DE N-VA IS TEGEN HET OVERLEGCOMITE EN DUS TEGEN CONFEDERALISME – LE N-VA S’OPPOSE AU COMITÉ DE CONCERTATION ET DONC AU CONFEDERALISME – DIE N-VA IST GEGEN DEN KONZERTIERUNGSAUSSCHUSS UND DAMIT GEGEN DEN KONFÖDERALISMUS

Foto – Image – Bild: De kerncentrale van Doel (Oost-Vlaanderen); La centrale nucléaire de Doel (Flandre-Orientale); Das Kernkraftwerk von Doel (Ostflandern). Bron-Source-Quelle: B.U.B.

SEPARATISTEN WILLEN BELGIË NATUURLIJK ALLEEN MAAR BLOKKEREN

De laatste maanden zijn de energieprijzen in België, vooral door de oorlog in Oekraïne, zeer sterk gestegen. De Belgische regering nam op 30 augustus maatregelen hieromtrent. De dag nadien werd het Overlegcomité samengeroepen om over de materie te delibereren. Dit orgaan verenigt in zijn schoot alle regeringen die België “rijk” is.

Dat een Overlegcomité moet samenkomen over een materie die van nationaal belang is, heeft alles te maken met de manier waarop energie tussen verschillende beleidsniveaus versnipperd is. Met name de derde (1988) en de zesde “staatshervorming” (politiek akkoord in 2011, uitvoering in 2014) zijn hier de oorzaak van. De chaotische bevoegdheidsverdeling inzake energie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de Belgische staat bevoegd is voor de bouw van gascentrales, voor het vervoer en de productie van gas, behoudens gewestelijke uitzonderingen. De gewesten zijn voorts bevoegd voor de openbare gasdistributie en de daarbij horende nettarieven. Nochtans blijft de Belgische staat bevoegd voor de tarieven van de netwerken die ook een aardgasvervoersfunctie hebben en uitgebaat worden door dezelfde beheerder als het aardgasvervoersnet. En ongeacht de gewestelijke bevoegdheden inzake het prijsbeleid, is enkel de Belgische staat bevoegd voor het prijs- en inkomstenbeleid en dus voor maatregelen zoals prijsblokkeringen. Ze is ook exclusief bevoegd voor het prijsbeleid inzake de levering van gas, met daarin begrepen het sociaal prijzenbeleid (parlementair document 5-2232/1, 25 juli 2013). Nochtans werd bij de zesde “staatshervorming” het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) gedefederaliseerd, terwijl het Belgisch Gas- en Elektriciteitsfonds een nationale instelling bleef. Beide instellingen houden zich nochtans (ook) bezig met het verlenen van financiële ondersteuning aan personen die moeilijkheden hebben met hun energiefacturen.

De kafkaïaanse, onlogische en onbegrijpelijke bevoegdheidsverdeling inzake energie is des te onzinniger aangezien de gewestelijke regeringen de bouw van gascentrales – een federale bevoegdheid – kunnen verhinderen omdat zij voor ruimtelijke ordening bevoegd zijn. Zo wilde de “Vlaamse” regering geen stedenbouwkundige vergunning uitreiken voor één van de twee gascentrales die de Belgische regering wil bouwen (o.a. in Vilvoorde). Men kan zich afvragen of deze politieke blokkering de grondwettelijk gewaarborgde federale loyauteit niet ondergraaft (art. 143 Belg. Grondwet).

Hoe dan ook moeten de verschillende overheden in België in een dergelijke context voortdurend overleggen. Een instrument daartoe is het Overlegcomité. In een Overlegcomité zetelen normaal gezien evenveel leden van de Belgische regering als leden van de regeringen van de deelgebieden. Nochtans zetelden er in het laatste Overlegcomité over energie van 31 augustus 2022 maar negen ministers uit de “federale” regering en tien ministers uit de regeringen van de deelgebieden. Misschien weten de politici het zelf niet meer. Wat de “minister-president” van de Duitstalige gemeenschap en de “minister-president” van de “Franse” gemeenschap (let op de pompeuze benamingen) in dit Overlegcomité kwamen doen, is al helemaal onduidelijk, omdat die regeringen onbevoegd zijn inzake energie.

