BRUSSELS AIRLINES VERKOCHT AAN DE DUITSERS – BRUSSELS AIRLINES VENDUE AUX ALLEMANDS

bron-source: www.levif.be, © IMAGEGLOBE
bron-source: www.levif.be, © IMAGEGLOBE

EEN NATIONALISERING VAN BA DRINGT ZICH OP

Op 15 december 2016 heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa voor nauwelijks 2,5 miljoen euro de 55% van de aandelen die het nog niet bezat in Brussels Airlines (BA), de Belgische luchtvaartmaatschappij die na het faillissement van Sabrena in 2001 opgericht werd, gekocht. De B.U.B. betreurt deze verkoop van een strategische onderneming en stelt voor de maatschappij voor dezelfde prijs te onteigenen.

Door deze verkoop kwam een een einde aan een tijdperk van 90 jaar Belgische burgerluchtvaart (Sabena werd in 1926 opgericht).

Het is wenselijk dat sleutelbedrijven zoals Proximus (vroeger Belgacom), bpost, de NMBS, Electrabel (nu Engie-Electrabel) in Belgische handen blijven of terugkomen. De Belgische staat moet hier – eventueel in samenspraak met de aandeelhouders – voor zorgen. Dat geldt ook voor onze enige luchtvaartmaatschappij, die duizenden mensen tewerkstelt, die een uniek beroep in België uitoefenen. Zelfs Luxemburg heeft zijn eigen maatschappij LUXAIR !

De B.U.B. stelt voor Brussels Airlines te nationaliseren voor dat onze performante luchtvaartmaatschappij volledig door Lufthansa opgeslokt wordt. Daarna zal het immers onmogelijk zijn haar nog terug te krijgen. Als België in dit geval van een gezonde, performante en cruciale onderneming niet tot een nationalisatie overgaat, wanneer zal het het dan wel doen?

Als de Europese regels zich hiertegen verzetten, zullen ze moeten gewijzigd worden. De Europese Unie mag niet dienen om de staten die haar samenstellen te verzwakken.

 

UNE NATIONALISATION DE BA S’IMPOSE

Le 15 décembre 2016, pour à peine 2,5 millions d’euros, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a acheté les 55% des actions qu’elle ne détenait par encore dans Brussels Airlines (BA), la compagnie aérienne belge créée après la faillite de la Sabena en 2001. Le B.U.B. regrette cette vente d’une entreprise stratégique et propose d’exproprier la compagnie pour le même prix.

Par cette vente, il a été mis fin à une ère de 90 ans d’aviation civile belge (la Sabena a été créée en 1926).

Il est souhaitable que des entreprises clé comme Proximus (antérieurement Belgacom), bpost, la SNCB, Electrabel (maintenant Engie-Electrabel) restent ou reviennent en mains belges. L’Etat doit s’en charger, éventuellement  en concertation avec les actionnaires. Cela vaut aussi pour notre seule compagnie aérienne, qui emploie de milliers de personnes exerçant un métier unique en Belgique. Même le Luxembourg a sa propre compagnie LUXAIR !

Le B.U.B. propose donc de nationaliser Brussels Airlines avant que notre compagnie aérienne performante soit totalement engloutie par la Lufthansa. Après, ce sera en effet impossible de la récupérer encore. Si la Belgique ne procède pas à une nationalisation dans ce cas-ci, une entreprise saine, performante et cruciale, quand le ferait-elle alors ?

Si les règles européennes s’y opposent, celles-ci devront être modifiées. L’Union européenne ne peut servir à affaiblir les Etats qui la composent.