DE B.U.B. WIL EEN ENKELE SCHOOLKALENDER VOOR HEEL BELGIË ! – LE B.U.B. VEUT UN CALENDRIER SCOLAIRE UNIQUE POUR TOUTE LA BELGIQUE ! – DER B.U.B. WILL EINEN EINHEITLICHEN SCHULKALENDER FÜR GANZ BELGIEN!

Afbeelding – Image – Bild: Belgisch schoolplein – cour d’école belge – belgischer Schulhof

Bron – source – Quelle: B.U.B.

SPLITSING SCHOOLVAKANTIES IS SEPARATISTISCHE ONZIN

Door een hervorming van de schoolkalender in de ‘Franse’ gemeenschap, ook wel ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ genaamd (net als ‘Vlaanderen’ een ongrondwettelijke term), zal de Belgische schoolgaande jeugd niet meer op dezelfde tijdstippen vakanties hebben. Dat is natuurlijk belachelijk en onaanvaardbaar. Alleen de data in de ‘Vlaamse’ en Duitstalige gemeenschap blijven voorlopig wel nog samenvallen. 

Het doel van de ‘Franse’ gemeenschap is om enerzijds de zomervakantie tot zeven weken in te korten en anderzijds de herfst- en de krokusvakantie dubbel zolang te laten duren. Tijdens het schooljaar ontstaat er zo een afwisseling tussen telkens zeven weken les en twee weken vakantie. Zo verschuift ook de datum van de paasvakantie.

Wat verandert er concreet?

1) De zomervakantie eindigt voor de ‘Franse’ gemeenschap op 29 augustus 2022. In de ‘Vlaamse’ en in de Duitstalige gemeenschap begint het schooljaar op 1 september 2022. 

2) De herfstvakantie duurt in de ‘Franse’ gemeenschap van 22 oktober tot 6 november 2022. In de twee andere gemeenschappen duurt die van 29 oktober tot 6 november 2022. De impact hiervan voor de kinderen blijft nog redelijk beperkt omdat de hele Belgische jeugd van 29 oktober tot 6 november vakantie zal hebben. 

3) De kerstvakantie blijft (als enige!) in heel België dezelfde: van 24 december 2022 tot 8 januari 2023. 

4) De krokusvakantie zal in de ‘Franse’ gemeenschap van 18 februari tot 5 maart 2023 duren. In de andere gemeenschappen is er vakantie van 18 tot 26 februari 2023 (in deze periode heeft dus de hele Belgische schoolgaande jeugd vakantie). 

5) In de ‘Franse’ gemeenschap duurt de paasvakantie van 28 april tot 14 mei 2023 (!). In de andere gemeenschappen blijft de oude kalender van kracht: van 3 tot 16 april 2023. Er is dus geen spoor meer van een gemeenschappelijke Belgische paasvakantie. Overigens valt de paasvakantie in de ‘Franse’ gemeenschap zelfs niet samen met Pasen ! 

6) De zomervakantie begint in de ‘Franse’ gemeenschap op 7 juli 2023 en eindigt op 29 augustus 2023. In de rest van België duurt de zomervakantie van 1 juli tot 31 augustus 2023. Waar eerder Belgische kinderen – bv. in de Ardennen of aan de Belgische Kust – 62 dagen lang elkaar konden ontmoeten, wordt dit aantal nu teruggedrongen tot 54 dagen.

Maken we op basis van de verschillende schoolkalenders de balans op, dan valt het op dat – wettelijke vrije dagen niet te na gesproken – de Belgische jeugd in een schooljaar traditioneel 104 vakantiedagen had die uiteraard overal in België dezelfde waren. Na deze hervorming blijven er per schooljaar  nog 80 gemeenschappelijke vakantiedagen over. Hoe kunnen ouders nu nog vakantiedagen plannen wanneer hun kinderen naar scholen van verschillende taalgemeenschappen gaan of wanneer ze met andere ouders en hun kinderen uit een ander Belgisch taalgebied op vakantie willen gaan? 

Is men er zich van bewust welke belachelijke chaos dit te Brussel zal veroorzaken? Wie heeft om deze hervorming gevraagd? En hoe komt deze verandering de Belgische eenheid ten goede?

