’ clock, for the tenth time a radical gathering of Flemish nationalists will take place at Steenstrate, in the Belgian province of West-Flanders. The “Ijzerwake” (literally: “the vigil of the Yser”; the name of the event) started out as a secession from the already very extremist “Ijzerbedevaart” (Yser pilgrimage; that event is scheduled for one week later).

The “Ijzerwake” is so much more than just another radical gathering. It is, in fact, the last real Nazi-gathering in Europe. More amazing is the fact that the event is not only tolerated, but even supported by the ruling parties in Belgium (and as a consequence sponsored by taxpayer’s money). The manifesto of the meeting has been signed not only by the internationally well-known right wing party the “Vlaams Belang” (“Flemish interest”, formerly known as the “Flemish Blok”), but also by dozens of members of the N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie; the New-Flemish Alliance), the party that “won” last elections and obtained 29% in the north of the country (but barely 17% in the whole of Belgium). Their signatures appear next to those of the overtly fascist Voorpost, the national socialist NSV (Nationalistische Studenten Vereniging; Nationalistic Students Association) and the extremist and right wing KVHV (Katholieke Vlaams Hogeschool Verbond; Catholic Flemish College Association). The latter two recruit amongst students, who are later integrated into the secessionist parties.

The Yser vigil has only one objective: the destruction of Belgium and the foundation of an independent republic of “Flanders”. However, the organization accepts a step-by-step strategy to attain this goal. This is the same strategy as applied by the linguistically divided mainstream parties. Liberal, socialist, centrist and even green parties from both sides of the language border,  have transformed since 1970 the once unitary state into a federal state based upon linguistic “regions” and “communities”. This division has deepened the political linguistic tensions in the country. This has now led to a climax in which it has become almost impossible to form a federal new government of full powers.

The full text can be read in Dutch and French on our website, where you can also find our programme for a new unitary Belgium based upon the nine historical provinces.

DE IJZERWAKE: OOK DE HOOGMIS VAN DE NATIONALISTISCHE PARTICRATIE – L’YSERWAEKE EST AUSSI LA GRAND-MESSE DE LA PARTICRATIE NATIONALISTE – “YSER VIGIL”: PRESS RELEASE


https://www.unionbelge.be/?page_id=2

The B.U.B. is ready to give more information if wanted.

www.belgischeunie.be
www.unionbelge.be