GEEN FEDERALISME – PAS DE FEDERALISME !

Hans Van de Cauter, le président du B.U.B. - voorzitter van de B.U.B.: "Dit federalisme is racistisch" - "Ce fédéralisme est raciste".

STAATSHERVORMING IS NATIONALISTISCHE VALSTRIK

Sinds het begin van de politieke crisis in België in 2007 houden de politici van Noord- en later ook van Zuid-België alsook hun slaafse media niet op met ons het postulaat in te prenten dat een staatshervorming – in de zin van minder België en sterkere regio’s – absoluut noodzakelijk is. Nochtans is er geen enkele journalist die eens de kritische vraag stelt of die stelling wel juist is, of die meer in het algemeen nagaat of heel het door de opeenvolgende staatshervormingen sinds 1970 gecreëerde federalisme wel een goede zaak is voor België en zijn burgers. Nochtans mag de vraag wel eens gesteld worden. Hoe is het mogelijk dat de politici verder gaan op een weg die doelloos is?

1)      Federalisme is een uiting van nationalisme

Het Belgische federalisme is een taalfederalisme. En dat is uniek in de wereld: de deelstaatsgrenzen zijn gebouwd op taalgrenzen. Binnen die taalgrenzen waren en zijn taalnationalistische bewegingen actief, namelijk de Vlaams-nationalisten in het noorden en de Waals- en francofoon-nationalisten in het zuiden.

Taalfederalisme kent vele nadelen. Het systeem is duur (10 miljard euro per jaar), ingewikkeld, inefficiënt, ondemocratisch en het bedreigt het samenleven van de Belgische burgers. Het is een discriminerend en racistisch systeem omdat het opgebouwd is uit deelstaten die van elkaar door taalgrenzen gescheiden worden, waardoor de Belgen niet meer op gelijke voet behandeld worden, maar verschillende rechten krijgen toegekend in functie van het taalgebied waarin ze wonen. Het is in die zin ook een taalapartheidsysteem dat mensen onderdrukt omdat ze toevallig een andere taal spreken. Het is daarom ook een systeem dat twee- of meertaligheid niet aanmoedigt, wel integendeel. Het is bovendien een destabiliserend en staatsbedreigend systeem, dat de Belgische samenleving in een permanent cultureel conflict heeft gestort. Uiteraard is dat ook de bedoeling van het federalisme dat door de taalnationalisten gewild en uitgedacht is. Het is bijgevolg een oubollig en ouderwets systeem dat niet is aangepast aan de moderne tijd van globalisme met zijn grens- en taaloverschrijdende contacten.

Aangezien het taalfederalisme een nationalistisch systeem is, is bijgevolg ook de zesde  staatshervorming, die de nationalistische particraten en bureaucraten nu voorbereiden en die als doel heeft het taalfederalisme verder uit te bouwen en dus België nog meer te splitsen, een nationalistische valstrik.

2)      Politieke onwil om het over een andere boeg te gooien

Het 40 jaar oude federalisme is een totaal fiasco. De huidige, permanente politiek-communautaire ruzies en blokkeringen zijn hiervan het beste bewijs. Tegelijkertijd is er geen taalprobleem bij de Belgen zelf. De weigering van de politici om zich aan het meertalig karakter van België aan te passen en hun verzuim op vlak van de inrichting van meertalig onderwijs en meertalige media en instellingen zijn nefast voor de politieke en economische ontwikkeling van het land en kunnen zelfs tot het faillissement van onze natie leiden.

De politici die vandaag aan de macht zijn dragen bijgevolg een grote verantwoordelijkheid, maar ze nemen deze niet op. Sinds 2007 palaveren ze over een totaal nutteloze staatshervorming die niets gaat verbeteren, wel integendeel. De 144 nieuwe splitsingen van bevoegdheden zouden de misvorming van de staat alleen maar groter maken en het federale niveau volledig uithollen. Al wie denkt dat het na deze zesde staatshervorming wel “business as usual” zal zijn, vergist zich schromelijk. Dat dit in praktijk niet klopt, zal men achteraf wel ondervinden. De nota’s Di Rupo, De Wever en Vande Lanotte zijn immers quasi-kopieën van elkaar die het Belgische niveau tot een machteloos diplomatiek orgaan doen verschrompelen. De zogenaamde “Belgische Unie” van Vande Lanotte (SP.a) gaat in werkelijkheid nog verder en herleidt België tot een holle schelp. Het gaat hier om het voorportaal van een confederatie, een een bond van onafhankelijke staten, waarbij elke staat vrij is om uit de bond te stappen. Dat zou uiteraard de politieke instabiliteit alleen maar doen toenemen, des te meer daar dit systeem op basis van vier gewesten feitelijk bipolair is gelet op de veel te kleine omvang van Brussel en het Duitstalig gewest.