Voor de B.U.B. is dit het zoveelste bewijs dat hoe meer men splitst (hier was er de voorafgaande splitsing van het onderwijs in 1988), hoe meer verschillen men creëert. En hoe meer verschillen men creëert, hoe meer men splitst. Deze politieke klasse is niet in staat een (klein) meertalig land op een waardige en toekomstgerichte manier te besturen. Indien men grote hervormingen doet, moeten die in heel België dezelfde zijn. Enkel in een unitair België is zoiets mogelijk.

LA SCISSION DES VACANCES SCOLAIRES EST UNE ENIEME ABSURDITÉ SÉPARATISTE

En raison d’une réforme du calendrier scolaire dans la communauté “française”, également appelée “Fédération Wallonie-Bruxelles” (tout comme la “Flandre” étant un terme anticonstitutionnel), les écoliers belges n’auront plus de vacances simultanées. Cette mesure est, bien sûr, ridicule et inacceptable. Seules les dates des communautés flamande et germanophone continueront à coïncider pour l’instant.

L’objectif de la communauté “française” est, d’une part, de réduire les vacances d’été à sept semaines et, d’autre part, de doubler la durée des vacances d’automne et de printemps. Cela crée une alternance pendant l’année scolaire entre sept semaines de cours et deux semaines de vacances. La date des vacances de Pâques est également décalée.

Qu’est-ce qui va changer dans la pratique?

1) Les vacances d’été de la communauté française se termineront le 29 août 2022. Dans les communautés “flamande” et “germanophone”, l’année scolaire commencera le 1er septembre 2022.

2) Les vacances d’automne en communauté française dureront du 22 octobre au 6 novembre 2022. Dans les deux autres communautés, celles-ci dureront du 29 octobre au 6 novembre 2022. L’impact de cette mesure pour les enfants est encore assez limité car toute la jeunesse belge aura des vacances du 29 octobre au 6 novembre.

3) Les vacances de Noël sont les seules ( ! ) à rester les mêmes dans toute la Belgique: du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023.

4) Les vacances de Carnaval dureront en communauté “française” du 18 février au 5 mars 2023. Dans les autres communautés, ces vacances auront lieu du 18 au 26 février 2023, ce qui est aussi la période pendant laquelle tous les écoliers belges seront en vacances ensemble).

5) En communauté “française”, les vacances de Pâques auront lieu du 28 avril au 14 mai 2023 ( ! ). Dans les autres communautés, l’ancien calendrier restera en vigueur : du 3 au 16 avril 2023. Il n’y a donc plus aucune trace de vacances de Pâques belges communes. De plus, les vacances de Pâques en communauté “française” ne coïncideront même pas avec Pâques!

6) Les vacances d’été dans la communauté “française” commenceront le 7 juillet 2023 et se termineront le 29 août 2023. Dans le reste de la Belgique, les vacances d’été dureront du 1er juillet au 31 août 2023. Alors qu’auparavant, les enfants belges pouvaient passer 62 jours ensemble – par exemple dans les Ardennes ou à la côte belge – cette durée sera désormais réduite à 54 jours.

Si l’on fait le point sur les différents calendriers scolaires, on constate que – en dehors des jours fériés légaux – la jeunesse belge disposait traditionnellement de 104 jours de vacances dans une année scolaire, qui étaient bien sûr les mêmes partout en Belgique. Après cette réforme, il ne restera plus que 80 jours fériés communs par année scolaire. Comment les parents peuvent-ils planifier les vacances lorsque leurs enfants vont à l’école dans des communautés différentes ou lorsqu’ils veulent partir en vacances avec d’autres parents et leurs enfants d’une autre région linguistique ?

Se rende-t-on compte du chaos ridicule que cela va provoquer à Bruxelles ? Qui a demandé cette réforme ? Et comment ce changement contribuera-t-il à l’unité belge?

Pour le B.U.B., cette mesure constitue la énième preuve que plus on scinde (ici, nous visons la scission de l’enseignement en 1988), plus on crée de différences. Et plus on crée de différences, plus on scinde. Cette classe politique n’est pas capable de gouverner un (petit) pays multilingue de manière digne et consciencieuse. Si l’on procède à de grandes réformes, il faut qu’elles soient les mêmes partout en Belgique. Cela n’est possible que dans une Belgique unitaire.