In totaal zetelden er negentien leden van negen verschillende partijen in het Overlegcomité. Het aantal partijen dat rechtstreeks en onrechtstreeks vertegenwoordigd wordt, loopt zelfs op tot twaalf ( ! ) wanneer men in aanmerking neemt dat elke “minister-president” zijn hele regering, en dus alle erin aanwezige partijen vertegenwoordigt. Gaat men zo gemakkelijker akkoorden vinden? 

De B.U.B. heeft trouwens een aantal fundamentele punten van kritiek op het Overlegcomité. Ten eerste wordt een Overlegcomité niet door een parlement gecontroleerd. Het kan, in tegenstelling tot een regering, niet ten val worden gebracht. Akkoorden worden niet door een parlement gestemd; ze zijn “te nemen of te laten”. Afzonderlijke parlementen kunnen akkoorden wel amenderen, maar dan moet alles opnieuw onderhandeld worden. Er is bovendien geen nationale scheidsrechter die in geval van conflicten tussen verschillende overheden het laatste woord heeft. Wel beschikt iedere aanwezige, en bij uitbreiding iedere betrokken politieke partij, over een eenzijdig vetorecht. Overlegcomités vinden ten slotte achter gesloten deuren plaats, ver weg van pers en publiek. Het zijn diplomatieke conferenties waar de ene overheid de andere kan chanteren. Hun werking is tegengesteld aan die van een normale democratie.

Nog vóór het Overlegcomité van 31 augustus 2022 start ging, uitte de N-VA bij monde van “Vlaams” minister van Energie, Zuhal Demir, al zware kritiek. Volgens haar zou een Overlegcomité tot niets leiden. Regeringen moesten, zo betoogde ze, zelf knopen doorhakken. “Vlaanderen” (sic), aldus Demir, deed dat, België en de EU niet (HNB, 30 augustus 2022). Dat uitgerekend de N-VA zich tegen het Overlegcomité keert, is opmerkelijk. De partij pleit immers voor confederalisme. Dat betekent dat België opgedeeld wordt in twee, drie of vier de facto onafhankelijke staten die krachtens een internationaal verdrag vastleggen welke bevoegdheden ze nog samen willen uitoefenen. In dat licht worden de huidige deelstaten soevereine lidstaten van de confederatie. Omdat ze pas een verdrag kunnen afsluiten na hun onafhankelijkheid, gaat separatisme aan dit proces vooraf. Maar de EU blijft gewoon bestaan, net als de problemen die de globalisering meebrengt. Die gaan zich niet aanpassen aan hoe de N-VA België wil inrichten. En omdat zowat elke bevoegdheid in het model dat de partij beoogt door de lidstaten van de confederatie zullen uitgeoefend worden, zal er voortdurend moeten onderhandeld worden en is een soort Overlegcomité nog veel noodzakelijker dan vandaag. Bovendien is de werkwijze van het Overlegcomité min of meer “confederaal”. Ze berust op meerdere regeringen die allemaal over dezelfde beslissingsmacht beschikken.

Voorts riep de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, tevens voorzitter van de N-VA, op 22 augustus 2022 op om de Nationale Veiligheidsraad (een nationaal orgaan!) samen te roepen om de drugsproblematiek in zijn stad te bestrijden. Overleg waar het nationaal niveau bij betrokken is, kan dus enkel indien het om grootstedelijke problemen gaat? Voor de N-VA is België enkel goed om het eigen falen op af te schuiven. De Wever weet overigens dat de Belgische regering niet zal ingaan op die vraag van de grootste oppositiepartij, waardoor hij de regering kan aanvallen. Het is ook de reden waarom Demir enerzijds een “confederaal” overlegcomité afwijst, maar toch ging. Ze beschikt er met “Vlaams” “minister-president” Jambon – en de flamingante “Vlaamse” minister van Werk, Crevits (CD&V) – over een vetorecht. Ze kon dus alles blokkeren en daarna herhalen wat ze daarvoor zei: dat het orgaan overbodig is. De enige reden waarom ze participeert, is dus om beslissingen en als dusdanig België te blokkeren. Dat deed ze ook al eerder in het dossier van de stedenbouwkundige vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde. Bovendien zit het dossier van de hoogspanningslijnen (een gewestelijke bevoegdheid) voor de energiebevoorrading die de windturbines op zee produceren (een nationale bevoegdheid) nog steeds geblokkeerd op ‘Vlaams’ niveau.

