belgischeunie@unionbelge.be

LA SOLVABILITE DE LA BELGIQUE – DE BELGISCHE KREDIETWAARDIGHEID

LA SOLVABILITE DE LA BELGIQUE – DE BELGISCHE KREDIETWAARDIGHEID

Les trois grandes agences de notation – De drie grote ratingbureaus (photo, foto epa)

LA CAUSE DE LA SOLVABILITE PLUS FAIBLE DE LA BELGIQUE

Malgré notre économie très performante, la Belgique est entourée de pays qui ont tous reçu une notation AAA des agences de notation: l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, l’Autriche, le Luxembourg, le Danemark et la France (même si ce dernier pays risque un abaissement de sa note). La Belgique doit cependant se contenter d’une notation AA+. Quelle est la cause de cette solvabilité plus faible ?

Il n’est pas un secret que le coût de l’administration pèse lourd en Belgique. Le pays compte presqu’un million de fonctionnaires et environ 10.000 mandataires politiques dont les nombreux mandats viennent d’être publiés au Moniteur belge : http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/08/12_1.pdf  (en gros, à l’exception de ceux qui sont uniquement conseiller communal ou membre d’un conseil de CPAS). On remarque dans cette liste le nombre impressionnant de mandats politiques, dépassant largement le nombre de politiciens recensés (environ 7.700). L’existence des nombreux parlements et de gouvernements de la Belgique fédérale y joue évidemment aussi un rôle important.

Et, c’est bien là le nœud du problème. Le fédéralisme linguistique coûte très cher : au moins 10 milliards d’euros par an en coûts directs et indirects, comme le B.U.B. l’a calculé en 2009 : http://www.unionbelge.be/?p=548 (une étude officielle faisant étrangement toujours défaut).

Or, le coût du fédéralisme combiné avec le coût de l’administration font que la Belgique fait moins bien que ses voisins. C’est la faute à la particratie nationaliste et à sa gestion irresponsable et égoïste de notre petit pays. La simplification de l’administration par la suppression du fédéralisme et le retour à l’Etat unitaire permettra sans aucun doute à la Belgique de recevoir de nouveau une notation triple A.

OORZAAK VAN DE ZWAKKERE KREDIETWAARDIGHEID VAN BELGIE

Ondanks onze zeer performante economie wordt België omringd door landen die een AAA-rating van de kredietbureaus hebben gekregen: Duitsland, Nederland, Groot-Britannië, Zwitserland, Oostenrijk, Luxemburg, Denemarken en Frankrijk (hoewel dit laatste land een daling van zijn rating mag verwachten). België moet zich daarentegen tevreden stellen met een AA+-rating. Wat is de oorzaak van die zwakkere solvabiliteit?

Het is geen geheim dat de kost van de administratie zwaar weegt in België. Het land telt bijna een miljoen ambtenaren en ongeveer 10.000 politieke mandatarissen waarvan de vele mandaten zopas in het Belgisch staatsblad gepubliceerd werden: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/08/12_1.pdf (grosso modo met uitzondering van hen die enkel gemeenteraadslid of lid van een OCMW-raad zijn). In deze lijst valt het indrukwekkend aantal politieke mandaten op, dat ver het aantal vermelde politici (ongeveer 7.700) overstijgt. Het bestaan van vele parlementen en regeringen in het federale België is hier natuurlijk niet vreemd aan.

En dat is ook de kern van het probleem. Het taalfederalisme is heel duur: minstens 10 miljard euro per jaar aan directe en indirecte kosten, zoals de B.U.B. in 2009 heeft berekend: http://www.unionbelge.be/?p=548 (een officiële studie bestaat vreemd genoeg nog altijd niet).

Welnu, de kost van het federalisme gecombineerd met de kost van de administratie zorgen ervoor dat België het minder goed doet dan zijn buurlanden. Dit is de schuld van de nationalistische particratie en haar onverantwoordelijk en egoïstisch bestuur van ons kleine land. De vereenvoudiging van de administratie door de afschaffing van het federalisme en de terugkeer naar de unitaire staat zal zonder twijfel België toelaten om opnieuw een triple A rating te krijgen.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)