DIE AUFTEILUNG DER SCHULFERIEN IST EIN SOVIELTE SEPARATISTISCHER UNFUG

Aufgrund einer Reform des Schulkalenders in der “französischen” Gemeinschaft, die auch “Fédération Wallonie-Bruxelles” genannt wird (genau wie “Flandern” ein verfassungswidriger Begriff), werden die belgischen Schüler nicht mehr zu denselben Zeiten Ferien haben. Das ist natürlich lächerlich und inakzeptabel. Lediglich die Termine in der “flämischen” und der deutschsprachigen Gemeinschaft werden bis auf Weiteres übereinstimmen.

Das Ziel der “französischen” Gemeinschaft ist es, einerseits die Sommerferien auf sieben Wochen zu verkürzen und andererseits die Herbst- und Frühjahrsferien doppelt so lang werden zu lassen. So wechseln sich während des Schuljahres sieben Wochen Unterricht und zwei Wochen Ferien ab. Auch der Termin für die Osterferien wird verschoben.

Was wird sich in der Praxis ändern?

1) Die Sommerferien für die “französische” Gemeinschaft enden am 29. August 2022. In der “flämischen” und in der deutschsprachigen Gemeinschaft beginnt das Schuljahr am 1. September 2022.

2) Die Herbstferien in der “französischen” Gemeinschaft dauern vom 22. Oktober bis zum 6. November 2022. In den beiden anderen Gemeinschaften dauern sie vom 29. Oktober bis zum 6. November 2022. Die Auswirkungen für die Kinder sind noch recht begrenzt, da die gesamte belgische Jugend vom 29. Oktober bis zum 6. November Ferien hat.

3) Die Weihnachtsferien bleiben als einige ( ! ) in ganz Belgien gleich: vom 24. Dezember 2022 bis zum 8. Januar 2023.

4) Die Krokusferien dauern in der “Französischen” Gemeinschaft vom 18. Februar bis zum 5. März 2023. In den anderen Gemeinschaften finden die Ferien vom 18. bis 26. Februar 2023 statt (in dieser Zeit haben alle belgischen Schulkinder Ferien).

5) In der “Französischen” Gemeinschaft dauern die Osterferien vom 28. April bis zum 14. Mai 2023 (!). In den anderen Gemeinschaften bleibt der alte Kalender in Kraft: vom 3. bis 16. April 2023. Von gemeinsame belgischen Osterferien gibt es also keine Spur mehr. Außerdem fallen die Osterferien in der “französischen” Gemeinschaft nicht einmal mit Ostern zusammen!

6) Die Sommerferien beginnen in der “französischen” Gemeinschaft am 7. Juli 2023 und enden am 29. August 2023. Im übrigen Belgien dauern die Sommerferien vom 1. Juli bis zum 31. August 2023. Konnten belgische Kinder bisher 62 Tage gemeinsam verbringen – z. B. in den Ardennen oder an der belgischen Küste – so sind es jetzt nur noch 54 Tage.

Betrachtet man die verschiedenen Schulkalender, so stellt man fest, dass die belgische Jugend – abgesehen von den gesetzlichen Feiertagen – traditionell 104 Feiertage in einem Schuljahr hatte, die natürlich überall in Belgien gleich waren. Nach dieser Reform verbleiben nur noch 80 gemeinsame Feiertage pro Schuljahr. Wie können Eltern ihren Urlaub planen, wenn ihre Kinder in verschiedenen Gemeinden zur Schule gehen oder wenn sie mit anderen Eltern und ihren Kindern aus einer anderen belgischen Sprachregion in den Urlaub fahren wollen?

Ist ihnen klar, was für ein lächerliches Chaos das in Brüssel verursachen wird? Wer hat diese Reform gefordert? Und wie wird diese Veränderung der belgischen Einheit zugute kommen?

Für die B.U.B. ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass man umso mehr Unterschiede schafft, je mehr man spaltet (hier hatten wir die vorherige Spaltung des Bildungswesens im Jahr 1988). Und je mehr Unterschiede man schafft, desto mehr spaltet man. Diese politische Klasse ist nicht in der Lage, ein (kleines) mehrsprachiges Land würdig und zukunftsorientiert zu regieren. Wenn man große Reformen durchführt, müssen sie in ganz Belgien gleich sein. Nur in einem belgischen Einheitsstaat ist so etwas möglich.