Het is goed om weten dat het zogenaamde confederalisme niet alleen volledig onwerkbaar is, maar dat de separatisten dat ook zelf als tijdverlies afdoen. Kortom, wie de uitspraken van Demir zorgvuldig analyseert, kan enkel maar tot de conclusie komen dat de N-VA zelfs geen confederaal Belgisch omhulsel wil overhouden.

De staatshervormingen, die allemaal schatplichtig zijn aan de taalnationalistische ideologie, hebben tot een relatieve onbestuurbaarheid en verzwakking van België geleid. Deze situatie, die door taalnationalisten en separatisten gewild is, geeft hen voortdurend munitie om België aan te vallen en te blokkeren.

In deze omstandigheden, is het voeren van een coherent beleid als antwoord op de separatistische agitatie zeer moeilijk of zelfs onmogelijk, zelfs in sectoren van nationaal belang en zelfs als antwoord op internationale uitdagingen. Denken we maar aan economische crisissen, de klimaatproblematiek, de energieproblematiek, het pandemiebeleid, het terrorisme enz. En dus blijven we maar aanmodderen.

Een unitair België, met een enkel parlement en een enkele regering is de enige logische oplossing voor de chronische, federalistische lethargie.

LES SÉPARATISTES NE VEULENT EVIDEMMENT QUE BLOQUER LA BELGIQUE

Les prix de l’énergie en Belgique ont très fortement augmenté ces derniers mois, principalement en raison de la guerre en Ukraine. Le gouvernement belge a pris des mesures à cet égard le 30 août dernier. Le lendemain, le Comité de Concertation (“Codeco”) a été convoqué pour délibérer sur la question. Cet organisme réunit en son sein tous les gouvernements de la Belgique.

Le fait qu’un comité de concertation doive se réunir sur une question d’importance nationale a tout à voir avec la manière dont l’énergie est éparpillée entre les différents niveaux de pouvoir. La troisième (1988) et la sixième “réforme” de l’État (accord politique en 2011, mise en œuvre en 2014) en sont notamment responsables. Ainsi il résulte de la répartition chaotique des compétences en matière d’énergie que l’État belge est compétent pour la construction de centrales à gaz, pour le transport et la production de gaz, sous réserve d’exceptions régionales. Les régions sont également responsables de la distribution publique de gaz et des tarifs de réseau correspondants. Toutefois, l’État belge reste compétent pour les tarifs des réseaux qui remplissent aussi une fonction de transport du gaz naturel et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport du gaz naturel. Et indépendamment des compétences régionales en matière de politique des prix, l’Etat belge a une compétence exclusive pour la politique des prix et des revenus et donc pour des mesures telles que le blocage des prix. Il est également exclusivement compétent pour la politique de tarification de la fourniture de gaz, y compris la politique de tarification sociale (document parlementaire 5-2232/1, 25 juillet 2013). Toutefois, dans le cadre de la sixième “réforme de l’État”, le Fonds Global de Réduction des Coûts Energétiques (FGRCE) a été défédéralisé, tandis que le Fonds belge gaz-électricité est resté une institution nationale. Pourtant, ces deux institutions sont (également) engagées dans l’octroi d’un soutien financier aux personnes ayant des difficultés avec leurs factures d’énergie.

La répartition kafkaïenne, illogique et incompréhensible des compétences en matière d’énergie est d’autant plus absurde car les gouvernements régionaux peuvent empêcher la construction de centrales à gaz – une compétence fédérale – parce qu’ils sont responsables de l’aménagement du territoire. Ainsi le gouvernement “flamand” n’a pas voulu délivrer un permis de construire pour l’une des deux centrales à gaz que le gouvernement belge veut construire (notamment à Vilvorde). On peut se demander si ce blocage politique ne porte pas atteinte à la loyauté fédérale garantie par la Constitution (art. 143 de la Constitution belge).