De vraag kan gesteld worden of de huidige politici zelf nog iets geven om België en de Belgen. Blijkbaar is alleen het politiek overleven van de nationalistische particratie voor hen nog van belang. Dat het land dreigt failliet te gaan door de politieke impasse schijnt hun laatste zorg te zijn.

Ten onrechte uiteraard. Het nakende faillissement van België zou het pad effenen naar de unitaristische revolutie die België hard nodig heeft. Wij hopen van harte dat het niet tot een faillissement van het land moet komen, maar we vrezen dat de huidige klasse niet in staat is – wegens onwil, domheid of nationalisme – om het over een andere boeg te gooien en hun eigen mislukte creatie, het taalfederalisme, af te schaffen.

3)      Enige oplossing: de 9 historische provincies in een nieuw unitair en meertalig België

Hebt u zich al eens afgevraagd waarom de flaminganten en wallinganten zo gekant zijn tegen het voortbestaan van de Belgische provincies (of het er nu 9, 10 of 10 en een half zijn laten we even in het midden)?

Dit heeft niets te maken met het feit dat de provincies voorbijgestreefd zouden zijn – is nationalisme dat dan niet? -, maar wel met het feit dat de negen historische provincies (Brabant, Limburg, Luik, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Luxemburg, Henegouwen, Antwerpen en Namen) niet-taalgebonden, sociologische, historische en economische entiteiten zijn, die perfect de uitvoerende rol van de gewesten en de gemeenschappen kunnen overnemen. Bovendien bestaan ze nog en zijn hun instellingen nog operationeel zodat er niets nieuw moet gecreëerd worden. Vijf of zes staatshervormingen, ellenlange discussies over BHV, financieringswetten, taalwetten en bevoegdheidsverdelingen worden volledig irrelevant in het licht van de simpele, goedkope en efficiënte oplossing van de provinciale decentralisatie.

Vandaar dat de B.U.B. niet ophoudt dit voorstel te promoten. De vraag is zelfs of er een andere oplossing bestaat gelet op het feit dat de meeste Belgen geen splitsing van het land willen. De toekomst zal het antwoord bieden, maar eigenlijk twijfelen we niet meer aan de afloop. De enige vraag is of we er nog lang op moeten wachten. Dat zal veel van de assertiviteit van de Belgische burgers in de komende maanden en jaren afhangen. Wat de noodzakelijke verandering vertraagt, is het feit dat de Belgen vooralsnog rijke burgers zijn. Wat de verandering versnelt, is dat de nationalistische overheid – gelukkig – niet kan steunen op een repressief apparaat. Zij kan de unitaristen alleen doodzwijgen en nationalistische propaganda voeren via haar media, maar of dat zal volstaan om de unitaristische revolutie tegen te houden, betwijfelen we sterk.

Hans VAN DE CAUTER
Voorzitter van de B.U.B.

LA REFORME DE L’ETAT EST UN PIEGE NATIONALISTE

Reuters 16.05.2010: "Belgian citizens take part in a rally calling for the country's unity in Brussels"

Depuis le début de la crise politique en Belgique en 2007, les politiciens du nord et plus tard aussi ceux du sud de la Belgique ainsi que leurs médias dociles ne cessent de nous imprégner de l’idée qu’une réforme de l’Etat – dans le sens de moins de Belgique et des régions plus fortes – est une nécessité absolue. Néanmoins, il n’y a aucun journaliste critique qui ose mettre en cause ce postulat ou qui, plus généralement, se demande si tout ce fédéralisme créé par les réformes de l’Etat successives depuis 1970 est bien une bonne chose pour la Belgique et ses citoyens. Il n’y a pourtant pas de honte à ce qu’on se pose la question. Comment est-il possible que les politiciens poursuivent sur une voie sans issue ?

1)      Le fédéralisme est une expression du nationalisme

Le fédéralisme belge est linguistique. Ce système est unique au monde : les frontières des entités fédérées sont construites sur base de frontières linguistiques. A l’intérieur de ces frontières, des mouvements nationalistes étaient et sont toujours actifs, c’est-à-dire les nationalistes flamands au nord et les nationalistes wallons ainsi que francophones au sud.

Par ailleurs, le fédéralisme linguistique connaît beaucoup d’inconvénients. Le système est coûteux (10 milliards d’euros par an), compliqué, inefficace, antidémocratique et il menace le vivre-ensemble des citoyens belges. Il s’agit d’un système discriminatoire et raciste parce qu’il est construit sur la base d’entités séparées par des frontières linguistiques, de sorte que les Belges ne soient plus traités sur pied d’égalité, mais disposent de droits différents en fonction de la région linguistique qu’ils habitent. En ce sens, il s’agit également d’un système d’apartheid linguistique qui opprime des gens parce qu’ils parlent une autre langue. Pour cette raison, le système ne favorise pas davantage le bi- et multilinguisme, bien au contraire. Il s’agit en outre d’un système déstabilisant qui menace l’Etat belge et qui impose un conflit culturel permanent à la société belge. C’est évidemment aussi le but du fédéralisme qui est conçu et voulu par les nationalistes linguistiques. Il s’agit par conséquent d’un système obsolète et inadapté à l’époque moderne du globalisme impliquant une multiplication des contacts transfrontaliers.

