VLAANDEREN – LA FLANDRE

De vlag van Zeeuws-Vlaanderen – le drapeau de la Flandre zélandaise

WAT IS VLAANDEREN ?

De Belgen hebben onder de invloed van hun nationalistische politici en media dikwijls de neiging om het noorden van België als “Vlaams” te beschouwen, namelijk de provincies Oost- en West-Vlaanderen – wat logisch is – evenals de provincies Antwerpen, “Vlaams” Brabant en Limburg en zelfs het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het klopt dat die provincies samen (met uitzondering van Brussel dat trouwens niet meer van een provincie deel uitmaakt) wat de Belgische federale grondwet het “Vlaams gewest” noemt, vormen. Bovendien heten al die territoria samen (met inbegrip van Brussel) de “Vlaamse gemeenschap”, maar is dit een goede reden om het geheel “Vlaanderen” te noemen?

Volgens de Dikke Van dale, editie 2005 is Vlaanderen: “1. graafschap dat eertijds het hele westen van het tegenwoordige België omvatte, met inbegrip van Frans-Vlaanderen, het meest noordwestelijke deel van het tegenwoordige Frankrijk. 2. naam van twee provincies van België, Oost- en West-Vlaanderen 3. (bij uitbreiding) de Nederlands sprekende provincies in België (als staatkundige eenheid).

Het zakwoordenboek De Larousse van 2005 definieert Vlaanderen als: “vroegere provincie en streek van Frankrijk en België; belangrijkste steden: Rijsel, Gent (hoofdplaats van Oost-Vlaanderen) en Brugge (hoofdplaats van West-Vlaanderen).”

[NVDR: de afkortingen in de woordenboeken werden voluit geschreven]

Men merkt dus op dat die definities van Vlaanderen, tenzij de derde van de Van Dale, niets te maken hebben met het Vlaams gewest of de Vlaamse gemeenschap, die in de Belgische grondwet worden vermeld. Vlaanderen verschilt bijgevolg sociologisch en historisch van het Vlaanderen waarover de Vlaams-nationalisten, de politici en de media het voortdurend hebben. In werkelijkheid komt Vlaanderen overeen met de grenzen van het vroegere Graafschap Vlaanderen, dat niet altijd een goede burenrelatie had met het Hertogdom Brabant in het oosten.

Deze beperkte betekenis van Vlaanderen bestond nog altijd in de geest van de Belgische overheid op het moment van de Belgische revolutie in 1830 en zelfs in de jaren 70 en 80 van de 20ste eeuw. Heel recent, d.w.z. sinds de regionalisering en communautarisering van België in de jaren 80 en 90, die door nationalistische en opportunistische politici zonder referendum of volksraadpleging werden doorgevoerd, werd de notie Vlaanderen naar het noorden van België, meer precies Nederlandstalig België, verplaatst en werd elke verwijzing naar Frans-, Waals-, en Nederlandse Vlamingen geschrapt. Dit was een mooi staaltje van geschiedenisvervalsing, of tenminste een poging daartoe want ondanks alle Vlaams-nationale indoctrinatie voelen de meeste niet-Vlaamse Noord-Belgen zich nog altijd geen Vlaming.

Het echte Vlaanderen daarentegen strekt zich over drie Europese landen uit: Frankrijk, België en Nederland. Het omhelst Frans-Vlaanderen, d.w.z. het uiterste noordwesten van Frankrijk met 1,7 miljoen inwoners (belangrijke steden: Rijsel, Duinkerken, Sint-Winoksbergen en Dowaai die sinds de Vrede van Nijmegen van 1678 van Frankrijk deel uitmaken), Belgisch Vlaanderen, d.w.z. de provincies West- en Oost-Vlaanderen met 2,5 miljoen inwoners (belangrijke steden: Gent, Brugge, Kortrijk, Oostende, Aalst, Dendermonde) en Zeeuws-Vlaanderen met 100.000 inwoners (belangrijke stad: Hulst). Men kan er zelfs “Waals-“Vlaanderen bijvoegen, d.w.z. het westen van Henegouwen (belangrijke stad: Doornik). Met uitzondering van het zuiden van Frans-Vlaanderen (Rijsel en Dowaai) en Waals-Vlaanderen zijn of waren alle andere Vlaamse streken Germaanssprekend (bron: Wikipedia).

Bijgevolg bezitten een belangrijk deel van de Vlamingen de Franse nationaliteit ! Vlaanderen is dus sinds eeuwen een tweetalig en internationaal gebied. Wat een verschil met het concept van het ééntalige “Vlaanderen” van de Vlaams-nationalisten !

Bovendien kunnen in België de provincies Antwerpen en Limburg alsook Brabant niet beschouwd worden als deel uitmakend van Vlaanderen, tenminste als men zich aan de historische en sociologische betekenis van Vlaanderen houdt. De notie van het huidige “Vlaanderen” kan dan ook imperialistisch en kolonialistisch genoemd worden.

Zo kan het Belgisch communautair debat een heel andere wending nemen: wat is immers het nut van te vechten voor een gebied dat niet echt bestaat?

C’EST QUOI LA FLANDRE ?

Les Belges, sous l’influence de leurs politiciens et médias nationalistes, ont souvent tendance à considérer comme « flamand » le nord de la Belgique, c’est-à-dire les provinces de Flandre occidentale et orientale – ce qui est logique – ainsi que les provinces d’Anvers, du Brabant « flamand » et du Limbourg, voire même la région de Bruxelles-Capitale. Il est vrai que ces provinces (à l’exception de Bruxelles, qui ne fait d’ailleurs plus partie d’une province) forment ensemble ce que la constitution fédérale belge appelle « la région flamande ». En outre, tous ces territoires réunis (Bruxelles y compris) constituent « la communauté flamande », mais est-ce une bonne raison pour appeler l’ensemble la « Flandre » ?

Selon le Grand “Van Dale”, édition de 2005, la Flandre est: “1. graafschap dat eertijds het hele westen van het tegenwoordige België omvatte, met inbegrip van Frans-Vlaanderen, het meest noordwestelijke deel van het tegenwoordige Frankrijk. 2. naam van twee provincies van België, Oost- en West-Vlaanderen  3. (bij uitbreiding) de Nederlands sprekende provincies in België (als staatkundige eenheid).”

Le Larousse de poche de 2005 définit la Flandre comme: « ancienne province et région de France et de Belgique ; villes principales : Lille, Gand (chef-lieu de la Flandre orientale) et Bruges (chef-lieu de la Flandre occidentale). »

[NDLR : Les abréviations dans les dictionnaires ont été écrites en entier]