En tout cas, dans un tel contexte, les différentes autorités en Belgique doivent se concerter en permanence. Le Comité de Concertation est un instrument à cet effet. Un Comité de Concertation compte normalement autant de membres du gouvernement belge que de membres des gouvernements des entités fédérées. Cependant, lors du dernier Comité de Concertation sur l’énergie du 31 août 2022, seuls neuf ministres du gouvernement “fédéral” et dix ministres des gouvernements des entités fédérées y ont siégé. Peut-être les politiciens eux-mêmes ne le savent plus. Ce que le “minister-président” de la communauté germanophone (“Ostbelgien”) et le “premier ministre” de la communauté “française” (“fédération wallonie-bruxelles”) (notez les désignations pompeuses) sont venus faire dans ce Comité de Concertation est encore plus étrange, car ces gouvernements sont incompétents en matière d’énergie.

Au total, 19 membres de neuf partis différents ont siégé au Comité de Concertation. Le nombre de partis représentés directement et indirectement s’élève même à 12 ( ! ) si l’on considère que chaque “ministre-président” représente l’ensemble de son gouvernement, et donc tous les partis présents dans celui-ci. Il est fort douteux que cette manière de travail va rendre plus facile les accords. 

En outre, le B.U.B. a quelques critiques fondamentales à l’égard du Comité de Concertation. Premièrement, un Comité de Concertation n’est pas contrôlé par un parlement. Contrairement à un gouvernement, il ne peut être renversé. Les accords ne sont pas votés par un seul parlement; ils sont “à prendre ou à laisser”. Les parlements individuels peuvent modifier les accords, mais tout doit alors être renégocié. En outre, il n’existe pas d’arbitre national ayant le dernier mot en cas de conflit entre différents gouvernements. Cependant, chaque personne présente, et par extension chaque parti politique impliqué, dispose d’un droit de veto unilatéral. Enfin, les Comité de Concertation se déroulent à huis clos, loin de la presse et du public. Ce sont des conférences diplomatiques où un gouvernement peut faire du chantage à l’autre. Leur fonctionnement est opposé à celui d’une démocratie normale.

Avant même que le Comité de Consultation du 31 août 2022 ne débute, la N-VA a exprimé de sévères critiques par l’intermédiaire du ministre “flamand” de l’énergie, Zuhal Demir. Selon elle, un Comité de Concertation ne mènerait à rien. Les gouvernements, a-t-elle affirmé, doivent prendre leurs propres décisions. “La Flandre” (sic), affirmait Demir, aurait fait cela, tandis que la Belgique et l’UE n’auraient pas fait leur devoir (HNB, 30 août 2022). Il est remarquable que précisément la N-VA s’oppose au Comité de Concertation. En effet, le parti prône le confédéralisme. Cela signifie la scission de la Belgique en deux, trois ou quatre Etats indépendants dans les faits. Ceux-ci déterminent, en vertu d’un traité international, les compétences qu’ils veulent encore exercer ensemble. Dans cette optique, les entités fédérées actuelles deviendraient des États membres souverains de la confédération. Comme ils ne peuvent conclure un traité qu’après leur indépendance, le séparatisme précède ce processus. Mais l’UE continuera tout simplement à exister, tout comme les problèmes que la mondialisation entraîne. Ceux-ci ne vont bien entendu pas s’adapter à la manière dont la N-VA veut organiser en place la Belgique. Et parce que, dans le modèle envisagé par le parti, pratiquement toutes les compétences seraient exercées par les États membres de la confédération, des négociations constantes seront nécessaires et une sorte de Comité de Concertation sera encore plus indispensable qu’aujourd’hui. Qui plus est, le mode de fonctionnement du Comité de Concertation est plus ou moins “confédéral”. Il repose notamment sur la coopération volontaire de plusieurs gouvernements ayant le même pouvoir de décision.