Puisque le fédéralisme linguistique est un système nationaliste, aussi la sixième réforme de l’Etat, qui est actuellement en préparation et qui a pour but d’élaborer davantage le fédéralisme linguistique et donc de scinder la Belgique encore plus, constitue-t-elle un piège nationaliste.

2)      Le refus de la classe politique de changer de cap

40 années de fédéralisme sont un fiasco total. Les incessantes disputes politico-communautaires actuelles et les blocages en sont la meilleure preuve. Entre les citoyens Belges, en revanche, il n’y a pas de problème linguistique. Le refus des politiciens de s’adapter au caractère multilingue de la Belgique et leur omission au niveau de la création d’un enseignement multilingue ainsi que des médias et institutions multilingues sont néfastes pour le développement politique et économique du pays et risquent même de mener à la faillite de notre nation.

Les politiciens qui sont actuellement au pouvoir portent une lourde responsabilité, mais ils ne l’assument pas. Depuis 2007, ils discutaillent sur une réforme de l’Etat totalement inutile qui n’améliorera strictement rien, bien au contraire. Les 144 scissions de compétences planifiées ne feraient qu’aggraver la déformation de l’Etat et transformer le pouvoir fédéral en une coquille vide. Tout ceux qui pensent qu’après cette sixième réforme de l’Etat les choses continueront comme avant se trompent lourdement. En effet, les notes Di Rupo, De Wever et Vande Lanotte se rapprochent très fort et visent toutes à dégrader le niveau belge au rang d’un organe diplomatique impuissant. La soi-disant « Union belge » de Vande Lanotte (SP.a) va en réalité encore plus loin et réduit la Belgique à une coquille vide. Il s’agit de l’anti-chambre d’une confédération, une union d’Etats indépendants laissant chaque Etat libre de la quitter, d’autant plus que ce système sur la base de quatre régions est bipolaire de fait vu les dimensions trop réduites de Bruxelles et de la région germanophone.

L’on peut se poser la question de savoir si les politiciens actuels s’intéressent encore à la Belgique et aux Belges. Apparemment, seule la survie politique de la particratie nationaliste leur importe. Le fait que le pays risque de tomber en faillite en raison de l’impasse politique semble être leur dernier souci.

A tort bien entendu. La faillite imminente de la Belgique ouvrirait la voie vers la révolution unitariste dont la Belgique a tant besoin. De tout cœur, nous espérons qu’une faillite du pays ne sera pas nécessaire, mais nous craignons que la classe politique actuelle ne soit pas en mesure – de par son impuissance, incapacité ou nationalisme – de changer de cap en supprimant leur création ratée, c’est-à-dire le fédéralisme linguistique.

3)      La seule solution : les 9 provinces historiques dans une nouvelle Belgique unitaire et multilingue

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les flamingants et les wallingants sont tellement opposés au maintien des provinces belges (qu’il y en ait 9, 10 ou 10 et demie, peu importe)?

La raison n’est pas que les provinces seraient obsolètes – le nationalisme ne le serait-il pas? – mais bien que le fait que les neuf provinces historiques (le Brabant, le Limbourg, Liège, la Flandre orientale, la Flandre occidentale, le Luxembourg, le Hainaut, Anvers et Namur) sont des entités a-nationalistes, sociologiques, historiques et économiques, qui sont à même de remplir parfaitement le rôle exécutif des régions et communautés. En outre, elles existent encore et les organes sont encore opérationnels de sorte que ces derniers ne doivent plus être créés. Cinq ou six réformes de l’Etat, des discussions interminables sur BHV, sur les lois de financement, sur les lois linguistiques ainsi que sur les transferts de compétences perdent entièrement leur pertinence au regard de la solution simple, peu coûteuse et efficace de la décentralisation provinciale.

C’est la raison pour laquelle le B.U.B. ne cesse de soutenir cette proposition. Existe-t-il d’ailleurs une autre solution si l’on tient compte du fait que la plupart des Belges ne souhaitent pas la scission du pays ? L’avenir le dira, mais en réalité, nous ne doutons pas du résultat. La seule question est combien de temps il faudra encore attendre. Cela dépendra beaucoup du dynamisme du peuple belge dans les mois et années à venir. Ce qui ralentit le changement nécessaire est le fait que les Belges soient jusqu’à maintenant des citoyens nantis. Ce qui accélère le changement est le fait que les autorités nationalistes ne puissent – heureusement – s’appuyer sur un appareil répressif. Elles sont capables de taire les unitaristes et de mener une campagne nationaliste via leurs médias, mais pas davantage. Cela va-t-il suffire pour empêcher la révolution unitariste? Nous en doutons très fort.

Hans VAN DE CAUTER
Président du B.U.B.