Par ailleurs, le bourgmestre anversois, Bart De Wever, qui est également le président de la N-VA, a demandé le 22 août 2022 la convocation du Conseil National de Sécurité (un organe national!) pour lutter contre le problème de la drogue dans sa ville. Les consultations impliquant le niveau national ne sont donc possibles que si les problèmes métropolitains sont concernés? Pour la N-VA, la Belgique n’est bonne qu’à faire oublier ses propres échecs. De Wever sait d’ailleurs que le gouvernement belge ne répondra pas à cette question du principal parti d’opposition, ce qui lui permet d’attaquer le gouvernement. C’est aussi la raison pour laquelle Demir a rejeté un Comité de Concertation “confédéral”, mais y est allé quand même. Elle y dispose d’un droit de veto avec le “minister-président” “flamand” Jambon – et le flamingant ministre “flamand” du travail, Crevits (CD&V). Elle pourrait donc tout bloquer et ensuite répéter ce qu’elle a dit auparavant : que le comité est superflu. La seule raison pour laquelle elle participe donc est de bloquer les décisions et en tant que telle la Belgique. Elle avait déjà fait de même dans le dossier du permis d’urbanisme de la centrale au gaz de Vilvorde. En outre, le dossier des lignes à haute tension (une compétence régionale) pour l’approvisionnement en énergie produite par les éoliennes en mer (une compétence nationale) est toujours bloqué au niveau “flamand”.

Il est bon de savoir que non seulement le soi-disant confédéralisme est totalement inapplicable, mais que les séparatistes eux-mêmes le rejettent comme une perte de temps. En bref, quiconque analyse attentivement les déclarations de Demir ne peut qu’arriver à la conclusion que la N-VA ne veut même pas d’une coquille confédérale belge.

Les réformes de l’État, toutes redevables à l’idéologie nationaliste linguistique, ont conduit à une relative ingouvernabilité et à un affaiblissement de la Belgique. Cette situation, voulue par les nationalistes et les séparatistes linguistiques, leur donne de la munition constante pour attaquer et bloquer la Belgique. Dans de telles circonstances, mener une politique cohérente en réponse à l’agitation séparatiste est très difficile, voire impossible, même dans les secteurs d’intérêt national et même en réponse aux défis internationaux. Il suffit de penser aux crises économiques, aux questions climatiques, aux questions énergétiques, à la politiques de pandémie, au terrorisme, etc. Et donc nous continuons à patauger.

Une Belgique unitaire, avec un seul parlement et un seul gouvernement est la seule solution logique à la léthargie fédéraliste chronique.

DIE SEPARATISTEN WOLLEN OFFENSICHTLICH NUR BELGIEN BLOCKIEREN

Die Energiepreise in Belgien sind in den letzten Monaten sehr stark gestiegen, was vor allem auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Die belgische Regierung ergriff am 30. August diesbezügliche Maßnahmen. Am folgenden Tag wurde der Konzertierungsausschuss einberufen, um über die Angelegenheit zu beraten. Dieses Gremium vereint in seinem Schoß alle Regierungen in Belgien.

Die Tatsache, dass ein Konzertierungsausschuss zu einem Thema von nationaler Bedeutung zusammentreten muss, hat mit der Aufsplitterung der Energie auf verschiedene politische Ebenen zu tun. Schuld daran sind vor allem die dritte (1988) und die sechste Staatsreform (politische Einigung 2011, Umsetzung 2014). So sorgt die chaotische Aufteilung der Zuständigkeiten im Energiebereich dafür, dass der belgische Staat für den Bau von Gaskraftwerken, für den Transport und die Förderung von Gas zuständig ist, wobei regionale Ausnahmen gelten. Die Regionen sind auch für die öffentliche Gasversorgung und die damit verbundenen Netztarife zuständig. Der belgische Staat bleibt jedoch für die Tarife der Netze zuständig, die auch eine Erdgasfernleitungsfunktion haben und von demselben Betreiber wie das Erdgasfernleitungsnetz betrieben werden. Ungeachtet der regionalen Zuständigkeiten für die Preispolitik ist der belgische Staat ausschließlich für die Preis- und Einnahmenpolitik und damit für Maßnahmen wie Preisstopps zuständig. Sie ist auch ausschließlich für die Preispolitik bei der Gasversorgung zuständig, einschließlich der sozialen Preispolitik (Parlamentsdokument 5-2232/1, 25. Juli 2013). Im Rahmen der sechsten “Staatsreform” wurde jedoch der Globale Fonds zur Senkung der Energiekosten (GFSE) de-föderalisiert, während der belgische Gas/Strom- Fonds eine nationale Einrichtung blieb. Beide Einrichtungen leisten jedoch (auch) finanzielle Unterstützung für Personen, die Schwierigkeiten mit ihren Energierechnungen haben.

Die kafkaeske, unlogische und unverständliche Kompetenzverteilung im Energiebereich ist umso unsinniger, als die Regierungen der Regionen den Bau von Gaskraftwerken – eine föderale Kompetenz – verhindern können, weil sie für die Raumordnung zuständig sind. So wollte die “flämische” Regierung beispielsweise keine Baugenehmigung für eines der beiden Gaskraftwerke erteilen, die die belgische Regierung (u. a. in Vilvoorde) bauen will. Man kann sich fragen, ob diese politische Blockade nicht die verfassungsmäßig garantierte föderale Loyalität untergräbt (Art. 143 der belgischen Verfassung).

In jedem Fall müssen sich die verschiedenen belgischen Behörden in einem solchen Zusammenhang ständig beraten. Ein Instrument hierfür ist der Konzertierungsausschuss. Einem Konzertierungsausschuss gehören normalerweise ebenso viele Mitglieder der belgischen Regierung wie Mitglieder der Regierungen der Teilregionen an. Im letzten Konzertierungsausschuss für Energie vom 31. August 2022 waren jedoch nur neun Minister der “föderalen” Regierung und zehn Minister der Regierungen der Teilregionen vertreten. Vielleicht erinnern sich die Politiker selbst nicht mehr. Was der “Minister-Präsident” der deutschsprachigen Gemeinschaft (“Ostbelgien”) und der “Minister-Präsident” der “französischen” Gemeinschaft (“Föderation Wallonie-Brüssel”) (man beachte die pompösen Bezeichnungen) in diesem Konzertierungsausschuss zu suchen haben, ist noch unklarer, denn diese Regierungen sind in Energiefragen inkompetent.

Insgesamt 19 Mitglieder aus neun verschiedenen Parteien gehörten dem Konzertierungsausschuss an. Die Zahl der direkt und indirekt vertretenen Parteien steigt sogar auf 12 ( ! ), wenn man bedenkt, dass jeder “Minister-Präsident” seine gesamte Regierung und damit alle in ihr vertretenen Parteien repräsentiert. Wird man auf diese Weise leichter Vereinbarungen finden? 

Darüber hinaus übt die B.U.B. grundlegende Kritik am Konzertierungsausschus. Erstens: Ein Konzertierungsausschus wird nicht von einem Parlament kontrolliert. Anders als eine Regierung kann sie nicht gestürzt werden. Über Abkommen wird nicht von einem Parlament abgestimmt; sie sind “zu nehmen oder zu lassen”. Einzelne Parlamente können Abkommen ändern, aber dann muss alles neu verhandelt werden. Außerdem gibt es keinen nationalen Schiedsrichter, der im Falle von Konflikten zwischen verschiedenen Regierungen das letzte Wort hat. Allerdings hat jede anwesende Person und damit auch jede beteiligte politische Partei ein einseitiges Vetorecht. Schließlich finden die Konzertierungsausschüsse hinter verschlossenen Türen statt, weit weg von Presse und Öffentlichkeit. Es handelt sich um diplomatische Konferenzen, auf denen eine Regierung die andere erpressen kann. Ihre Funktionsweise ist das Gegenteil von der einer normalen Demokratie.

Bereits vor Beginn des Konzertierungsausschus am 31. August 2022 hat die N-VA durch die “flämische” Energieministerin Zuhal Demir heftige Kritik geübt. Ihrer Meinung nach würde ein Konzertierungsausschus zu nichts führen. Die Regierungen, so argumentierte sie, müssten ihre eigenen Entscheidungen treffen. “Flandern” (sic), so Demir, habe das getan, Belgien und die EU nicht (HNB, 30. August 2022). Dass sich ausgerechnet die N-VA gegen den Konzertierungsausschuss ausspricht, ist bemerkenswert. Schließlich tritt die Partei für den Konföderalismus ein. Das bedeutet, dass Belgien in zwei, drei oder vier de facto unabhängige Staaten aufgeteilt wird, die im Rahmen eines internationalen Vertrages festlegen, welche Befugnisse sie noch gemeinsam ausüben wollen. Vor diesem Hintergrund werden die derzeitigen Teilgebiete zu souveränen Mitgliedsstaaten der Konföderation. Da sie erst nach ihrer Unabhängigkeit einen Vertrag schließen können, geht der Separatismus diesem Prozess voraus. Aber die EU wird einfach bleiben, ebenso wie die Probleme, die die Globalisierung mit sich bringt. Diese werden sich nicht an die Art und Weise anpassen, wie die N-VA Belgien einrichten will. Und da in dem Modell, das sich die Partei vorstellt, so gut wie alle Befugnisse durch den Mitgliedsstaaten der Konföderation ausgeübt werden, wird es ständige Verhandlungen geben müssen, und eine Art Konzertierungsausschuss wird noch notwendiger sein als heute. Auch ist die Funktionsweise des Konzertierungsausschusses mehr oder weniger “konföderal“. Sie beruht insbesondere auf der freiwilligen Zusammenarbeit mehrerer Regierungen mit gleicher Entscheidungsbefugnis.

Darüber hinaus forderte der Bürgermeister von Antwerpen, Bart De Wever, ebenfalls Vorsitzender der N-VA, am 22. August 2022 die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates (ein nationales Gremium!) zur Bekämpfung des Drogenproblems in seiner Stadt. Konsultationen auf nationaler Ebene sind also nur möglich, wenn es um großstädtische Probleme geht? Für die N-VA ist Belgien nur dazu gut, sein eigenes Versagen zu überspielen. De Wever weiß übrigens, dass die belgische Regierung auf diese Frage der wichtigsten Oppositionspartei nicht antworten wird, was ihm erlaubt, die Regierung anzugreifen. Das ist auch der Grund, warum Demir einerseits einen “konföderalen” Konzertierungsausschuss ablehnte, aber trotzdem hinging. Sie hat dort ein Vetorecht mit dem “flämischen” “Minister-Präsident” Jambon – und die sehr flamingante “flämischen” Arbeitsminister Crevits (CD&V). Sie könnte also alles blockieren und dann wiederholen, was sie vorher gesagt hat: dass der Körper überflüssig ist. Der einzige Grund für ihre Teilnahme ist also, dass sie Entscheidungen blockieren will, und das ist Belgien. Dasselbe hat sie bereits in der Genehmigungsakte für das Gaskraftwerk Vilvoorde getan. Außerdem ist das Dossier der Hochspannungsleitungen (eine regionale Zuständigkeit) für die Energieversorgung durch Offshore-Windkraftanlagen (eine nationale Zuständigkeit) immer noch auf “flämischer” Ebene blockiert.

Es ist gut zu wissen, dass der so genannte Konföderalismus nicht nur völlig undurchführbar ist, sondern auch von den Separatisten selbst als Zeitverschwendung abgetan wird. Kurzum, wer die Äußerungen von Demir genau analysiert, kann nur zu dem Schluss kommen, dass die N-VA nicht einmal eine konföderale belgische Hülle haben will.

Die Staatsreformen, die alle der nationalistischen Sprachideologie geschuldet sind, haben zu einer relativen Unregierbarkeit und Schwächung Belgiens geführt. Diese Situation, die von Sprachnationalisten und Separatisten gewollt ist, liefert ihnen ständige Munition, um Belgien anzugreifen und zu blockieren. Unter diesen Bedingungen, ist die Durchführung einer kohärenten Politik als Reaktion auf separatistische Agitation sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, selbst in Bereichen von nationalem Interesse und selbst als Reaktion auf internationale Herausforderungen. Denken Sie nur an Wirtschaftskrisen, Klimafragen, Energiefragen, Pandemiepolitik, Terrorismus usw. Und so wurschteln wir uns weiter durch.

Ein einheitliches Belgien mit einem einzigen Parlament und einer einzigen Regierung ist die einzige logische Lösung für die chronische föderalistische Lethargie.